Ulangan 29

29:1 On ma hata ni parpadanan na hinatahon ni Jahowa hubani si Musa sibahenonni hubani halak Israel i tanoh Moab, sobali ni parpadanan na dob binahenni ai bani sidea i Horeb. (bd. 5:2.) 29:1 Inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab sesuai dengan perintah TUHAN, selain perjanjian yang telah diikat-Nya dengan mereka di gunung Horeb.
29:2 Dob ai ipatumpu si Musa ma haganup halak Israel anjaha nini ma dompak sidea: Domma iidah nasiam haganup na dob binahen ni Jahowa ilobei ni matanasiam i tanoh Masir, hubani Parao pakon hubani ganup juak-juakni ampa hubani sab tanohni: (2 Mus. 19:4.) 29:2 Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka: “Sudah kamu lihat segala yang dilakukan TUHAN di tanah Mesir di depan matamu terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya:
29:3 ai ma parlajouan bolon, na dob niidah ni matanasiam, sagala tanda pakon halongangan na bolon in. 29:3 cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu.
29:4 Hape lanjar ope seng ibere Jahowa hubani nasiam uhur na marimbagaskonsi, barang mata na marpangidah, barang pinggol na marpambogei ronsi sadari on. (bd. 5:26; Jes. 6:9, 10.) 29:4 Tetapi sampai sekarang ini TUHAN tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar.
29:5 Anjaha Ahu do mangiring-iring nasiam ompat puluh tahun dokahni i halimisan, seng buruk hiounasiam bani angkulanasiam, anjaha seng buruk sipatu bani naheimu; (bd. 8:2, 4) 29:5 Empat puluh tahun lamanya Aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun; pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu.
29:6 seng mangan ruti nasiam, anjaha seng minum anggur barang siinumon na koras nasiam, ase ibotoh nasiam, Ahu do Jahowa Naibatanasiam. 29:6 Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum — supaya kamu tahu bahwa Akulah TUHAN, Allahmu.
29:7 Anjaha dob das nasiam hu ianan on, luar ma si Sihon raja ni Hesbon, pakon si Og raja ni Basan sihol manjumpahkon hita laho marmunsuh, tapi talu do sidea ibahen hita; (4 Mus. 21:21-35.) 29:7 Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, raja Hesybon, dan Og, raja Basan, mendatangi kita untuk berperang, dan kita memukul mereka kalah,
29:8 ibuat hita do tanoh ni sidea ai, anjaha ibere hita do ai bani halak Ruben, Gad pakon hubani satongah marga Manasse bahen parbagiananni. (4 Mus. 32.) 29:8 merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka.
29:9 Antong ramotkon nasiam ma hata parpadanan in, anjaha horjahon nasiam ma in, ase maruntung nasiam bani haganup sihorjahononnasiam. 29:9 Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan.
29:10 Jongjong do nasiam ganup sadari on ilobei ni Jahowa Naibatanasiam, pambobai nasiam, kopala ni marganasiam, sintuanasiam pakon ganup dalahi hun Israel; 29:10 Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu: para kepala sukumu, para tua-tuamu dan para pengatur pasukanmu, semua laki-laki Israel,
29:11 dakdanaknasiam, parinangonnasiam, pakon halak dagang na itongah-tongah ni parsarananmu, sonai homa sitaha soban pakon sitahu bahmu, 29:11 anak-anakmu, perempuan-perempuanmu dan orang-orang asing dalam perkemahanmu, bahkan tukang-tukang belah kayu dan tukang-tukang timba air di antaramu,
29:12 ase masuk ham hubagas parpadanan, na binahen ni Jahowa Naibatamu, pakon hubagas parbulawanan, na binahen ni Jahowa Naibatamu bamu sadari on; 29:12 untuk masuk ke dalam perjanjian TUHAN, Allahmu, yakni sumpah janji-Nya, yang diikat TUHAN, Allahmu, dengan engkau pada hari ini,
29:13 ase Ia pajonamhon ham sadari on gabe bangsani, anjaha Ia ma gabe Naibatamu, songon na dob pinarbagahni hinan bamu, anjaha songon na dob binulawankonni hubani ompungmu, si Abraham, si Isak pakon si Jakob. 29:13 supaya Ia mengangkat engkau sebagai umat-Nya pada hari ini dan supaya Ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankan-Nya kepadamu dan seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub.
29:14 Seng pitah hubani nasiam ahu mambahen parpadanan pakon parbulawanan on, (bd. 5:3.) 29:14 Bukan hanya dengan kamu saja aku mengikat perjanjian dan sumpah janji ini,
29:15 tapi hubani do tene, na jongjong pakon hita ilobei ni Jahowa Naibatanta, pakon bani haganup na so ijon sadari on rap pakon hita. 29:15 tetapi dengan setiap orang yang ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita, yang berdiri di hadapan TUHAN, Allah kita, dan juga dengan setiap orang yang tidak ada di sini pada hari ini bersama-sama dengan kita.
29:16 Ai ibotoh nasiam do naha pariananta ijia i tanoh Masir, anjaha naha pamontasta hun tongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu na binontasnasiam in. 29:16 Sebab kamu ini tahu, bagaimana kita diam di tanah Mesir dan bagaimana kita berjalan dari tengah-tengah segala bangsa yang negerinya kamu lalui,
29:17 Anjaha domma iidah nasiam hagigian, na dob hinorjahon ni sidea ai, pakon gana-gana ni sidea na humbani hayu pakon batu, humbani pirak pakon omas na adong bani sidea. 29:17 dan kamu sudah melihat dewa kejijikan dan berhala mereka, yakni kayu dan batu, emas dan perak itu, yang ada terdapat pada mereka.
