Yehezkiel 22

22:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 22:1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:
22:2 Ale anak ni jolma, sihol uhumonmu, sihol uhumonmu, do huta siduruskon daroh in? Pabotohkon ma bani sidea haganup hasamboron ni sidea ai, (bd. 20:4; 24:6, 9.) 22:2 “Hai engkau, anak manusia, maukah engkau menjatuhkan, ya, menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh hutang darah? Beritahukanlah kepadanya segala perbuatannya yang keji,
22:3 anjaha hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ale huta siduruskon daroh itongah-tongahni, na parohkon ajal bani, anjaha na paulihon gana-gana bani, mambahen butak dirini! 22:3 dan katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Hai kota, yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu.
22:4 Marhitei daroh na niduruskonmai, gabe marutang do ho, anjaha marhitei gana-gana na pinaulimai, gabe butak ho; ipapodas ho do ajalmu, anjaha iparoh ho do ujung ni ari-arimu. Halani ai hubahen do ho siapasan bani bangsa-bangsa, anjaha sipahirion bani ganup nagori. (bd. 5:14; 5 Mus. 28:37; 2 Raj. 21:16.) 22:4 Dengan darah yang engkau curahkan engkau bersalah dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat engkau menjadi najis; dengan demikian engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu Aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri.
22:5 Halak na dohor age na daoh pahirihon do, ale parbarita na masambor, na gok hageoron. 22:5 Yang dekat padamu dan yang jauh dari padamu akan mengejek engkau, yang kenajisannya terkenal dan yang penuh huru-hara.
22:6 Tonggor ma, haganup kopala-kopala ni Israel, na marianan ibagas ho, ganup sidea mangunsagahkon kuasa laho manduruskon daroh. 22:6 Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengandalkan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah.
22:7 Bapa pakon inang hona apasan do ibagas ho, halak panginsolat hona hilang itongah-tongahmu; na tading maetek ampa na mabalu hona odoh-odoh do. (2 Mus. 22:20, 21.) 22:7 Padamu ayah dan ibu dihina dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing, padamu anak yatim dan janda ditindas.
22:8 Mahiri do ibahen ho iananku na mapansing in, anjaha ibutaki ho do ari sabatku. 22:8 Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagi-Ku dan hari-hari Sabat-Ku kaunajiskan.
22:9 Dong do halak sipanukas-nukas ibagas ho laho manduruskon daroh, anjaha adong do halak na mangankon na ginalangkon iatas buntu-buntu; habutakon do ihorjahon halak itongah-tongahmu. (bd. 18:6.) 22:9 Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung; kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu.
22:10 Ipatidak sidea do hatalanjangon ni bapa ibagas ho, anjaha ibutaki do naboru bani panorang parroh ni pantang ni hiouni. (3 Mus. 18:7, 19.) 22:10 Padamu orang menyingkapkan aurat isteri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskannya.
22:11 Habutakon do idalankon halak bani jolma ni hasomanni; dong do na mambutaki parumaenni, dong homa na mambutaki botouni, boru ni bapani. (3 Mus. 18:9, 15, 20.) 22:11 Yang satu melakukan kekejian dengan isteri sesamanya dan yang lain menajiskan menantunya perempuan dengan perbuatan mesum, orang lain lagi memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya.
22:12 Padalan sisip do halak ibagas ho laho manduruskon daroh; paanakkon duit do ho anjaha mambuat untung na malobihtu; mambuat pansarian do ho humbani hasomanmu marhitei pangilangon; ihalupahon ho do Ahu, nini Tuhan Jahowa. (2 Mus. 22:25.) 22:12 Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan, tetapi Aku kaulupakan, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
22:13 Tonggor ma, durdurhononku do tanganku bani untungmu na so tiba dalanni in, ampa halani daroh na madurus itongah-tongahmu. (bd. 21:17.) 22:13 Sungguh, Aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kaudapati dan mengenai darah yang dicurahkan di tengah-tengahmu.
22:14 Ai tahan do ho anjaha margogoh do tanganmu bani ari siparohonku bam? Ahu do Jahowa na manluarhon ai anjaha na pasaudkon ai. (bd. 17:24.) 22:14 Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa Aku bertindak terhadap engkau? Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan yang akan membuatnya.
22:15 Eraponku do ho itongah-tongah ni bangsa-bangsa anjaha bahenonku do ho mambur merap bani nagori-nagori; bois do bahenonku habutakon na bam ai, (bd. 12:14.) 22:15 Aku akan menyerakkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri dan Aku akan mengikis kenajisanmu dari padamu.
22:16 anjaha sipapaan do ho ilobei ni bangsa parbegu, ase itandai ho, Ahu do Jahowa. 22:16 Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.”
