Ulangan 5

5:1 Dob ai ipatumpu si Musa ma haganup halak Israel, nini ma dompak sidea: Tangihon ma alo Israel, aturan pakon uhum, sihatahononku hubani pinggolnasiam sadari on, ase iguruhon nasiam ma in anjaha iparimbagaskon, laho mangkorjahonsi. 5:1 Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka: “Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan, yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia.
5:2 Domma ibahen Jahowa, Naibatanta in padan hubanta i dolog Horeb. (bd. 28:69; 2 Mus. 19:5.) 5:2 TUHAN, Allah kita, telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb.
5:3 Seng hubani bapanta Jahowa mambahen padan on, tapi hubanta do, hubanta on, na manggoluh ganup nuan ijon.(bd. 29:14.) 5:3 Bukan dengan nenek moyang kita TUHAN mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita, kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup.
5:4 Padumpar bohi do Jahowa, mangkatahon hatani hubanta iatas ni dolog, hun tongah-tongah ni apuy. (ay. 21; 2 Mus. 19:19.) 5:4 TUHAN telah bicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api —
5:5 Ahu do ijia jongjong itongah-tongah, laho patugahkon bani nasiam hata ni Jahowa; mabiar do nasiam mangidah apuy ai, anjaha seng tangkog nasiam huatas dolog ai, jadi nini ma: (2 Mus. 19:16.) r (ay. 6-28; pausih 2 Mus. 20.) 5:5 aku pada waktu itu berdiri antara TUHAN dan kamu untuk memberitahukan firman TUHAN kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung — dan Ia berfirman:
5:6 Ahu do Jahowa, Naibatamu, na paluarhon ho hun tanoh Masir, hun rumah parjabolonanmu. 5:6 Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
5:7 Lang malo ho marnaibata na legan ilobei ni bohingku. (bd. 11:16, 28.) 5:7 Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.
5:8 Lang malo bahenonmu bam gana-gana barang suman-suman ni atap aha pe na ibabou i nagori atas, age na itoruh ibagas tanoh on, ronsi na ibagas bah itoruh ni tanoh. (bd. 27:15.) 5:8 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
5:9 Lang malo sombahonmu in atap balosanmu, ai Ahu do Jahowa Naibatamu Naibata parsimburu, na mambalaskon hajahaton ni bapa hubani anakni ronsi sundut patoluhon pakon paompathon, sagala na marsogam ni uhur bangku. 5:9 Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku,
5:10 Tapi maidop do uhurhu bani na maribu-ribu, na mangkaholongi Ahu, na manramotkon sagala titahku. 5:10 tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku.
5:11 Lang malo sobutonmu goran ni Jahowa Naibatamu ibagas hampung ni uhur, ai seng apitan ni Jahowa barang ise na manobut goranni ibagas hampung ni uhur. 5:11 Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan, sebab TUHAN akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan.
5:12 Ramotkon ma ari Sabat in laho papansingkonsi, songon na tinonahkon ni Jahowa Naibatamu bam. 5:12 Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
5:13 Onom ari ma ho marhorja anjaha mangkorjahon sagala horjamu, 5:13 Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu,
5:14 tapi anggo ari papituhon in ari parsaranan ni Jahowa Naibatamu do in: Lang malo bahenonmu ijin age horja aha pe, ho atap anakmu atap borumu atap jabolonmu dalahi atap jabolonmu naboru atap lombumu atap halodemu atap pinahanmu na ijahanin pe atap na tondok ibagas hutamu, ase marsaran jabolonmu dalahi pakon jabolonmu naboru usih songon ho. 5:14 tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat TUHAN, Allahmu; maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang mana pun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga.
5:15 Maningon ingatonmu do, jabolon do ho naijia i tanoh Masir, gabe iarahkon Jahowa Naibatamu ho luar hunjai marhitei tangan na gogoh pakon botokon na toltol, halani ai do ase iparentahkon Jahowa Naibatamu ho papansingkon ari Sabat in. (bd. 15:15; 16:12; 24:18.) 5:15 Sebab haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh TUHAN, Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung; itulah sebabnya TUHAN, Allahmu, memerintahkan engkau merayakan hari Sabat.
5:16 Maningon pasangaponmu ma bapamu pakon inangmu songon na tinonahkon ni Jahowa Naibatamu bam, ase dokah ho manggoluh anjaha marhasonangan ho i tanoh, na binere ni Jahowa Naibatamu bam. 5:16 Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.
5:17 Ulang ho mamunuh. 5:17 Jangan membunuh.
5:18 Ulang ho marbangkis. 5:18 Jangan berzinah.
5:19 Ulang ho manangko. 5:19 Jangan mencuri.
5:20 Ulang ho ra manaksihon ladung dompak hasomanmu. 5:20 Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.
