Yehezkiel 26

26:1 Pasapuluh-sada-tahunkon bani ari sada bulan sada, roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 26:1 Pada tahun kesebelas, dalam bulan yang tertentu, pada tanggal satu bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:
26:2 Ale anak ni jolma: Halani ihatahon Tirus pasal Jerusalem: Ha! ha! ha! …! domma maropuk horbangan ni bangsa-bangsa, marurup hubangku ma nuan, gok ma ahu, halani na maseda ai ia! (bd. 25:3.) 26:2 “Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem: Syukur! Sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu; ia akan beralih kepadaku, sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia menjadi reruntuhan.
26:3 Halani ai, sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Imbangku ma ho, ale Tirus, arahonku ma buei bangsa mamboan ho, songon laut na parohkon gilumbangni. (Jes. 33.) 26:3 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya.
26:4 Parsedaon ni sidea ma tembok ni Tirus, anjaha rumbakkononni ma manarani; padaohonku do ronsi tanohni, gabe tading batuni tumang mando hubahen. 26:4 Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya, debu tanahnya akan Kubuang sampai bersih dari padanya dan akan Kujadikan dia gunung batu yang gundul.
26:5 Gabe panjomuran ni jala mando ai itongah-tongah ni laut, ai Ahu do na mansahapkon ai, nini Tuhan Jahowa; gabe taban ni bangsa-bangsa ma ia, 26:5 Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan, sebab Aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH; ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa.
26:6 anjaha dusunni na i daratan rasei do bahenon ni podang, ase itanda sidea, Ahu do Jahowa. 26:6 Dan anak-anaknya perempuan, yang tinggal di daratan akan ditewaskan dengan pedang. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
26:7 Ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, parohonku do dompak Tirus si Nebukadnesar, raja ni Babel, raja ni sagala raja, hun utara, marhasoman buei huda pakon buei gareta porang pakon jolma siajak huda ampa bala buei tumang. (Dan. 2:37.) 26:7 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku membawa dari utara raja Nebukadnezar, raja Babel, raja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan sekumpulan tentara yang banyak.
26:8 Raseihononni ma marhitei podang dusunmu na i daratan; paulionni ma hubuan manlawan ho; pajongjongonni homa tembok pangkubu, anjaha padearonni tayub paronding-ondingan dompak ho. (ay. 6.) 26:8 Anak-anakmu perempuan yang tinggal di daratan akan dibunuhnya dengan pedang; ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusun alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau.
26:9 Tujuhononni do bam parugas sironsang tembokmu, anjaha reongkononni marhitei parugas bosini. 26:9 Tumbukan alat pendobraknya akan dilancarkan terhadap tembok-tembokmu dan menara-menaramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya.
26:10 Halani buei ni hudani gabe rungkubon ni orbukni ma ho, dugur ma tembokmu binahen ni lutu ni siajak huda, gareta ampa gareta porang, sanggah imasuki horbanganmu, songon halak na masuk hubagas huta na dob runtas tembokni. 26:10 Kudanya adalah begitu banyak, sehingga engkau akan ditutupi oleh abu; karena derap pasukan berkudanya dan kertak roda keretanya tembok-tembokmu akan gemetar, kalau ia memasuki pintu-pintu gerbangmu seperti orang memasuki kota yang sudah terbuka karena pendobrakan.
26:11 Marhitei tambirik ni hudani luntakonni do ganup alamanmu; raseihononni do bangsamu bani podang, anjaha sagala tiang habanggalonmu rumbakkononni do hu tanoh. 26:11 Dengan kaki kuda-kudanya ia hendak menginjak-injak semua jalan-jalanmu, rakyatmu akan dibunuh dengan pedang, dan tugu-tugu yang kauandalkan akan dirobohkan ke tanah.
26:12 Rampason ni sidea do arta-artamu, anjaha buatonni boniagamu; parreongon ni sidea do tembokmu, anjaha parsedaonni rumahmu na dear-dear in; sampakkononni do hu laut batu-batumu, parhayumu ampa reong-reongmu. 26:12 Mereka akan merampas kekayaanmu dan menjarah barang-barang perniagaanmu; mereka akan meruntuhkan tembok-tembokmu dan merobohkan rumah-rumahmu yang indah; batumu, kayumu dan tanahmu akan dibuang ke dalam air.
