Yehezkiel 1

1:1 Bani tahun patolu-puluhkon, bani bulan ompat, ari lima bulan ai, sanggah itongah-tongah ni na tarbuang ai ahu itopi ni bah Kebar, buha ma langit, gabe huidah ma pangungkabon humbani Naibata. (bd. 10:15.) 1:1 Pada tahun ketiga puluh, dalam bulan yang keempat, pada tanggal lima bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah.
1:2 Palima-arihon bani bulan ai, ai ma palima-tahunkon dob tarbuang raja Joyakin, (2 Raj. 24:15.) 1:2 Pada tanggal lima bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah raja Yoyakhin dibuang,
1:3 roh ma hata ni Jahowa hubani malim Hesekiel, anak ni si Busi, i tanoh ni halak Kasdim, ilambung ni bah Kebar; tampei do tangan ni Jahowa bani ijai. 1:3 datanglah firman TUHAN kepada imam Yehezkiel, anak Busi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan TUHAN meliputi dia.
1:4 Sanggah na mangkawah ahu, tonggor ma, logou na marhaba-haba roh hun utara ampa hombun na banggal marhasoman apuy na marjimbur-jimbur anjaha marsinondang inggot, anjaha itongah-tongah ni apuy ai adong do songon tombaga na marlinang-linang. (bd. 10; Pangk. 1:15; 4:6-8.) 1:4 Lalu aku melihat, sungguh, angin badai bertiup dari utara, dan membawa segumpal awan yang besar dengan api yang berkilat-kilat dan awan itu dikelilingi oleh sinar; di dalam, di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat.
1:5 Anjaha itongah-tongah ni ai adong do usihan ni ompat sipargoluh; sonon do rupa ni sidea: Usih bani jolma do sidea. 1:5 Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai empat makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka: mereka menyerupai manusia,
1:6 Tapi ompat do bohi ni sidea bei, anjaha ompat bei do habong ni sidea. (bd. 10:14.) 1:6 tetapi masing-masing mempunyai empat muka dan pada masing-masing ada pula empat sayap.
1:7 Pintor do nahei ni sidea, anjaha jampal ni sidea songon jampal ni anak ni lombu do; marlinang-linang do ai songon tombaga pinolas. 1:7 Kaki mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu; kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok.
1:8 Itoruh ni habong ni sidea bani lambung ni na ompat ai martangan ni jolma do sidea. Na ompat ai sonon do bohi ampa habong ni sidea: 1:8 Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini:
1:9 Marsiogosan do habong ni sidea; sanggah mardalan sidea, seng marhusor sidea, ganup do sidea manlangkah pintor hu lobei. 1:9 mereka saling menyentuh dengan sayapnya; mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan.
1:10 Ia rupa ni bohi ni sidea sonon do: Hampit lobei songon bohi ni jolma bani na ompat ai, hampit siamun songon bohi ni singa bani na ompat ai; hampit sambilou songon bohi ni jonggi bani na ompat ai, anjaha hampit pudi, songon bohi ni manuk-manuk nanggordaha bani na ompat ai. (Pangk. 4:7.) 1:10 Muka mereka kelihatan begini: Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka rajawali di belakang.
1:11 Herbang dompak datas do habong ni sidea ai; dua bei habong ni sidea marsiogosan, na dua nari manrungkub badan ni sidea. (Jes. 6:2.) 1:11 Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas; mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya dan sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka.
1:12 Ganup do sidea laho pintor hu lobei, huja laho Tonduy ai, hujai do laho sidea, seng marhusor sidea sanggah na laho ai. (ay. 20.) 1:12 Masing-masing berjalan lurus ke depan; ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, mereka tidak berbalik kalau berjalan.
1:13 Itongah-tongah ni sipargoluh ai adong do na gara songon narnar ni batubara, songon rigapan na hujai hujon itongah-tongah ni sipargoluh ai. Lihar do apuy ai, anjaha luar do hilap humbagas apuy ai. 1:13 Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh, yang bergerak kian ke mari di antara makhluk-makhluk hidup itu, dan api itu bersinar sedang dari api itu kilat sabung-menyabung.
1:14 Marhujai-hujon do sipargoluh ai, songon hilap na mardejeb-dejeb. 1:14 Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana ke mari seperti kilat.
1:15 Jadi sanggah na mangkawah ahu bani sipargoluh ai, tonggor ma, adong do sada galapang i tanoh, ilambung ni sipargoluh ai, ilobei ni na ompat ai. 1:15 Aku melihat, sungguh, di atas tanah di samping masing-masing dari keempat makhluk-makhluk hidup itu ada sebuah roda.
