Ulangan 22

22:1 Anggo iidah ham lombu barang biri-biri ni hasomanmu kahou, seng bulih paturutonmu sonai; maningon toguonmu do ai mulak bani hasomanmu ai. (2 Mus. 23:4.) 22:1 “Apabila engkau melihat, bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu; haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu.
22:2 Anggo seng dohor ia humbamu, barang anggo lang itandai ham ia, maningon boanonmu do ai hu rumahmu, anjaha i lambungmu ma ai paima roh pindah-pindah hasomanmu ai; dob ai maningon paulakonmu do ai bani. 22:2 Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu dan haruslah itu tinggal padamu, sampai saudaramu itu datang mencarinya; engkau harus mengembalikannya kepadanya.
22:3 Maningon sonai do bahenonmu pasal halodeni, lanjar sonai do bahenonmu pasal hiouni, lanjar sonai do bahenonmu pasal ganup ugas na magou humbani hasomanmu, anjaha na jumpah ham, seng bulih paturutonmu ai. 22:3 Demikianlah harus kauperbuat dengan keledainya, demikianlah kauperbuat dengan pakaiannya, demikianlah kauperbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kautemui; tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu.
22:4 Anggo iidah ham halode barang lombu ni hasomanmu tompas i dalan, seng bulih paturutonmu ai, maningon urupanmu do ia pajongjongkon ai. 22:4 Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu; engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu.”
22:5 Seng bulih marpakeian dalahi naboru, anjaha seng bulih marpakeian naboru ia dalahi, ai barang ise na mangkorjahon ai hagigi ni Jahowa Naibatamu do ai. 22:5 “Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi TUHAN, Allahmu.
22:6 Anggo jumpah ham asar ni manuk-manuk itongah dalan barang iatas tanoh, maranak poso barang marisi tolur, anjaha indungni ai manrongkob anakni barang mamodomkon tolurni ai, seng bulih buatonmu indungni ai rap pakon anakni ai; 22:6 Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya.
22:7 maningon paluahonmu do indungni ai, tapi anggo anakni ai bulih do buatonmu, ase marhasonangan ham anjaha dokah ham manggoluh. (3 Mus. 22:28.) 22:7 Setidak-tidaknya induk itu haruslah kaulepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kauambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu.
22:8 Anggo pajongjong rumah na bayu ham, maningon bahenonmu do hondor-hondor inggot rumahmu ai, ase ulang iampeihon ham utang daroh bani rumahmu, anggo adong halak na madabuh hunjai. 22:8 Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kaudatangkan hutang darah kepada rumahmu itu, apabila ada seorang jatuh dari atasnya.
22:9 Seng bulih mardua bagei bonih saburhononmu hu pohon anggurmu, ase ulang magou buah ni bonih, na sinaburhonmu ai rap pakon buah ni hayu anggur ai. (3 Mus. 19:19.) 22:9 Janganlah kautaburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kautaburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus.
22:10 Seng bulih bahenonmu sapasang maninggala lombu pakon halode. 22:10 Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama.
22:11 Seng bulih pakeionmu hiou na mardua bagei bonangni, ambulu ni biri-biri pakon bonang silopak na alus. (3 Mus. 19:19.) 22:11 Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama.
22:12 Maningon bahenonmu do bamu rambu hubani haompatsi suhi-suhi ni sabingmu, na pinakeimu manrongkob angkulamu. (4 Mus. 15:38.) 22:12 Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat punca kain penutup tubuhmu.”
22:13 Anggo adong sada dalahi mambuat boru, hape dob marsaor ia pakonsi gabe magigi uhurni mangidahsi, 22:13 “Apabila seseorang mengambil isteri dan setelah menghampiri perempuan itu, menjadi benci kepadanya,
22:14 dob ai ipatubuh-tubuh ma hasamboronni anjaha ipabajan-bajan goranni, nini: Domma namin hubuat boru on bahen parinangonku, hape dob huparayak ia, seng dong jumpah ahu be bani tanda ni haanakboruonni; 22:14 menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata: Perempuan ini kuambil menjadi isteriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan —
22:15 jadi maningon boanon ni bapa pakon inang ni naboru ai ma boruni ai rap pakon tanda ni haanakboruonni hulobei ni pangintuai ni huta ai, hu horbangan. 22:15 maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang.
