Yehezkiel 27

27:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 27:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:
27:2 Ale anak ni jolma, bahen ma sada doding tangis-tangis pasal Tirus, (Jes. 23.) 27:2 “Hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus,
27:3 anjaha hatahon ma bani Tirus, na marianan bani dalan masuk hu laut, partiga-tiga ni bangsa-bangsa bani buei nagori-nagori itopi laut: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ale Tirus, ihatahon ho do, kapal na gokan jenges do ahu. (bd. 28:12; Hos. 9:13.) 27:3 dan katakanlah kepada Tirus, yang terletak di pintu masuk lautan, dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai Tirus, engkau berkata: aku kapal yang maha indah.
27:4 Tongah-tongah ni laut do gomgomanmu, jenges tumang do ho ipauli situhangi ho. 27:4 Wilayahmu di tengah lautan; ahli bangunmu membuat keindahanmu sempurna.
27:5 Humbani hayu maranti Senir do ipauli sidea dasormu, hayu ares do ibuat hun Libanon, bahen tiang ni layarmu. 27:5 Seluruh badanmu mereka buat dari kayu sanobar Senir, mereka mengambil aras Libanon membuat bagimu tiang layar.
27:6 Humbani hayu jati Basan do ibahen holemu, anjaha tayubmu humbani hayu ares na hun pulou Kittim do ibahen sidea, ilapis bani gading. (Jes. 23:1.) 27:6 Pohon tarbantin dari Basan dipakai untuk dayungmu; geladakmu mereka buat dari tulang gading ditatahkan di cemara dari pantai Kitim.
27:7 Humbani hiou linnen Masir na marrupa-rupa do layarmu, gabe partanda pasal ho; hiou simahonda ampa sigerger, na hun topi ni laut Elisha do tendamu. (1 Mus. 10:4.) 27:7 Layarmu diperbuat dari lenan halus yang berwarna-warni dari tanah Mesir; itulah tandamu. Dan tendamu diperbuat dari kain ungu tua dan kain ungu muda dari pantai Elisa.
27:8 Halak Sidon pakon Arvad do sipanlugai bam; halak na pandei hun Zamar do ibagas ho, sidea do gabe juru-mudimu. 27:8 Orang Sidon dan Arwad menjadi pendayungmu; tukang-tukangmu, hai Tirus, berada padamu, mereka menjadi pelaut-pelautmu.
27:9 Partua-partua na hun Gebal ampa na pentar-pentarni do ibagas ho, padear-dearhon na maseda bam. Haganup kapal na i laut ampa parhorja kapal roh do hu bam, laho mantiga-tigahon boniagamu. (1 Raj. 5:32.) 27:9 Tua-tua Gebal dengan ahli-ahlinya berada padamu hendak memperbaiki kerusakan-kerusakanmu. Segala kapal laut beserta anak kapalnya berlabuh padamu hendak menukarkan barang dagangannya.
27:10 Halak Parsia, Tud ampa Put do gabe balamu; ipanggantungkon sidea do gantar ampa tangkulukni ibagas ho; sidea do gabe hagijangon bam. 27:10 Orang Persia, Lud dan Put, yang menjadi prajuritmu ada dalam ketenteraanmu. Perisai dan ketopong digantungkan padamu; mereka menambah semarakmu.
27:11 Halak Arvad do balamu iatas tembokmu inggot, anjaha halak Gamad bani manaramu, ipansangkothon sidea do gantarni bani tembokmu inggot, sidea do na mambahen gok hajengesonmu. 27:11 Orang Arwad dan tentaranya memanjat di atas tembok-tembokmu sekeliling dan orang Gamad di atas menara-menaramu; mereka menggantungkan perisai-perisainya pada tembok-tembokmu sekeliling, mereka membuat keindahanmu sempurna.
27:12 Tarsis do hasomanmu martiga-tiga halani hinabuei ni barang-barangmu; pirak, bosi, timah ampa timah sibirong do ibahen sidea tukar ni barang-barangmu. 27:12 Tarsis berdagang dengan engkau dalam segala macam harta yang banyak; mereka menukarkan perak, besi, timah putih dan timah hitam ganti barang-barangmu.
