Ulangan 23

23:1 Halak na kinasih barang na pinaborsih, seng bulih masuk hu kuria ni Jahowa. 23:1 “Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah TUHAN.
23:2 Seng bulih anak salong-salongan masuk hu kuria ni Jahowa; age bani sundut na pasapuluhkon seng bulih ginomparni masuk hu kuria ni Jahowa. 23:2 Seorang anak haram janganlah masuk jemaah TUHAN, bahkan keturunannya yang kesepuluh pun tidak boleh masuk jemaah TUHAN.
23:3 Seng bulih halak Ammon pakon halak Moab masuk hu kuria ni Jahowa, age sundut na pasapuluhkon seng bulih masuk humbani sidea hu kuria ni Jahowa ronsi sadokah ni dokahni, 23:3 Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah TUHAN, bahkan keturunannya yang kesepuluh pun tidak boleh masuk jemaah TUHAN sampai selama-lamanya,
23:4 halani lang ialo-alo sidea nasiam marhitei ruti pakon bah bani dalan, sanggah luar nasiam hun Masir, pakon halani na iupahi sidea mangimbang nasiam si Bileam, anak ni si Beor, na hun Petor i Padang Aram laho mamurai nasiam. (4 Mus. 22:5, 6.) 23:4 karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram-Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau.
23:5 Age pe sonai seng ra Jahowa Naibatamu mambalosi hata ni si Bileam; tapi ipahusor Jahowa Naibatamu do papa ai gabe pasu-pasu bamu, halani holong ni uhur ni Jahowa, Naibatamu mangidah ham. 23:5 Tetapi TUHAN, Allahmu, tidak mau mendengarkan Bileam dan TUHAN, Allahmu, telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena TUHAN, Allahmu, mengasihi engkau.
23:6 Seng bulih pindahanmu hadameion ni sidea barang hasonangan ni sidea sadokah ham manggoluh ronsi sadokah ni dokahni. 23:6 Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya.
23:7 Seng bulih magigi uhurmu mangidah halak Edom, ai saninamu do ia; seng bulih magigi uhurmu mangidah halak Masir, ai halak dagang do ham na ijia i tanohni. (1 Mus. 25:25, 26.) 23:7 Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya.
23:8 Dakdanak na tubuh bani sidea bani sundut patoluhon, bulih do masuk hubagas kuria ni Jahowa. 23:8 Anak-anak yang lahir bagi mereka dalam keturunan yang ketiga, boleh masuk jemaah TUHAN.”
23:9 Anggo bingkat ham hu parporangan laho mangimbang munsuhmu, maningon ramotanmu do dirimu dompak sagala hajahaton. 23:9 “Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat.
23:10 Anggo adong itongah-tongah nasiam sahalak na butak, halani mambur bonihni borngin, maningon luar ia hudarat ni parsaranan ai, seng bulih masuk ia hubagas parsaranan ai; (3 Mus. 15:16, 18.) 23:10 Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi ke luar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan.
23:11 tapi marayak golap ari paridionni ma angkulani ibagas bah, anjaha anggo domma sundut mata ni ari, boi ma ia masuk hu parsaranan ai, 23:11 Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan.
23:12 Maningon adong bamu idarat ni parsaranan ai sada ianan, anjaha hujai ma ham hu duru. 23:12 Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat ke mana engkau pergi untuk kada hajat.
23:13 Ambah ni sinjatamu maningon dong bamu sada tajak-tajak, ase anggo laho ham hu duru, hurakonmu ma sada lubang, anjaha rungkubonmu ma ginagatmu ai. 23:13 Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lobang dengan itu dan menimbuni kotoranmu.
23:14 Ai Jahowa Naibatamu do mardalan-dalan itongah-tongah ni parsarananmu laho paluahkon ham pakon mangondoskon munsuhmu bamu. Halani ai maningon pansing do parsarananmu, ase ulang adong idahonni na so patut itongah-tongahmu, ase ulang surut Ia humbamu. (3 Mus. 26:12.) 23:14 Sebab TUHAN, Allahmu, berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu; sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan Ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik dari padamu.”