26:13 Parontihononku do hariahon ni dodingmu, anjaha sora ni arbabmu pe seng tarbogei be. (Jes. 14:11; 24:8.) 26:13 Aku akan mengakhiri keramaian nyanyianmu dan suara kecapimu tidak akan kedengaran lagi.
26:14 Bahenonku do ho tading batu tumang, gabe panjomuran ni jala tumang, seng be paulion, ai Ahu, Jahowa do na mansahapkon ai, nini Tuhan Jahowa. 26:14 Aku akan menjadikan engkau gunung batu yang gundul dan dengan demikian engkau akan menjadi penjemuran pukat, sehingga engkau tidak akan dibangun kembali, sebab Aku, TUHANlah yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
26:15 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa pasal Tirus: Ai lang gobir ma nagori partopi laut mambogei pardabuhmu ampa orong-orong ni halak na ugahan ampa pamunuhon marhitei podang itongah-tongahmu? 26:15 Beginilah firman Tuhan ALLAH kepada Tirus: Apakah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar derum kejatuhanmu, kalau orang-orang yang berebahan mengerang karena pembunuhan bersimaharajalela di tengah-tengahmu?
26:16 Jadi susur ma humbani paratasni ganup raja-raja partopi laut, ipangambungkon baju harajaonni anjaha itanggali pakeianni na marrupa-rupa ai. Marbaju pusok ni uhur do sidea hundul bani tanoh, hitir-hitir tongtong anjaha tarsonggot halani ho. 26:16 Semua pemuka bangsa-bangsa yang di tepi lautan akan turun takhta dan menjauhkan jubah-jubah kerajaannya dan menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warna. Mereka akan diliputi kegentaran dan akan duduk di tanah; mereka akan gentar senantiasa dan kaget melihat engkau.
26:17 Bahenon ni sidea ma sada tangis-tangis pasal ho, anjaha hatahononni ma pasal ho: Aiii, naha do parmagoumu hun tongah laut, ale huta na tarbarita, na markuasa i lautan, ho ampa pangisimu, na mambahen gobir sagala na marianan ijai. (Pangk. 18:9.) 26:17 Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan mengenai engkau dan akan mengatakan kepadamu: Bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dari lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu, yang menimbulkan ketakutan pada penduduk di daratan?
26:18 Gobir do sonari sagala pulou bani ari pardabuhmu, tongon, tarsonggot do sagala nagori partopi laut halani parmagoumu. 26:18 Sekarang, daerah pesisir jadi gentar pada hari jatuhmu, ya, daerah pesisir yang di tepi laut gempar mendengar kesudahanmu.
26:19 Ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Bahenonku do ho gabe huta na tarulang, songon huta na so adong mangiankon, anjaha parohonku do laut ai dompak ho, gabe rungkubon ni gilumbang banggal ma ho. 26:19 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada saat Aku menjadikan engkau kota reruntuhan, seperti kota-kota yang tidak berpenduduk lagi, kalau Aku menaikkan pasang samudera raya atasmu dan air banjir menutupi engkau,
26:20 Sampakononku do ho hu toruh, hubani halak na dob tuad hu lubang ai, ai ma halak humbani sisapari; bahenonku do ho marianan bani nagori partoruh ai, itongah-tongah ni reong-reong na dob madokah ai, rap pakon halak na dob tuad hu lubang ai, ase ulang dong be na mangiankon ho, anjaha seng dong be iananmu bani tanoh ni halak na manggoluh. 26:20 maka Aku akan menurunkan engkau, supaya engkau bersama-sama di sana dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, kepada bangsa dahulu kala, dan Aku akan membuat engkau tinggal di bumi yang paling bawah seperti reruntuhan dahulu kala, bersama dengan orang-orang yang turun ke liang kubur, supaya engkau jangan lagi didiami orang, dan jangan tampil lagi di negeri orang-orang hidup.
26:21 Sompong do parohonku ajalmu, seng anjai dong be ho, age pe hona pindahan ho, seng anjai jumpah be ho, nini Tuhan Jahowa. 26:21 Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan dan engkau tidak terjumpa lagi. Engkau dicari orang, tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
<< Yehezkiel 25 Yehezkiel 27 >>