Ulangan 8

8:1 Sagala titah, na huparentahkon bamu sadari on, maningon porluhon nasiam do mangkorjahon ai, ase manggoluh nasiam anjaha lambin ganda, anjaha masuk nasiam hu tanoh siteanonnasiam ai, na dob binulawankon ni Jahowa hubani ompungnasiam. 8:1 “Segenap perintah, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
8:2 Anjaha maningon ingatonmu do ganup panogu-noguon ni Jahowa Naibatamu bamu ibagas na ompat puluh tahun on bani dalan na i halimisan, ase Ia patoruh uhurmu, manlanjou ham, laho mananda na ibagas uhurmu barang na ramotanmu do tonahni, barang lang. (bd. 13:4; Panguh. 2:22.) 8:2 Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kaulakukan atas kehendak TUHAN, Allahmu, di padang gurun selama empat puluh tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni, apakah engkau berpegang pada perintah-Nya atau tidak.
8:3 Anjaha Ia do patoruh uhurmu, Ia do paturut ham loheian, anjaha Ia use mambere ham mangan Manna, na so tinandamu hinan, barang tinanda ni ompungmu; ase Ia pabotohkon bamu, sedo pitah sagu-sagu hagoluhan ni jolma, tapi manggoluh do jolma tene marhitei atap aha pe na luar hun pamangan ni Jahowa. (2 Mus. 16:13-15; Mat. 4:4.) 8:3 Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna, yang tidak kaukenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan TUHAN.
8:4 Pakeianmu pe seng ra buruk bani angkulamu anjaha naheimu pe seng ra marpura-pura na ompat puluh tahun ai. (bd. 29:4.) 8:4 Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama empat puluh tahun ini.
8:5 Tandai ma ai ibagas uhurmu, na niajaran ni Jahowa Naibatamu do ham, songon bapa mangajari anakni. (bd. 1:31.) 8:5 Maka haruslah engkau insaf, bahwa TUHAN, Allahmu, mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya.
8:6 Halani ai maningon ramotkononmu do titah ni Jahowa Naibatamu, marhitei na mardalan bani dalanni anjaha na marhabiaran Bani. 8:6 Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya dan dengan takut akan Dia.
8:7 Ai Jahowa Naibatamu do na mangarahkon ham hu tanoh na dear, hu tanoh na marbah bolon, marbah tubuh pakon martao, na mabaor i habungan pakon i dolog, 8:7 Sebab TUHAN, Allahmu, membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung;
8:8 hu tanoh hatubuhan ni gandum pakon jagul, hayu anggur, hayu ara pakon dalima, tanoh na marhayu jetun anjaha na marmanisan ni huramah; 8:8 suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya; suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya;
8:9 tanoh na so pala marhangalutan panganonmu rotimu ijai, anjaha lang hurangan ham atap bani aha pe, tanoh, na marbosi batuni, anjaha hun dolog-dologni boi do ongkalonmu tombaga. 8:9 suatu negeri, di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apa pun; suatu negeri, yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kaugali tembaga.
8:10 Ia dob mangan ham anjaha bosuran, maningon pujionmu do Jahowa Naibatamu halani tanoh na madear, na dob binereni ai bamu. 8:10 Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji TUHAN, Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikan-Nya kepadamu itu.
8:11 Jaga ma dirimu, ase ulang lupa uhurmu bani Jahowa Naibatamu, gabe lang iramotkon ham tonahni, uhumni pakon aturanni, na hutonahkon in bamu sadari on, 8:11 Hati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan TUHAN, Allahmu, dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini;
8:12 ase ulang ia dob mangan ham anjaha bosuran, anjaha ipauli ham rumah na jenges, anjaha marianan ijai, 8:12 dan supaya, apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya,
8:13 sonai homa lombumu pakon biri-birimu lambin manggargar, anjaha pirak pakon omas lambin bueini bamu, lambin ganda haganup na dong bamu, 8:13 dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak,
8:14 gabe gijang uhurmu, anjaha ihalupahon ham Jahowa Naibatamu, na mangarahkon ham luar hun tanoh Masir, hun rumah parjabolonan, 8:14 jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan,
8:15 na manogu-nogu ham i halimisan na bolak anjaha na majangin, ianan ni ulog darih pakon gansip golang, tanoh dorging na so marisi bah, na paluarhon bamu bah hun dolog batu na mapir sahalian, (2 Mus. 17:6; 4 Mus. 21:6.) 8:15 dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras,
8:16 na mambere ham mangan manna i halimisan, na so tinanda ni ompungmu, laho patoruhkon uhurmu, pakon manlajou ham, laho mambahen marhasonangan ham bani ujungni. 8:16 dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkan-Nya hatimu dan dicobai-Nya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya.
8:17 Ulang ma hatahon ham ibagas uhurmu: Gogohku pakon kuasa ni tanganku do na mambere bangku habayakon on. 8:17 Maka janganlah kaukatakan dalam hatimu: Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
8:18 Maningon ingaton ni uhurmu do Jahowa Naibatamu, ai Ia do na mambere gogoh bamu mansari arta, ase ipahot padanni, na dob binulawankonni hubani ompungmu, songon sadari on. (bd. 4:31.) 8:18 Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini.
8:19 Tapi anggo ilupahon uhurmu do Jahowa, Naibatamu, anjaha iirikkon ham naibata na legan, anjaha ibalosi ampa isombah ham ai, hupalumba hinan ma nasiam sadari on, maningon magou tumang ma nasiam. 8:19 Tetapi jika engkau sama sekali melupakan TUHAN, Allahmu, dan mengikuti allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa;
8:20 Songon bangsa sipajuh begu-begu, na dob niagou ni Jahowa hun lobeinasiam, usih sonai ma nasiam magou halani na so tinangihonnasiam sora ni Jahowa Naibatanasiam in. 8:20 seperti bangsa-bangsa, yang dibinasakan TUHAN di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu.”
<< Ulangan 7 Ulangan 9 >>