Yehezkiel 20

Panlawanon ni Bangsa ai do Tong Mambahen Hona Uhum Sidea; age pe sonai Iidopi Naibata do Sidea halani Goran-Ni Kasih dan hukuman Allah dalam sejarah Israel
1Bani tahun papituhon, bani bulan lima, ari sapuluh, roh ma deba humbani pangintuai-pangintuai ni Israel laho manungkun Jahowa, lanjar hundul ma sidea i lobeihu. 1 Pada tahun ketujuh, dalam bulan yang kelima, pada tanggal sepuluh bulan itu, datanglah beberapa orang dari tua-tua Israel untuk meminta petunjuk dari pada TUHAN dan duduk di hadapanku.
2Jadi roh ma hata ni Jahowa hu bangku, mangkatahon, 2 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
3“Ale anak ni jolma, marsahap ma ho dompak pangintuai-pangintuai ni Israel, hatahon ma bani sidea, sonon do hata ni Tuhan Jahowa, ?Laho manungkun Ahu do hanima na roh on? Songon sintongni manggoluh Ahu,? nini Tuhan Jahowa, ?seng ra Ahu sungkunonnima.? 3 “Hai anak manusia, berbicaralah kepada tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah kamu datang untuk meminta petunjuk dari pada-Ku? Demi Aku yang hidup, Aku tidak mau kamu meminta petunjuk dari pada-Ku, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
4Sihol uhumonmu sidea, ale anak ni jolma, sihol uhumonmu? Anggo sonai pabotohkon ma bani sidea hasamboron na hinorjahon ni ompung ni sidea. 4 Maukah engkau menghakimi mereka, hai anak manusia, maukah engkau menghakimi mereka? Beritahukanlah kepada mereka perbuatan-perbuatan yang keji dari nenek moyang mereka,
5Hatahon ma bani sidea, sonon do hata ni Tuhan Jahowa, ?Bani panorang, sanggah Hupilih Israel, marbija do Ahu marhitei tangan na tarangkat hubani ginompar ni si Jakob, Hupatalar do diring-Ku bani sidea i tanoh Masir, marbija do Ahu bani sidea, ning-Ku, Ahu do Jahowa, Naibatanima. 5 dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Pada hari Aku memilih Israel, Aku bersumpah kepada keturunan kaum Yakub dan menyatakan diri kepada mereka di tanah Mesir; Aku bersumpah kepada mereka: Akulah TUHAN Allahmu!
6Bani panorang ai Hubijahon do bani sidea, paboa paluaron-Ku do sidea hun tanoh Masir hu tanoh na dob Hupilih bani sidea, tanoh habaoran ni dadih ampa manisan, tanoh sijengesan humbani sagala nagori. 6 Pada hari itu Aku bersumpah kepada mereka untuk membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang Kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri.
7Anjaha Huhatahon do bani sidea, ganup ma hanima mangambukkon gana-gananima, na manarik panonggornima, anjaha ulang ipabutak hanima dirinima marhitei sisombah-sombahon ni Masir, ai Ahu do Jahowa, Naibatanima.? 7 Dan Aku berkata kepada mereka: Biarlah setiap orang membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, ke mana ia selalu melihat dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala Mesir; Akulah TUHAN, Allahmu.
8Tapi manlawan do sidea dompak Ahu, seng ra manangihon Ahu; seng dong na ra mangambukkon gana-gana sitarik panonggor ni sidea ai, anjaha seng itadingkon sisombah-sombahon ni Masir. Jadi isura uhur-Hu ma manguseihon ringis-Ku bani sidea, anjaha padalankon gilang-Ku bani sidea i tongah-tongah ni tanoh Masir. 8 Tetapi mereka memberontak terhadap Aku dan tidak mau mendengar kepada-Ku; setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, ke mana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir.
9Tapi seng Hupasaud ai halani goran-Ku, ase ulang butak ai ididah bangsa-bangsa panginsolatan ni sidea ai, ai domma Hupatalar diring-Ku bani sidea ididah parbegu, marhitei na mambagahkon paluaron-Ku sidea hun tanoh Masir. 9 Tetapi Aku bertindak oleh karena nama-Ku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa, di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu Aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
10Jadi Hubobahon ma sidea mandarat hun tanoh Masir, anjaha Huboan ma sidea hu halimisan. 10 Aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menuntun mereka ke padang gurun.
