Ulangan 7

7:1 Anggo domma iboan Jahowa Naibatamu ham masuk hu tanoh simasukonmu bahen parbagiananmu, anjaha buei bangsa sipajuh begu-begu ipabali hun lobeimu, ai ma halak Heti, Girgasi, Amori, Kanan, Peresi, Hevi pakon Jebusi, pitu bangsa bueian anjaha gogohan humbamu, (bd. 31:3.) 7:1 “Apabila TUHAN, Allahmu, telah membawa engkau ke dalam negeri, ke mana engkau masuk untuk mendudukinya, dan Ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, tujuh bangsa, yang lebih banyak dan lebih kuat dari padamu,
7:2 anjaha anggo domma iondoskon Jahowa, Naibatamu sidea hubamu, anjaha italuhon ham sidea, jadi maningon siapkononmu do sidea; seng bulih ham marpadan pakon sidea, anjaha seng bulih idopanmu sidea. (4 Mus. 21:2.) 7:2 dan TUHAN, Allahmu, telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah, maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka.
7:3 Anjaha seng bulih ham marsibuatan pakon sidea; seng bulih bereonmu borumu bani anak ni sidea, anjaha seng bulih buatonmu boruni bani anakmu. (2 Mus. 23:32; 34:15, 16.) 7:3 Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kauambil bagi anakmu laki-laki;
7:4 Ai padari-darionni do anakmu marbalik humbangku, ase balosanni Naibata na legan, jadi gajak ma ringis ni Jahowa mangidah nasiam, anjaha podas ma nasiam agouonni. 7:4 sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera.
7:5 Tapi maningon sonon do bahenonmu bani sidea; maningon parreongon nasiam do anjap-anjap ni sidea, anjaha bolahan nasiam tiang sisombahon ni sidea, anjaha robohon nasiam sinumbah ni sidea, anjaha tutungan nasiam gana-gana ni sidea bani apuy. (bd. 12:2, 3.) 7:5 Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka: mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan dan patung-patung mereka kamu bakar habis.
7:6 Ai bangsa na pansing do nasiam bani Jahowa, Naibatanasiam; domma ipilih Jahowa Naibatamu ham humbani bangsa na i tanoh on bahen bangsani sandiri. (2 Mus. 19:5, 6.) 7:6 Sebab engkaulah umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu; engkaulah yang dipilih oleh TUHAN, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangan-Nya.
7:7 Sedo halani bueinan nasiam humbani bangsa na legan, ase ihaholongi Jahowa nasiam anjaha ipilih nasiam, ai nasiam do namin sietekan humbani sagala bangsa;(Eph. 2:8.) 7:7 Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa mana pun juga, maka hati TUHAN terpikat olehmu dan memilih kamu — bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? —
7:8 tapi halani holong ni uhur ni Jahowa do mangidah nasiam, anjaha laho patotapkon bulawanni, na dob binulawankonni hubani ompungnasiam, ase iarahkon Jahowa nasiam luar marhitei tangan na gogoh, anjaha itobus ham hun rumah parjabolonan, humbani Parao, raja ni Masir. 7:8 tetapi karena TUHAN mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkan-Nya kepada nenek moyangmu, maka TUHAN telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir.
7:9 Halani ai botoh nasiam ma, Jahowa do Naibatamu, Naibata na sintong anjaha na bonar, na manramotkon padan pakon idop ni uhur bani halak na mangkaholongisi, pakon na manramotkon tonahni, ronsi marribu-ribu sundut. (2 Mus. 20:6.) 7:9 Sebab itu haruslah kauketahui, bahwa TUHAN, Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu keturunan,
7:10 Tapi na mambalaskon hubani haganup na mangkagigihonsi marhitei na mangagouhon sidea; seng maralang-alang uhurni mambalaskon jalo-jalo hajahaton ni halak na mangkagigihonsi. 7:10 tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu.
7:11 Halani ai maningon ramotkononmu do tonah, aturan pakon uhum, sagala na hutonahkon sibahenonmu sadari on. (bd. 5:29, 6, 17.) 7:11 Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan.”
7:12 Jadi halani itangihon nasiam do uhum on, anjaha iramotkon pakon ihorjahon nasiam do in, jadi ramotkonon ni Jahowa ma bamu padan pakon idop ni uhur, na dob binulawankonni bani ompungmu; (2 Mus. 23:22-31.) 7:12 “Dan akan terjadi, karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau TUHAN, Allahmu, akan memegang perjanjian dan kasih setia-Nya yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
7:13 haholonganni ma ham, anjaha pasu-pasuonni, anjaha pabueionni; pasu-pasuonni do age buah ni boltokmu pakon buah ni tanohmu, gandummu, anggurmu, minakmu, rindih ni lombumu pakon biri-biri, i tanoh na dob binulawankonni hubani ompungmu, sibereonni hubamu. 7:13 Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak; Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu, di tanah yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu.
