Ulangan 4

4:1 Sonari pe, alo Israel, sai tangihon ma aturan pakon uhum, sagala na hupodahkon in bani nasiam, anjaha horjahon nasiam ma in, ase manggoluh nasiam anjaha masuk nasiam hu tanoh siteanonnasiam in, na binere ni Jahowa, Naibata ni ompungnasiam hubani nasiam. 4:1 “Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allah nenek moyangmu.
4:2 Seng bulih tambahannasiam hubani hata na dob hutonahkon in bani nasiam, anjaha seng bulih oruannasiam hunjin, maningon ramotkononnasiam do tonah ni Jahowa, Naibatanasiam in, na dob hutonahkon bani nasiam.(bd. 13:1; Pod. 30:6; Pangk. 22:18, 19.) 4:2 Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu.
4:3 Matanasiam do mangidah na binahen ni Jahowa hu Baal-Peor; iraseihon Jahowa, Naibatanasiam in do sagala halak, na mangirikkon Baal-Peor, (4 Mus. 25:3-9.) 4:3 Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat TUHAN mengenai Baal-Peor, sebab TUHAN, Allahmu, telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal-Peor,
4:4 tapi nasiam, na marsijoloman hubani Jahowa, Naibatanasiam manggoluh do haganup sadari on. 4:4 sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada TUHAN, Allahmu, masih hidup pada hari ini.
4:5 Tonggor ma, domma hupodahkon bani nasiam sagala aturan pakon uhum, songon na tinonahkon ni Jahowa, Naibatangku hubangku, ase bahenonnasiam sonai i tanoh simasukannasiam ai bahen parbagianannasiam. 4:5 Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh TUHAN, Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri, yang akan kamu masuki untuk mendudukinya.
4:6 Antong ramotkon anjaha horjahonnasiam ma in, ai in do hapentaran pakon hapantasonnasiam ilobei ni sagala bangsa, ase ia dob ibogei sidea ganup aturan on, gabe ihatahon sidea: Tongon do, bangsa na pentar anjaha na pantas maruhur do bangsa na bolon on. 4:6 Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata: Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi.
4:7 Ai bangsa na bolon na ija ma na sonin dohor ni naibatani bani, songon Jahowa, Naibatanta in banta, atap sadihari pe idilo hita Ia? (bd. 33:29; 2 Sam. 7:23.) 4:7 Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai allah yang demikian dekat kepadanya seperti TUHAN, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepada-Nya?
4:8 Ai bani bangsa na bolon ja ma adong aturan pakon uhum na pintor, songon ganup titah on, na hubere i lobeinasiam sadari on? 4:8 Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?
4:9 Antong jaga ma dirimu anjaha hargahon ma tonduymu, ase ulang lupa ham bani sagala na dob niidah ni matamu, anjaha ase ulang hallus humbani uhurmu sadokah ham manggoluh, anjaha maningon pabotohkononmu do in hubani anakmu pakon pahompumu, (Ps. 103:2.) 4:9 Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu,
4:10 naha bani ari parjongjongan ilobei ni Jahowa, Naibatamu, i Horeb, ihatahon Jahowa hubangku: Patumpu ma bangsa in Bangku, ase hupabogeihon bani sidea hatangku, ase iguruhon sidea marhabiaran hubangku sadokah manggoluh sidea i tanoh on, anjaha iajarhon sidea sonai hubani anak ni sidea. (2 Mus. 19:17; 5 Mus. 6:7; 11:19.) 4:10 yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu, di Horeb, waktu TUHAN berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa itu berkumpul kepada-Ku, maka Aku akan memberi mereka mendengar segala perkataan-Ku, sehingga mereka takut kepada-Ku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka.
4:11 Jadi roh ma nasiam hundohor anjaha jongjong i bona ni dolog ai, anjaha marjimbur-jimbur do apuy i dolog ai das hu parsitongahan ni langit, masa hombun na manorap pakon golap na marimpot-impot. 4:11 Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan.
4:12 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani nasiam hun tongah-tongah ni apuy ai; ibogei nasiam do namin anggo sora ni hata ai, tapi seng dong iidah nasiam anggo rupa, pitah sora ai do. 4:12 Lalu berfirmanlah TUHAN kepadamu dari tengah-tengah api; suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara.