11Hubere ma bani sidea titah-Ku, anjaha Hupabotohkon aturan-Ku bani sidea, sidalankonon ni jolma, ase manggoluh ia. 11 Di sana Aku memberikan kepada mereka ketetapan-ketetapan-Ku dan memberitahukan peraturan-peraturan-Ku, dan manusia yang melakukannya, akan hidup.
12Hubere homa ma bani sidea ari Sabat-Ku, gabe tanda hun Bangku bani sidea, ase ibotoh sidea, paboa Ahu do Jahowa sipapansing sidea. 12 Hari-hari Sabat-Ku juga Kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara Aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka.
13Tapi manlawan do dompak Ahu ginompar ni Israel i halimisan; seng marparlahou sidea domu hubani titah-Ku, anjaha itulak do aturan-Ku, sidalankonon ni jolma bahen hagoluhanni, ibutaki sidea do Sabat-Ku. Jadi isura uhur-Hu ma manguseihon ringis-Ku bani sidea i halimisan, laho mambahen bois tumang sidea. 13 Tetapi kaum Israel memberontak terhadap Aku di padang gurun; mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan mereka menolak peraturan-peraturan-Ku, yang, kalau manusia melakukannya, ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku dengan sangat. Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka di padang gurun hendak membinasakan mereka.
14Tapi seng Hupasaud ai halani goran-Ku, ase ulang mahiri ai i lobei ni bangsa parbegu, na mangidah Ahu mambobahon sidea mandarat. 14 Tetapi Aku bertindak karena nama-Ku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa, yang melihat sendiri waktu Aku membawa mereka ke luar.
15Ambahni ai marbija do Ahu bani sidea i halimisan, paboa na so boanon-Ku be sidea bani tanoh na dob Huberehon bani sidea, ai ma tanoh habaoran ni dadih pakon manisan, tanoh sijengesan humbani sagala nagori, 15 Walaupun begitu Aku bersumpah kepadanya di padang gurun, bahwa Aku tidak akan membawa mereka masuk ke tanah yang telah Kuberikan kepada mereka, yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri,
16halani ibuangkon sidea titah-Ku, seng idalankon paraturan-Ku, anjaha ipabutak do ari Sabat-Ku; tongon, sisombah-sombahon ni sidea do ipaihut-ihut uhur ni sidea. 16 oleh karena mereka menolak peraturan-peraturan-Ku dan tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku; sebab hati mereka mengikuti berhala-berhala mereka.
17Tapi maidop do matang-Ku mangidah sidea, gabe seng Huboiskon sidea, anjaha seng rasei sidea Hubahen i halimisan. 17 Tetapi Aku merasa sayang melihat mereka, sehingga Aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun.
18Jadi ningku ma dompak anak ni sidea i halimisan: Ulang ma marparlahou hanima domu hubani aturan na binahen ni bapanima, anjaha ulang ma paihut-ihut hanima titah-titah ni sidea, anjaha ulang ma butaki hanima dirinima marhitei gana-gana ni sidea. 18 Maka Aku berkata kepada anak-anak mereka di padang gurun: Janganlah kamu hidup menurut ketetapan-ketetapan ayahmu dan janganlah berpegang pada peraturan-peraturan mereka dan janganlah menajiskan dirimu dengan berhala-berhala mereka.
19Ahu do Jahowa, Naibatanima; domu hubani aturan-Ku ma hanima marparlahou, titah-Ku ma ramotkon anjaha dalankon hanima! 19 Akulah TUHAN, Allahmu: Hiduplah menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan lakukanlah peraturan-peraturan-Ku dengan setia,
20Ari Sabat-Kai, papansing hanima ma ai bahen tanda hun Bangku bannima, ase ibotoh hanima, Ahu do Jahowa, Naibatanima. 20 kuduskanlah hari-hari Sabat-Ku, sehingga itu menjadi peringatan di antara Aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa Akulah TUHAN, Allahmu.
