Yehezkiel 15

15:1 Dob ai nini Jahowa ma hubangku: Porini pe roh si Musa pakon si Samuel hu lobeihu, seng anjai marulak-ulakan uhurhu mangidah bangsa on, palaho ma sidea hun lobeihu, suruh ma sidea misir! (2 Mus. 32:11; 1 Sam. 7:9; Ps. 99:6; Hes. 14:14.) 15:1 TUHAN berfirman kepadaku: “Sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapan-Ku, hati-Ku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapan-Ku, biarlah mereka pergi!
15:2 Jadi anggo ihatahon sidea bam: Huja ma hanami laho? Hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Jahowa: Na dob tinontuhon hu hamateian, hu hamateian ma; na hubani podang, bani podang ma; na bani lohei bani lohei ma, anjaha na hu buangan, hu habuangan ma. (bd. 43:11; Sak. 11:9.) 15:2 Dan apabila mereka bertanya kepadamu: Ke manakah kami harus pergi?, maka jawablah mereka: Beginilah firman TUHAN: Yang ke maut, ke mautlah! Yang ke pedang, ke pedanglah! Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah! dan yang ke tawanan, ke tawananlah!
15:3 Ai parohonku do ompat masam hasedaon bani sidea, nini Jahowa: Podang laho mamunuh, baliang laho mamparsilbak, manuk-manuk na i awang-awang pakon binatang na i talun laho mangankon pakon mansedahon. (bd. 7:33; Hes. 14:21.) 15:3 Aku akan mendatangkan atas mereka empat hukuman, demikianlah firman TUHAN: pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan.
15:4 Bahenonku ma sidea gabe songgot-songgot bani haganup harajaon na i tahon on, halani pambahenan ni si Manasse, anak ni si Hiskia, raja ni Juda, i Jerusalem. (5 Mus. 28:25; 2 Raj. 21:1-18; 23:26.) 15:4 Dengan demikian Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, raja Yehuda, di Yerusalem.”
15:5 Ise ma na ra marholong ni atei bam, ale Jerusalem, anjaha ise ma na ra manangisi ho? Anjaha ise ma na ra tuluy, laho manungkun atap na horas-horas ho? 15:5 “Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem, dan siapakah yang akan turut berdukacita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu?
15:6 Domma iambukkon ho Ahu, nini Jahowa, itundalhon ho do Ahu. Halani ai huondamhon do tanganku dompak ho laho mansedahon ho; domma loja Ahu na manganju-anju in. 15:6 Engkau sendiri telah menolak Aku, demikianlah firman TUHAN, telah pergi meninggalkan Aku. Maka Aku mengacungkan tangan-Ku dan membinasakan engkau; Aku sudah jemu untuk merasa sesal.
15:7 Domma hupiari sidea bani anduri ibagas huta-huta ni nagori. Domma popor sidea hubahen, domma huparseda bangsangku; halani seng ra sidea mubah humbani parlahouni. (Mat. 3:12.) 15:7 Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri; Aku membuat umat-Ku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka.
15:8 Hubahen do na mabalu itongah-tongah ni sidea bueinan ase horsik ni laut. Huparoh do sipangagou tongah arian bani parinangon ampa niombahni; sompong do huparoh bani sidea biar ampa songgot-songgot. (Ps. 91:6.) 15:8 Janda-janda di antara mereka Kubuat lebih besar jumlahnya dari pada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba Aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan.
15:9 Mandatei do parinangon siparanak na pitu, tompas do ia halani galekni; sundut do mata ni ari sanggah arian ope; maila do ia anjaha tarbador. Anjaha na tading ai humbani sidea ondoskononku do bani podang ilobei ni munsuh ni sidea, nini Jahowa. (Ams. 8:9.) 15:9 Maka meranalah perempuan yang sudah tujuh kali melahirkan, nafasnya mengap-mengap, baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang, ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan Kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka, demikianlah firman TUHAN.”
15:10 Bursik ma ahu, ale inang, na tinubuhkonmu on, gabe jolma sitinggilan ampa silawanan bani ganup nagori on! Seng namin siparidou atap siparutang ahu, hape ganup do sidea mamapai ahu. (bd. 20:14; Job 3:1.) 15:10 Celaka aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapa pun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku.
