Yehezkiel 24

24:1 Pasiah-tahunkon, ari sapuluh bulan sapuluh, roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: (2 Raj. 25:1; Jer. 52:4.) 24:1 Pada tahun kesembilan, dalam bulan yang kesepuluh, pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah firman TUHAN kepadaku:
24:2 Ale anak ni jolma, suratkon ma goran ni ari on, ari sisadari on, ai sadari on ma ihubu raja Babel huta Jerusalem. 24:2 “Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini, ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga raja Babel mulai menyerang Yerusalem.
24:3 Marlimbaga ma ho bani bangsa sipanlawan on, hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Hodohon ma hudon in, tampeihon ma hu atas, anjaha bahen bah hubagas! (bd. 11:3; Jer. 1:13.) 24:3 Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Taruhlah kuali di atas api, taruhlah, dan tuanglah juga air ke dalamnya;
24:4 Nahkon ma hubagas gulei na dob tinoktokan in, haganup na madear ni in, tulan pudi ampa tulan tangan, goki ma in bani holi-holi pilihan. 24:4 taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya; penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan.
24:5 Buat ma sada biri-biri pilihan, pagara ma soban i toruhni; lompa ma toktokni in, sonai homa holi-holi na ibagas hudon in. 24:5 Ambillah domba yang terpilih, dan susunlah juga kayu di bawahnya, biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya.
24:6 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Magou ma huta na gok daroh in, ai ma na usih bani hudon ma martasik, na so mandarat tasikni humbagas. Buat ma humbagas toktokni ai sada-sada, ulang pala papilih-pilih. (ay. 9.) 24:6 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang dari padanya! Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih.
24:7 Ai itongah-tongahni ope daroh na niduruskonni ai; bani dolog batu do ai iduruskon, seng bani tanoh iduruskon ai, ase boi rungkubon ai bani tanoh. 24:7 Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya; ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah, supaya ditutupinya dengan tanah.
24:8 Ase puho ringisku, ase boi mambalas Ahu, hupaturut do durus daroh ai bani dolog batu, ase ulang boi irungkub ai. 24:8 Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit Aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul supaya jangan ditutupi.
24:9 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Magou ma huta na gok daroh in! Ahu pe pajunjunonku ma soban panutungini. (bd. 22:2; Neh. 3:1; Hab. 2:12.) 24:9 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Celakalah kota yang penuh hutang darah! Aku juga hendak memperbesar pancakanya.
24:10 Tambahi soban in, pagara apuy, lompa gulei in, useihon kuahni, anjaha paturut ma monsong holi-holini. 24:10 Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus.
24:11 Nahkon ma hudon ai lumei huatas ni narnarni, ase milas ai, gerger tombagani, gabe malala kotoranni na ibagas ai, anjaha magou tasikni ai. 24:11 Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang.
24:12 Hape, seng ra tanggal tasikni na hapal ai age ibagas apuy. 24:12 Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang dari padanya, biar dalam api.
24:13 Halani habutakonmu marhitei panriah-riahon, anjaha seng ra ho borsih age pe hupaborsih ho, halani ai seng anjai borsih be ho paima sombuh ringisku dompak ho. (bd. 5:13.) 24:13 Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan Aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai Aku melampiaskan amarah-Ku atasmu.
24:14 Ahu do Jahowa na manluarhon ai, sai saud do ai, sai bahenonku do ai; seng surut Ahu, seng maralang-alang Ahu, seng manosal Ahu; domu hubani parlahoumu ampa pambahenanmu uhumonku ho, nini Tuhan Jahowa. (bd. 5:11.) 24:14 Aku, TUHAN, yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan Aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
24:15 Dob ai roh ma hata ni Jahowa, hubangku, mangkatahon: 24:15 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:
24:16 Ale anak ni jolma, tonggor ma, buatonku ma sompong humbam hinarosuhkon ni matamu; tapi seng bulih ho doruh-doruh, mandoraki atap mariluh-iluh matamu. (ay. 18.) 24:16 “Hai anak manusia, lihat, Aku hendak mengambil dari padamu dia yang sangat kaucintai seperti yang kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis dan janganlah mengeluarkan air mata.
24:17 Boi do marhoih, tapi ulang gogoh-gogoh, ulang bahen na manangisi na matei ai! Martudung ma ho dear, anjaha marsipatu, ulang rungkub gumismu, anjaha ulang pangan ruti pusok ni uhur! (Jer. 16:7.) 24:17 Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian; lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu, jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan.”
24:18 Jadi marsahap ma ahu sogod hubani na mabuei ai, anjaha bodarini matei ma parinangonku, anjaha patarni ai hubahen ma songon na hinatahon hubangku. 24:18 Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu dan pada malamnya isteriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku.
24:19 Jadi nini na mabuei ai ma hubangku: Ai seng ra ho patugahkon bannami, aha do arti ni on bannami, ase sonin ibahen ho? 24:19 Maka bangsa itu berkata kepadaku: “Tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian?”
24:20 Jadi ningku ma hubani sidea: Jahowa do mangkatahon hubangku sonon: 24:20 Lalu kujawab mereka: “Firman TUHAN sudah datang kepadaku:
24:21 Hatahon ma hubani ginompar ni Israel: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, palopasonku do butakan iananku na pansing in, ai ma na nienjeng-enjengkonnima in, na hinarosuhkon ni matanima ampa na hinasiholhon ni uhurnima; anjaha anak ampa borunima, na tinadingkonnima ijai, maningon rasei do bahenon ni podang. 24:21 Katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sesungguh-sungguhnya Aku akan menajiskan tempat kudus-Ku, kekuasaanmu yang kaubanggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu; dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang.
24:22 Bahenonnima ma songon na hubahen in: seng tutuponnima gumisnima anjaha seng panganonnima ruti pusok ni uhur. 24:22 Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan: Mukamu tidak akan kamu tutupi dan roti perkabungan tidak akan kamu makan,
24:23 Tapi martudung ma hanima dear anjaha marsipatu; seng doruh-doruh atap mandoraki, tapi mandatei ma hanima halani hajahatonnima, anjaha morong-morong ilobei ni hasomanni bei. (bd. 4:17; 3 Mus. 26:39.) 24:23 kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut; dan kamu tidak akan meratap atau menangis. Tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain.
24:24 Sonai ma si Hesekiel gabe tanda bannima, ase ibahen hanima songon na binahenni ai. Anggo masa ma ai, gabe botohonnima ma, Ahu do Tuhan Jahowa. (ay. 27: bd. 12:6, 1.) 24:24 Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu; tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi maka kamu akan mengetahui, bahwa Akulah Tuhan ALLAH.
24:25 Ho ale anak ni jolma, bani ari ai, anggo hubuat ma humbani sidea benteng ni sidea ampa na hinasiholan ni uhur ni sidea ai, sonai homa anak ampa boru ni sidea, 24:25 Dan engkau, anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari Aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan,
24:26 tongon, bani ari ai ma roh sahalak na maporus marayak ho, laho pabotohkon barita ai hubam. (bd. 33:21.) 24:26 pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu.
24:27 Bani ari ai, bani parroh ni halak na maporus ai, boi ma marsahap anjaha seng be longah ho. Sonin ma gabe tanda ho bani sidea, anjaha botohon ni sidea ma, Ahu do Jahowa. 24:27 Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.”
<< Yehezkiel 23 Yehezkiel 25 >>