21Tapi manlawan do dompak Ahu age anak ai; aturan-Ku seng iparlahouhon sidea, anjaha titah-Ku seng iramotkon sidea, laho mandalankon ai, sidalankonon ni jolma ase manggoluh ia; ibutaki sidea do Sabat-Ku. Jadi isura uhur-Hu ma manguseihon ringis-Ku dompak sidea anjaha padalankon gilang-Ku bani sidea i halimisan. 21 Tetapi anak-anak mereka memberontak terhadap Aku, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapan-Ku dan tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku dengan setia, sedang manusia yang melakukannya, akan hidup; mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku. Maka Aku bermaksud mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di padang gurun.
22Tapi Hupasurut do tangan-Ku anjaha seng Hupasaud ai halani goran-Ku, ase ulang mahiri ai i lobei ni bangsa parbegu, na mangidah Ahu mambobahon sidea mandarat. 22 Tetapi Aku menarik tangan-Ku kembali dan bertindak karena nama-Ku, supaya itu jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa yang melihat sendiri waktu Aku membawa mereka ke luar.
23Ambahni ai marbija do Ahu bani sidea i halimisan, laho mangerap sidea hu tongah-tongah ni bangsa-bangsa, anjaha mambahen mambur sidea hu nagori-nagori ai, 23 Walaupun begitu Aku bersumpah kepadanya di padang gurun untuk menyerakkan mereka di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan mereka ke semua negeri,
24halani seng idalankon sidea titah-Ku, ibuangkon aturan-Ku anjaha ipabutak do ari Sabat-Ku; tongon, sisombah-sombahon ni sidea do ipaihut-ihut sidea. 24 oleh karena mereka tidak melakukan peraturan-peraturan-Ku dan menolak ketetapan-ketetapan-Ku dan melanggar kekudusan hari-hari Sabat-Ku dan matanya selalu tertuju kepada berhala-berhala ayah-ayah mereka.
25Halani ai Hubere do bani sidea aturan na so madear ampa titah na so boi manggoluh sidea marhitei ai, 25 Begitulah Aku juga memberi kepada mereka ketetapan-ketetapan yang tidak baik dan peraturan-peraturan, yang karenanya mereka tidak dapat hidup.
26anjaha Hubahen do sidea butak marhitei galangan ni sidea, marhitei na igalangkon sidea ibagas apuy sagala bunga-tubuh ni sidea; ase gok songgot-songgot sidea, anjaha ase ibotoh sidea, Ahu do Jahowa. 26 Aku membiarkan mereka menjadi najis dengan persembahan-persembahan mereka, dalam hal mereka mempersembahkan sebagai korban dalam api semua yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya Kubuat mereka tertegun, agar mereka mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
27Halani ai, ho ale anak ni jolma, hatahon ma bani ginompar ni Israel, sahapkon ma bani sidea, sonon do hata ni Tuhan Jahowa, ?Inunut ompungnima ope pahiri Ahu, marhitei pangoseion ni sidea Bangku?? 27 Oleh karena itu berbicaralah kepada kaum Israel, hai anak manusia, dan katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Dalam hal ini juga nenek moyangmu menghujat Aku, yaitu mereka berobah setia kepada-Ku.
28Ai dob das sidea Huboan hu tanoh na dob Hubijahon, laho mamberehon ai bani sidea, jadi ija ididah sidea buntu-buntu na gijang atap hayu na tabun, ijai do igalangkon sidea galangan ni sidea anjaha iondoskon galangan ni sidea sipuhoi ringis-Ku; ijai do inahkon sidea dahupa ni sidea na misbou, anjaha ijai do iduruskon sidea galangan siinumon ni sidea. 28 Sebab sesudah Aku membawa mereka ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada mereka, mereka melihat ke setiap bukit yang tinggi dan ke setiap pohon yang penuh cabang-cabang dan mereka mempersembahkan di sana korban sembelihannya dan membawa persembahannya yang menyakiti hati, juga menyerbakkan di sana persembahan-persembahan mereka yang harum dan mempersembahkan mereka di sana korban-korban curahan mereka.
29Jadi ningku ma bani sidea, ?Ai aha do buntu-buntu na pinarayaknima in?? Halani ai do ase ibahen goran ni Bamah \it (ianan na gijang)\it* ronsi sadari on. 29 Maka Aku berkata kepada mereka: Tempat tinggi apa itu yang kamu naiki? Maka namanya disebut Tempat Tinggi sampai hari ini.
