Ulangan 28

28:1 Anggo tangi tumang ham bani hata ni Jahowa Naibatamu, iharinggaskon uhurmu mangkorjahon ganup titahni, na hutonahkon in bamu sadari on, jadi pabangkiton ni Jahowa Naibatamu ma ham timbulan humbani sagala bangsa na iatas tanoh on. (bd. 26:19.) 28:1 “Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi.
28:2 Sogop ma bamu ganup pasu-pasu on anjaha ondos bamu, anggo itangihon ham sora ni Jahowa Naibatamu. 28:2 Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu:
28:3 Pasu-pasuonni ma ham ibagas huta, anjaha pasu-pasuonni ma ham i ladang. 28:3 Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
28:4 Pasu-pasuonni ma boras ni boltokmu pakon gogoh ni tanohmu, pasu-pasuonni ma manggargar pinahanmu, lombu pakon biri-birimu. 28:4 Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
28:5 Pasu-pasuonni ma tapongan pakon pangaguanmu. 28:5 Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
28:6 Pasu-pasuonni ma ham laho masuk, anjaha pasu-pasuonni ma ham laho luar. (Ps. 121:8.) 28:6 Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.
28:7 Ondoskonon ni Jahowa ma munsuhmu na roh manlawan ham, ase rasei sidea i lobeimu; marhitei humbani sada dalan sidea bingkat mandorab ham, maningon marhitei pitu dalan sidea maporus i lobeimu. 28:7 TUHAN akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu.
28:8 Hatahonon ni Jahowa ma pasu-pasu mangkasomani ham ibagas sopoumu pakon bani ganup jinamah ni tanganmu, anjaha pasu-pasuonni ma ham i tanoh, na binere ni Jahowa Naibatamu bamu. (3 Mus. 25:21.) 28:8 TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
28:9 Pajonamon ni Jahowa ma ham gabe sada bangsa na pansing bani, songon na dob binulawankonni hinan bamu, anggo iramotkon ham tonah ni Jahowa Naibatamu, anjaha marparlahou ham ibagas dalanni. (2 Mus. 19:5, 6.) 28:9 TUHAN akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya.
28:10 Anjaha ganup bangsa na i tanoh on mangidah, paboa na dob targoran do ham bani goran ni Jahowa, gabe mabiar sidea mangidah ham. 28:10 Maka segala bangsa di bumi akan melihat, bahwa nama TUHAN telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu.
28:11 Anjaha tumpakan ni Jahowa ma ham marlobih-lobih bani na madear, bani boras ni boltokmu, bani panggargar ni pinahanmu, bani gogoh ni tanohmu, bani tanoh na dob binulawankon ni Jahowa hinan hubani ompungmu berehononni hubamu. 28:11 Juga TUHAN akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu — di tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu.
28:12 Buhaan ni Jahowa ma bamu parartaanni na madear, ai ma langit ai, laho mambere udan bani tanohmu bani panorang hadearanni, anjaha pasu-pasuonni ma ganup na hinorjahon ni tanganmu, gabe panginjaman ni buei bangsa sipajuh begu-begu ma ham, tapi anggo ham seng anjai manginjam. (bd. 15:6.) 28:12 TUHAN akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman.
28:13 Anjaha pabangkiton ni Jahowa ma ham gabe ulu, lang be ihur; lambin naikni mando ham, seng anjai turun; anggo itangihon ham titah ni Jahowa Naibatamu, sagala na hutonahkon in bamu sadari on, siramotkonon anjaha sihorjahononmu, 28:13 TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia,
28:14 anjaha anggo seng manlembang ham hu siamun barang hu siambilou humbani ganup hata, na dob hutonahkon in bamu sadari on, laho mangirikkon naibata na legan anjaha marsombah hujai. (bd. 5:29.) 28:14 dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti allah lain dan beribadah kepadanya.”
28:15 Tapi anggo seng itangihon ham sora ni Jahowa Naibatamu, anjaha anggo seng iramotkon anjaha ihorjahon ham sagala uhumni pakon aturanni, sagala na hutonahkon in bamu sadari on, sogop ma bamu sagala papa on anjaha mangonai bamu. (Dan. 9:11.) 28:15 “Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau:
28:16 Hona papa ma ham ibagas huta anjaha hona papa ma ham i ladang. 28:16 Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang.
28:17 Hona papa ma taponganmu pakon pangaguanmu. 28:17 Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu.
28:18 Hona papa ma boras ni boltokmu pakon gogoh ni tanohmu, anak ni lombumu pakon biri-birimu. 28:18 Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
28:19 Hona papa ma ham laho masuk, anjaha hona papa ma ham laho luar. 28:19 Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar.
