Ulangan 10

10:1 Ijia nini Jahowa ma hubangku: Lala ma bam panuratan batu songon na parlobei ai, anjaha tangkog ma ho marayak Ahu hu atas dolog on, ambah ni ai bahen ma bam sada poti-poti humbani hayu, (2 Mus. 34:1; 25:10.) 10:1 “Pada waktu itu berfirmanlah TUHAN kepadaku: Pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula, naiklah kepada-Ku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu;
10:2 ase husuratkon hubani panuratan batu ai hata na bani panuratan batu na parlobei ai, na dob binolahkonmai, dob ai nahkon ma ai hubagas poti-poti ai. (2 Mus. 32:19.) 10:2 maka Aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kaupecahkan itu, kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu.
10:3 Jadi hubahen ma sada poti humbani hayu maranti anjaha hulala ma dua panuratan batu songon na parlobei ai; dob ai tangkog ma ahu hu dolog ai; anjaha panuratan batu na dua ai ibagas tanganku. 10:3 Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula; kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku.
10:4 Dob ai isuratkon ma hubani panuratan ai, songon panuratkonni bani na parlobei ai, titah na sapuluh in, na hinatahon ni Jahowa hubani nasiam iatas dolog ai hun tongah-tongah ni apuy, sanggah ari partumpuan ondi, dob ai ibere Jahowa ma ai bangku. (bd. 9:10.) 10:4 Dan pada loh itu Ia menuliskan, sama dengan tulisan yang mula-mula, Kesepuluh Firman yang telah diucapkan TUHAN kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul; sesudah itu TUHAN memberikannya kepadaku.
10:5 Dob ai marhusor ma ahu anjaha tuad hun dolog ai, anjaha hunahkon ma panuratan ai hubagas poti na dob hupauli ai; anjaha lanjar ijai ma ai, songon na pinarentahkon ni Jahowa bangku. 10:5 Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat; dan di situlah tempatnya, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadaku.
10:6 Bingkat ma halak Israel hun Beerot-Bene-Jaakan hu Mosera; ijai do matei si Aron, lanjar tartanom ijai, jadi anakni, si Eleasar ma bangkit malim gantihni. (4 Mus. 20:28; 33:32, 33.) 10:6 Maka orang Israel berangkat dari Beerot Bene-Yaakan ke Mosera; di sanalah Harun mati dan dikuburkan; lalu Eleazar, anaknya, menjadi imam menggantikan dia.
10:7 Bingkat ma use sidea hunjai hu Gudgodah, anjaha hun Gudgodah hu Jobata, ai ma tanoh na marbah bolon. 10:7 Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya.
10:8 Ijia ma ipapulig Jahowa marga Levi, gabe siusung poti parpadanan ni Jahowa, anjaha jongjong ilobei ni Jahowa, marugas Bani, pakon mamasu-masu marhitei Goranni, ronsi sadari on. (bd. 18:5, 7; 4 Mus. 6:23-27.) 10:8 Pada waktu itu TUHAN menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian TUHAN, untuk bertugas melayani TUHAN dan untuk memberi berkat demi nama-Nya, sampai sekarang.
10:9 Halani ai seng dapotan parbagianan barang tean-teanan halak Levi rap pakon saninani, Jahowa do tean-teananni songon na hinatahon ni Jahowa Naibatamu hubani. (4 Mus. 18:20.) 10:9 Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya; TUHANlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh TUHAN, Allahmu.
10:10 Jongjong ma ahu iatas dolog ai, songon na bani ari parlobei ai, ompat puluh ari ompat puluh borngin dokahni, anjaha itangihon Jahowa do ahu age sahali on; seng marosuh Ia magou ham. (bd. 9:9.) 10:10 Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, empat puluh hari empat puluh malam lamanya, dan sekali ini pun TUHAN mendengarkan aku: TUHAN tidak mau memusnahkan engkau.
10:11 Anjaha nini Jahowa ma hubangku: Jongjong ma ho, bingkat ma mambobahon bangsa in, ase masuk sidea anjaha isoluk tanoh ai, na dob hubulawankon hinan hubani ompung ni sidea, laho mamberehon ai bani sidea. 10:11 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadaku: Bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka.”
10:12 Sonari pe, alo Israel, aha do na pinindo ni Jahowa Naibatamu humbamu, ai lang ase marhabiaran ham bani Jahowa Naibatamu, mardalan ham bani ganup dalanni, haholonganmu Ia, balosanmu Jahowa Naibatamu humbani ganup uhurmu pakon ganup hosahmu,(Mik. 6:8.) 10:12 “Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan dari padamu oleh TUHAN, Allahmu, selain dari takut akan TUHAN, Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya, mengasihi Dia, beribadah kepada TUHAN, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu,
10:13 anjaha ramotanmu tonah pakon aturan ni Jahowa, na hutonahkon bamu sadari on bahen hasonanganmu? 10:13 berpegang pada perintah dan ketetapan TUHAN yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu.
10:14 Tonggor ma, guru bani Jahowa Naibatamu do langit ni langitan, tanoh pakon ganup isini. 10:14 Sesungguhnya, TUHAN, Allahmulah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya;
10:15 Hape pitah hubani ompungmu do Jahowa marrosuh ni uhur, ihaholongi do sidea anjaha ipilih do ginompar ni sidea ipudi ni sidea, ai ma nasiam humbani sagala bangsa, songon sadari on. (bd. 7:6.) 10:15 tetapi hanya oleh nenek moyangmulah hati TUHAN terpikat sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan merekalah, yakni kamu, yang dipilih-Nya dari segala bangsa, seperti sekarang ini.
10:16 Antong sunat nasiam ma sibur-sibur ni uhurnasiam, anjaha ulang be hengkeng uhurnasiam. (bd. 30:6.) 10:16 Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk.
10:17 Ai Jahowa Naibatanasiam, Ia do Naibata ni sagala naibata, anjaha Tuhan ni sagala tuan, Naibata na timbul, na gogoh anjaha na jombut, na so sitonggor jumbak anjaha na so ra manjalo sisip. 10:17 Sebab TUHAN, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap;
10:18 Ia do pasintong uhum hubani na tading maetek pakon hubani puang-puang na mabalu, holong do uhurni bani halak dagang, anjaha ibere do ia sipanganon pakon parhiouon. 10:18 yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian.
10:19 Halani ai haholongi nasiam ma halak dagang, ai halak dagang do age nasiam naijia i tanoh Masir. (2 Mus. 22:20-23.) 10:19 Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir.
10:20 Maningon marhabiaran do ham bani Jahowa Naibatamu, maningon Ia do balosanmu, anjaha marsijoloman uhurmu Bani, anjaha hubani goranni ham marbija. 10:20 Engkau harus takut akan TUHAN, Allahmu, kepada-Nya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi nama-Nya haruslah engkau bersumpah.
10:21 Ia do puji-pujionmu, anjaha Ia do Naibatamu na dob mambahen bamu habanggalon pakon halongangan on, na dob niidah ni matamu. 10:21 Dialah pokok puji-pujianmu dan Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kaulihat dengan matamu sendiri.
10:22 Pitu puluh do ompungmu tuad hu Masir, hape nuan domma itumpak Jahowa Naibatamu ham, songon bintang na i langit bueini. (1 Mus. 46:27; 5 Mus. 1:10.) 10:22 Dengan tujuh puluh orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini TUHAN, Allahmu, telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit.”
<< Ulangan 9 Ulangan 11 >>