15:11 Ham Jahowa, patut ma ai, porini seng ongga huelek-elek Ham mangkopkop sidea, porini seng roh ahu hu lobeimu mangapiti munsuh ai bani panorang hasosakan ampa panorang hamagouan? 15:11 Sungguh, ya TUHAN, aku telah melayani Engkau dengan sebaik-baiknya, dan telah membela musuh di depan-Mu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya!
15:12 Boi ma ponggolhononkon bosi, bosi na hun utara ai ampa tombaga? 15:12 Dapatkah orang mematahkan besi, besi dari utara dan tembaga?
15:13 Ondoskononku ma arta ampa habayakonmu gabe taban-taban, seng pala marboli halani dousamu, bani haganup nagorimu. (bd. 17:3.) 15:13 “Harta kekayaanmu dan barang-barang perbendaharaanmu akan Kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu.
15:14 Bahenonku ma ho gabe jabolon ni munsuhmu bani sada nagori na so tinandamu; ai domma gara apuy ni ringisku bam, tongtong do gara ai. (5 Mus. 32:22.) 15:14 Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kaukenal, sebab dalam murka-Ku telah mencetus api yang akan menyala atasmu.”
15:15 Ham Jahowa, ibotoh Ham do; ingat Ham ma ahu anjara parayak Ham ma; marlulu ma Ham pasal ahu, dompak na mardakdak ahu. Ulang ma masabkon Ham ahu. Ulang ma marlumbang ni uhur lalab Ham bani munsuhmu. Botoh Ham ma, halani Ham do ase hona risa ahu. 15:15 Engkau mengetahuinya; ya TUHAN, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil, karena panjang sabar-Mu, ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau!
15:16 Dob jumpah hatamu, hupangan ma ai; gabe malas ni uhur do bangku hatamu ampa hamegahon bani uhurhu; ai marpanggorani bani goranmu do ahu, Ham Jahowa Naibata Zebaot.(Hes. 3:1-3; Joh. 4:34; Pangk. 10:9.) 15:16 Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya; firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya TUHAN, Allah semesta alam.
15:17 Seng ongga hundul-hundul ahu itongah-tongah ni halak sipargereh-gereh, atap marmalas-malas ni uhur ahu. Suhi do ahu hundul, halani tanganmu na bangku ai; ai gok ringis do uhurhu ibahen Ham. (Ps. 1:1.) 15:17 Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau; karena tekanan tangan-Mu aku duduk sendirian, sebab Engkau telah memenuhi aku dengan geram.
15:18 Mase ma lang maronti naborit bangku, lang hatambaran ugahku, manjua pamalumon? Songon bah tubuh na paoto-otohon do Ham bangku, songon bah horah-horah. (bd. 30:12; Job 6:15.) 15:18 Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan, dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai.
15:19 Halani ai sonon do hata ni Jahowa: Anggo mulak ho hubangku, pasuangonku do ho, anjaha jongjong ma ho i lobeihu; anggo na sintong-sintong iluarhon ho, seng na so margagan, gabe pamangan ma ho bangku. Maningon ho do dompakkonon ni sidea, tapi anggo ho ulang ma dompakkon sidea. 15:19 Karena itu beginilah jawab TUHAN: “Jika engkau mau kembali, Aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapan-Ku, dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagi-Ku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka.
15:20 Bahenonku do ho bani bangsa on gabe tembok tombaga na so tarpanangkih; porangon ni sidea do ho tapi seng tartaluhon sidea ho; tongon Ahu do mangkasomani ho laho mangurupi ampa paluahkon ho, nini Jahowa. (bd. 1:18.) 15:20 Terhadap bangsa ini Aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga; mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab Aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau, demikianlah firman TUHAN.
15:21 Sai na paluahonku do ho hun tangan ni parjahat, anjaha tobusonku do ho hun tangan ni sipangodoh-odoh. 15:21 Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim.”
<< Yehezkiel 14 Yehezkiel 16 >>