Ulangan 9

9:1 Tangihon ma alo Israel! Diparanmu ma sadari on Jordan laho masuk anjaha patundukkon bangsa, na bolonan anjaha gogohan humbamu, pakon huta na bolon, na marbatar-batar ronsi langit, (bd. 1:28.) 9:1 “Dengarlah, hai orang Israel! Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari padamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit —
9:2 sada bangsa na bolon anjaha na gijang, ai ma halak Enak, na dob tinandamu anjaha binogeimu baritani sonon: ise ma na manahan jong-jong ilobei ni halak Enak? (4 Mus. 13:32, 33.) 9:2 suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kaukenal dan yang tentangnya kaudengar orang berkata: Siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak?
9:3 Botoh ma sadari on, Jahowa Naibatamu sandiri do na mardalan i lobeimu, songon apuy na mangankon; Ia do maniapkon sidea anjaha Ia do na patundukkon sidea i lobeimu; jadi pabalionmu ma sidea, anjaha podas ma agouonmu sidea, songon na binagahkon ni Jahowa hinan bamu. (bd. 4:24.) 9:3 Maka ketahuilah pada hari ini, bahwa TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan; Dia akan memunahkan mereka dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh TUHAN.
9:4 Ia dob ionjar Jahowa, Naibatamu sidea hun lobeimu, ulang ma hatahon ibagas uhurmu: Halani hapintoranku do ase iarahkon Jahowa ahu masuk laho manean tanoh on; hape namin halani hajahaton ni bangsa sipajuh begu-begu ai do mambahen ionjar Jahowa sidea hun lobeimu. (bd. 8:17; 1 Mus. 15:16.) 9:4 Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila TUHAN, Allahmu, telah mengusir mereka dari hadapanmu: Karena jasa-jasakulah TUHAN membawa aku masuk menduduki negeri ini; padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah TUHAN menghalau mereka dari hadapanmu.
9:5 Sedo halani hapintoranmu barang binahen ni bujur ni uhurmu, mambahen masuk ham laho manean tanoh ni sidea; tapi halani hajahaton ni bangsa sipajuh begu-begu ai do, ase ionjar Jahowa Naibatamu sidea hun lobeimu, anjaha laho patotapkon hata na dob binulawankon ni Jahowa hubani ompungmu, hubani si Abraham, si Isak pakon si Jakob. 9:5 Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah, TUHAN, Allahmu, menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya TUHAN menepati janji yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub.
9:6 Halani ai botoh ham ma, sedo halani hapintoranmu ase ibere Jahowa Naibatamu bamu tanoh na dear on bahen parbagiananmu ai bangsa na hengkeng maruhur do ham. (2 Mus. 32:9.) 9:6 Jadi ketahuilah, bahwa bukan karena jasa-jasamu TUHAN, Allahmu, memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk!”
9:7 Ingat ma anjaha ulang ma halupahon, na pinarohmu in ringis ni Jahowa Naibatamu i halimisan, olat ni ari dob luar ham hun tanoh Masir, das hubani na roh nasiam hu ianan on, sai manggeori do nasiam. 9:7 “Ingatlah, janganlah lupa, bahwa engkau sudah membuat TUHAN, Allahmu, gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang TUHAN.
9:8 I dolog Horeb ope domma iparoh nasiam ringis ni Jahowa, sonin ma ringis ni Jahowa bani nasiam, pala sihol agouonni nasiam. (2 Mus. 32.) 9:8 Di Horeb kamu sudah membuat TUHAN gusar, bahkan TUHAN begitu murka kepadamu, hingga Ia mau memunahkan kamu.
9:9 Sanggah na naik ai ahu hu atas dolog ai, laho manjalo panuratan batu na dua ai, panuratan parpadanan na binahen ni Jahowa hubani nasiam, tading do ahu ompat puluh borngin i dolog ai, seng mangan ruti barang minum bah ahu. 9:9 Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat TUHAN dengan kamu, maka aku tinggal empat puluh hari empat puluh malam lamanya di gunung itu; roti tidak kumakan dan air tidak kuminum.
