Yehezkiel 11

Minggu 21 Mei 2018: Sibasaon Hesekiel 11: 19-20; Ambilan Johannes 14: 15-21

Topik Mingguan: Manggoluh ibagas pambobaion ni Tonduy na Pansing

Uhum hubani Sipambobai na Tading i Jerusalem Pemimpin-pemimpin Israel dihukum
1 Anjaha iangkat Tonduy ai ma ahu, anjaha iboban ma ahu hu horbangan Parhapoltakan ni rumah ni Jahowa. Anjaha tonggor ma, i labah ni horbangan ai, adong do dua puluh lima halak dalahi; anjaha huidah do i tongah-tongah ni sidea si Jeasanya, anak ni si Assur, ampa si Pelatya, anak ni si Benaya, ai ma kopala-kopala ni bangsa ai. 1 Lalu Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang Timur dari rumah TUHAN, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada dua puluh lima orang dan di antara mereka kulihat Yaazanya bin Azur dan Pelaca bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa.
2 Jadi nini ma hu bangku, “Ale anak ni jolma, on ma halak na manranggi hajahaton ampa na mambere podah na masambor ibagas huta on. 2 Firman-Nya kepadaku: “Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini,
3 Nini sidea, ?Ai lang baru ope ipajongjong rumah? Huta on do hudon ai, hita do gulei ai.? 3 yang mengatakan: Bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya.
4 Halani ai manjahai ma ho dompak sidea, manjahai ma, ale anak ni jolma!” 4 Oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah, hai anak manusia!”
5 Jadi sogop ma hu bangku Tonduy ni Jahowa, anjaha nini ma dompak ahu, “Hatahon ma, sonon do hata ni Jahowa, sonai do ihatahon hanima, ale ginompar ni Israel, ai Hubotoh do na dong tubuh ibagas uhurnima. 5 Maka Roh TUHAN meliputi aku dan TUHAN berfirman kepadaku: “Katakanlah: Beginilah firman TUHAN: Kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan Aku tahu apa yang timbul dalam hatimu.
6 Ipabuei hanima do jolma na tarbunuh ibagas huta on, anjaha igoki hanima do dalan-dalanni ai bani halak na binunuh.” 6 Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka.
7 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa, “Jolma na binunuhnima, na niraseihonnima i tongah-tongah ni huta in, sidea ma juhut ai, anjaha huta on ma hudon ai; tapi anggo hanima boanon-Ku do mandarat hun tongah-tongahni ai. 7 Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya dan kota inilah periuk, tetapi kamu akan Kugiring keluar dari dalamnya.
8 Mabiar do hanima bani podang, jadi podang do parohon-Ku bannima,” nini Tuhan Jahowa. 8 Kamu takut kepada pedang, tetapi Aku akan mendatangkan pedang atasmu, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
9 “Anjaha padaraton-Ku do hanima hun tongah-tongah ni huta in, anjaha ondoskonon-Ku do hanima hubagas tangan ni halak na legan, anjaha pasogopon-Ku do uhum bannima. 9 Aku akan menggiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu.
10 Boiskonon ni podang do hanima; uhumon-Ku do hanima bani parbalogan ni Israel; jadi botohonnima ma, Ahu do Jahowa. 10 Kamu akan berebahan karena pedang dan di tanah Israel Aku akan menghukum kamu; dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN.
11 Seng gabe hudon huta ai bannima, anjaha seng hanima gabe juhut ibagas; bani parbalogan ni Israel do uhumon-Ku hanima. 11 Kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya; di tanah Israel Aku akan menghukum kamu.
12 Jadi botohonnima ma, Ahu do Jahowa, ai seng idalankon hanima titah-Ku anjaha seng ihorjahon hanima parentah-Ku, tapi marparlahou do hanima songon bangsa-bangsa na inggot bannima.” 12 Dan kamu akan mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-Ku tidak kamu lakukan; bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu.”
13 Jadi masa ma, sanggah manjahai ahu, matei ma si Pelaca, anak ni si Benaya. Manrogop ma ahu, hupamaling ma sorangku, anjaha ningku ma, “Ham Tuhan Jahowa, ai boiskonon-Mu do teba-teba ni bangsa Israel in?” 13 Maka sedang aku bernubuat, matilah Pelaca bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring, kataku: “Aduh, Tuhan ALLAH, apakah Engkau menghabiskan sisa Israel?”
