Ulangan 33

33:1 On ma pasu-pasu, na pinasu-pasuhon ni si Musa, halak ni Naibata, hubani halak Israel, ilobei ni parmateini. (1 Mus. 49.) 33:1 Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati.
33:2 Nini ma: Roh do Jahowa hun Sinai, anjaha poltak hun Seir bani sidea, marsinalsal do Ia hun dolog Paran, anjaha roh do Ia hun tongah-tongah ni halak na mapansing marribu-ribu, rap pakon apuy na gajak bani tanganni siamun. (Jud. 14.) 33:2 Berkatalah ia: “TUHAN datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir; Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus; di sebelah kanan-Nya tampak kepada mereka api yang menyala.
33:3 Tongon, holong do uhurni mangidah sagala bangsa; sagala na mapansingni ibagas tanganni do, hundul do sidea ilambung ni naheimu, anjaha jumpahan podah humbani hatamu. 33:3 Sungguh Ia mengasihi umat-Nya; semua orang-Nya yang kudus — di dalam tangan-Mulah mereka, pada kaki-Mulah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu.
33:4 Si Musa do manonahkon banta titah, gabe rupei ni kuria ni si Jakob. 33:4 Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub.
33:5 Gabe raja do Ia i Jerusalem, sanggah martumpu pangintuai ni bangsa in, rap pakon sagala marga ni Israel. (2 Mus. 15:18; 19:7, 8; Jes. 44:2.) 33:5 Ia menjadi raja di Yesyurun, ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama.
33:6 Sai manggoluh ma si Ruben, ulang ma matei, tapi otik ma bilangan ni jolma bani. 33:6 Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tetapi biarlah orang-orangnya sedikit jumlahnya.”
33:7 Anjaha sonon do nini pasal si Juda: Tangihon ma alo Jahowa sora ni si Juda, anjaha boan ma ia mulak hubani bangsani. Marhitei tanganmu itinggilhon Ham ma partinggilanni, anjaha hasomananmu do sidea mangimbang munsuhni. 33:7 Dan inilah tentang Yehuda. Katanya: “Dengarlah, ya TUHAN, suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsanya. Berjuanglah baginya dengan tangan-Mu, dan jadilah Engkau penolongnya melawan musuhnya.”
33:8 Anjaha pasal si Levi, nini do: Tummim pakon Urimmu ma bani dalahi haudungan ni uhurmu, na dob nilajoumu i Massa, na dob pinartinggilhonmu bani bah Meriba. (2 Mus. 17; 28:30; 4 Mus. 20.) 33:8 Tentang Lewi ia berkata: “Biarlah Tumim dan Urim-Mu menjadi kepunyaan orang yang Kaukasihi, yang telah Kaucoba di Masa, dengan siapa Engkau berbantah dekat mata air Meriba;
33:9 Na mangkatahon pasal bapani pakon inangni seng parduli ahu bani sidea. Seng ipatanda-tanda saninani anjaha seng ipabotoh-botoh anakni. Ai sidea do na mandalankon hatamu, anjaha na manramotkon padanmu. (2 Mus. 32:26-29; Mat. 10:37.) 33:9 yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya: aku tidak mengindahkan mereka; ia yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian-Mu;
33:10 Maningon sidea do mangajarhon uhummu bani si Jakob, pakon titahmu bani Israel, sidea do na manutung dahupa sianggohon ni igungmu, anjaha mangampeihon galangan situtungon bani anjap-anjapmu. 33:10 mereka mengajarkan peraturan-peraturan-Mu kepada Yakub, hukum-Mu kepada Israel; mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depan-Mu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah-Mu.
33:11 Pasu-pasu ma, ale Jahowa, gogohni, anjaha harosuhkon ma horja ni tanganni; ponggolhon ma binongei ni na mangimbangsi, age halak na mangkagigihonsi, ase ulang boi sidea jongjong. 33:11 Berkatilah, ya TUHAN, kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit.”
33:12 Pasal si Benjamin, nini do: Haudungon ni Jahowa, marianan do marsonang-sonang i lambungni; sai lingodanni do ia siap arian, anjaha marianan do ia iholang-holang ni raboyonni. 33:12 Tentang Benyamin ia berkata: “Kekasih TUHAN yang diam pada-Nya dengan tenteram! TUHAN melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya.”
