Yehezkiel 14

14:1 Dob ai roh ma deba humbani pangintuai ni Israel marayak ahu, anjaha hundul ma sidea i lobeihu. (bd. 20:1.) 14:1 Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku.
14:2 Jadi roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 14:2 Maka datanglah firman TUHAN kepadaku:
14:3 Ale anak ni jolma, ia dalahi-dalahi on, marpangajaman bani gana-gana do uhur ni sidea ibagas, anjaha na mambahen madabuh sidea hubagas hajahaton, dohor do ipajongjong sidea i lambungni; mintor ra ma Ahu panungkunan ni sidea? (bd. 20:3.) 14:3 “Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan, yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah Aku mau mereka meminta petunjuk dari pada-Ku?
14:4 Halani ai marsahap ma ho bani sidea anjaha hatahon ma bani sidea: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Barang ise humbani ginompar ni Israel na marpangajaman bani gana-gana uhurni ibagas, anjaha ipajongjong i lambungni sibahen pardabuhan bani hubagas hajahaton, age pe sonai iparayak do nabi, jadi Ahu, Jahowa sandiri ma na marbalos bani, halani buei ni sisombah-sombahonni, 14:4 Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi — Aku, TUHAN sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu,
14:5 ase mangahap hubahen uhur ni ginompar ni Israel ibagas, halani na marbalik ai sidea humbangku, halani gana-gana ni sidea na buei ai. 14:5 supaya Aku memikat hati kaum Israel, yang seluruhnya sudah menyimpang dari pada-Ku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka.
14:6 Halani ai hatahon ma bani ginompar ni Israel: Sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Paubah hanima ma uhurnima, tundalhon hanima ma gana-gananima, anjaha padaoh hanima ma humbani haganup hasamboronnima. (Jes. 31:6.) 14:6 Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji.
14:7 Barang ise humbani ginompar ni Israel atap halak na legan, na manginsolat itongah-tongah ni halak Israel, na paholangkon dirini humbangku, na marpangajaman uhurni ibagas bani gana-ganani, anjaha na pajongjong dohor i lambungni sibahen pardabuhan bani hubagas hajahaton, age pe sonai iparayak do nabi, laho manungkun haporluanni humbangku, jadi Ahu, Jahowa sandiri ma na marbalos bani. 14:7 Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang dari pada-Ku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk dari pada-Ku baginya — Aku, TUHAN sendiri akan menjawab dia.
14:8 Dompakkononku ma bohingku mangimbang dalahi ai, bahenonku ma ia gabe tanda ampa umpama, anjaha boiskononku ma ia hun tongah-tongah ni bangsangku, jadi tandaonnima ma, Ahu do Jahowa. (bd. 5:15; 5 Mus. 28:37.) 14:8 Aku sendiri akan menentang orang itu dan Aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umat-Ku. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN.
14:9 Anjaha anggo taroto nabi ai, gabe marpodah ia, Ahu, Jahowa do na mambahen taroto ia, anjaha pagostongonku ma tanganku manlawansi, anjaha boiskononku ma ia hun tongah-tongah ni bangsangku Israel. (1 Raj. 22:20-23; 2 Tes. 2:11.) 14:9 Jikalau nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan — Aku, TUHAN yang menggoda nabi itu — maka Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umat-Ku Israel.
14:10 Anjaha porsanon ni sidea ma uhum na bani sidea, dos do uhum bani nabi ai ampa uhum bani sipanungkun ai, 14:10 Mereka akan menanggung kesalahannya sendiri, baik yang meminta petunjuk maupun nabi,
14:11 ase ulang be kahou ginompar ni Israel manlembang humbangku, anjaha ulang be ipabutak dirini marhitei ganup hajahaton ni sidea ai, tapi ase gabe bangsangku ma sidea, anjaha Ahu gabe Naibata ni sidea, nini Tuhan Jahowa. (bd. 11:20.) 14:11 supaya kaum Israel jangan lagi sesat dari pada-Ku dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka; dengan demikian mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
14:12 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubangku, mangkatahon: 14:12 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:
14:13 Ale anak ni jolma, anggo mardousa sada nagori dompak Ahu, marhitei na mangelukkon padan, gabe hupagostong tanganku manlawan nagori ai, anjaha huparseda parbohalanni, huparoh lohei, huboiskon hunjai jolma age pinahan, (bd. 4:16; 5:16.) 14:13 “Hai anak manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepada-Ku dengan berobah setia dan Aku mengacungkan tangan-Ku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang,
14:14 anjaha porini pe ijai sitolu halak on, ai ma si Noak, si Daniel pakon si Job, hosah ni sidea sandiri do hansa tarpaluah sidea marhitei hapintoron ni sidea, nini Tuhan Jahowa. (bd. 28:3; 1 Mus. 6:8; Job 42:10; Jer. 15:1; Dan. 9:23.) 14:14 biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
14:15 Ai anggo huparoh binatang panoroh mawat-awat i nagori ai, gabe iboiskon pangisini, mambahen tarulang nagori ai, gabe seng dong halak na ra mamontas hunjai halani binatang ai, (ay. 21.) 14:15 Atau jikalau Aku membuat binatang buas berkeliaran di negeri itu, yang memunahkan penduduknya, sehingga negeri itu menjadi sunyi sepi, dan tidak seorang pun berani melintasinya karena binatang buas itu,
14:16 anjaha porini ijai pe sitolu halak ai (songon sintongni Ahu manggoluh, nini Tuhan Jahowa), seng anjai tarpaluah sidea anak atap boru; tapi pitah sidea do maluah, tapi tarulang do anggo tanoh ai. 14:16 dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan; hanya mereka sendiri akan diselamatkan, tetapi negeri itu akan menjadi sunyi sepi.
