Yehezkiel 29

29:1 Pasapuluh-tahunkon ari sapuluh dua, bulan sapuluh, roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 29:1 Pada tahun kesepuluh, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal dua belas bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:
29:2 Ale anak ni jolma, dompakkon ma bohimu dompak Parao, raja ni Masir, manjahai ma ho pasalsi ampa pasal ganup tanoh Masir, (Jes. 19; Jer. 46.) 29:2 “Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada Firaun, raja Mesir dan bernubuatlah melawan dia dan melawan seluruh Mesir.
29:3 hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Imbangku do ho, ale Parao, raja ni Masir, naga bolon ai, na gompang itongah-tongah ni bah banggal ai, na mangkatahon: Ahu do simada bah Nil, ahu do sijadihon in! (bd. 32:2; Jes. 27:1; 51:9.) 29:3 Berbicaralah dan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawanmu, hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar, yang berbaring di tengah anak-anak sungaimu, yaitu Nil, dan yang berkata: Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya.
29:4 Nahkononmu do hait-hait hubagas osang-osangmu, anjaha bahenonku do dengke na ibagas bahmin longkot bani sisikmu; jadi sintakonku ma ho hudarat hun tongah-tongah ni bahmin rap pakon haganup dengke na ibagas bahmin, na longkot bani sisikmu. (bd. 38:4; 2 Raj. 19:28.) 29:4 Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Aku akan mengangkat engkau dari tengah anak-anak sungaimu dengan segala ikannya yang berlekatan pada sisikmu
29:5 Gijigkononku do ho hu halimisan, ho ampa haganup dengke na ibagas bahmin; timpal ma ho bani tanoh in, seng dong na mambuat atap na mananom. Bani binatang na i tanoh in ampa bani manuk-manuk na i awang-awang ai do huberehon ho gabe sipanganon bani; 29:5 dan Aku akan melemparkan engkau ke padang gurun, ya, engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Aku memberikan engkau menjadi makanan binatang-binatang liar dan burung-burung di udara.
29:6 jadi botohon ni haganup pangisi ni Masir ma, Ahu do Jahowa. Halani tungkot tolong do ho bani ginompar ni Israel — (2 Raj. 18:21; Jes. 36:6.) 29:6 Dan semua penduduk Mesir akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. Oleh karena engkau ibarat tongkat bambu bagi kaum Israel:
29:7 (anggo ipartungkot sidea ho, maponggol ho, hona tusuk do tangan ni sidea; anggo ipangunsandei sidea ho, maponggol do ho, gabe rebad-rebad do binongei ni sidea), 29:7 pada saat mereka memegang engkau dengan tangan, engkau patah terkulai dan engkau melukai bahu mereka semua; dan waktu mereka bertopang padamu, engkau patah dan engkau membuat mereka semua terhuyung-huyung.
29:8 halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, parohonku do podang mangimbang ho, anjaha raseihononku do jolma pakon pinahan hun tongah-tongahmu. 29:8 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang dari padamu,
29:9 Gabe halimisan anjaha tarulang do tanoh Masir; jadi tandaon ni sidea ma, Ahu do Jahowa. Halani ihatahon ho: Ahu do simada Nil, anjaha ahu do sijadihon ai! 29:9 sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN. Oleh karena engkau berkata: Sungai Nil aku punya, aku yang membuatnya,
29:10 Halani ai, tonggor ma, imbangku do ho, imbangku do age bah banggalmu, anjaha bahenonku do tanoh Masir gabe halimisan botul anjaha tarulang hun Migdol das hu Siene, das hu parbalogan Etiopia. (Jer. 44:1; 46:14.) 29:10 maka sungguh, Aku menjadi lawanmu dan lawan anak-anak sungaimu dan Aku akan membuat tanah Mesir menjadi reruntuhan dan menjadi sunyi sepi mulai dari Migdol sampai Siene, bahkan sampai perbatasan tanah Etiopia.
29:11 Seng dong be nahei ni joloma na montas hunjai, nahei ni pinahan pe seng dong na montas hunjai, seng be ianonkon ai ompat puluh tahun dokahni. 29:11 Tidak seorang manusia pun akan melintasinya, bahkan seekor binatang pun tidak dan tanah itu tidak akan didiami selama empat puluh tahun.