33:13 Anjaha pasal si Josep, nini do: Sai jumpahan pasu-pasu ma tanohni humbani Jahowa, binahen ni sulur ni sibere-bere na hun langit, binahen ni namur, pakon binahen ni bah, na marburak-burak i toruh; 33:13 Tentang Yusuf ia berkata: “Kiranya negerinya diberkati oleh TUHAN dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun, dan dengan air samudera raya yang ada di bawah;
33:14 pakon binahen ni surung ni sibere-bere na humbani mata ni ari, ampa buah na matoras, majenges humbani bulan; 33:14 dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan;
33:15 humbani dolog-dolog na basaia na gijang, ampa humbani buntu-buntu sadokah ni dokahni; 33:15 dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad,
33:16 binahen ni surung ni panumpak ni tanohni pakon hinagokni, pakon idop ni uhur ni Na marianan ibagas naporon. Sai sogop ma ai bani ulu ni si Josep, pakon bani ulu ni na tarpilih humbani saninani! (1 Mus. 49:26; 2 Mus. 3:2.) 33:16 dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya; dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya.
33:17 Marmulia do bunga tubuh ni lombuni anjaha tandukni songon tanduk ni horbou; duguonni ma marhitei ai buei bangsa, ganup sidea, das hu ujung ni tanoh on; in ma halak na marlaksa-laksa humbani Efraim, in ma halak na marribu-ribu humbani Manasse. 33:17 Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan; dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa, seluruh bumi, dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang Manasye yang ribuan.”
33:18 Anjaha pasal Sebulon, nini do: Marmalas ni uhur ma ham, ale Sebulon, bani parbingkatmu, pakon ham, ale Isasar ibagas lampo-lampomu. 33:18 Tentang Zebulon ia berkata: “Bersukacitalah, hai Zebulon, atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun, hai Isakhar, atas kemah-kemahmu.
33:19 Diloon ni sidea do buei bangsa hu dolog ni sidea, galangkonon ni sidea do ijai galangan hapintoran, ai onsopan ni sidea do habayakon ni laut, pakon arta na ponop ibagas horsik. 33:19 Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung; di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan mengisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir.”
33:20 Anjaha pasal si Gad, nini do: Pinuji ma Ia, na pabolag ianan bani si Gad. Manggompang do si Gad songon singa boru-boru, iparsilbak do tangan pakon sarib-sarib ni ulu. 33:20 Tentang Gad ia berkata: “Terpujilah Dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala.
33:21 Ipilih do sijengesan humbani tanoh ai bani, ai ijai do ponop bagian ni puanglima; dob ai roh ma ia hubani pambobai ni bangsa ai, anjaha idalankon ma hapintoran ni Jahowa pakon uhumni rap pakon Israel. (4 Mus. 32.) 33:21 Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima; ia datang kepada para kepala bangsa itu; dilakukannya kebenaran TUHAN serta penghukuman-penghukuman-Nya bersama-sama dengan orang Israel.”
33:22 Anjaha pasal si Dan, nini do: Singa na poso do si Dan, na roh luar hun Basan. 33:22 Tentang Dan ia berkata: “Adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari Basan.”
33:23 Anjaha pasal si Naftali, nini do: Bosuran do si Naftali bani rosuh ni uhur, anjaha gok pasu-pasu ni Jahowa bani, tao pakon tanoh dangsina ia simadasi. 33:23 Tentang Naftali ia berkata: “Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat TUHAN; milikilah tasik dan wilayah sebelah selatan.”
33:24 Anjaha pasal si Asser, nini do: Pinasu-pasu do si Asser itongah-tongah ni anak dalahi, sai harosuh ni saninani ma ia, anjaha sornophononni ma naheini hubagas minak. 33:24 Tentang Asyer ia berkata: “Diberkatilah Asyer di antara anak-anak lelaki; biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak.
33:25 Bosi pakon tombaga ma ransang-ransangmu; anjaha songon ari-arimu, sonai ma hagogohonmu. 33:25 Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu.
33:26 Seng dong na songon Naibata, alo Jesurun, na margareta i langit laho mangurupi ham, anjaha ibagas habanggalonni iatas ni hombun na gijang. (Jes. 44:2.) 33:26 Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaan-Nya melintasi awan-awan.
33:27 Naibata sisadokah ni dokahni do haporusan bamu, anjaha itongah-tongahmu do tanganni na manongtong in. Ia do na mangusir munsuhmu hun lobeimu, anjaha nini do: Siaphon! 33:27 Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman: Punahkanlah!
33:28 Jadi marsonang-sonang ma Israel marianan, anjaha parigi ni si Jakob seng hona parseda, bani tanoh na gok omei pakon anggur, anjaha langitni mambere namur. (4 Mus. 23:9.) 33:28 Maka Israel diam dengan tenteram dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur; bahkan langitnya menitikkan embun.
33:29 Tuahmu in alo Israel! Ise ma na songon ham, sada bangsa na pinaluah ni Jahowa, gantar ni haluahonmu, pakon podang ni hatimbulonmu. Maningon mangunduk bamu munsuhmu, anjaha dogeihononmu naheimu bani iananni na gijang in.(bd. 4:7, 8; Ps. 33:12; 144:15.) 33:29 Berbahagialah engkau, hai Israel; siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh TUHAN, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka.”
<< Ulangan 32 Ulangan 34 >>