Yehezkiel 25

25:1 Jadi roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 25:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:
25:2 Ale anak ni jolma, tujuhon ma bohimu dompak halak Ammon, anjaha manjahai ma ho pasal sidea. (bd. 21:33-37; Jer. 49:1-6.) 25:2 “Hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada bani Amon dan bernubuatlah melawan mereka!
25:3 Hatahon ma bani halak Ammon: Tangihon ma hata ni Tuhan Jahowa: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani ihatahon hanima: Ha! ha! ha! bani rumahku na mapansing ai, sanggah ibutaki ai, bani tanoh Israel, halani tarulang ai, ampa bani ginompar ni Juda, halani tarbuang sidea. (bd. 26:2; Tangis 2:16.) 25:3 Katakanlah kepada bani Amon: Dengarlah firman Tuhan ALLAH: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau menyerukan: Syukur! mengenai tempat kudus-Ku, waktu kekudusannya dilanggar, dan mengenai tanah Israel, waktu itu dijadikan sunyi sepi, dan mengenai kaum Yehuda, waktu mereka harus pergi ke dalam pembuangan,
25:4 halani ai, tonggor ma, ondoskononku do ho bani halak na i hapoltakan bahen parbagianan ni sidea, pasukon ni sidea do lampo-lamponi itongah-tongahmu, anjaha paulionni do ianan ni sidea ibagas ho; panganon ni sidea do gogoh ni tanohmu, anjaha inumon ni sidea do dadih ni pinahanmu. 25:4 oleh sebab itu, sungguh, Aku menyerahkan engkau kepada orang dari sebelah timur menjadi miliknya; mereka akan mendirikan perkemahannya padamu dan membangun tempat kediamannya; mereka akan memakan buah-buahanmu dan meminum susu ternakmu.
25:5 Bahenonku do huta Rabba gabe sampalan ni unta, anjaha tanoh ni halak Ammon gabe parsaranan ni biri-biri, ase itanda hanima, Ahu do Jahowa. 25:5 Aku akan membuat Raba menjadi padang rumput untuk unta dan kota-kota bani Amon menjadi tempat kambing domba. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
25:6 Tongon, sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani martopap-topap ho, anjaha marinjak-injak, anjaha marmegah-megah ho mangidah hasedaon ni tanoh Israel, (bd. 35:15.) 25:6 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena engkau bertepuk tangan dan mengentakkan kakimu ke tanah, dan bergembira dalam hatimu atas kecelakaan tanah Israel,
25:7 halani ai, tonggor ma, hupagostong do tanganku manlawan ho, anjaha huondoskon do ho gabe taban-taban ni bangsa-bangsa, anjaha raseihononku huntongah-tongah ni nagori-nagori; huboiskon do ho, ase itanda ho, Ahu do Jahowa. 25:7 oleh sebab itu, sungguh, Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan engkau dan menyerahkan engkau menjadi jarahan bagi suku-suku bangsa dan melenyapkan engkau dari tengah bangsa-bangsa dan membinasakan engkau dari negeri-negeri; Aku akan memusnahkan engkau. Dengan demikian engkau akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
25:8 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani ihatahon Moab ampa Seir: Tonggor ma, doskon haganup bangsa parbegu do halak Juda, (Jes. 15; Jer. 48.) 25:8 Beginilah firman Tuhan ALLAH: “Oleh karena Moab berkata: Sungguh, kaum Yehuda adalah sama dengan semua bangsa lain,
25:9 halani ai, tonggor ma, sae-sae do bahenonku raboyon ni Moab, gabe seng dong be huta ijai, i sab nagori ai, ai ma habanggalon bani nagori ai: Bet-Jesimot, Baal-Meon pakon Kiryataim. 25:9 oleh sebab itu, sungguh, Aku akan membiarkan dataran tinggi Moab terbuka dengan runtuhnya kota-kotanya, ya, kota-kotanya tanpa terkecuali, yaitu kepermaian negeri itu: Bet-Yesimot, Baal-Meon dan Kiryataim.
25:10 Berehononku do ai rap pakon tanoh ni halak Amon, bani halak na i hapoltakan, bahen parbagianan bani sidea, ase ulang be taringat halak pasal sidea itongah-tongah ni bangsa-bangsa. 25:10 Aku akan menyerahkan dia bersama bani Amon kepada orang dari sebelah Timur menjadi miliknya, supaya bani Amon jangan diingat-ingat lagi di antara bangsa-bangsa.
25:11 Dabuhonku do uhum bani Moab, ase itanda sidea. Ahu do Jahowa. 25:11 Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
25:12 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani maruhur pambalason Edom bani ginompar ni Juda, gabe marsalah banggal sidea halani pambalason ni sidea ai, (Ps. 137:7; Jer. 49:7-22; Ams. 1:11; Obj. ) 25:12 Beginilah firman Tuhan ALLAH: “Oleh karena Edom membalaskan dendam kesumat terhadap kaum Yehuda dan membuat kesalahan besar dengan melakukan pembalasan terhadap mereka,
25:13 halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Hupagostong do tanganku manlawan Edom, ripaskononku do hunjai jolma age pinahan, anjaha gabe halimisan do ai bahenonku hun Teman das hu Dedan; maningon rasei do sidea bahenon ni podang. 25:13 oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH, Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan Edom dan melenyapkan dari padanya manusia dan binatang dan Aku membuatnya menjadi reruntuhan; dari Téman sampai Dedan mereka akan mati rebah oleh pedang.
25:14 Dalankononku do pambalason dompak Edom marhitei bangsangku halak Israel; bahenon ni sidea do dompak Edom romban hubani ringisku ampa gilangku; jadi ahapkonon ni sidea ma sonaha pambalasku, nini Tuhan Jahowa. (Jes. 11:14.) 25:14 Aku akan melakukan pembalasan-Ku terhadap Edom dengan tangan umat-Ku Israel. Dan mereka akan memperlakukan Edom selaras dengan murka-Ku dan amarah-Ku, dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah yang membalas, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
25:15 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Halani maruhur pambalason halak Palistim, anjaha marmegah-megah, marhajahaton sidea mambalas, laho mangagou marhalanihon ni parmunsuhon na dob madokah, (Jes. 14:29; Jer. 47: Sep. 2:5.) 25:15 Beginilah firman Tuhan ALLAH: “Oleh karena orang Filistin membalaskan dendam kesumat dan di dalam kegembiraannya atas kecelakaan Israel melakukan pembalasan dengan melakukan pembinasaan karena rasa permusuhan yang turun-temurun,
25:16 halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Hupagostong do tanganku manlawan halak Palistim, anjaha ripaskononku do halak Kereti, anjaha boiskononku do halak na tading itopi ni laut ai. (1 Sam. 30:14.) 25:16 oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan orang Filistin dan melenyapkan orang Kreta dan membinasakan yang lain-lain di tepi pantai laut.
25:17 Dalankononku do pambalason banggal bani sidea marhitei paminsangon na gok ringis, ase ibotoh sidea, Ahu do Jahowa, anggo hupadalan ma pambalason bani sidea. 25:17 Aku akan melakukan pembalasan yang kejam terhadap mereka disertai penghajaran-penghajaran kemarahan. Dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada waktu Aku melakukan pembalasan-Ku terhadap mereka.”
<< Yehezkiel 24 Yehezkiel 26 >>