1:16 Ia rupa ni galapang ai ampa rumangni songon parlinang-linang ni mata intan tarsis do, dos do rupa ni na ompat ai, tapi popouni songon na itongah-tongah ni galapang na sada do na sada nari idahon. 1:16 Rupa roda-roda itu seperti kilauan permata pirus dan keempatnya adalah serupa; buatannya seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain.
1:17 Dompak desa na ompat ai do sidea laho, seng marhusor sidea bani na laho ai sidea. 1:17 Kalau mereka berjalan mereka dapat menuju keempat jurusan; mereka tidak berbalik kalau berjalan.
1:18 Gijang do giling-gilingni ai, gok mata do ganup giling-gilingni ai inggot bani na ompat ai. (Pangk. 4:8.) 1:18 Mereka mempunyai lingkar dan aku melihat, bahwa sekeliling lingkar yang empat itu penuh dengan mata.
1:19 Anggo mardalan sipargoluh ai, mardalan ma galapang ai ilambung ni sidea; anggo naik sipargoluh ai hun tanoh, naik ma homa galapang ai. 1:19 Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu juga berjalan di samping mereka; dan kalau makhluk-makhluk hidup itu terangkat dari atas tanah, roda-roda itu turut terangkat.
1:20 Atap huja laho Tonduy ai, hujai ma laho sidea, anjaha galapang ai naik rap pakon sidea, ai ibagas galapang ai do Tonduy ni sipargoluh ai. (ay. 12.) 1:20 Ke arah mana roh itu hendak pergi, ke sanalah mereka pergi, dan roda-rodanya sama-sama terangkat dengan mereka, sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya.
1:21 Anggo laho sidea, laho ma on; anggo maronti sidea, maronti ma on; anggo naik sidea hun tanoh, naik ma galapang ai rap pakon sidea; ai ibagas galapang ai do Tonduy ni sipargoluh ai. 1:21 Kalau makhluk-makhluk hidup itu berjalan, roda-roda itu berjalan; kalau mereka berhenti, roda-roda itu berhenti; dan kalau mereka terangkat dari tanah, roda-roda itu sama-sama terangkat dengan mereka; sebab roh makhluk-makhluk hidup itu berada di dalam roda-rodanya.
1:22 Ibabou ni ulu ni sipargoluh ai adong do na songon langit, marsinondang songon kristal, ipaherbang ibabou ni ulu ni sidea. (2 Mus. 24:10.) 1:22 Di atas kepala makhluk-makhluk hidup itu ada yang menyerupai cakrawala, yang kelihatan seperti hablur es yang mendahsyatkan, terbentang di atas kepala mereka.
1:23 Anjaha itoruh ni langit ai do herbang habong ni sidea pintor, marsiogosan na sada hubani na sada, dua bei do habongni manrungkub badanni. 1:23 Dan di bawah cakrawala itu sayap mereka dikembangkan lurus, yang satu menyinggung yang lain; dan masing-masing mempunyai sepasang sayap yang menutupi badan mereka.
1:24 Sanggah bingkat sidea, hubogei do habong ni sidea mardongos songon parhasak ni bah banggal, songon sora ni Pargogoh na so tarimbang, sora na mariah usih songon sora ni bala; anggo sonto sidea, ipahirput sidea ma habongni 1:24 Kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu, seperti suara Yang Mahakuasa, seperti keributan laskar yang besar; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai.
1:25 Jadi roh ma sora hun langit, ibabou ni ulu ni sidea ai; anggo sonto sidea ipahirput sidea do habongni. (Ps. 29:3.) 1:25 Maka kedengaranlah suara dari atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka; kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai.
1:26 Anjaha iatas ni langit, na ibabou ni ulu ni sidea ai, adong do sada paratas, rupani songon batu intan sapir; anjaha na hundul iatas ni na songon paratas ai, mausih do bani rupa ni jolma. (ay. 22; Pangk. 4:2.) 1:26 Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lazurit; dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia.
1:27 Anjaha humbani na songon binongeini ai hu atas huidah do marhilap-hilap songon tombaga, songon rupa ni apuy na hinondor inggot; anjaha humbani na songon binongeini ai hu toruh, huidah do songon apuy, anjaha adong do sinalsal inggot Bani. 1:27 Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas aku lihat seperti suasa mengkilat dan seperti api yang ditudungi sekelilingnya; dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar.
1:28 Songon rupa ni halibitongan bani hombun sanggah roh udan, sonai do rupa ni sondang ai inggot. Ai ma rupa ni usihan ni hamuliaon ni Jahowa. Dob huidah ai, manrogop ma ahu, gabe hutangar ma sora na marsahap. (Dan. 10:9; Pangk. 4:3.) 1:28 Seperti busur pelangi, yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan TUHAN. Tatkala aku melihatnya aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman.
<< Ratapan 5 Yehezkiel 2 >>