5:21 Lang malo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu, anjaha lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu, jumani barang jabolonni dalahi barang jabolonni naboru barang lombuni barang halodeni atap aha pe ugas ni hasomanmu. 5:21 Jangan mengingini isteri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu.
5:22 In ma hata in, na hinahaton ni Jahowa bani ganup tumpuannasiam iatas dolog hun tongah-tongah ni apuy, hombun pakon na golap marimpot-impot marhasoman sora na gogoh, anjaha seng itambahi be. Anjaha isurathon ma ai bani dua batu panuratan, anjaha ibere ma in bangku. (2 Mus. 31:18.) 5:22 Firman itulah yang diucapkan TUHAN kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkan-Nya apa-apa lagi. Ditulis-Nya semuanya pada dua loh batu, lalu diberikan-Nya kepadaku.”
5:23 Tapi dob ibogei nasiam sora hun tongah-tongah ni hagolapan ai, anjaha gara dolog ai ibagas apuy, roh ma nasiam hundohor hubangku, ganup kopalanasiam marsasamarga pakon sintuanasiam, 5:23 “Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku,
5:24 anjaha ihatahon nasiam: Tonggor ma, domma ipataridahkon Jahowa, Naibatanta in, hubanta hamuliaonni pakon hatimbulonni, anjaha ipabogeihon hubanta sorani hun tongah-tongah ni apuy, anjaha domma iidah hanami sadari on, Naibata marsahap pakon jolma, hape tong do manggoluh. (bd. 4:33.) 5:24 dan berkata: Sesungguhnya, TUHAN, Allah kita, telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesaran-Nya, dan suara-Nya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat, bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup.
5:25 Sonari pe, mase ma rahanan maningon matei hanami? Ai siap ma hanami panganon ni apuy na bolon on; anggo ipabogei-bogei hanami ope sora ni Jahowa, Naibatanta in, maningon matei do hanami. 5:25 Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara TUHAN, Allah kita, kami akan mati.
5:26 Ai ise ma humbani sagala na manggoluh, na mambogei hata ni Jahowa, marsahap hun tongah-tongah ni apuy, songon hita na mambogei ai, anjaha tong manggoluh? 5:26 Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup?
5:27 Ham ma laho hundohor, anjaha bogei ham ma ganup, na sihol hatahonon ni Jahowa, Naibatanta in; anjaha patugah ham ma bennami ganup na hinatahon ni Jahowa Naibatanta in bamu; sai tangihononnami anjaha horjahononnami do in. 5:27 Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan TUHAN, Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh TUHAN, Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya.
5:28 Jadi dob ibogei sora ni hatanasiam ai, na hinatahon nasiam ai bangku, gabe ihatahon Jahowa ma hubangku: Domma hubogei hata ni bangsa on, ai ma na hinatahon ni sidea bam; dear do ganup na hinatahon ni sidea ai. 5:28 Ketika TUHAN mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah TUHAN kepadaku: Telah Kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik.
5:29 Ambit sonin ma tong paruhuron ni sidea, marhabiaran hu bangku anjaha iramotkon ganup tonahku, sadokah manggoluh sidea, gabe marhasonangan ma sidea pakon ginompar ni sidea ronsi sadokah ni dokahni. (bd. 29:3; 4 Mus. 11:29.) 5:29 Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku dan berpegang pada segala perintah-Ku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya!
5:30 Laho ma ho, patugah ma hubani sidea: Mulak ma hanima hu lampo-lamponima bei! 5:30 Pergilah, katakanlah kepada mereka: Kembalilah ke kemahmu.
5:31 Tapi anggo ho, jongjong ma ho ijon, i lambungkon, ase hupatugah bam ganup tonah, aturan pakon uhum, sagala sipodahkononku bani sidea, ase ibahen sidea ai i tanoh sibereonku bani sidea bahen parbagiananni. 5:31 Tetapi engkau, berdirilah di sini bersama-sama dengan Aku, maka Aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang harus kauajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang Kuberikan kepada mereka untuk dimiliki.
5:32 Antong haporluhon nasiam ma mangkorjahon, songon na tinonahkon ni Jahowa, Naibatanasiam in bani nasiam, ulang manlembang nasiam hu siamun barang hu sambilou. (bd. 4:2; 28:14; Jos. 1:7; Pod. 4:27.) 5:32 Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri.
5:33 Marparlahou ma nasiam ibagas haganup dalan, na dob tinonahkon ni Jahowa, Naibatanasiam in bani nasiam, ase manggoluh nasiam, anjaha marhasonangan nasiam, anjaha dokah nasiam manggoluh i tanoh siteanon nasiam in. 5:33 Segenap jalan, yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup, dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki.”
<< Ulangan 4 Ulangan 6 >>