23:15 Seng bulih ondoskononmu sada jabolon mulak hubani tuanni, na dob lintun humbani tuanni hubamu; 23:15 “Janganlah kauserahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu.
23:16 maningon i lambungmu, itongah-tongahmu do ia marianan, bani ianan na pinilihni ibagas sada humbani hutamu, barang ija sidearan nini uhurni; seng bulih odaronmu ia. (2 Mus. 22:20.) 23:16 Bersama-sama engkau ia boleh tinggal, di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu, yang dirasanya baik; janganlah engkau menindas dia.”
23:17 Seng bulih dong humbani boru ni halak Israel, na mangondoskon dirini bani ugama panriah-riahon, anjaha seng bulih dong humbani anak ni halak Israel, na mangondoskon dirini bani ugama panriah-riahon. (3 Mus. 19:29; 1 Raj. 14:24; Rom 1:27.) 23:17 “Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti.
23:18 Seng bulih boanonmu upah panriah-riahon barang duit boli ni baliang hu rumah ni Jahowa Naibatamu, laho manggalar atap ija utang bagah-bagahmu, ai magigi do uhur ni Jahowa Naibatamu mangidah haduasi ai. (3 Mus. 18:22; Pangk. 22:15.) 23:18 Janganlah kaubawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah TUHAN, Allahmu, untuk menepati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu.”
23:19 Seng bulih jaloonmu bunga humbani hasomanmu, barang bunga ni duit, barang bunga ni sipanganon, barang bunga ni atap aha pe na marbunga ipapinjamkon halak. (2 Mus. 22:24; 3 Mus. 25:36; Neh. 5:7, 11; Ps. 15:5; Luk. 6:36.) 23:19 “Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apa pun yang dapat dibungakan.
23:20 Humbani halak na legan bulih do jaloonmu bunga, tapi anggo hubani hasomanmu seng bulih pabungahononmu atap aha pe, ase ipasu-pasu Jahowa Naibata sagala na jinamah ni tanganmu, bani tanoh simasukanmu bahen parbagiananmu. 23:20 Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga — supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya.”
23:21 Anggo marbagah-bagah ham hubani Jahowa Naibatamu, ulang ma ipananget-nanget ham laho manggalari ai, ai sai na tungguon ni Jahowa Naibatamu do ai humbamu, anjaha gabe dousa do ai bamu. (4 Mus. 30:3; Ps. 50:14.) 23:21 “Apabila engkau bernazar kepada TUHAN, Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah TUHAN, Allahmu, akan menuntutnya dari padamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu.
23:22 Tapi ambit lang marbagah-bagah ham seng dousa ai bamu. 23:22 Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu.
23:23 Maningon ramotkononmu anjaha pasaudonmu do sagala na dob puas humbani pamanganmu, ai na dob binagah-bagahkonmu do ai humbani rosuh ni uhurmu hubani Jahowa Naibatamu, sagala na dob niluarhonmu marhitei pamanganmu. 23:23 Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kaulakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kaunazarkan kepada TUHAN, Allahmu, sesuatu yang kaukatakan dengan mulutmu sendiri.”
23:24 Anggo masuk ham hubagas pohon anggur ni hasomanmu, bulih do panganonmu humbani buah ni anggur ai age sadiha rosuh ni uhurmu, sabosur-bosurmu, tapi sada pe lang bulih balbahulhononmu. 23:24 “Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas-puas hatimu, tetapi tidak boleh kaumasukkan ke dalam bungkusanmu.
23:25 Anggo masuk ham hu sisabion ni hasomanmu, bulih do buatonmu buyur ni ai bani tanganmu, tapi seng bulih sabihononmu sasabimu hubani juma ni hasomanmu. (Mat. 12:1.) 23:25 Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kauayunkan kepada gandum sesamamu itu.”
<< Ulangan 22 Ulangan 24 >>