Yehezkiel 31

31:1 Dob ai pasapuluh-sada-tahunkon, bani ari sada bulan tolu, roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 31:1 Pada tahun kesebelas, dalam bulan yang ketiga, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:
31:2 Ale anak ni jolma, hatahon ma bani Parao, raja ni Masir, pakon hubani rayatni: Ise do usihan bam ibagas habanggalonmin? 31:2 “Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya: Di dalam kebesaranmu siapakah yang dapat menyamai engkau?
31:3 Tonggor ma, ai ma hayu ares na i Libanon, pardangkah na jenges, parbulung na tabun, gijang tumang, punsuni das hu hombun. (Dan. 4:7-11.) 31:3 Lihat, Aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali; tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit.
31:4 Bah do na pabanggal ai, gijang do ai ibahen bah na marjullak-jullak hun tanoh, na mambahen marbaoran bah inggot iananni ai, anjaha binangani laho hubani sagala hayu na i talun. 31:4 Sungai-sungai membuatnya besar samudera raya membuatnya meninggi; itu membuat sungainya mengalir mengelilingi bedengnya itu; dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang.
31:5 Halani ai gijangan do ai marimbang sagala hayu na i talun, lambin banggalni dangkahni, anjaha lambin ganjangni ia rantingni, halani buei ni bah na pabanggalhonsi. 31:5 Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang; ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang lantaran air yang melimpah datang.
31:6 Sagala manuk-manuk na i awang-awang marasar do bani rantingni, anjaha itoruh ni dangkahni do manunas sagala binatang na i talun; bani linggomni marianan do bangsa-bangsa na banggal. 31:6 Pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan, melahirkan anaknya; dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya.
31:7 Jenges do ai halani habanggalonni, halani ganjang ni dangkahni, ai mangumparpar do urat na bani bah mabuei. 31:7 Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang-panjang; karena akarnya julur-jalar sampai di air yang berlimpah-limpah.
31:8 Hayu ares na i pohon ni Naibata, seng taratasisi ai, anjaha hayu tusam seng tardosdosi dangkahni; hayu harangan seng tarimbangsi jenges ni ranting-rantingni; seng dong hayu i pohon ni Naibata na usih hujai ibagas hajengeson. (1 Mus. 2:8.) 31:8 Pohon-pohon aras di dalam taman Allah tidak akan dapat menyainginya, juga pohon sanobar tidak akan dapat menyamai ranting-rantingnya, dan pohon berangan tidak dapat dibandingkan dengan cabang-cabangnya. Segala pohon-pohon yang di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan dia mengenai keelokannya.
31:9 Hubahen do ia jenges marhitei hinabuei ni dangkahni, anjaha haganup hayu na i Eden, na ibagas pohon ni Naibata simburu do bani. 31:9 Aku membuat dia sungguh-sungguh elok dengan cabang-cabangnya yang sangat rapat. Di taman Eden, di taman Allah segala pohon cemburu padanya.
31:10 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani na marganjang ai ia, das punsuni hu hombun, anjaha gijang uhurni halani ganjangni ai, (bd. 28:2-10.) 31:10 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya,
31:11 halani ai ondoskononku ma ia hubagas tangan ni sada halak na gogoh itongah-tongah ni bangsa-bangsa; bahenonni do hubani romban hubani hajahaton na hinorjahonni ai, usironni do ia. 31:11 maka Aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya; Aku menghalau dia.
31:12 Halak sileban, sibisangan humbani bangsa-bangsa do na manrobohsi lanjar itadingkon. Bani dolog-dolog ampa bani sagala habungan do mangkadabuh dangkahni, anjaha marponggolan ranting-rantingni, merap bani lombang-lombang ni tanoh in; misiran do sagala bangsa na i tanoh on hun toruh ni linggomni, itadingkon do ai. (bd. 28:7.) 31:12 Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya; di atas gunung-gunung dan di semua lembah cabang-cabangnya berjatuhan dan di semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan dan semua bangsa di bumi pergi lari dari naungannya dan membiarkan dia.