29:18 Halani ai sai ulang ma adong itongah-tongahnasiam dalahi barang naboru, halak na saompung barang na samarga, na marbalik uhurni sadari on humbani Jahowa Naibatanta, sihol mambalosi naibata ni sipajuh begu-begu ai; ase ulang adong itongah-tongahnasiam urat na mantunaskon buah na marrasun pakon na mapaet. (Heb. 12:15.) 29:18 Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan TUHAN, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada allah bangsa-bangsa itu; janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh.
29:19 Sai ulang ma adong sada halak, age pe domma ibogei hata ni parbulawanan on, iparhatuah ope dirini ibagas uhurni, mangkatahon: Maningon marhasonangan do ahu, age mardalan ahu ibagas hahengkengon ni uhurhu; na mamboan hamagouan do ia ai hubani tanoh na marbah pakon na horah. 29:19 Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati, dengan berkata: Aku akan selamat, walaupun aku berlaku degil — dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan —
29:20 Seng tumaram marpangulaki uhur ni Jahowa mangidahsi, tapi gajak do ringisni pakon parsimburuonni mangidah dalahi na sonai, anjaha maningon manginsonoh do bani haganup papa na tarsurat ibagas buku on, anjaha siaphonon ni Jahowa do goranni hun toruh ni langit. (bd. 28:15-68.) 29:20 maka TUHAN tidak akan mau mengampuni orang itu, tetapi murka dan cemburu TUHAN akan menyala atasnya pada waktu itu; segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia, dan TUHAN akan menghapuskan namanya dari kolong langit.
29:21 Anjaha maningon papuligon ni Jahowa do homa ia humbani ganup marga ni Israel laho mambahen marhinamagou, romban hubani haganup papa-papa ni parpadanan, sagala na tarsurat ibagas buku titah on. 29:21 TUHAN akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka, sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini.
29:22 Anjaha sundut na roh, anaknasiam na jongjong i pudinasiam, pakon halak na legan, na roh hun tanoh na madaoh hatahononni ma, anggo iidah sidea papa pakon naborit, na hinonahon ni Jahowa hu tanoh on: 29:22 Maka keturunan yang akan datang, yakni anak-anakmu yang bangkit sesudah kamu, dan orang asing yang datang dari negeri jauh akan berkata — apabila mereka melihat hajaran dan penyakit yang dijatuhkan TUHAN ke negeri itu,
29:23 Domma gabe hirtah pakon garam, matutung ganup tanohni, seng tartidahi, anjaha seng tubuhan aha be, poyon pe seng tubuh, marongrong tene songon Sodom, Gomora, Adama pakon Zeboim, na dob marongrong ibahen Jahowa ibagas ringisni pakon ibagas pargajak ni gilani, (1 Mus. 19:24; Hos. 11:8.) 29:23 seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang dan garam, yang tidak ditaburi, tidak menumbuhkan apa-apa dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apa pun yang timbul dari padanya, seperti pada waktu ditunggangbalikkan-Nya Sodom, Gomora, Adma dan Zeboim, yakni yang ditunggangbalikkan TUHAN dalam murka dan kepanasan amarah-Nya —
29:24 hatahonon ni ganup bangsa sipajuh begu-begu ma tene: Mase ma sonai ibahen Jahowa hu tanoh on? Aha do arti ni pargajag ni ringis na bolon on? 29:24 bahkan segala bangsa akan berkata: Apakah sebabnya TUHAN berbuat demikian kepada negeri ini? Apakah artinya murka yang hebat bernyala-nyala ini?
29:25 Jadi hatahonon ni halak ma mambalosi: Halani na tinadingkon ni sidea do parpadanan ni Jahowa Naibata ni ompung ni sidea, na binahenni hubani sidea, sanggah iarahkon sidea luar hun tanoh Masir. 29:25 Maka orang akan menjawab: Sebab mereka itu telah melalaikan perjanjian TUHAN, Allah nenek moyang mereka, yakni perjanjian yang diikat-Nya dengan mereka ketika mereka dibawa-Nya keluar dari tanah Mesir,
29:26 Hape laho do sidea use mambalosi naibata na legan anjaha marsombah hujai, naibata na so tinanda ni sidea, anjaha na so niaturhon hubani sidea. 29:26 dan sebab mereka itu sudah pergi berbakti kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya, yakni allah yang tidak dikenal mereka dan yang tidak diberikan TUHAN kepada mereka sebagai bagiannya.
29:27 Halani ai gajag do ringis ni Jahowa mangidah tanoh on, gabe manginsonoh hujai haganup papa, sagala na tarsurat ibagas buku on. 29:27 Itulah sebabnya murka TUHAN bangkit terhadap negeri ini, sehingga didatangkan ke atasnya segala kutuk yang tertulis dalam kitab ini:
29:28 Jadi isiapkon Jahowa ma sidea hun tanoh ni sidea ibagas gilani pakon pargajag ni ringisni na bolon in, anjaha iambukkon sidea hu tanoh na legan, songon na torang masa sadari on. 29:28 TUHAN telah menyentakkan mereka dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusar-Nya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini.
29:29 Sagala rusia na ponop, Jahowa Naibata do simadasi; tapi pangungkabon na pinatalarni ai, hita do simadasi pakon anakta ronsi sadokah ni dokahni, laho mangkorjahon ganup hata ni titah on. (bd. 32:34; Ps. 147:19, 20.) 29:29 Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi TUHAN, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini.”
<< ULangan 28 Ulangan 30 >>