14:17 Atap anggo huparoh podang hu nagori ai, anjaha ningku: Podang ma manraseihon i nagori in! gabe ripas hubahen hunjin jolma age pinahan, 14:17 Atau jikalau Aku membawa pedang atas negeri itu dan Aku berfirman: Hai pedang, jelajahilah negeri itu!, dan Aku melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang,
14:18 anjaha porini pe ijai sitolu halak ai (songon sintongni manggoluh Ahu, nini Tuhan Jahowa), seng anjai tarpaluah sidea anak atap boru, pitah sidea do hansa maluah. 14:18 dan biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang tadi, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan, tetapi hanya mereka sendiri akan diselamatkan.
14:19 Atap anggo hutongos sampar hu nagori ai, anjaha huuseihon ringisku hujai marhitei na manduruskon daroh, laho mamboiskon jolma age pinahan, 14:19 Atau jikalau Aku mendatangkan sampar atas negeri itu dan Aku mencurahkan amarah-Ku atasnya sehingga darah mengalir dengan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang,
14:20 anjaha porini pe ijai si Noak, si Daniel ampa si Job (songon sintongni manggoluh Ahu, nini Jahowa), seng anjai tarpaluah sidea anak atap boru; hosah ni sidea sandiri do hansa tarpaluah sidea marhitei hapintoran ni sidea. 14:20 dan biarpun Nuh, Daniel dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka.
14:21 Ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Age pe husuruh hu Jerusalem uhumhu na ompat in, ai ma podang, lohei, binatang panoroh ampa sampar, laho mamboiskon hunjai jolma pakon pinahan. (3 Mus. 26:16-25; Jer. 15:3; Pangk. 6:8.) 14:21 Ya, beginilah firman Tuhan ALLAH: Jauh lebih dari itu, kalau Aku mendatangkan keempat hukuman-Ku yang berat-berat, yaitu pedang, kelaparan, binatang buas dan sampar, atas Yerusalem untuk melenyapkan dari padanya manusia dan binatang!
14:22 tonggor ma, dong do na tading ijai, na maluah, na mamboan anak ampa boru mandarat. Sidea ai ma na roh bannima, idahonnima ma parlahou ampa pambahenan ni sidea, gabe tarapoh uhurnima, age pe huparoh hamagouan hu Jerusalem ampa haganup na hupasogop ai hujai. (bd. 24:26.) 14:22 Tetapi sungguh, akan tertinggal di sana orang yang terluput, yang mengiring ke luar anak-anak lelaki dan perempuan; lihat, mereka akan datang kepadamu dan kamu akan melihat tingkah laku mereka dan kamu akan merasa terhibur tentang malapetaka yang Kudatangkan atas Yerusalem, ya tentang segala-galanya yang Kudatangkan atasnya.
14:23 Jadi tarapoh ma uhurnima halani sidea, anggo iidah hanima parlahou ampa pambahenan ni sidea. Jadi botohonnima ma, paboa sedo na so marhala haganup na hubahen ai bani Jerusalem, nini Tuhan Jahowa. 14:23 Mereka akan menghibur kamu, kalau kamu melihat tingkah lakunya, dan kamu akan mengetahui bahwa bukan tanpa alasan Kuperbuat segala sesuatu yang Kuperbuat atas Yerusalem, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
<< Yehezkiel 13 Yehezkiel 15 >>