31:13 Bani batangni na marumbak ai ma sogop sagala manuk-manuk na i awang-awang, anjaha bani dangkahni ai sagala binatang na i talun, 31:13 Di atas batangnya yang roboh itu berhinggapan segala burung di udara dan di antara cabang-cabangnya diam segala binatang di hutan.
31:14 ase ulang adong be hayu na i topi bah, na mangenjeng halani ganjangni, anjaha na das punsuni hu hombun; anjaha ulang adong be hayu na minum bah das sonai gijangni; ai hubani hamateian do sidea iondoskon, hu nagori partoruh ai, usih songon jolma na legan, marayak jolma na dob susur hu lubang ai. 31:14 Semuanya ini terjadi supaya segala pohon yang di tepi air jangan meninggikan dirinya dan puncaknya jangan dijulurkan sampai ke langit dan supaya pohon-pohon besar, yaitu semua yang menghisap banyak air, jangan tetap berdiri di dalam kecongkakannya; sebab mereka semuanya telah diserahkan ke dalam maut, ke dalam bumi yang paling bawah, di tengah anak-anak manusia yang telah turun ke liang kubur.
31:15 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Bani ari parturunni hu nagori toruh, hubahen do marhoru bah banggal ai, huolat do bah bolonni, anjaha soh mabaor buei binangani; marpakeian pusok ni uhur do Libanon hubahen halanisi, anjaha sagala hauyu na i talun madotei iahap halanisi. 31:15 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari ia turun ke dunia orang mati, Aku membuat samudera raya berkabung karena dia. Aku mengempang sungai-sungainya, sehingga air banjirnya dibendung. Dan karena dia Aku membuat gunung Libanon berpakaian kabung dan membuat segala pohon di hutan layu lesu.
31:16 Hitir do hubahen sagala bangsa halani pardorob ni parrumbakni, sanggah husampakkon ia hu nagori toruh, hubani halak na dob tuad hu lubang ai; sagala hayu na i Eden, ai ma na pinilih ampa sijengesan i Libanon, sagala sionsop bah tarapoh do i nagori toruh. (ay. 14; Jes. 14:8.) 31:16 Mendengar derum kejatuhannya Aku membuat bangsa-bangsa gemetar, pada saat Aku menurunkan dia ke dunia orang mati, menjumpai mereka yang telah turun ke liang kubur. Dan segala pohon taman Eden akan merasa terhibur di bumi yang paling bawah, yaitu pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap banyak air.
31:17 Ai sidea pe turun do hu nagori toruh rap pakon sidea, mangayaki halak na dob tarbunuh halani podang, ai ma sidea, na marianan itoruh ni linggomni humbani bangsa-bangsa. 31:17 Mereka juga turun bersama dia ke dunia orang mati, yaitu ke orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang, dan mereka yang bernaung di bawahnya di tengah bangsa-bangsa mati juga.
31:18 Ise do usihanmu ibagas hamuliaon ampa habanggalon humbani hayu na i Eden? Rap pakon hayu na i Eden do ho gijigkonon hu nagori toruh; maningon rap tibal do ho ampa halak na so marsunat, rap pakon halak na binunuh ni podang. Ai ma Parao ampa haganup rayatni, nini Tuhan Jahowa. (bd. 28:10.) 31:18 Maka dengan siapakah engkau dapat disamakan di antara pohon-pohon di taman Eden dalam hal kemuliaan dan kebesaran? Engkau akan diturunkan ke bumi yang paling bawah bersama pohon-pohon di taman Eden dan engkau telentang di tengah orang-orang yang tak bersunat bersama orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Itulah Firaun dengan semua khalayak ramai yang mengikutinya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
<< Yehezkiel 30 Yehezkiel 32 >>