29:12 Anjaha bahenonku do tanoh Masir gabe halimisan itongah-tongah ni nagori, na dob gabe halimisan, anjaha huta ni sidea pe parsedaon do itongah-tongah ni huta na dob pinarseda, ompat puluh tahun dokahni. Anjaha eraponku do halak Masir itongah-tongah ni bangsa-bangsa, anjaha mambur do sidea bahenonku itongah-tongah ni nagori-nagori. 29:12 Aku akan membuat tanah Mesir menjadi sunyi sepi di tengah negeri-negeri yang sudah dimusnahkan dan kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi di tengah kota-kota yang diruntuhkan selama empat puluh tahun. Aku akan menyerakkan orang Mesir di antara bangsa-bangsa dan menghamburkannya ke semua negeri.
29:13 Ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Dob salpu siompat puluh tahun ai, patumpuonku ma halak Masir humbani bangsa-bangsa hamerapan ni sidea ai. 29:13 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada akhir keempat puluh tahun itu Aku akan mengumpulkan orang-orang Mesir dari tengah bangsa-bangsa di mana mereka berserak.
29:14 Jadi pasuangonku ma Masir, anjaha boanonku do sidea mulak hu tanoh Patros, tanoh hasusuran ni sidea ai; gabe harajaon na etek ma sidea ijai. 29:14 Dan Aku akan memulihkan keadaan Mesir dan mengembalikan mereka ke tanah Patros, yaitu tanah asal mereka, dan di sana mereka menjadi kerajaan yang lemah.
29:15 Gabe sietekan do ai marimbang harajaon na legan, anjaha lang be pagijangonni dirini mangatasi bangsa-bangsa; paotikonku do sidea, ase ulang be irajai bangsa na legan. 29:15 Di antara kerajaan-kerajaan ia akan yang paling lemah dan tidak akan dapat meninggikan dirinya lagi di atas bangsa-bangsa lain. Aku akan membuat mereka begitu lemah, sehingga mereka tidak akan memerintah bangsa-bangsa lagi.
29:16 Anjaha seng marpangajaman bani be ginompar ni Israel; ai taringat ma sidea bani hasalahan ni sidea, anggo iparapat sidea dirini bani Masir. Jadi tandaon ni sidea ma, Ahu do Tuhan Jahowa. (bd. 21:24.) 29:16 Dan bagi kaum Israel mereka tidak lagi menjadi kepercayaan, yang mengingatkan kesalahan Israel, kalau Israel berpaling kepada mereka untuk meminta pertolongan. Dan Mesir akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan ALLAH.”
29:17 Paduapuluh-pitu-tahunkon, ari sada bulan sada, roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 29:17 Lalu pada tahun kedua puluh tujuh, dalam bulan pertama, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:
29:18 Ale anak ni jolma, isuruh si Nebukadnesar, raja ni Babel do balani marhorja koras manlawan Tirus; mapalpal do ganup ulu anjaha masapsap sagala abara, tapi age ia, age balani aha pe lang jumpahsi hun Tirus, bahen upah ni halojaonni manlawan huta ai; 29:18 “Hai anak manusia, Nebukadnezar, raja Babel, menyuruh tentaranya bekerja keras melawan Tirus; semua kepala sudah gundul dan semua bahu sudah lecet, tetapi baik ia maupun tentaranya tidak mendapat untung dari Tirus atas usaha yang dilakukannya melawan dia.
29:19 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, ondoskononku do tanoh Masir hu tangan ni si Nebukadnesar, raja ni Babel; buatonni do arta-artani, rampason anjaha samunonni do ai, ai ma gabe upah bani balani. 29:19 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku memberikan tanah Mesir kepada Nebukadnezar, raja Babel, dan ia akan mengangkut kekayaannya; ia akan melakukan perampasan dan penjarahan dan itulah upah bagi tentaranya.
29:20 Tanoh Masir do hubere bani, gabe upah ni halojaonni, ai marguna bangku do na hinorjahon ni sidea ai. (bd. 30:24; Jes. 10:5.) 29:20 Aku akan memberikan kepadanya tanah Mesir sebagai pahala atas pekerjaan yang dilakukannya, sebab mereka sudah bekerja bagi-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
29:21 Bani panorang ai patubuhon ma sada tanduk bani ginompar ni Israel, anjaha ungkabonku do pamanganmu itongah-tongah ni sidea, ase ibotoh sidea, Ahu do Jahowa. 29:21 Pada hari itu Aku akan menumbuhkan tanduk bagi kaum Israel dan membuat engkau dapat berbicara lagi di tengah-tengah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
<< Yehezkiel 28 Yehezkiel 30 >>