28:20 Tongoson ni Jahowa ma hu tongah-tongahmu papa-papa, hageoron pakon hinamagou bani haganup na hinorjahon ni tanganmu, paima siap anjaha magou ham podas, halani hinabajan ni pambahenmu, halani na tinadingkonmu in Ahu. 28:20 TUHAN akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kaukerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan Aku.
28:21 Sai mardondon do itongah-tongahmu sampar bahenon ni Jahowa, paima siap ham hun tanoh siparayakonmu bahen parbagiananmu. 28:21 TUHAN akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya.
28:22 Papaan ni Jahowa ma ham marhitei naborit tirahap, pane-pane, rojan, arun, logou ni ari, hameluson pakon antinganou; sai pardakdakonni do ham paima magou ham. (1 Raj. 17:7.) 28:22 TUHAN akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum; semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa.
28:23 Anjaha gabe tombaga ma langit na ibabou ni ulumu, anjaha gabe bosi tanoh na i toruhmu. (bd. 11:17.) 28:23 Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi.
28:24 Bereon ni Jahowa ma horsik pakon orbuk gantih ni udan hu tanohmu; mangkadabuh ma in bamu hun langit paima magou ham. 28:24 TUHAN akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu; dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu, sampai engkau punah.
28:25 Bahenon ni Jahowa ma ham marrageian ilobei ni munsuhmu; marhitei humbani sada dalan ham bingkat mandorab munsuhmu, hape marhitei humbani pitu dalan ham maporus ilobei ni munsuhmu; anjaha gabe hagigian ma ham bani ganup harajaon na i tanoh on. 28:25 TUHAN akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi.
28:26 Gabe sipanganon ni sagala manuk-manuk na i awang-awang in pakon binatang na i tanoh on ma bangkeimu; sahalak pe lang na ra mangosiki ai. 28:26 Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya.
28:27 Papaan ni Jahowa ma ham marhitei puru Masir, marhitei bayoh, hurap pakon hulus na so hatambaran. (2 Mus. 9:9.) 28:27 TUHAN akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh.
28:28 Papaan ni Jahowa ma ham marhitei podou, hapitungon pakon ratou, 28:28 TUHAN akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal,
28:29 gabe dadap-dadap ma ham tongah arian, songon na mapitung dadap-dadap ibagas hagolapan, anjaha seng mardohar ham bani sagala dalanmu; pitah siayakon pakon sirampokan ma ham tongtong, anjaha seng dong na paluahkon ham age sahalak. 28:29 sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap; perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong.
28:30 Mambuat boru ham, tapi halak na legan do marjolmahonsi; pajongjong rumah ham, tapi seng ham marianan i bagas, mamungkah pohon anggur ham, hape seng ham mangankon buahni. (5 Mus. 20:6; Jes. 65:22.) 28:30 Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya.
28:31 Sayaton ni halak ma lombumu ilobei ni matamu, tapi seng bulih panganonmu ai; rampason ni halak ma halodemu hun lobeimu, anjaha seng paulakonni ai bamu; ondosonkon ma biri-birimu hubani munsuhmu, anjaha sahalak pe lang dong na mangurupi ham. 28:31 Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau.
28:32 Ondosonkon ma anakmu pakon borumu hubani bangsa na legan ipaidah-idah matamu, anjaha siholan ma ham layur-layur ari hubani sidea, tapi aha pe lang boi bahenonmu. 28:32 Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa.
28:33 Anjaha bois ma gogoh ni tanohmu in pakon na hinangalutkonmu in panganon ni bangsa na so tinandamu; pitah siodaron pakon sidogei-dogeian ma ham layur, (Panguh. 6:3.) 28:33 Suatu bangsa yang tidak kaukenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu; engkau akan selalu ditindas dan diinjak.
28:34 ase podouan ma ham halani haganup sitaronon na niidah ni matamu ai. 28:34 Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu.
28:35 Papaan ni Jahowa ma ham marhitei puru na jahat bani towodmu pakon bani hae-haemu, na so hatambaran olat ni jampal ni naheimu das hu pakpak ni ulumu. 28:35 TUHAN akan menghajar engkau dengan barah jahat, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu.
28:36 Pabalion ni Jahowa ma ham rap pakon rajamu, na pinabangkitmu manggomgom ham, hubani sada bangsa sipajuh begu-begu, na so tinandamu anjaha na so tinanda ni ompungmu, jadi balosanmu ma ijai naibata na legan humbani hayu pakon batu. (bd. 4:28.) 28:36 TUHAN akan membawa engkau dengan raja yang kauangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain, kepada kayu dan batu.
28:37 Anjaha gabe hagigian, umpama ni halak pakon sipahiri-hirion ma ham itongah-tongah ni ganup bangsa atap huja ham sihol pabalion ni Jahowa. (1 Raj. 9:7.) 28:37 Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, ke mana TUHAN akan menyingkirkan engkau.
