Ulangan 26

Ambilan Minggu 14 Februari 2016: 5 Musa 26: 1-11; Sibasaon: Rom 10: 8b-13
26:1 Anggo domma masuk ham hu tanoh sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu bahen parbagiananmu, dob isoluk ham tanoh ai anjaha marianan ham ijai, 26:1 “Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana,
26:2 maningon buatonmu ma humbani limbuah ni ganup gogoh ni tanoh ai, na jumpah humbani tanohmu ai, na dob binere ni Jahowa Naibatamu bamu, anjaha pamasuk ham ma ai hubagas sada tapongan, anjaha boan ham ma ai hubani ianan sipilihon ni Jahowa Naibatamu bahen ianan ni goranni. (2 Mus. 23:19; 34:26; 3 Mus. 2:14.) 26:2 maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kaukumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk membuat nama-Nya diam di sana.
26:3 Dob ai maningon parayakonmu ma malim, na marhorin bani ari ai, anjaha hatahon ham ma hubani: Na pabotohkon ma ahu sadari on ilobei ni Jahowa Naibatamu, paboa na dob masuk ahu hu tanoh, na dob binulawankon ni Jahowa hinan hubani ompungnami, bereonni hu bennami. 26:3 Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya: Aku memberitahukan pada hari ini kepada TUHAN, Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita.
26:4 Jadi buaton ni malim ai ma tapongan ai hun tanganmu, anjaha ipeakkon ma ai ilobei ni anjap-anjap ni Jahowa Naibatamu. 26:4 Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah TUHAN, Allahmu.
26:5 Dob ai hatahononmu ma ilobei ni Jahowa: Halak Aram na madou-adou do anggo bapa; dob ai tuad ma ia hu Masir lanjar manginsolat ijai, otik do bilanganni, hape jadi gabe bangsa na bolon, na gogoh anjaha na buei. (1 Mus. 46:5.) 26:5 Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan TUHAN, Allahmu, demikian: Bapaku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing, tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya.
26:6 Tapi roh ma halak Masir mambahen na so uhum bennami, iarsik anjaha iampeihon do bennami horja jabolon na borat. 26:6 Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat,
26:7 Jadi mandoruhi ma hanami bani Jahowa Naibata ni ompungnami, gabe itangihon Jahowa do soranami anjaha marpanatap uhurni bani hasombuhon, hangaluton pakon hasosakan na idagei hanami. 26:7 maka kami berseru kepada TUHAN, Allah nenek moyang kami, lalu TUHAN mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami.
26:8 Dob ai iarahkon Jahowa ma hanami luar hun Masir marhitei tangan na gogoh, pakon botohon na toltol, marhitei songgot-songgot bolon, marhitei tanda pakon halongangan; 26:8 Lalu TUHAN membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat.
26:9 anjaha iboan ma hanami das hu ianan in, anjaha ilayak-layakkon ma bennami tanoh on, tanoh habaoran ni dadih pakon manisan ni huramah. 26:9 Ia membawa kami ke tempat ini, dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
26:10 Sonari pe, tonggor ma, huboan do limbuah ni gogoh ni tanoh, na bineremu in hubangku, alo Jahowa! Anjaha tibalhon ma tapongan ai ilobei ni Jahowa Naibatamu anjaha marsombah ma ham ilobei ni Jahowa Naibatamu; 26:10 Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kauberikan kepadaku, ya TUHAN. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan TUHAN, Allahmu; engkau harus sujud di hadapan TUHAN, Allahmu,
26:11 anjaha marmalas ni uhur ma ham mangidah haganup na madear, na dob binere ni Jahowa Naibatamu bamu pakon hubani sinrumahmu, ham, pakon halak Levi, pakon halak dagang na itongah-tongahmu. (bd. 16:11, 14.) 26:11 dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu bersukaria karena segala yang baik yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu dan kepada seisi rumahmu.”
26:12 Anggo domma siap ipatumpu ham ganup parsapuluhan ni gogoh ni tanohmu bani tahun patoluhon, ai ma tahun parsapuluhan, jadi maningon bereonmu ma ai bani halak Levi, halak dagang, dakdanak na tading maetek, puang-puang na mabalu, ase mangan sidea ibagas hutamu anjaha bosuran. (bd. 14:27-29.) 26:12 “Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang.
26:13 Anjaha hatahononmu ma ilobei ni Jahowa Naibatamu: Domma hubuat ugas na pansing in hun rumah, ambah ni ai domma hubere in hubani halak Levi, halak dagang, dakdanak na tading maetek pakon puang-puang na mabalu, romban hubani ganup tonahmu, na dob tinonahkonmu hubangku; seng dong huengkar age sada humbani tonahmu anjaha seng huhalupahon. 26:13 Dan haruslah engkau berkata di hadapan TUHAN, Allahmu: Telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi, dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah Kauberikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintah-Mu itu.
26:14 Seng dong hupangan hunjin sanggah pusok ni uhurhu, barang hubuat hunjin sanggah butak ahu, barang hupaingkat hunjin bahen boanon ni na matei; hutangihon do sora ni Jahowa Naibatangku, hubahen do ganup romban hubani na tinonahkonmu hubangku. 26:14 Pada waktu aku berkabung sesuatu tidak kumakan dari persembahan kudus itu, pada waktu aku najis sesuatu tidak kujauhkan dari padanya, juga sesuatu tidak kupersembahkan dari padanya kepada orang mati, tetapi aku mendengarkan suara TUHAN, Allahku, aku berbuat sesuai dengan segala yang Kauperintahkan kepadaku.
26:15 Sai manatap ma ham humbani iananmu na pansing in, hun nagori atas, anjaha pasu-pasu Ham ma bangsamu halak Israel pakon tanoh na dob bineremu bennami, songon na dob binulawankonmu bani ompungnami, tanoh habaoran ni dadih pakon manisan ni huramah. 26:15 Jenguklah dari tempat kediaman-Mu yang kudus, dari dalam sorga, dan berkatilah umat-Mu Israel, dan tanah yang telah Kauberikan kepada kami, seperti yang telah Kaujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami — suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.”
26:16 Sadari on ma Jahowa Naibatamu manonahkon bamu mangkorjahon aturan pakon uhum on; maningon ramotkonon anjaha horjahononmu do in humbani sagala uhurmu pakon sagala tonduymu. 26:16 “Pada hari ini TUHAN, Allahmu, memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini; lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu.
26:17 Domma iparbagah ham sadari on, paboa maningon Jahowa do Naibatamu, anjaha marparlahou ham bani dalanni, anjaha ramotkononmu aturanni, tonahni pakon uhumni, anjaha maningon tangihononmu sorani. 26:17 Engkau telah menerima janji dari pada TUHAN pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya dan berpegang pada ketetapan, perintah serta peraturan-Nya, dan mendengarkan suara-Nya.
26:18 Jahowa pe ihatahon do ham marbagah-bagah sadari on, paboa ham do bangsani sandiri, songon na dob pinarbagah-bagahni hinan bamu, anjaha ramotkononmu do ganup tonahni, 26:18 Dan TUHAN telah menerima janji dari padamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangan-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintah-Nya,
26:19 ase Ia mambahen ham timbul humbani ganup bangsa sipajuh begu-begu, na dob jinadihonni bahen puji-pujian pakon ambilan ampa hamuliaon, anjaha ase ham gabe bangsa na pansing bani Jahowa Naibatamu songon na dob hinatahonni hinan. (bd. 28:1; 4:6.) 26:19 dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikan-Nya, untuk menjadi terpuji, ternama dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu, seperti yang dijanjikan-Nya.”
<< Ulangan 25 Ulangan 27 >>