Yehezkiel 21

Podang Pambalason bani Jerusalem ampa Amon Pedang TUHAN melawan Yerusalem
1(21-6) Dob ai roh ma hata ni Jahowa hu bangku, mangkatahon, 1 Datanglah firman TUHAN kepadaku:
2(21-7) “Ale anak ni jolma, dompakkon ma bohimu hu Jerusalem, marsahap ma ho pasal ianan na susi ai, manjahai ma ho pasal tanoh Israel, 2 “Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak tegoran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel.
3(21-8) anjaha hatahon ma hubani tanoh Israel, sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, Ahu do imbangmu, sintakon-Ku do podang-Ku hun sarungni, anjaha raseihonon-Ku do hun tongah-tongahmu parpintor ampa parjahat. 3 Katakanlah kepada tanah Israel: Beginilah firman TUHAN: Lihat, Aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedang-Ku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik.
4(21-9) Halani sihol boiskonon-Ku do hun tongah-tongahmu parpintor ampa parjahat, halani ai do ase mandarat podang-Ku humbani sarungni, manlawan sagala jolma hun dangsina das hu utara, 4 Oleh karena Aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedang-Ku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara.
5(21-10) anjaha botohon ni sagala na mardaging ma, Ahu do Jahowa, na manintak podang-Ku humbani sarungni; seng sarungkonon-Ku be ai. 5 Dan semua manusia akan mengetahui bahwa Aku, TUHAN, mencabut pedang-Ku dari sarungnya, sehingga tidak akan kembali lagi ke situ.
6(21-11) Ale anak ni jolma, marhoih ma ho; gogoh ma ho marhoih, marhoru tumang i lobei ni sidea. 6 Dan engkau anak manusia, mengeranglah! Mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit.
7(21-12) Anjaha anggo isungkun sidea, ?Mase marhoih ho?? hatahon ma, ?Halani barita ai.? Anggo roh ai, mandatei ma sagala uhur, dabuh sagala tangan, malitonduy sagala jolma anjaha galek sagala towod. Tonggor ma, roh anjaha masa ma ai,” nini Tuhan Jahowa. 7 Dan kalau mereka bertanya kepadamu: Mengapa engkau mengeluh? jawablah: Karena suatu berita! Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan menjadi lemah lesu, segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh, pasti datang dan terjadi! demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
8(21-13) Dob ai roh ma hata ni Jahowa hu bangku, mangkatahon, 8 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:
9(21-14) “Ale anak ni jolma, manjahai anjaha marsahap ma ho! Sonon do hata ni Jahowa, ?Podang, podang do iasah, ipungga ase marlinang, 9 “Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan: Beginilah firman TUHAN: Pedang! Pedang! Yang sudah diasah dan juga digosok!
10(21-15) iasah laho manraseihon, ipungga ase marhilap itampulhon.? Naha, marmalas ni uhur ma hita? Ale anak-Ku, mapas do uhurmu bani ganup pukul-pukul ampa bani ganup podah. 10 Diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersukacita? –Tongkat anakku menghina segala macam kayu. —
11(21-16) Ibere do podang ai ipapunggahon, ase tarpakei ai; iasah do ai anjaha ipapunggahon, laho mamberehon ai bani tangan ni sipamunuh. 11 Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan; pedang itu diasah dan digosok, supaya diberikan ke tangan si pembunuh.
12(21-17) Tangis anjaha mandoruhi ma, ale anak ni jolma, ai mangimbang bangsang-Ku do podang ai, mangimbang ganup kopala-kopala ni Israel, iondoskon do sidea bani podang rap pakon bangsang-Ku. Halani ai tompasi ma hae-haemu. 12 Berserulah dan merataplah, hai anak manusia! Sebab pedang itu ditujukan melawan umat-Ku, ditujukan melawan semua pemimpin Israel; mereka dan umat-Ku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan.
13(21-18) Ai roh do pangujian, ai sonaha ma lang masa ai, halani mapas do uhurmu mangidah pukul-pukul,” nini Tuhan Jahowa. 13 Sebab percobaan datang dan tidak suatupun yang dapat tahan, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
14(21-19) “Tapi ho ale anak ni jolma, anjaha martopap-topap ma ho! Roh ma podang dua hali lompit, tolu hali lompit tene, ai ma podang sipamunuh, podang bani pamunuhon bolon ai, ai do manginggoti sidea, 14 Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu, biarlah pedang itu menjadi dua kali lipat, tiga kali lipat. Itu pedang pembunuh, pedang untuk pembunuhan besar-besaran, yang berkeliling menghabiskan mereka.
15(21-20) ase malala pusu-pusu ni sidea, anjaha mardabuhan sidea bani sagala horbangan ni sidea. Ahu do na mambere podang na marhilap ai; ibahen do ai marlinang songon hilap, ipungga laho mamunuhi. 15 Supaya hati mereka hancur dan yang jatuh berebahan bertambah-tambah di tiap pintu gerbang mereka, Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Aduh, pedang itu dibuat menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan darah.
16(21-21) Marot ma panrotapmu, hu siamun atap hu sambilou, dompak ja matamu itampulhon! 16 Pancung yang di kanan dan di kiri, ke mana saja matamu menetak.
17(21-22) Ahu pe martopap-topap tangan do, sihol do pasombuhon-Ku ringis-Ku, Ahu do Jahowa, na mansahapkon ai.” 17 Dan Aku juga akan bertepuk tangan dan hati-Ku yang panas menjadi tenang kembali. Aku, TUHAN, yang mengatakannya.”