28:38 Buei do namin boanonmu bonih hujumamu, tapi otik do ai patumpuonmu; ai bois do ai gagaton ni balang. (Jer. 12:13; Mik. 6:15.) 28:38 Banyak benih yang akan kaubawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kaukumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya.
28:39 Pungkahonmu do namin pohon anggur anjaha pauli-ulionmu ai, tapi seng anjai inumonmu anggur ai barang patumpuonmu buahni, ai bois do ai panganon ni gilok-gilok. 28:39 Kebun-kebun anggur akan kaubuat dan kauusahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya.
28:40 Martubuhan do namin hayu jetun bani ganup tanohmu inggot, tapi seng anjai minakanmu angkulamu bani minak, ai marurus sonin do buah ni hayu jetunmu. 28:40 Pohon-pohon zaitun akan kaupunyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya; sebab buah zaitunmu akan gugur.
28:41 Tubuhan anak pakon boru do namin ham, tapi seng anjai dong tading i lambungmu; ai maningon laho do sidea hu habuangan. 28:41 Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan.
28:42 Sagala hayumu pakon buah ni tanohmu ai maningon tamponok do simadasi. 28:42 Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang.
28:43 Ia halak dagang na itongah-tongahmu in lambin dokahni lambin naikni do mangatasi ham, tapi anggo ham lambin dokahni lambin surutni do. 28:43 Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah.
28:44 Ia ma papinjamkon bamu, seng ham papinjamkon bani; ia ma gabe ulu, anjaha ham gabe ihur. (ay. 12, 13.) 28:44 Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya; ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor.
28:45 Sai na sogop do bamu ganup papa-papa on, anjaha pardakdakonni do ham anjaha honaanni paima siap ham, halani na so tinangihonmu sora ni Jahowa Naibatamu, laho manramotkon ganup titahni pakon aturanni, sagala na tinonahkonni ai bamu. 28:45 Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkan-Nya kepadamu;
28:46 Maningon gabe tanda pakon halongangan ma in bamu pakon bani ginomparmu sadokah ni dokahni. 28:46 semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya.”
28:47 Halani na so binalosanmu Jahowa Naibatamu marhasoman malas ni uhur pakon dear ni uhur, hinorhon ni hinabuei ni ganup na jinalomu ai, 28:47 “Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada TUHAN, Allahmu, dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya,
28:48 maningon pambalosi ma ham bani munsuhmu, na sinuruh ni Jahowa mangimbang ham, manaron lohei pakon horah, partalanjangon pakon hahurangan na marbagei-bagei; anjaha nahkonon ni Jahowa ma pasangan bosi hubani borgokmu paima magou ham bahenonni. 28:48 maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh TUHAN melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkan-Nya.
28:49 Boanon ni Jahowa ma sada bangsa sipajuh begu-begu humbani na daoh, humbani ujung ni tanoh on manlawan ham, songon parhabang ni manuk-manuk nanggordaha pardorasni, sada bangsa na so niarusanmu parsahapni, (Jes. 33:19; Jer. 5:15.) 28:49 TUHAN akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti rajawali yang datang menyambar; suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti,
28:50 sada bangsa na reteng bohini, na so maralang-alang mangidah na matua, anjaha na so maridop ni uhur mangidah na maposo, (Tang. 5:12; Dan. 8:23.) 28:50 suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak;
28:51 anjaha bois do panganonni anak ni pinahanmu pakon gogoh ni tanohmu paima siap ham; seng tebaanni bamu gandum, anggur, minak, anak ni lombu pakon biri-birimu, paima siap ham bahenonni. 28:51 yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah; yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya.
28:52 Anjaha sosakonni ma ham ibagas ganup hutamu, paima marongrong bahenonni tembokmu na gijang anjaha na toguh ai, na hinatengeran ni uhurmu namin bani sab tanohmu; maningon sosakanni do ham bani haganup hutamu i sab tanohmu, sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu. 28:52 Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kaupercayai itu di seluruh negerimu, bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
28:53 Panganonmu do boras ni boltokmu sandiri, daging ni anakmu pakon borumu, sagala na dob binere ni Jahowa Naibatamu bamu, ibagas pangkubu pakon hasosakan na binahen ni munsuhmu bamu. (2 Raj. 6:28, 29; Tang. 2:20; 4:10.) 28:53 Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, — dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu.