7:14 Dapotan pasu-pasu ma ham lobih humbani haganup sagala bangsa; seng dong itongah-tongahnasiam age sahalak dalahi barang naboru na lambang, age bani pinahannasiam. 7:14 Engkau akan diberkati lebih dari pada segala bangsa: tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu.
7:15 Anjaha padaohon ni Jahowa ma humbamu sagala naborit, anjaha seng lopasonni sampar ni Masir na tinandanasiam ai mangonai hubani nasiam, tapi hubani na mangkagigihon nasiam do ai mangonai bahenonni. 7:15 TUHAN akan menjauhkan segala penyakit dari padamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kaukenal di Mesir itu akan ditimpakan-Nya kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau.
7:16 Maningon bois siapkononmu haganup bangsa, na niondoskon ni Jahowa Naibatamu bamu, anjaha ulang ma malang-malang uhurmu mangidah sidea; anjaha seng bulih balosanmu naibata ni sidea, ai gabe tirangkap do ai bani nasiam. (Jos. 23:13.) 7:16 Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu; janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu.
7:17 Angggo nimu ibagas uhurmu: Bueinan do bangsa sipajuh begu-begu on humbangku, sonaha ma pangusirhu bani sidea? (4 Mus. 13:31; 14:1-4.) 7:17 Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu: Bangsa-bangsa ini lebih banyak dari padaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka?
7:18 Ulang ham gobir mangidah sidea, tapi sai ingat ham ma na binahen ni Jahowa Naibatanasiam hubani Parao pakon hubani haganup halak Masir, 7:18 maka janganlah engkau takut kepada mereka; ingatlah selalu apa yang dilakukan TUHAN, Allahmu, terhadap Firaun dan seluruh Mesir,
7:19 parlajouan na bolon, na niidah ni matamu sandiri, sagala tanda pakon halongangan, tangan na gogoh pakon botokon na toltol, na pinamasa ni Jahowa Naibatamu, laho paluarhon ham; sonai ma bahenon ni Jahowa, Naibatamu, hubani sagala bangsa na hinabiaranmu. (bd. 4:34.) 7:19 yakni cobaan-cobaan besar, yang kaulihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai TUHAN, Allahmu, untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan TUHAN, Allahmu, terhadap segala bangsa yang engkau takuti.
7:20 Tongoson ni Jahowa Naibatamu ope uhum hamagouan hu tongah-tongah ni sidea, paima siap ganup na tading ai ope pakon na marponop hun lobeimu. (2 Mus. 23:28-30.) 7:20 Lagipula TUHAN, Allahmu, akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka, sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau.
7:21 Ulang ma gobir ham mangidah sidea, ai Jahowa Naibatamu do itongah-tongahmu, Ia do na timbul anjaha na jombut. 7:21 Janganlah gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat.
7:22 Jahowa Naibatamu do na maniapkon otik-otik sagala bangsa sipajuh begu-begu i lobeimu; seng bulih sidea sahali siap bahenonmu, ase ulang lambin ganda binatang harangan pasari-sarionmu. 7:22 TUHAN, Allahmu, akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit; engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau.
7:23 Tapi Jahowa Naibatamu do mangondoskon sidea i lobeimu, marhabiaran tumang do sidea bahenonni paima siap tumang sidea. 7:23 Demikianlah TUHAN, Allahmu, akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali, sampai mereka punah.
7:24 Raja ni sidea pe ondoskononni do hubagas tanganmu, ase sasap goran ni sidea bahenonmu hun toruh ni langit, seng dong age sahalak na tahan i lobeimu, paima siap sidea bahenonmu. 7:24 Raja-raja mereka akan diserahkan-Nya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit; tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau, sampai engkau memunahkan mereka.
7:25 Maningon bois do tutungonmu bani apuy gana-gana ni naibata ni sidea, seng bulih oji uhurmu bani pirak atap omas na longkot ijai, barang buatonmu ai bamu, ase ulang hona tirangkap ham bahenon ni ai, ai hagigian ni Jahowa Naibatamu do ai. 7:25 Patung-patung allah mereka haruslah kamu bakar habis; perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kauingini dan kauambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu.
7:26 Halani ai seng bulih boanonmu ugas hagigian hu rumahmu, ase ulang hona papa ham usih songon ugas ai; maningon hasogamhononmu anjaha hagigihononmu do ugas na sonai, barang na dob hona papa do ai. (Jos. 7:11.) 7:26 Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu; haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan.”
<< Ulangan 6 Ulangan 8 >>