18(21-23) Dob ai roh ma hata ni Jahowa hu bangku, mangkatahon, 18 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
19(21-24) “Ho ale anak ni jolma, gambarhon ma dua dalan harohan ni podang ni raja Babel, humbani sada nagori do harohan ni ai haduasi. Bahen ma sipatuduh dalan, pajongjong ma ai bani bona ni dalan na manuju dompak sada huta. 19 “Hai engkau anak manusia, gambarlah dua jalan yang akan dilalui oleh pedang raja Babel; keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan penunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota.
20(21-25) Gambar ma sada dalan bani podang na laho hu Rabba, huta ni halak Amon, ampa na sada nari hu Juda, hu Jerusalem na pinatoguh ai. 20 Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Raba, ibukota bani Amon dan melawan Yehuda, yang bentengnya ada di Yerusalem.
21(21-26) Bani sirpang ni dalan ai, bani bona ni dalan na dua ai do jongjong raja ni Babel mandalankon partondungon; ihursuk-hursuk do lingkit, isungkun terapim anjaha ipareksa pangidahan bani atei-atei ni dayok. 21 Sebab raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan; ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim dan menilik hati binatang.
22(21-27) Bani tangan siamunni do pangidahan na dompak Jerusalem ai, gabe ibuha ma pamanganni marsurak-surak, ipamaling sorani, laho padalankon parugas sirongrong horbangan, paulihon tembok sipangkubu, ampa pajongjong manara sipangkubu. 22 Ke dalam tangan kanannya terjatuh panah tenungan mengenai Yerusalem: supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuh dan menyerukan pekik pertempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang dan menimbun tanah menjadi tembok pengepungan dan mendirikan benteng pengepungan.
23(21-28) Tapi partondungon na so sintong do ai bani sidea, halani dong do bani sidea parbulawanan na toguh nini uhurni. Tapi paingatonni do sidea pasal salah ni sidea, ase mangahap sidea.” 23 Tetapi bagi mereka, itu adalah tenungan yang menipu, walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk; tetapi ia mengingat kesalahan mereka, sehingga mereka ditangkap.
24(21-29) Halani ai, sonon do hata ni Tuhan Jahowa, “Halani na dob mardingat hanima bani hajahatonnima, marhitei na dob pinatalar sagala panlanggaronnima, gabe talar dousanima bani sagala pambahenannima, tongon, halani na dob mardingat ai hanima, sai mangahap ma hanima. 24 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dalam segala perbuatanmu, oleh karena kamu menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan.
25(21-30) Ia ho, ale kopala ni Israel, na mabutak anjaha na jahat, na dob jumpah arini, ai ma panorang hagogok ni uhum bam, 25 Dan hai engkau, raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir,
26(21-31) sonon do hata ni Tuhan Jahowa, ?Padaoh ma gotong in, tanggali sortali in! Seng totap be songon na sain dokah; sipatoruhon do na gijang, anjaha sipagijangon do na toruh. 26 beginilah firman Tuhan ALLAH: Jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu! Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan.
27(21-32) Mareong, mareong, mareong do bahenon-Ku in; seng dong be age bokas-bokasni, paima roh ia siparhak ai; hubani do ondoskonon-Ku ai.? 27 Puing, puing, puing akan Kujadikan dia! Inipun tidak akan tetap. Sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan Kuberikan itu.”
Pedang TUHAN melawan bani Amon
28(21-33) Tapi ho, ale anak ni jolma, manjahai ma ho anjaha hatahon ma, sonon do hata ni Tuhan Jahowa pasal Amon ampa pasal pangapasi ni sidea, anjaha hatahon ma, ?Podang, podang do isintak laho manripaskon; ipungga do ai ase marlinang anjaha marhilap, 28 “Dan engkau anak manusia, bernubuatlah dan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH mengenai bani Amon dan cercaan mereka; katakanlah: Pedang, pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan, dan supaya mengkilap seperti petir–
29(21-34) ai ma sanggah marpanonggoran na lepak sidea pasal ho anjaha martondung sipaoto-oto sidea dompak ho, laho mannahkon podang ai bani borgok ni parjahat na mabutak ai, na dob jumpah arini, ai ma panorang hagogok ni uhum bani. 29 sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenungan-tenungan bohong kepadamu–untuk ditetakkan ke leher orang-orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir.
30(21-35) Sarungkon ma podangmu ale Amon! Bani ianan parjadimu, bani tanoh hatubuhanmu, ijai do uhumon-Ku ho. 30 Kembalikanlah itu ke sarungnya! Di tempat penciptaanmu dan di negeri asalmu Aku akan menghukum engkau.
31(21-36) Duruskonon-Ku do ringis-Ku bam, anjaha sompulhonon-Ku apuy ni gilang-Ku bam; ondoskonon-Ku do ho hu tangan ni halak na mabajan, sihorjahon hasedaon. 31 Aku akan mencurahkan geram-Ku atasmu dan menyemburkan api murka-Ku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dungu, yang menimbulkan kemusnahan.
32(21-37) Gabe sipanganon ni apuy ma hanima, durus ma darohnima i nagori in; seng be sidingat-dingaton hanima, tongon, Ahu do Jahowa, na manluarhon in.” 32 Engkau menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah-tengah tanah itu, dan engkau tidak akan diingat-ingat lagi, sebab Aku, TUHAN, yang mengatakannya.”
<< Yehezkiel 20 Yehezkiel 22 >>