22:17 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 22:17 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
22:18 Ale anak ni jolma, gabe tasik-tasik do bangsa Israel bangku; haganup do sidea songon tombaga, timah, bosi ampa timah sibirong ibagas panlalaan; tongon, mubah do sidea gabe tasik-tasik. (Jes. 1:22; Jer. 6:28.) 22:18 “Hai anak manusia, bagi-Ku kaum Israel sudah menjadi sanga; mereka semuanya adalah ibarat tembaga, timah putih, besi dan timah hitam di dalam peleburan; mereka seperti sanga perak.
22:19 Halani ai sonon do hata ni Jahowa: Halani ganup hanima mubah gabe tasik-tasik, tonggor ma, patumpuonku do hanima hutongah-tongah ni Jerusalem. 22:19 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh, Aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem.
22:20 Songon halak na patumpu pirak, tombaga, bosi, timah ampa timah sibirong hubagas panlalaan, anjaha ipagara apuy i toruhni laho manlala, sonai do patumpuonku hanima ibagas ringisku ampa gara ni gilangku, anjaha hunahkon do hanima hubagas, laho manlala hanima. 22:20 Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga, besi, timah hitam dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya, demikianlah Aku akan mengumpulkan kamu dalam murka-Ku dan amarah-Ku dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu.
22:21 Tongon, patumpuonku do hanima anjaha pagaraonku do apuy ni ringisku bannima, anjaha malala ma hanima itongah-tongahni. 22:21 Aku akan mengumpulkan kamu dan menyemburkan api kemurkaan-Ku kepadamu, sehingga kamu dilebur di dalamnya.
22:22 Songon pirak malala ibagas panlalaan, sonai do malala hanima ibagas ai, jadi botohonnima ma, Ahu do Jahowa, na manduruskon ringisku bannima. 22:22 Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, yang mencurahkan amarah-Ku atasmu.”
22:23 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 22:23 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:
22:24 Ale anak ni jolma, hatahon ma bani sidea: Ho do sada tanoh na so marudan, na so marbah bani panorang ringis; 22:24 “Hai anak manusia, katakanlah kepadanya: Engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan, tidak mendapat air pada masa kegeraman,
22:25 songon singa na maraum, manoroh sisorohonni do raja-rajani itongah-tongahni; ibolur sidea do jolma, irampas sidea arta ampa ugas-ugas na maharga, ipabuei sidea do bilangan ni na mabalu i tanoh in. (bd. 34:38; Ps. 14:4; Hos. 6:9; Mat. 23:14.) 22:25 yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengahnya seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya: manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya.
22:26 Iparseda malimni do titahku, anjaha ipabutak do iananku na mapansing in; seng marbolat ibahen sidea na mapansing humbani na mabutak, seng iajarhon parleganan ni na susi pakon na so susi; seng parduli sidea bani ari sabatku, gabe mabutak do Ahu itongah-tongah ni sidea. (bd. 44:23; Sep. 3:4.) 22:26 Imam-imamnya memperkosa hukum Taurat-Ku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagi-Ku, mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir, mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabat-Ku. Demikianlah Aku dinajiskan di tengah-tengah mereka.
22:27 Kopala-kopala itongah-tongah ni sidea, songon sorigala na manoroh do, laho manduruskon daroh, mangagou goluh ni jolma, laho mambuat pansarian. (Mik. 3:11; Sep. 3:3, 4.) 22:27 Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala-serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram.
22:28 Anjaha nabi ni sidea mangkapuri hajahaton ni sidea marhitei panonggoran na lepak ampa panjahaion ladung, mangkatahon bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa! hape sedo Jahowa tongon na mangkatahon. (bd. 13:6, 10, 11.) 22:28 Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur dengan melihat penglihatan yang menipu dan memberi tenungan bohong bagi mereka; nabi-nabi itu berkata: Beginilah firman Tuhan ALLAH! — tetapi TUHAN tidak berfirman.
22:29 Bangsa parnagori in mandalankon odoh-odoh anjaha manrampasi, iodoh-odoh sidea do halak na madoyuk ampa na miskin, anjaha ipaksa do halak panginsolat marlawanan bani uhum. (ay. 7.) 22:29 Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum.
22:30 Hupindahi do halak itongah-tongah ni sidea, na boi pajongjong tembok atap jongjong bani na maruntas i lobeihu, laho mangkopkop tanoh in, ase ulang huparseda, tapi seng dong jumpah Ahu. (bd. 13:5; Ps. 106:23.)tx 22:30 Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya.
22:31 Halani ai huuseihon do ringisku bani sidea, anjaha huboikon do sidea ibagas gara ni gilangku, mangonai hubani ulu ni sidea do hubahen parlahou ni sidea ai, nini Tuhan Jahowa. (bd. 9:10; 11:21; 16:43; 21:36.) 22:31 Maka Aku mencurahkan geram-Ku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaan-Ku; kelakuan mereka Kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
<< Yehezkiel 21 Yehezkiel 23 >>