4:13 Dob ai ibaritahon ma hubani nasiam padan binahenni ai, na dob tinonahkonni hubani nasiam bahen sihorjahononnasiam, ai ma titah na sapuluh in, lanjar isurathon do in bani dua batu panuratan. (2 Mus. 31:18.) 4:13 Dan Ia memberitahukan kepadamu perjanjian, yang diperintahkan-Nya kepadamu untuk dilakukan, yakni Kesepuluh Firman dan Ia menuliskannya pada dua loh batu.
4:14 Anjaha iparentahkon Jahowa do hubangku ijia, mangajarhon hubani nasiam aturan pakon titah, sihorjahononnasiam i tanoh sidiparannasiam ai bahen parbagianannasiam. 4:14 Dan pada waktu itu aku diperintahkan TUHAN untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri, ke mana kamu pergi untuk mendudukinya.
4:15 Antong pangkei tumang ma jaga nasiam uhurnasiam. Halani na so adong iidah nasiam rupa bani ari ai, sanggah marsahap Jahowa hubani nasiam i dolog Horeb hun tongah-tongah ni apuy ai, 4:15 Hati-hatilah sekali — sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari TUHAN berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api —
4:16 jaga nasiam ma, ase ulang iagou nasiam dirinasiam marhitei na mambahen bani nasiam gana-gana na niuhir, sipauman ni dalahi atap naboru, (2 Mus. 20:4.) 4:16 supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apa pun: yang berbentuk laki-laki atau perempuan;
4:17 sipauman ni sagala pinahan na i tanoh on, sipauman ni sagala manuk-manuk na marhabong, na habang itoruh ni langit, 4:17 yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara,
4:18 sipauman ni sagala na manjulur iatas tanoh, sipauman ni sagala dengke, na ibagas bah, na itoruh ni tanoh. 4:18 atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi;
4:19 Anjaha seng bulih mangkawah matamu dompak langit patonggor-tonggor mata ni ari, bulan pakon bintang ronsi ganup bala ni langit, gabe ipadari-dari ham marsombah hujai laho mambalosisi, ai ma na dob tinaktakkon ni Jahowa Naibatamu bahen rupei ni haganup bangsa, na itoruh ni langit. (bd. 17:3.) 4:19 dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan TUHAN, Allahmu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka,
4:20 Tapi Jahowa do mambuat anjaha mangarahkon nasiam luar hun liang bosi, hun Masir, ase nasiam gabe bangsa parbagiananni, songon na talar sadari on. (2 Mus. 19:5, 6.) 4:20 sedangkan TUHAN telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari Mesir, untuk menjadi umat milik-Nya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini.
4:21 Tapi na manringis tumang do Jahowa mangidah ahu halani hata-hatanasiam, pala marbija Ia, na so bulih diparanku Jordan, anjaha na so bulih masukanku tanoh na dear in, ai ma na sihol bereon ni Jahowa Naibatamu hubamu bahen parbagiananmu. (bd. 3:26.) 4:21 Tetapi TUHAN menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu, dan Ia bersumpah, bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik, yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu.
4:22 Maningon matei ahu tene i nagori on, seng bulih ahu mandipari Jordan, tapi anggo nasiam maningon diparannasiam do in anjaha solukonnasiam tanoh na dear ai. 4:22 Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu.
4:23 Antong pangkei ma ramotkon nasiam dirinasiam, ase ulang ihalupahon nasiam padan, na binahen ni Jahowa, Naibatanasiam in bani nasiam, anjaha ibahen nasiam gana-gana, sipauman ni barang aha pe, songon na pinandang ni Jahowa, Naibatamu ham. 4:23 Hati-hatilah, supaya jangan kamu melupakan perjanjian TUHAN, Allahmu, yang telah diikat-Nya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang oleh TUHAN, Allahmu, dilarang kauperbuat.
4:24 Ai apuy na mangankon do Jahowa, Naibata parsimburu. (bd. 9:3; 2 Mus. 20:5; Jes. 10:17; Heb. 12:29.) 4:24 Sebab TUHAN, Allahmu, adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu.
