Yehezkiel 17

17:1 Dob ai roh ma use hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 17:1 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku:
17:2 Ale anak ni jolma, marhutinta anjaha marumpama ma ho bani halak Israel, 17:2 “Hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel.
17:3 hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Adong ma sada manuk-manuk nanggordaha na banggal bolag habongni, ganjang-ganjang lai-laini, anjaha buei do ambuluni na marintik-rintik; roh do ia hu Libanon, anjaha ibuat do ujung ni hayu ares ai, (Jer. 48:40; 49:22.) 17:3 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Seekor burung rajawali yang besar dengan sayapnya yang besar dan panjang, penuh dengan bulu yang berwarna-warna datang ke gunung Libanon dan ia mengambil puncak pohon aras.
17:4 iputiki do dangkah-dangkahni siatasan, iboan ma ai hu nagori partiga-tigaan, anjaha inahkon ma ai hu huta ni partiga-tiga. (bd. 16:29.) 17:4 Ia mematahkan pucuknya yang paling ujung dan dibawanya ke sebuah negeri perdagangan lalu diletakkannya dia di kota perniagaan.
17:5 Ibuat do homa bonih na i nagori ai, anjaha isuan ma ai bani tanoh na lambutan, na sungkupan bani bah; isuankon do ai itopi ni bah. 17:5 Ia mengambil sebuah dari taruk-taruk tanah itu dan menanamnya di ladang yang sudah sedia ditaburi; ia menempatkannya dekat air yang berlimpah-limpah seperti pohon gandarusa
17:6 Jadi martumbor ma ai gabe hayu anggur na tabun, toruh pardangkahni, surdung do rantingni hubani, anjaha tading i toruhni do uratni. Gabe hayu anggur ma ai, mardangkahi anjaha marrantingi. (bd. 19:20.) 17:6 sehingga ia tumbuh dan menjadi pohon anggur yang rimbun, yang tumbuhnya rendah dan cabang-cabangnya melengkung menuju burung itu dan akar-akarnya tetap di bawahnya. Demikianlah ia menjadi pohon anggur dan mengeluarkan tunas-tunas dan memancarkan taruk-taruk.
17:7 Tapi adong ma manuk-manuk nanggordaha na legan anjaha na banggal, bolag habongni anjaha buei ambuluni; anjaha tonggor ma, iegotkon hayu anggur ai ma uratni bani manuk-manuk ai, anjaha surdung ma ranting-rantingni ai hubani, ase ia ma mangarbahisi, lobih dearan nini uhurni humbani na bani iananni ai; 17:7 Dalam pada itu ada juga burung rajawali besar yang lain dengan sayapnya yang besar dan bulu yang lebat. Dan sungguh, pohon anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan cabang-cabangnya dijulurkannya kepadanya, supaya burung itu mengairi dia lebih baik dari bedeng di mana ia ditanam.
17:8 hape bani tanoh na lambutan, na sungkupan bah do ia na isuan ai, ase boi mardangkahi ia, ramos marbuahi anjaha gabe hayu anggur na madear namin. 17:8 Namun ia ditanam di ladang yang baik, dekat air yang berlimpah-limpah, supaya ia bercabang-cabang dan berbuah dan supaya menjadi pohon anggur yang bagus.
17:9 Hatahon ma: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ai boi do saud ai? Ai lang hona dokdok ma uratni, anjaha hona parseda bulungni gabe melus bulungni na martumbor ai. Gabe melus ma ia tongon, anjaha seng pala marhitei kuasa na gogoh atap buei halak hona dokdok ma ia rap pakon uratni. 17:9 Katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Apakah itu akan berhasil? Apakah orang tidak akan mencabut akar-akarnya dan menyentakkan buahnya, sehingga semua ulamnya yang baru menjadi kering? Tidak usah tangan yang kuat dan banyak orang untuk mencabut dia dengan akar-akarnya.
17:10 Tonggor ma, dear do ia hona suan, tapi boi do jadi ai? Ai lang mintor melus tumang ma ai, anggo hona ombus ibahen logou na hun hapoltakan, melus bani ianan hatubuhanni ai? (1 Mus. 41:6.) 17:10 Lihat, ia memang ditanam, tetapi apakah ia akan memberi hasil? Apakah ia tidak akan layu kering kalau ditimpa angin timur? Ia akan layu kering di bedeng tempat tumbuhnya itu.”
17:11 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 17:11 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku:
17:12 Hatahon ma bani bangsa sipanlawan ai: Seng ibotoh hanima, aha do arti ni ai? Hatahon ma: Tonggor ma, roh do raja ni Babel hu Jerusalem, anjaha itangkapi do rajani ampa kopala-kopalani, anjaha iboan ma sidea hu Babel. (2 Raj. 24:10, 15.) 17:12 “Katakanlah kepada kaum pemberontak: Tidakkah kamu mengetahui apa artinya ini? Katakan: Lihat, raja Babel datang ke Yerusalem dan ia mengambil rajanya dan pemuka-pemukanya dan membawa mereka ke Babel baginya.
