Ulangan 27

27:1 Dob ai iparentahkon si Musa pakon pangintuai ni bangsa ai ma hubani bangsa ai: Ramotkon nasiam ma ganup tonah, na dob hutonahk+B5:B61n in bamu sadari on. 27:1 Lagi Musa dan para tua-tua Israel memerintahkan kepada bangsa itu: “Berpeganglah pada segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
27:2 Anggo domma idipari nasiam Jordan, das nasiam hu tanoh sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu, maningon pajongjongonmu ma bamu batu na bolon, anjaha lapuonmu ma ai bani hapur, 27:2 Dan pada hari kamu menyeberangi sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, maka haruslah engkau menegakkan batu-batu besar, dan mengapurnya,
27:3 anjaha uhirhononmu ma hujai ganup hata ni titah on, anggo domma mandipar ham masuk hu tanoh sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu, tanoh habaoran ni dadih pakon manisan ni huramah, songon na dob pinarbagah-bagah ni Jahowa Naibata ni ompungmu hinan bamu. 27:3 lalu pada batu itu haruslah kautuliskan segala perkataan hukum Taurat ini, sesudah engkau menyeberang, supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh TUHAN, Allah nenek moyangmu.
27:4 Anjaha anggo domma idipari nasiam Jordan, maningon pajongjongonnasiam ma batu on songon na dob hutonahkon in bani nasiam sadari on, iatas ni dolog Ebal, anjaha lapuon nasiam ma in bani hapur. 27:4 Dan sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu, yang telah kuperintahkan kepadamu pada hari ini, kamu tegakkan di gunung Ebal dan kaukapuri.
27:5 Maningon pajongjongonmu homa ijai sada anjap-anjap bani Jahowa Naibatamu, sada anjap-anjap humbani batu; seng bulih dais hujai parugas bosi. (2 Mus. 20:25.) 27:5 Juga haruslah kaudirikan di sana mezbah bagi TUHAN, Allahmu, suatu mezbah dari batu yang tidak boleh kauolah dengan perkakas besi.
27:6 Maningon humbani batu na so binarbar pajongjongonmu anjap-anjap bani Jahowa Naibatamu; anjaha maningon galangkononmu do i atasni galangan situtungon bani Jahowa Naibatamu, 27:6 Dari batu yang tidak dipahat haruslah kaudirikan mezbah TUHAN, Allahmu, itu dan di atasnya haruslah kaupersembahkan korban bakaran kepada TUHAN, Allahmu.
27:7 anjaha maningon galangkononmu homa galangan pardameian, anjaha panganonmu ijai, lanjar marmalas ni uhur ma ham ilobei ni Jahowa Naibatamu. (bd. 12:7.) 27:7 Juga haruslah engkau mempersembahkan korban keselamatan, memakannya di sana dan bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu.
27:8 Anjaha maningon torang tumang do uhirhononmu hubani batu ai hata ni titah on. 27:8 Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang.”
27:9 Dob ai nini si Musa pakon malim na humbani marga Levi ma dompak ganup Israel: Pasonang anjaha tangihon ma alo Israel, sadari on ma nasiam gabe bangsa ni Jahowa Naibatamu. (bd. 26:18, 19.) 27:9 Juga berbicaralah Musa dan imam-imam orang Lewi kepada seluruh orang Israel: “Diamlah dan dengarlah, hai orang Israel. Pada hari ini engkau telah menjadi umat TUHAN, Allahmu.
27:10 Halani ai sai tangihon ma sora ni Jahowa Naibatamu, anjaha horjahon ganup tonahni pakon aturanni, sagala na hutonahkon in bamu sadari on. 27:10 Sebab itu engkau harus mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan perintah dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.”
