Ulangan 24

Minggu 17 November 2019, XXII Dob Trinitas: Sibasaon, 5 Musa 24:19-22; Ambilan, Pilipi 4:10-20
24:1 Anggo ibuat sada dalahi sada naboru bahen parinangonni, hape sogam use uhurni mangidahsi, halani adong jumpahsi bani sada tikas, maningon suratkononni bani sada surat sirang anjaha bereonni ma ai bani, dob ai usironni ma ia hun rumahni; (Mat. 5:31, 32; 19:7; 1 Kor. 7:10.) 24:1 “Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya,
24:2 anjaha anggo domma luar ia hun rumahni ai, anjaha laho gabe parinangon ni halak na legan, 24:2 dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi isteri orang lain,
24:3 hape magigi homa paramangon na legan ai mangidahsi, gabe isuratkon bani sada surat sirang anjaha ibere ai bani anjaha iusir ia hun rumahni, barang anggo matei dalahi na legan ai, na dob mambuatsi bahen parinangonnni, 24:3 dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi isterinya itu mati,
24:4 jadi seng bulih paramangonni na parlobei ai, na dob marsuruhsi mulak, mambuatsi use gabe parinangonni, dob na binutakan ai ia; ai hagigi do ai ilobei ni Jahowa, anjaha seng bulih mardousa bahenonmu tanoh, na dob binere ni Jahowa Naibatamu bamu bahen parbagiananmu. 24:4 maka suaminya yang pertama, yang telah menyuruh dia pergi itu, tidak boleh mengambil dia kembali menjadi isterinya, setelah perempuan itu dicemari; sebab hal itu adalah kekejian di hadapan TUHAN. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu.
24:5 Anggo baru mambuat boru sada dalahi, seng bulih bingkat ia hu parporangan barang dais ia bani sada horja rodi; maningon maluah ia patorsa-torsa rumahni satahun dokahni, ase marmalas ni uhur ia pakon parinangonni, na binuatni ai. (bd. 20:7.) 24:5 Apabila baru saja seseorang mengambil isteri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan; satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi isterinya.”
24:6 Seng bulih jaloon bahen gadeian batu pandudaan partoruh barang pardatas, ai hosah do jinaloni ijai bahen gadeian. 24:6 “Janganlah mengambil kilangan atau batu kilangan atas sebagai gadai, karena yang demikian itu mengambil nyawa orang sebagai gadai.
24:7 Anggo adong jumpah sada halak, na mamangus sahalak humbani saninani, halak Israel, anjaha iparjabolon ia barang ijual, maningon marutang hosah pamangus ai; sonai ma bahenonmu maniapkon hajahaton ai hun tongah-tongahmu. (2 Mus. 21:16.) 24:7 Apabila seseorang kedapatan sedang menculik orang, salah seorang saudaranya, dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak dan menjual dia, maka haruslah penculik itu mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
24:8 Ramotkon ham ma dirimu dompak naborit gadam, pangkei-pangkei ma horjahon ham ganup na pinodahkon ni malim, halak Levi ai bamu; songon na hutonahkon ai bani sidea, maningon sonai do porluhononnasiam mangkorjahon ai. (3 Mus. 13; 14:2.) 24:8 Hati-hatilah dalam hal penyakit kusta dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam orang Lewi kepadamu; apa yang kuperintahkan kepada mereka haruslah kamu lakukan dengan setia.
24:9 Sai ingat ham ma na binahen ni Jahowa Naibatamu hubani si Mirjam itongah dalan, sanggah na luar ai nasiam hun Masir. (4 Mus. 12:10-15.) 24:9 Ingatlah apa yang dilakukan TUHAN, Allahmu, kepada Miryam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir.
24:10 Anggo ipapinjamkon ham barang aha hubani hasomanmu, seng bulih masukanmu rumahni laho manjalo gadeian humbani. 24:10 Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, janganlah engkau masuk ke rumahnya untuk mengambil gadai dari padanya.
24:11 Maningon idarat do ham jong-jong, anjaha dalahi sipanginjam ai luar ma marayak ham, mamboan gadeian ai hudarat. 24:11 Haruslah engkau tinggal berdiri di luar, dan orang yang kauberi pinjaman itu haruslah membawa gadai itu ke luar kepadamu.
24:12 Tapi anggo halak na musil do ia, seng bulih ham modom rap pakon gadeianni ai; 24:12 Jika ia seorang miskin, janganlah engkau tidur dengan barang gadaiannya;
24:13 maningon paulakonmu hubani gadeianni ai sunduthonsi mata ni ari, ase boi modom ia marhiou anjaha ipasu-pasu ham, anjaha gabe hapintoranmu do ai ilobei ni Jahowa Naibatamu. (2 Mus. 22:25.) 24:13 kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan TUHAN, Allahmu.
24:14 Seng bulih odaronmu halak na marombou, na masombah ampa na musil, barang na humbani saninamu barang na humbani halak dagang, na marianan i tanohmu ibagas hutamu. (3 Mus. 19:13.) 24:14 Janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu.
24:15 Maningon jalo-jalo ganup ari bereonmu upahni paima sundut mata ni ari, ai na madoyuk do ia anjaha upahni ai do niarapkon ni uhurni, ase ulang dilo-dilo ia hubani Jahowa laho mangaduhon ham, anjaha gabe dousa ai bamu. (Jak. 5:4.) 24:15 Pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam; ia mengharapkannya, karena ia orang miskin; supaya ia jangan berseru kepada TUHAN mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu.
24:16 Seng bulih marutang hosah bapa halani anakni, anjaha anak pe seng bulih marutang hosah halani bapani, maningon ganup halani dousani bei matei. (4 Mus. 26:11; 2 Raj. 14:6; Hes. 18:19, 20.) 24:16 Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya; setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri.
24:17 Seng bulih papeolonmu uhum hubani halak dagang barang hubani dakdanak na tading maetek, anjaha seng bulih buatonmu hiou ni puang-puang na mabalu bahen gadeian. (2 Mus. 22:20, 21.) 24:17 Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim; juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai.
24:18 Maningon ingatonmu jabolon do ham ijia i tanoh Masir, hape domma itobus Jahowa Naibatamu ham hunjai; halani ai do ase huparentahkon ham mangkorjahon na sonai. (bd. 16:12.) 24:18 Haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus TUHAN, Allahmu, dari sana; itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini.
24:19 Anggo ipariamai ham sipariamaonmu i jumamu, hape lupa ham bani sada radeian i jumamu, seng bulih ham mulak magalop ai; maningon halak dagang, dakdanak na tading maetek pakon puang-puang na mabalu simada ai, ase pasu-pasuon ni Jahowa Naibatamu ham bani ganup horja ni tanganmu. (3 Mus. 19:9, 10.) 24:19 Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya; itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda — supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu.
24:20 Anggo domma iutip ham buah ni hayu jetunmu, seng bulih ulakonmu mangulaki dangkah ni ai; bani halak dagang, dakdanak na tading maetek pakon puang-puang na mabalu ma ai. 24:20 Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi; itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda.
24:21 Anggo domma iutip ham buah ni hayu anggurmu, seng bulih ulakanmu mambuat ai; bani halak dagang, dakdanak na tading maetek pakon puang-puang na mabalu ma ai. 24:21 Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi; itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda.
24:22 Maningon ingatonmu, jabolon do ham ijia i tanoh Masir; halani ai do ase huhatahon ham mangkorjahon on. 24:22 Haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir; itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini.”
<< Ulangan 23 Ulangan 25 >>