4:25 Anggo tubuhan anak anjaha marpahompu nasiam, anjaha matua nasiam i tanoh ai, hape maruhur magou nasiam marhitei na mambahen gana-gana sipauman ni barang aha, anjaha ihorjahon nasiam sogam ni uhur ni Jahowa, Naibatamu, laho paroh ringisni, 4:25 Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apa pun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN, Allahmu, sehingga kamu menimbulkan sakit hati-Nya,
4:26 diloonku ma sadarion langit pakon tanoh gabe saksi mangimbang nasiam, ase podas tumang nasiam magou hun tanoh, na sihol solukonnasiam nuan bahen parbagiananmu, dob idipari nasiam Jordan in; seng tumaram sadiha dokah nasiam marianan ijai, ai maningon siap tumang do nasiam. (bd. 30:19; 31:28; 32;1.) 4:26 maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri ke mana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya; tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah.
4:27 Jadi marserak ma nasiam itongah-tongah ni sagala bangsa bahenon ni Jahowa, gabe otik mando bilangan ni jolma tading humbani nasiam itongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu, atap huja nasiam sihol usiron ni Jahowa. 4:27 TUHAN akan menyerakkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa, ke mana TUHAN akan menyingkirkan kamu.
4:28 Jadi balosannasiam ma ijai naibata na legan, na pinauli ni tangan ni jolma, hayu pakon batu, na so marpangidah, barang marpambogei, barang mangan, barang marpanganggoh pe. (bd. 28:36; Ps. 115:4-7.) 4:28 Maka di sana kamu akan beribadah kepada allah, buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium.
4:29 Tapi maningon pindahanmu do ijai Jahowa, Naibatamu, anjaha jumpah ham do Ia, anggo ipindahi ham Ia humbani ganup uhurmu pakon ganup tonduymu. (Ps. 27:8; Jer. 29:13, 14.) 4:29 Dan baru di sana engkau mencari TUHAN, Allahmu, dan menemukan-Nya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu.
4:30 Anggo tarsosak ham anjaha manginsonoh bamu ganup pahara on bani panorang na roh, mulak ma ham bani Jahowa, Naibatamu, anjaha tangihon ma sorani, (3 Mus. 26:40.) 4:30 Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada TUHAN, Allahmu, dan mendengarkan suara-Nya.
4:31 ai Naibata paridop ni uhur do Jahowa, Naibatamu, seng anjai tadingkononni ham, atap agouonni ham, atap halupahononni padan na binahenni hubani ompungmu, na dob binulawankonni hubani sidea. 4:31 Sebab TUHAN, Allahmu, adalah Allah Penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu.
4:32 Mahua sungkun ma ari na basaia, ai ma na parlobei humbamu, singgan ni ari dob itompa Naibata jolma iatas tanoh on, humbani ujung ni langit na sada hu ujung na sada nari, barang ongga do masa pahara na sonon banggalni, barang ongga tarbogei na sonai. 4:32 Sebab cobalah tanyakan, dari ujung langit ke ujung langit, tentang zaman dahulu, yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu.
4:33 Ongga do sada bangsa mambogei sora ni Naibata marsahap hun tongah-tongah ni apuy, songon na dob binogeinasiam, hape tong ope manggoluh? (2 Mus. 20:1, 19.) 4:33 Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kaudengar dan tetap hidup?
4:34 Barang ongga do isuba sada naibata roh laho mambuat bani sada bangsa hun tongah-tongah ni bangsa na legan, marhitei parlajouan marhitei tanda, marhitei halongangan pakon marhitei parporangan, marhitei tanda na gogoh pakon botohon na toltol, ampa marhitei hajanginon bolon romban hubani haganup, na binahen ni Jahowa, Naibatanasiam in hubani nasiam i Masir ilobei ni matanasiam? (bd. 7:19.) 4:34 Atau pernahkah suatu allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain, dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan TUHAN, Allahmu, bagimu di Mesir, di depan matamu?
4:35 Ipatuduhkon do bani nasiam, ase ibotoh nasiam, Jahowa do Naibata; seng dong na legan sobalisi. (bd. 32:39.) 4:35 Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwa TUHANlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia.