27:11 Dob ai iparentahkon si Musa ma hubani bangsa ai bani ari ai: 27:11 Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu:
27:12 Anggo domma idipari nasiam Jordan, maningon jongjong ma iatas ni dolog Garizim manaurhon pasu-pasu hubani bangsa in: Morga Simeon, Levi, Juda, Isasar, Josep pakon Benjamin. (bd. 11:29.) 27:12 “Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Yusuf dan Benyamin.
27:13 Anjaha morga on ma na maningon jongjong iatas dolog Ebal mangkonahon papa: Morga Ruben, Gad, Asser, Sebulon, Dan pakon Naftali. 27:13 Dan mereka inilah yang harus berdiri di gunung Ebal untuk mengutuki, yakni suku Ruben, Gad, Asyer, Zebulon, Dan serta Naftali.
27:14 Dob ai pagogohon ni halak Levi ma sora ni sidea manaurhon hubani ganup bangsa Israel: 27:14 Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring:
27:15 Hona papa ma barang ise na mambahen gana-gana, na niuhir barang na tinuang, hagigian ni Jahowa, jadi-jadian ni tangan ni halak na pandei, anjaha ipajongjong ai bani ianan na ponop. Dob ai balosan ni ganup bangsa ai ma: Amen! (2 Mus. 20:23; 34:17.) 27:15 Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi TUHAN, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab: Amin!
27:16 Hona papa ma barang ise, na marpis ni uhur mangidah bapani barang inangni. Dob ai, hatahonon ni ganup bangsa ai ma: Amen! (2 Mus. 21:17.) 27:16 Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapanya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!
27:17 Hona papa ma barang ise na paosor parbalogan ni hasomanni. Dob ai balosan ni ganup bangsa ai ma: Amen! (bd. 19:14.) 27:17 Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!
27:18 Hona papa ma barang ise na mangkahouhon halak na mapitung itongah dalan. Dob ai hatahonon ni ganup bangsa ai ma: Amen! (3 Mus. 19:14.) 27:18 Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!
27:19 Hona papa ma barang ise na papeol uhum bani halak dagang, dakdanak na tading maetek pakon puang-puang na mabalu. Dob ai hatahonon ni ganup bangsa ai ma: Amen! (2 Mus. 22:20.) 27:19 Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!
27:20 Hona papa ma barang ise na paganjang parinangon ni bapani, halani na dob marsaor bapani pakonsi. Dob ai hatahonon ni ganup bangsa ai ma: Amen! (3 Mus. 18:8.) 27:20 Terkutuklah orang yang tidur dengan isteri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan punca kain ayahnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!
27:21 Hona papa ma barang ise na marsaor pakon pinahan aha pe. Dob ai hatahonon ni ganup bangsa ai ma: Amen! (2 Mus. 22:18; 3 Mus. 18:23.) 27:21 Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apa pun. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!
27:22 Hona papa ma barang ise na marsaor pakon botouni, na sada bapa barang na sada inang pakonsi. Dob ai hatahonon ni ganup bangsa ai ma: Amen! (3 Mus. 18:9, 11.) 27:22 Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!
27:23 Hona papa ma barang ise na marsaor pakon simatuani naboru. Dob ai hatahonon ni ganup bangsa ai ma: Amen! (3 Mus. 18:15, 17.) 27:23 Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!
27:24 Hona papa ma barang ise na mamunuh hasomanni ibagas na ponop. Dob ai hatahonon ni ganup bangsa ai ma: Amen! (4 Mus. 35:20.) 27:24 Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!
27:25 Hona papa ma barang ise manjalo sisip, laho mamunuh sada halak, anjaha na manduruskon darohni na so marpipot. Dob ai hatahonon ni ganup bangsa ai ma: Amen! (bd. 16:19; 2 Mus. 23:8.) 27:25 Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata: Amin!
27:26 Hona papa ma barang ise na so pajonamhon hata ni titah on marhitei na mangkorjahon ai. Dob ai hatahonon ni ganup bangsa ai ma: Amen! (Jer. 11:3; Gal. 3:10.) 27:26 Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!”
<< Lukas 26 Ulangan 28 >>