27:13 Halak Javan, Tubal pakon Mesek martiga-tiga do pakon ho, jolma ampa parugas tombaga do itukarhon sidea bani barang-barangmu. (bd. 38:2.) 27:13 Yawan, Tubal dan Mesekh berdagang dengan engkau; mereka menukarkan budak-budak, barang-barang tembaga ganti barang-barang daganganmu.
27:14 Halak Togarma manukarhon huda, huda porang ampa halode bani tiga-tigamu. 27:14 Dari Bet-Togarma mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang dan bagal ganti barang-barangmu.
27:15 Halak Rodus martiga-tiga pakon ho, buei nagori partopi laut mandalankon partiga-tigaon pakon ho, gading ampa hayu birong do ibahen sidea galarni bam. 27:15 Orang Rodos berdagang dengan engkau, banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu; mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti.
27:16 Martiga-tiga do halak Edom pakon ho halani hinabuei ni barangmu; itukarhon sidea do bam mata intan samarag, hiou hasumba, hiou na marrupa-rupa, hiou linnen, simatah ampa mata intan jaspis. 27:16 Edom berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu; mereka menukarkan permata batu darah, kain ungu muda, pakaian berwarna-warna, kain lenan halus, karang dan batu delima ganti barang-barangmu.
27:17 Juda ampa tanoh Israel martiga-tiga do pakon ho; gandum na hun Minit, buah ara, manisan, minak ampa minak balsem do itukarhon sidea bam. 27:17 Yuda dan tanah Israel berdagang dengan engkau; mereka menukarkan gandum dari Minit, mur, madu, minyak dan balsam ganti barang-barang daganganmu.
27:18 Martiga-tiga do Damaskus pakon ho halani hinabuei ni boniagamu na marbagei-bagei in, anggur hun Helbun ampa wol hun Zahar itukarhon sidea hu bam. 27:18 Damsyik berdagang dengan engkau karena banyaknya hasil-hasilmu, karena segala macam barangmu yang banyak. Anggur dari Helbon, bulu domba dari Sakhar,
27:19 Hun Usal roh do barang-barang bosi, rompah-rompah ampa kulit manis gantih ni boniagamu. 27:19 dan anggur ditukarkan mereka ganti barang-barangmu; besi yang sudah dikerjakan dari Uzal, kayu teja dan tebu ada di antara barang-barang daganganmu.
27:20 Halak Dedan marboniaga palana pakon ho, sihundulan sanggah marhuda. 27:20 Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda.
27:21 Halak Arab pakon sagala kopala-kopala hun Kedar, ai ma partiga-tiga harosuh ni uhurmu pasal biri-biri, biri-biri tunggal ampa hambing tunggal; ai do tiga-tiga ni sidea pakon ho. (1 Mus. 25:13.) 27:21 Arab dan semua pemuka Kedar berdagang dengan engkau dalam anak domba, domba jantan dan kambing jantan; dalam hal-hal itulah mereka berdagang dengan engkau.
27:22 Saudagar na hun Seba pakon Raama martiga-tiga do pakon ho; itukarhon do hubani barangmu marbagei-bagei rompah-rompah sijengesan, marbagei-bagei mata intan na maharga ampa omas. 27:22 Pedagang Syeba dan Raema berdagang dengan engkau; mereka menukarkan yang terbaik dari segala rempah-rempah dan segala batu permata yang mahal-mahal dan emas ganti barang-barangmu.
27:23 Haran, Kanneh, Eden, Assur ampa Madai martiga-tiga do pakon ho. 27:23 Haran, Kane, Eden, Asyur dan Kilmad berdagang dengan engkau.
27:24 Itiga-tigahon sidea do hubam hiou pilihan, hiou simahonda, hiou na marrupa-rupa, parmadani na marrupa-rupa ampa tali banggal na pinuyuh. 27:24 Mereka berdagang di pasar-pasarmu dalam jubah-jubah yang maha indah, kain ungu tua, pakaian yang berwarna-warni, permadani yang beraneka warna dan tali berpilin yang teguh.
