Ulangan 25

25:1 Anggo martinggil dua halak, anjaha laho sidea hu paruhuman anjaha i dabuh bani sidea uhum, gabe papintoron ma halak parpintor anjaha salahkonon halak parsalah. 25:1 “Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah,
25:2 Anjaha anggo patut do silongsingon parsalah ai, maningon hatahonon ni panguhum ai ma ia manowod, anjaha lonsingon i lobeini, romban hubani hajahatonni bueini. 25:2 maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya.
25:3 Ompat puluh hali do ia bulih lonsingon, ulang lobih; ase ulang mahiri saninamu i lobeimu anggo ilonsingi ia lobih hunjai. 25:3 Empat puluh kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih; supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu, apabila ia dipukul lebih banyak lagi.
25:4 Seng bulih huntamonmu babah ni lombu sanggah mardogei. (1 Kor. 9:9; 1 Tim. 5:18.) 25:4 Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik.”
25:5 Anggo rap marianan halak na marsanina, hape matei sahalak humbani sidea seng tubuhan anak, seng bulih palahoon puang-puang, parinangon ni halak na matei ai bahen parinangon ni halak na legan, maningon anggini ai do marayaksi bahen parinangonni pajongjong ginompar bani abangni ai. (Rut 5:5; Mat. 22:24.) 25:5 “Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari pada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah isteri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya; saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi isterinya dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar.
25:6 Anjaha anak bunga tubuh, na tinubuhkonni ai, maningon marpanggorankon goran ni bapani na matei ai do, ase ulang sasap goranni hun Israel. 25:6 Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel.
25:7 Tapi anggo seng marosuh uhur ni dalahi ai paganjangkon parinangon ni abangni ai, maningon laho ma parinangon ni abangni ai tangkog hu horbangan ni huta ai marayak pangintuai-pangintuai lanjar hatahononni ma: Mangengkar do anggingku pajongjong goran ni abangni i Israel, seng ra ia paganjang ahu. 25:7 Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil isteri saudaranya, maka haruslah isteri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata: Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel, ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku.
25:8 Dob ai diloon ni pangintuai ni huta ai ma ia laho marsahapkonsi; hape anggo tong do martahan ia mangkatahon: “Seng marosuh uhurhu paganjangkonsi”, 25:8 Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan: Aku tidak suka mengambil dia sebagai isteri —
25:9 jadi laho ma parinangon ni abangni ai hu lambungni ilobei ni pangintuai ai, itanggali naboru ai ma sipatuni humbani naheini anjaha itijuri bohini, lanjar nini ma mambalosi: Maningon sonin do bahenon hu dalahi, na so ra pajongjong ginompar hubani abangni. 25:9 maka haruslah isteri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan: Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya.
25:10 Anjaha maningon goranon ni halak ma goranni i Israel: Rumah ni halak, na dob tinanggalan sipatuni. 25:10 Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut: Kaum yang kasutnya ditanggalkan orang.”
25:11 Anggo martinggil dua dalahi samah sidea, gabe roh parinangon ni na sada sihol paluahkon paramangonni hun tangan ni na mambogbogisi, gabe isurdukkon tanganni anjaha isontap hailaonni, 25:11 “Apabila dua orang berkelahi dan isteri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu,
25:12 jadi maningon rotaponmu do tangan ni puang-puang ai, seng bulih maralang-alang uhurmu. 25:12 maka haruslah kaupotong tangan perempuan itu; janganlah engkau merasa sayang kepadanya.”
25:13 Seng bulih dong dua batu timbangan ibagas ranjutmu, sada na banggal anjaha sada na etak. (3 Mus. 19:35, 36.) 25:13 “Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil.
25:14 Seng bulih mardua tapongan ham ibagas rumahmu, sada na banggal anjaha sada na etek. 25:14 Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam efa, yang besar dan yang kecil.
25:15 Maningon marbatu timbangan na botul anjaha na sintong ham, maningon martapongan na botul anjaha na sintong ham, ase dokah ham manggoluh i tanoh sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu. 25:15 Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat; haruslah ada padamu efa yang utuh dan tepat — supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu.
25:16 Ai marbursik-bursik do Jahowa Naibatamu mangidah ganup jolma na mangkorjahon na sonai, mangidah ganup jolma tene na mangkorjahon hagedukon. (Mik. 6:11.) 25:16 Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu.”
25:17 Ingat ma na binahen ni halak Amalek bamu itongah dalan, sanggah na luar nasiam hun Masir, (2 Mus. 17:8-16.) 25:17 “Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir;
25:18 naha pangadangni bamu itongah dalan, sanggah na galek anjaha loja ham, anjaha ibunuh sagala na galek na roh mangihut hun pudi, anjaha seng ihabiari Naibata. 25:18 bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah.
25:19 Halani ai anggo domma marhasonangan ham ibahen Jahowa Naibatamu humbani sagala munsuhmu inggot i tanoh sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu bahen parbagiananmu, maningon siapkononmu ma pardingatan ni halak Amalek hun toruh ni langit; seng bulih halupahononmu ia. (1 Sam. 15:2, 3.) 25:19 Maka apabila TUHAN, Allahmu, sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dari pada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa!”
<< Ulangan 24 Ulangan 26 >>