17:13 Anjaha ipabangkit do sada humbani ginompar ni raja ai, marpadan do ia pakonsi anjaha ipabija do ia; tapi na sangap-sangap ni tanoh ai iboan do, (2 Raj. 24:17.) 17:13 Lalu ia mengambil seorang yang berasal dari keturunan raja dan mengadakan perjanjian dengan dia sambil menyuruh dia bersumpah. Ia mengambil juga orang-orang berkuasa negeri itu,
17:14 ase mangunduk harajaon ai ulang manlawan, ase ijolom padanni gabe jonam ia. 17:14 supaya kerajaan itu menjadi lemah dan jangan memberontak lagi, juga supaya memegang teguh perjanjian itu dan dengan demikian tetap ada.
17:15 Tapi marbalik do ia humbani, marhitei na marsuruh suruhanni hu Masir, ase ibere hubani huda pakon buei bala. Ai tarpasaudsi do ai? Ai maluah do halak na mambahen sisonai? Siosei padan, boi do maluah? (2 Kron. 36:13.) 17:15 Tetapi orang itu memberontak kepadanya dengan menyuruh utusannya ke Mesir, supaya ia diberi kuda dan tentara yang besar. Apakah ia akan berhasil? Apakah orang yang berbuat demikian dapat luput? Apakah orang yang mengingkari perjanjian dapat luput?
17:16 Songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa: Tongon, bani ianan ni raja ai, na pabangkithonsi gabe raja, na pabijahonsi, tapi iapasi, na mambere padan bani, tapi iosei, itongah-tongah ni Babel do ia matei. 17:16 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, ia pasti mati di Babel, di tempat raja yang mengangkatnya menjadi raja. Karena ia memandang ringan kepada sumpah yang dimintakan raja itu dari padanya dan mengingkari perjanjian raja itu dengan dia.
17:17 Anjaha seng tarurupi Parao ia marhitei buei balani ampa bahat jolma sanggah porang ai, ai ma bani panorang ipadear halak hubuan ampa tembok pangkubu laho manraseihon buei jolma. (bd. 4:2.) 17:17 Dan Firaun tidak akan membantu dia dalam peperangan dengan tentara yang besar dan sekumpulan banyak orang, pada waktu tembok pengepungan ditimbun dan benteng pengepungan didirikan untuk melenyapkan banyak orang.
17:18 Hubani na hampung uhurni bani bijani, anjaha iosei padan ai, halani na dob marjabat tangan ia, tapi idalankon do ganupan ai, seng anjai maluah ia. 17:18 Ya, ia memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Sungguh, walaupun ia menyungguhkan hal itu dengan berjabat tangan, tetapi ia melanggar semuanya itu, maka ia tidak dapat luput.
17:19 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Songon sintongni manggoluh Ahu, bija na niapasanni ampa padanku na nioseini ai, maningon mangonai do ai bahenonku bani uluni. 17:19 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH: Demi Aku yang hidup, Aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpahnya kepada-Ku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapan-Ku, yang diingkarinya.
17:20 Rungkubonku ma puhotku hu atasni anjaha dapot sidingku do ia, jadi huboan ma ia hu Babel anjaha uhumonku ma ia ijai, halani na mangosei ai ia dompak Ahu. (bd. 12:13.) 17:20 Aku akan memasang jaring-Ku untuk menangkap dia dan di dalam perangkap-Ku ia akan terjebak; Aku akan membawa dia ke Babel dan di sana Aku akan beperkara dengan dia, karena ia berobah setia terhadap Aku.
17:21 Anjaha ganup tentara pilihanni maningon rasei do bahenon ni podang, anjaha na tading ai erapon do bani ganup deisa, ase ibotoh hanima, Ahu do Jahowa, na marsahap ai. (bd. 5:12; 12:14.) 17:21 Dan semua tentara pilihannya akan tewas dimakan pedang dan yang terluput akan dihamburkan ke semua mata angin. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang mengatakannya.
17:22 Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Ahu sandiri ma na mambuat sada ranting humbani ujung ni hayu ares na gijang ai, anjaha husuan ma ai; anjaha putikkononku do sada tumbor humbani dangkahni pardatas ai, anjaha suanonku ma ai bani sada dolog na gijang anjaha na banggal. (Jes. 4:2; 11:1; 53:2; Jer. 23:15; 33:15; Sak. 3:8; 6:12.) 17:22 Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya; Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda dan Aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas;
17:23 Bani dolog ni Israel na gijang ai do suanonku ai, ase mardangkah janah marbuah, gabe sada hayu ares na marmulia; marianan do i toruhni binatang-binatang anjaha ibagas linggom ni dangkahni marasar do bagei-bagei ni manuk-manuk. (bd. 20:40; Dan. 4:9; Mat. 13:32.) 17:23 di atas gunung Israel yang tinggi akan Kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat; segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya.
17:24 Jadi botohon ni sagala hayu na i talun ma, paboa Ahu do Jahowa, na patoruhkon hayu na gijang anjaha na pagijangkon hayu na toruh. Ahu do na mambahen melus hayu na ratah, anjaha na mambahen martunasi hayu na melus. Ahu do Jahowa na manluarhon ai, anjaha Ahu do na pasaudkonsi. (bd. 21:31.) 17:24 Maka segala pohon di ladang akan mengetahui, bahwa Aku, TUHAN, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku, TUHAN, yang mengatakannya dan akan membuatnya.”
<< Yehezkiel 16 Yehezkiel 18 >>>