28:54 Dalahi siunjahan anjaha siminggalan itongah-tongahmu, serleng do panonggorni marsimburu mangidah saninani pakon mangidah parinangon haudungan ni uhurni pakon mangidah niombahni na tading manggoluh ope pakonsi, 28:54 Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap isterinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya,
28:55 gabe seng ibere hubani sidea humbani daging ni anakni sandiri na pinanganni, halani na so adong ai teba age aha bani marhitei pangkubu pakon hasosakan, na binahen ni munsuhmu bamu ibagas hutamu. 28:55 sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu.
28:56 Puang-puang siunjahan anjaha siminggalan itongah-tongahmu, na so pag manondolhon tapak-tapak ni naheini hu tanoh halani jengesni pakon minggalni, serleng do matani marsimburu mangidah paramangonni sandiri, mangidah anakni pakon boruni, 28:56 Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan,
28:57 gabe seng ibere hubani sidea humbani anggi-anggi ni na etek-etek, na luar hun partapaan, barang humbani na etek-etek na dob tinubuhkonni, ai sihol do panganonni ai marponop-ponop, halani hurangan ia bani haganup marhitei pangkubu pakon hasosakan, na binahen ni munsuhmu bamu ibagas hutamu. 28:57 karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya; sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu.
28:58 Anggo seng iramotkon ham anjaha ihorjahon ham haganup hata ni titah on, na tarsurat ibagas buku on, ase marhabiaran ham bani goran na marmulia anjaha na majombut on, ai ma Jahowa Naibatamu, 28:58 Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan Nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan TUHAN, Allahmu,
28:59 gabe marhasurungan ma papahonon ni Jahowa bamu pakon bani ginomparmu, papa na mabolon pakon na manongtong, pakon naborit na parah anjaha mardondon. 28:59 maka TUHAN akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu, dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama.
28:60 Anjaha tonahkononni ma use bamu ganup naborit na masa i Masir, na hinabiaranmu ai, ai ma mangonai bamu. (ay. 27.) 28:60 Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kautakuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu.
28:61 Sagala naborit pakon papa na so tarsurat ibagas buku titah on, honahonon ni Jahowa ma bamu, paima siap ham. 28:61 Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan, yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini, akan ditimbulkan TUHAN menimpa engkau, sampai engkau punah.
28:62 Jadi otik naman na tading humbani nasiam, age pe usih hubani bintang na i langit hinan hinabueinasiam, halani na so itangihon nasiam sora ni Jahowa Naibatamu. (bd. 1:10.) 28:62 Dari pada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya — karena engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu.
28:63 Anjaha ia sonin hinan malas ni uhur ni Jahowa mangidah nasiam, laho mambahen na madear hubani nasiam pakon pabueihon nasiam, usih sonai ma malas ni uhur ni Jahowa laho mangagou pakon maniapkon nasiam; anjaha orbatonni ma nasiam hun tanoh simasukannasiam bahen parbagianannasiam. (Pod. 1:26.) 28:63 Seperti TUHAN bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah TUHAN akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya.
28:64 Anjaha pamerapon ni Jahowa ma ham hu tongah-tongah ni sagala bangsa, hun ujung ni tanoh na sada hu ujung ni na sada nari, anjaha balosanmu ma ijai naibata na legan humbani hayu pakon batu, sagala na so tinandamu barang ompungmu hinan. 28:64 TUHAN akan menyerakkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi; di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu.
28:65 Anjaha seng anjai marhasonangan ham itongah-tongah ni bangsa ai, anjaha seng dong parsaranan bani tapak-tapak ni naheimu, ai bereon ni Jahowa ma bamu uhur na gobir tongtong, pakon mata na motei-otei, pakon tonduy na marpandoleian. 28:65 Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di antara bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu; TUHAN akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana.
28:66 Gantung mando goluhmu songon bani jambulan i lobeimu; marhabiaran ma ham arian pakon borngin, anjaha seng be tenger uhurmu bani goluhmu. 28:66 Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan kuatir akan hidupmu.
28:67 Sogod hatahononmu ma: Ambit golap ma namin ari, anjaha borngin hatahononmu ma: Ambit siang ma namin ari! halani biar na mambibiari uhurmu pakon hinamagou na niidah ni matamu. 28:67 Pada waktu pagi engkau akan berkata: Ah, kalau malam sekarang! dan pada waktu malam engkau akan berkata: Ah, kalau pagi sekarang! karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu.
28:68 Dob ai boanon ni Jahowa ma ham mulak hu Masir ibagas parau, hubani dalan na dob hupatugah hinan bamu: “Seng anjai idahonmu be in;” anjaha jualon ma nasiam ijai hubani munsuhmu bahen jabolon dalahi pakon jabolon naboru, hape seng dong na ra mamboli. (bd. 17:16; Hos. 8:13.) 28:68 TUHAN akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui jalan yang telah Kukatakan kepadamu: Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli.”
<< Ulangan 27 Ulangan 29 >>