9:10 Jadi ibere Jahowa ma bangku na dua panuratan batu ai, na sinurathon marhitei jari-jari ni Naibata; anjaha i atasni do tarsurat sagala hata, na dob hinatahon ni Jahowa hubani nasiam iatas dolog hun tongah-tongah ni apuy sanggah bani ari partumpuan ai, 9:10 TUHAN memberikan kepadaku kedua loh batu, yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan TUHAN kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api, pada hari perkumpulan.
9:11 Dob salpu na ompat puluh ari ompat puluh borngin ai, ibere Jahowa ma hubangku na dua panuratan batu ai, ai ma panuratan parpadanan ai. 9:11 Sesudah lewat empat puluh hari empat puluh malam itu, maka TUHAN memberikan kepadaku kedua loh batu, loh-loh perjanjian itu.
9:12 Dob ai nini Jahowa ma hubangku: Jongjong ma ho, podas ma ho tuad hunjon, ai domma maruhur magou bangsamu, na dob niarahkonmu luar hun Masir. Podas ni in sidea manlembang hun dalan na dob hutonahkon in bani sidea; domma ibahen sidea bani sidea sada gana-gana na tinuang. 9:12 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: Bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu, yang kaubawa keluar dari Mesir, telah berlaku busuk; mereka segera menyimpang dari jalan yang Kuperintahkan kepada mereka; mereka telah membuat patung tuangan.
9:13 Ambah ni ai ihatahon Jahowa ma hubangku: Domma huidah parlahou ni bangsa on, anjaha tonggor ma, bangsa na hengkeng maruhur do on. 9:13 Lagi TUHAN berfirman kepadaku: Telah Kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk.
9:14 Palopas ma Ahu, ase husiapkon sidea, ase sasap goran ni sidea hun toruh ni langit; anjaha hubahen pe ho gabe sada bangsa, gogohan anjaha bolonan humbani bangsa on. 9:14 Biarkanlah Aku, maka Aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit; tetapi dari padamu akan Kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak dari pada bangsa ini.
9:15 Jadi marhusor ma ahu anjaha tuad hun dolog ai, na gajag ibagas apuy, anjaha na dua panuratan parpadanan ai ibagas haduasi tanganhu. 9:15 Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku.
9:16 Jadi hutorih ma, anjaha tonggor ma, domma mardousa nasiam dompak Jahowa Naibatanasiam, ibahen nasiam do bani nasiam sada lombu; podasni in tongon nasiam manlembang hun dalan na tinonahkon ni Jahowa hubani nasiam. 9:16 Lalu aku menyaksikan, bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap TUHAN, Allahmu: kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan, kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan TUHAN kepadamu.
9:17 Jadi hutangkap ma na dua panuratan batu ai, hugijigkon ma ai hun tanganku na dua on, anjaha hubolahi i lobeinasiam. 9:17 Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu.
9:18 Dob ai manrogop ma ahu ilobei ni Jahowa, songon na parlobei ai, ompat puluh ari ompat puluh borngin dokahni, lang mangan ruti barang minum bah ahu, halani ganup dousanasiam, na binahennasiam ai, marhitei na mambahen na masambor ilobei ni Jahowa laho paroh ringisni. (bd. 10:10; 2 Mus. 34:28.) 9:18 Sesudah itu aku sujud di hadapan TUHAN, empat puluh hari empat puluh malam lamanya, seperti yang pertama kali — roti tidak kumakan dan air tidak kuminum — karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Nya.
9:19 Ai mabiar do ahu mangidah ringis pakon gila na niringiskon ni Jahowa hubani nasiam, gabe sihol agouhononni nasiam. Tapi itangihon Jahowa do ahu age sahali ai. (Heb. 12:21.) 9:19 Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan TUHAN kepadamu, sampai Ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun TUHAN mendengarkan aku.
9:20 Mangidah si Aron pe maringis tumang do Jahowa, sihol agouonni do ia, tapi ahu do martonggo ijia mangapiti si Aron. 9:20 Juga kepada Harun TUHAN begitu murka, hingga Ia mau membinasakannya; maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga.