30Halani ai hatahon ma bani ginompar ni Israel, sonon do hata ni Tuhan Jahowa, ?Ai sihol pabutakonnima do dirinima marhitei pambahenan ni ompungnima, anjaha kahou hanima mangihutkon hagigi na hinorjahon ni sidea ai?? 30 Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzinah dengan mengikuti dewa-dewanya yang menjijikkan?
31Anggo isombahkon hanima galangannima, anjaha igalangkon hanima anaknima ibagas apuy, ipabutak hanima do dirinima marhitei sagala gana-gananima ronsi sadari on. Jadi ra ma Ahu sungkunonnima, ale ginompar ni Israel? Songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa. Seng ra Ahu sungkunonnima. 31 Dalam membawa persembahan-persembahanmu, yaitu mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban dalam api, kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini, apakah Aku masih mau kamu minta petunjuk dari pada-Ku, hai kaum Israel? Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk dari pada-Ku.
32Anjaha sura-sura ni uhurnima pe, seng anjai saud ai, ai ma na sinurahonnima. Songon bangsa na legan ai ma hita, songon halak na i nagori-nagori na legan ai, na marsombah bani hayu pakon batu. 32 Dan apa yang timbul dalam hatimu sama sekali tidak akan terjadi, yaitu yang kamu katakan: Kami ingin seperti bangsa-bangsa lain, seperti segala kaum di negeri-negeri untuk berbakti kepada pohon dan batu.
33Songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa, ?Ahu do Raja bannima marhitei tangan na gogoh, marhitei tangan na pinagostong ampa marhitei ringis na niuseihon. 33 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah.
34Anjaha boanon-Ku do hanima mulak humbani bangsa-bangsa in, anjaha patumpuon-Ku do hanima humbani nagori hamerapannima marhitei tangan na gogoh, marhitei tangan na pinagostong ampa marhitei ringis na niuseihon. 34 Aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah,
35Anjaha boanon-Ku do hanima hu halimisan ni bangsa-bangsa, anjaha ijai do padalan uhum Ahu bannima padumpar bohi. 35 dan Aku akan membawa kamu ke padang gurun bangsa-bangsa dan di sana Aku akan berperkara dengan kamu berhadapan muka.
36Songon panguhuming-Ku ijia bani ompungnima sanggah i halimisan na i tanoh Masir, usih sonai do uhumon-Ku hanima,? nini Tuhan Jahowa. 36 Seperti Aku berperkara dengan nenek moyangmu di padang gurun tanah Mesir, begitulah Aku akan berperkara dengan kamu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
37?Pabontaskonon-Ku do hanima hun toruh ni simambu, anjaha bilangon-Ku do hanima tulimat. 37 Aku akan membiarkan kamu lewat dari bawah tongkat gembala-Ku dan memasukkan kamu ke kandang dengan menghitung kamu.
38Anjaha padaohon-Ku do hun tongah-tongahnima sipanlawan ampa halak siparbalik hun Bangku; padaraton-Ku do sidea hun tanoh panginsolatan ni sidea, tapi seng anjai masukan ni sidea tanoh Israel. Jadi botohonnima ma, Ahu do Jahowa. 38 Aku akan memisahkan dari tengah-tengahmu orang-orang yang memberontak dan mendurhaka terhadap Aku; Aku akan membawa mereka keluar dari negeri, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi di tanah Israel mereka tidak akan masuk. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
39Tapi hanima, ale ginompar ni Israel, sonon do hata ni Tuhan Jahowa, ?Laho ma ganup hanima marsisombah gana-ganani bei, halani seng ra be hanima manangihon Ahu; tapi anggo goran-Ku Na Mapansing in, seng bulih be pabutakonnima marhitei galangannima ampa gana-gananima. 39 Hai kamu, kaum Israel, beginilah firman Tuhan ALLAH, biarlah masing-masing pergi beribadah kepada berhala-berhalanya. Tetapi kemudian kamu akan mendengarkan Aku dan tidak lagi melanggar kekudusan nama-Ku yang kudus dengan persembahan-persembahanmu dan berhala-berhalamu.