4:36 Ipabogeihon do sorani bamu hun nagori atas, sihol palumbahon ham; anjaha ipataridahkon do bamu apuyni na banggal in i tanoh on, anjaha hatani pe domma ibogei ham hun tongah-tongah ni apuy. 4:36 Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suara-Nya untuk mengajari engkau, di bumi Ia membiarkan engkau melihat api-Nya yang besar, dan segala perkataan-Nya kaudengar dari tengah-tengah api.
4:37 Halani na dob hinaholonganni ai ompungmu anjaha pinilihni ai ginomparni ipudi ni sidea, anjaha binobahonni ai ham luar hun Masir marhitei Ia sandiri, marhitei gogohni na banggal in, (2 Mus. 33:14.) 4:37 Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan-Nya yang besar,
4:38 laho mangusir bangsa sibolonan anjaha sigogohan humbamu i lobeimu, laho pamasukkon ham hujai, laho mamberehon tanoh ni sidea ai hubamu, songon na talar masa sadari on. 4:38 untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat dari padamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini.
4:39 Halani ai maningon botohonmu sadari on, anjaha pangkei parimbagashononmu, paboa Jahowa do Naibata i langit na i babou pakon i tanoh na i toruh on; seng dong na legan. 4:39 Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa TUHANlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain.
4:40 Halani ai maningon ramotkononmu do sagala aturanni pakon tonahni, ai ma na hutonahkon in bamu sadari on, ase marhasonangan ham pakon anakmu i pudimu, anjaha ase dokah ham manggoluh i tanoh, na binere ni Jahowa Naibatamu bamu, sadokah manggoluh ham. 4:40 Berpeganglah pada ketetapan dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk selamanya.”
4:41 Dob ai ipapulig si Musa ma tolu huta idipar ni Jordan hampit hapoltakan, (4 Mus. 35:6-29; 5 Mus. 19:2-13.) 4:41 Lalu Musa mengkhususkan tiga kota di seberang sungai Yordan, di sebelah timur,
4:42 ase tarbahen maporus hujai halak sibunuh jolma, na mamunuh hasomanni na so niutushonni, anjaha seng sogam uhurni bani hinan, ase marhitei na maporus ia hubani sada humbani huta ai manggoluh hosahni: 4:42 supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia, apabila melarikan diri ke salah satu kota itu, dapat tetap hidup.
4:43 ai ma, Bezer i halimisan, i tanoh hanopan, bani halak Ruben, Ramot i Gilead, bani halak Gad, pakon Golan i Basan, bani halak Manasse. 4:43 Kota-kota itu adalah: Bezer di padang gurun, di daerah dataran tinggi, untuk orang Ruben; Ramot di Gilead untuk orang Gad dan Golan di Basan untuk orang Manasye.
4:44 On ma titah, na dob niaturhon ni si Musa ilobei ni halak Israel. 4:44 Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel.
4:45 On ma hasaksian pakon aturan pakon uhum, na hinatahon ni si Musa hubani halak Israel, dob luar sidea hun Masir, 4:45 Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan, yang dikatakan Musa kepada orang Israel, dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir,
4:46 i dipar ni Jordan, i pamah tontang ni Beth-Peor, i tanoh ni si Sihon, raja ni halak Amori, na marianan i Hesbon, na dob tinaluhon ni si Musa pakon halak Israel, sanggah na luar sidea hun Masir. 4:46 di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet-Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesybon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir.
4:47 Lanjar isoluk sidea ma tanohni pakon tanoh ni si Og, raja hun Basan, haduasi raja ni halak Amori, na i dipar ni Jordan hampit hapoltakan, 4:47 Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja negeri Basan: kedua-duanya raja orang Amori, yang diam di seberang sungai Yordan, di sebelah timur,
4:48 singgan ni Aroer, na itopi ni bah Arnon, das hu dolog Sirion, ai ma Hermon, (bd. 3:8, 9.) 4:48 mulai dari Aroër, di tepi sungai Arnon, sampai gunung Siryon — itulah gunung Hermon —
4:49 pakon haganup pamah na i dipar ni Jordan, hampit hapoltakan das hu laut na i pamah ai, i bona ni dolog Pisga. 4:49 serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan, di sebelah timur, sampai Laut Araba, di kaki lereng gunung Pisga.
<< Ulangan 3 Ulangan 5 >>