22:16 Dob ai hatahonon ni bapa ni naboru ai ma hubani pangintuai ai: Domma hupalaho namin borungkon hubani dalahi on bahen parinangonni, hape magigi ia mangidahsi, 22:16 Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu: Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi isterinya, lalu ia menjadi benci kepadanya,
22:17 anjaha tonggor ma, ipatubuh-tubuh do hasamboron bani, nini: Seng dong jumpah ahu bani borumu on tanda ni haanakboruonni; tapi ijon do tanda ni haanakboruon ni borungkon. Dob ai maningon paherbangon ni sidea ma hiou ai ilobei ni pangintuai ni huta ai. 22:17 dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata: Tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota.
22:18 Dob ai maningon tangkapon ni pangintuai ni huta ai ma dalahi ai, lanjar bogbogon ni sidea ma ia; (bd. 25:2, 3.) 22:18 Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia,
22:19 dondaon ni sidea ma ia saratus sekel pirak, anjaha bereon ni sidea ma ai hubani bapa ni puang-puang ai, halani na pinasambor-samborni ai goran ni anakboru ni Israel; anjaha maningon totap do ia parinangonni, seng bulih ambukkononni ia sadokah manggoluh. (ay. 29.) 22:19 mendenda dia seratus syikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis — karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi isterinya; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi.
22:20 Tapi anggo tongon do ai, seng dong jumpah tanda ni haanakboruonni bani naboru ai, 22:20 Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis,
22:21 jadi maningon toguon ni sidea do luar naboru ai hu labah ni rumah ni bapani, dob ai pargijigon ni hasomanni sahuta ma ia bani batu ase matei, halani na dob mambahen hasamboron ia i Israel marhitei na manriah-riah ia ibagas rumah ni bapani; sonai ma siaphononmu hajahaton ai hun tongah-tongahmu. (1 Mus. 34:7.) 22:21 maka haruslah si gadis dibawa ke luar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati — sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
22:22 Anggo tardapot sada dalahi mangkorjahon na masambor pakon sada parinangon ni halak na legan, maningon matei sidea haduasi, dalahi na marsaor hubani naboru ai pakon naboru ai, sonai ma siaphononmu hajahaton ai hun tongah-tongah ni Israel. (3 Mus. 10:10.) 22:22 Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati: laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel.
22:23 Anggo adong sada anakboru na dob martunangan, anjaha pajumpah ma ia pakon sada dalahi na legan i huta ai, lanjar marsaor sidea, 22:23 Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan — jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia,
22:24 maningon haduasi sidea toguon hu darat ni horbangan ni huta ai, anjaha maningon pargijigon sidea bani batu ase matei, naboru ai, halani na so mandoruhi ia age pe ibagas huta; dalahi ai, halani na binutakanni ai parinangon ni hasomanni; sonai ma siaphononmu hajahaton ai hun tongah-tongahmu. 22:24 maka haruslah mereka keduanya kamu bawa ke luar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu, sehingga mati: gadis itu, karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu, karena ia telah memperkosa isteri sesamanya manusia. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu.
22:25 Tapi anggo i ladang do jumpah dalahi ai naboru, na dob martunangan ai, gabe itangkap ia anjaha marsaor pakonsi, jadi pitah dalahi na marsaor pakonsi ai do na maningon matei. 22:25 Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati,
22:26 Tapi seng bulih kahuaonmu naboru ai, ai seng dong bani naboru ai dousa, na boi mambahen matei ia, halani paharani ai usih do ai hubani sada halak, na mandorab anjaha na mamunuh hasomanni; 22:26 tetapi gadis itu janganlah kauapa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya.
22:27 ai i ladang do naboru ai jumpahsi, anjaha age pe mandoruhi naboru na dob martunangan ai, seng dong age sahalak na tarbahen mangurupisi. 22:27 Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang; walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya.
22:28 Anggo jumpah sada halak sada anakboru, na so martunangan ope, gabe itangkap ia anjaha marsaor ia pakonsi, anjaha tardapot sidea, 22:28 Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis, yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan —
22:29 jadi maningon bereon ni dalahi, na marsaor pakon naboru ai ma lima puluh sekel pirak hubani bapa ni naboru ai, anjaha gabe parinangonni ma ia halani na dob binutakanni ai ia, seng bulih ambukkononni ia sadokah manggoluh ia. (2 Mus. 22:15.) 22:29 maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi isterinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi.
22:30 Seng bulih pagodangon ni sada halak parinangon ni bapani, halani na dob marsaor bapani hubani. (3 Mus. 18:8.) 22:30 Seorang laki-laki janganlah mengambil isteri ayahnya dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya.”
<< Ulangan 21 Ulangan 23 >>