40Ai i atas dolog-Ku Na Mapansing in, bani dolog ni Israel na gijang in,? nini Tuhan Jahowa, ?ijai ma Ahu balosan ni haganup ginompar ni Israel, haganup sidea na i nagori in; ijai ma jaloon-Ku sidea, ijai ma tungguon-Ku humbennima galangannima ampa limbuahnima ampa haganup sibere-bere na pinapansingnima.? 40 Sebab di atas gunung-Ku yang kudus, di atas gunung Israel yang tinggi, demikianlah firman Tuhan ALLAH, di sana di tanah itu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya akan beribadah kepada-Ku. Di sana Aku akan berkenan kepadamu dan di sana Aku akan menuntut dari kamu persembahan-persembahan khususmu dan sajian-sajianmu yang terpilih, segala yang kamu kuduskan.
41Jaloon-Ku ma hanima songon uap na misbou na hinarosuhkon, sanggah na Huboan hanima mandarat humbani bangsa-bangsa, anjaha Hupatumpu hanima hun nagori-nagori hamerapannima ai; anjaha patalaron-Ku do hapansingon-Ku i tongah-tongahnima ididah bangsa-bangsa. 41 Seperti kepada persembahan yang harum Aku berkenan kepadamu pada waktu Aku mengeluarkan kamu dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri, di mana kamu berserak, dan Aku akan menunjukkan kekudusan-Ku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa.
42Anjaha hatahononnima ma, Ahu do Jahowa, dob Huboan hanima hu tanoh Israel, tanoh na dob Hubijahon mamberehon ai bani ompungnima. 42 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada waktu Aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu.
43Ijai ma taringat hanima bani parlahounima ampa ganup pambahenannima na mambahen mabutak hanima; jadi magigi ma hanima bani dirinima halani haganup hajahaton na hinorjahonnima. 43 Di sana kamu akan teringat-ingat kepada segala tingkah lakumu, dengan mana kamu menajiskan dirimu, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena segala kejahatan-kejahatan yang kamu lakukan.
44Anjaha botohonnima ma, Ahu do Jahowa, marhitei na Hubahen bannima halani goran-Ku, sedo romban hubani parlahounima na jahat in ampa pambahenannima na masambor in, ale ginompar ni Israel,” nini Tuhan Jahowa. 44 Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, pada masa Aku, oleh karena nama-Ku, tidak memperlakukan kamu selaras dengan tingkah lakumu yang jahat dan busuk, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
Limbaga Pasal Harangan na Matutung Api dari tanah selatan
45(21-1) Dob ai roh ma hata ni Jahowa hu bangku, mangkatahon, 45 Lalu datanglah firman TUHAN kepadaku:
46(21-2) “Ale anak ni jolma, dompakkon ma bohimu hu dangsina, dilo-dilo ma ho dompak dangsina, anjaha manjahai ma ho dompak harangan na i tanoh dangsina. 46 “Hai anak manusia, tujukanlah mukamu ke selatan dan ucapkanlah banyak tegoran terhadap tanah selatan dan bernubuatlah terhadap tanah kehutanan di sebelah selatan;
47(21-3) Hatahon ma bani harangan na i tanoh dangsina, tangar ma hata ni Jahowa, sonon do nini Tuhan Jahowa, tonggor ma, pagaraon-Ku do apuy ibagas ho, panganonni do bois sagala hayu na masak ibagas ho; seng tarintopi gajag ni apuy na marjimbur in, anjaha mosogkononni do sagala bohi hun dangsina das hu utara. 47 dan katakanlah kepada hutan di sebelah selatan: Dengarlah firman TUHAN: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Lihat, Aku akan menyalakan api di dalammu yang akan memakan habis setiap pohon yang hidup padamu dan setiap pohon yang layu kering. Apinya yang sedang bernyala-nyala tidak akan padam dan semua muka dari selatan sampai utara akan terbakar kepanasan olehnya.
48(21-4) Botohon ni sagala na mardaging ma: Ahu do Jahowa na pagarahon ai; seng intopkonon-Ku be ai.” 48 Dan setiap manusia akan melihat, bahwa Aku, Tuhanlah yang memasangnya; api itu tidak akan padam.”
49(21-5) Jadi ningku ma, “Ham Tuhan Jahowa, isahapkon sidea do pasal ahu: Ai lang marlimbaga do tong ia marsahap?” 49 Lalu aku berkata: “Aduh, Tuhan ALLAH, mereka berkata tentang aku: Apakah ia tidak hanya mengucapkan kata-kata sindiran?”
<< Yehezkiel 19 Yehezkiel 21 >>