27:25 Kapal-kapal Tarsis do marlayar bam, mamboan tiga-tigamu. Sonai ma gabe gok ho, anjaha marmuatan na borat itongah laut. 27:25 Kapal-kapal Tarsis membawa barang-barang dagangan ini bagimu. Penuh dengan muatan berat engkau di tengah lautan.
27:26 Halak sipanlugaimu do mamboan ho hu laut bolag, tapi logou na hun hapoltakan do mangkaromhon ho hubagas laut. 27:26 Ke lautan luas pendayungmu membawa engkau. Tetapi badai timur melandamu di tengah lautan.
27:27 Habayakonmu, barang-barangmu, boniagamu, anak kapalmu, juru-mudimu, tukang-tukangmu, partiga-tigamu ampa haganup balamu na ibagas ho ampa haganup halak na itongah-tongahmu, harom do hubagas laut bani panorang pardabuhmu. 27:27 Hartamu, barangmu, daganganmu, anak kapalmu dan pelaut-pelautmu, tukang-tukangmu dan pedagang-pedagangmu dengan semua prajurit-prajuritmu yang ada padamu, ya, bersama seluruh penumpang-penumpangmu, terbenam dalam lautan pada hari tenggelammu.
27:28 Mambogei pandoruh ni juru-mudimu, hitir-hitir do partopi laut; 27:28 Mendengar teriakan pelautmu gemetarlah tanah daratan.
27:29 lintun bei ma hun kapalni haganup sijolom hole, anjaha anak kapal ampa haganup juru-mudi na i laut turun ma hu darat; 27:29 Mereka turun dari kapalnya, yang mengayun dayung semua. Anak kapal, pelaut semuanya ke daratan lari mereka.
27:30 itangisi sidea do ho, anjaha doruh-doruh do sidea gogoh; inahkon sidea do orbuk bani uluni, margulu do sidea bani abuan. (Pangk. 18:11.) 27:30 Ratapan kuat, teriakan pahit diperdengarkan terhadapmu; taruh abu di atas kepala, berguling-guling dalam debu.
27:31 Ipalpal sidea do uluni halani ho, anjaha marhiou guni do sidea; itangisi sidea do ho humbani uhur na marhoru, gok pusok ni uhur, 27:31 Mereka menggundul diri, demi engkau, dan melilitkan kain kabung; mereka menangis, jiwa merana, karena engkau; suatu ratapan yang pahit.
27:32 Halani horu ni ai ibahen sidea do tangis-tangis pasal ho, idoruhi sidea do ho: Ai ise ma ongga iparseda doskon Tirus ibagas laut? 27:32 Dalam meratap karena engkau mereka mengucapkan, menangiskan ratapan: Siapa seperti Tirus, yang sudah dimusnahkan di tengah lautan?
27:33 Sanggah na roh boniagamu hun laut, bosur do buei bangsa-bangsa ibahen ho; marhitei hinabuei ni artamu ampa boniagamu, bayak do raja-raja ni tanoh on ibahen ho. 27:33 Sesudah barangmu datang dari laut engkau mengenyangkan banyak bangsa-bangsa, dengan banyaknya hartamu, daganganmu engkau memperkaya raja-raja dunia.
27:34 Tapi sonari maropuk do ho, harom hubagas laut; boniagamu ampa haganup panumpangmu harom do rap pakon ho. 27:34 Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan laut dan tenggelam di dasar lautan; daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau.
27:35 Haganup halak partopi laut tarsonggot do pasal ho; raja-rajani mabiar tumang, marposi do bohi ni sidea. 27:35 Orang pesisir kaget semua melihatmu; raja-rajanya menggigil, mukanya berkerut.
27:36 Manihul-nihul do partiga-tiga ni bangsa-bangsa halani ho; jangin do parroh ni ajalmu, seng anjai dong be ho lalab. (bd. 28:19.) 27:36 Pedagang bangsa-bangsa bersuit-suit terhadapmu, akhir hidupmu mendahsyatkan, dan lenyap selamanya engkau.”
<< Yehezkiel 26 Yehezkiel 28 >>