9:21 Jadi hubuat ma barang na mambahen nasiam mardousa ai, ai ma anak ni lombu na binahennasiam ai, anjaha hututung ma ai ibagas apuy lanjar hubolahi ma ai, anjaha hududa lumat das ronsi songon orbuk, dob ai hutirtirhon ma orbuk ai hu bah na tuad hun dolog ai. 9:21 Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan dan kugiling baik-baik sampai halus, menjadi abu, lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung.
9:22 Gajag use ringis ni Jahowa ibahen nasiam sanggah i Tabera, i Massa pakon i Kibrot-Hattaava. (2 Mus. 17:7; 4 Mus. 11:3, 34.) 9:22 Juga di Tabera, di Masa dan di Kibrot-Taawa, kamu selalu membuat TUHAN gusar.
9:23 Anjaha sanggah na sinuruh ni Jahowa nasiam hun Kades-Barnea, nini do: Tangkog ma nasiam anjaha soluk nasiam ma tanoh ai, na dob hubere hubani nasiam, hape ilawan nasiam do hata ni Jahowa, Naibatanasiam, anjaha lang porsaya nasiam Bani, anjaha lang itangihon nasiam sorani. (4 Mus. 13:2, 31; 5 Mus. 14:1-4.) 9:23 Dan ketika TUHAN menyuruh kamu pergi dari Kadesh-Barnea dengan berfirman: Majulah dan dudukilah negeri yang Kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah TUHAN, Allahmu; kamu tidak percaya kepada-Nya dan tidak mendengarkan suara-Nya.
9:24 Sai manlawan do nasiam dompak Jahowa olat ni ari dob hutanda nasiam. (ay. 7.) 9:24 Bahkan kamu menentang TUHAN, sejak aku mengenal kamu.
9:25 Jadi manrogop ma ahu ilobei ni Jahowa ompat puluh ari ompat puluh borngin dokahni, sai manrogop do ahu, halani na dob hinatahon ni Jahowa sihol agouhononni nasiam. (ay. 18.) 9:25 Maka aku sujud di hadapan TUHAN — empat puluh hari empat puluh malam lamanya aku sujud –, karena TUHAN telah berfirman akan memunahkan kamu,
9:26 Dob ai martonggo ma ahu hubani Jahowa: Ham alo Tuhan Jahowa, ulang ma agou bangsamu pakon parbagiananmu, na dob tinobusmu marhitei hatimbulonmu, na dob niarahkonmu luar hun tanoh Masir marhitei tangan na gogoh. 9:26 dan aku berdoa kepada TUHAN, kataku: Ya, Tuhan ALLAH, janganlah musnahkan umat milik-Mu sendiri, yang Kautebus dengan kebesaran-Mu, dan yang Kaubawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat.
9:27 Ingat Ham pakon si Jakob, ulang ma Ham manatap dompak hahengkengon ni bangsa on, dompak hajahatonni pakon dousani, 9:27 Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub; janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya,
9:28 ase ulang ihatahon halak pangisi ni tanoh, hunja hanami iarahkon Ham: Halani na so boi do Jahowa mangarahkon sidea masuk hu tanoh na dob pinarbagahni ai bani sidea, anjaha halani gigi ni uhurni do mangidah sidea ase iarahkon sidea luar, laho mamunuh sidea i halimisan. (4 Mus. 14:16.) 9:28 supaya negeri, dari mana Engkau membawa kami keluar, jangan berkata: Sebab TUHAN tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikan-Nya kepada mereka, dan sebab benci-Nya kepada mereka, maka Ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun.
9:29 Sidea do bangsamu pakon parbagiananmu, na dob niarahkonmu luar marhitei hagogohonmu na banggal in pakon marhitei botohonmu na gostong in. 9:29 Bukankah mereka itu umat milik-Mu sendiri, yang Kaubawa keluar dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang teracung?”
<< Ulangan 8 >> << Ulangan 10