Bagah-bagah hu bani Halak na dob Tarbuang Janji tentang pembaharuan Israel
14 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hu bangku, mangkatahon, 14 Kemudian datanglah firman TUHAN kepadaku:
15 “Ho ale anak ni jolma, saninamu haganup, hasomanmu samarga ampa halak Israel haganup, sonon do pangkatahon ni pangisi ni Jerusalem pasal sidea, ?Domma daoh sidea humbani Jahowa; hu banta do iberehon tanoh on gabe parbagiananta.? 15 “Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya: Mereka telah jauh dari TUHAN, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik.
16 Halani ai hatahon ma, sonon do hata ni Tuhan Jahowa, ?Tongon, Ahu do mambuangkon sidea hu tongah-tongah ni bangsa-bangsa, anjaha Ahu do mangerap sidea hu nagori-nagori ai, tapi Ahu do gabe ianan hapansingon i nagori hamerapan ni sidea ai.? 16 Oleh sebab itu katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Walaupun Aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerakkan mereka di negeri-negeri itu dan Aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang,
17 Halani ai hatahon ma, sonon do hata ni Tuhan Jahowa, ?Patumpuon-Ku do use sidea humbani bangsa-bangsa ai, anjaha pahumpulon-Ku do sidea humbani nagori hamerapan ni sidea ai, anjaha berehonon-Ku do tanoh Israel bani sidea. 17 oleh sebab itu katakanlah: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan Aku akan memberikan kamu tanah Israel.
18 Anjaha dob das sidea ijai, padaohon ni sidea ma hunjai sagala hagigi ampa sagala hasamboron. 18 Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikkan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu.
19 Jadi berehonon-Ku ma bani sidea uhur na sada, anjaha nahkonon-Ku do tonduy na bayu hubagas sidea; padaohon-Ku do uhur batu humbani daging ni sidea, anjaha berehonon-Ku do bani sidea uhur na marpangahapan, 19 Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka; juga Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat,
20 ase marparlahou sidea ibagas titah-Ku, iramotkon aturan-Ku anjaha idalankon; gabe bangsang-Ku ma sidea anjaha Ahu gabe Naibata ni sidea. 20 supaya mereka hidup menurut segala ketetapan-Ku dan peraturan-peraturan-Ku dengan setia; maka mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku akan menjadi Allah mereka.
21 Tapi sidea, na marosuh ni uhur bani hagigi ampa na masambor, balaskonon-Ku do bani ulu ni sidea pambahenan ni sidea ai,?” nini Tuhan Jahowa. 21 Mengenai mereka, yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya yang menjijikkan dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji, Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri, demikianlah firman Tuhan ALLAH.”
Parmisir ni Hamuliaon ni Jahowa hun Jerusalem
22 Dob ai ipaherbang herubim ai ma habong ni sidea, anjaha mangihut do galapang na i lambung ni sidea ai, anjaha hamuliaon ni Jahowa do i atas ni sidea. 22 Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka.
23 Jadi naik ma hamuliaon ni Jahowa hun tongah-tongah ni huta ai, anjaha sogop ma i atas ni dolog na hampit hapoltakan ni huta ai. 23 Lalu kemuliaan TUHAN naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota.
24 Anjaha iangkat Tonduy ai ma ahu, anjaha iboan ma ahu ibagas panonggoran marhitei Tonduy ni Naibata hu tanoh ni halak Kasdim, hubani na tarbuang ai. Dob ai laho ma panonggoran na huidah ai humbangku. 24 Dan Roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari Roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu dari padaku
25 Jadi huhatahon ma bani na tarbuang ai haganup hata ni Jahowa, na pinatalarni ai hu bangku. 25 dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan TUHAN kepadaku.
<< Yehezkiel 10 Yehezkiel 12 >>