Ulangan 21

21:1 Anggo jumpah sada halak na matei hona bogbog i tanoh sibereon ni Jahowa Naibatamu bamu bahen parbagiananmu, toltol i ladang, seng nabotoh barang ise na mamunuhsi, 21:1 “Apabila di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu untuk menjadi milikmu, terdapat seorang yang mati terbunuh di padang, dengan tidak diketahui siapa yang membunuhnya,
21:2 maningon luar ma pangintuai pakon panguhummu, laho manibar sadiha daohni halak na matei hona bogbog ai hun huta na inggot hujai. 21:2 maka haruslah para tua-tuamu dan para hakimmu keluar mengukur jarak ke kota-kota yang di sekeliling orang yang terbunuh itu.
21:3 Jadi barang huta ja sidohoran hubani na matei ai, maningon buaton ni pangintuai ni huta ai ma sada anak ni lombu, na so ongga ope pinakei maninggala, anjaha na so ongga ope hatampean ni pasangan. 21:3 Kota yang ternyata paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, para tua-tua kota itulah harus mengambil seekor lembu betina yang muda, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah menghela dengan kuk.
21:4 Dob ai maningon boanon ni pangituai ni huta ai ma anak ni lombu ai tuad hu sada habungan na tongtong marnah bah, na so ongga hinorjahon barang nitidahan, anjaha maningon ponggolhononkon ma ijai, i habungan ai, borgok ni anak ni lombu ai. 21:4 Para tua-tua kota itu haruslah membawa lembu muda itu ke suatu lembah yang selalu berair dan yang belum pernah dikerjakan atau ditaburi, dan di sana di lembah itu haruslah mereka mematahkan batang leher lembu muda itu.
21:5 Dob ai maningon roh ma hundohor malim ginompar ni halak Levi, ai domma ipilih Jahowa Naibatamu sidea gabe siparugas Bani, pakon mamasu-masu marhitei goran ni Jahowa, anjaha marguru hubani pangkatahon ni sidea do marhaujungan sagala parsalisihan pakon sagala na marsitobakan. (bd. 17:8, 9.) 21:5 Imam-imam bani Lewi haruslah tampil ke depan, sebab merekalah yang dipilih TUHAN, Allahmu, untuk melayani Dia dan untuk memberi berkat demi nama TUHAN; menurut putusan merekalah setiap perkara dan setiap hal luka-melukai harus diselesaikan.
21:6 Anjaha sagala pangintuai ni huta ai, sidohoran hubani halak na binunuh ai, maningon burihan ni sidea do tangan ni sidea iatas ni lombu, na pinonggolhon ai borgokni i habungan ia, (Mat. 27:24.) 21:6 Dan semua tua-tua dari kota yang paling dekat dengan tempat orang yang terbunuh itu, haruslah membasuh tangannya di atas lembu muda yang batang lehernya dipatahkan di lembah itu,
21:7 anjaha maningon saksihonon ni sidea do: Seng tangannami manduruskon daroh on, anjaha seng iidah matanami on. 21:7 dan mereka harus memberi pernyataan dengan mengatakan: Tangan kami tidak mencurahkan darah ini dan mata kami tidak melihatnya.
21:8 Gabe pardearan ma on, bani bangsamu halak Israel, na dob tinobusmu alo Jahowa! Sai ulang ma marsapata daroh na so marpipot in itongah-tongah ni bangsamu halak Israel! Jadi dapotan pardearan ma sidea marhalanihon ni daroh ai. 21:8 Adakanlah pendamaian bagi umat-Mu Israel yang telah Kautebus itu, TUHAN, dan janganlah timpakan darah orang yang tidak bersalah ke tengah-tengah umat-Mu Israel. Maka karena darah itu telah diadakan pendamaian bagi mereka.
21:9 Sonai ma pamurpurhonmu bani sapata ni daroh, na so marpipot ai hun tongah-tongahmu, anggo ihorjahon ham na sintong ilobei ni Jahowa. (4 Mus. 35:33.) 21:9 Demikianlah engkau harus menghapuskan darah orang yang tidak bersalah itu dari tengah-tengahmu, sebab dengan demikian engkau melakukan apa yang benar di mata TUHAN.”
21:10 Anggo bingkat ham laho marporang dompak munsuhmu, anjaha iondoskon Jahowa Naibatamu sidea hubagas tanganmu, gabe adong tarboan humbani sidea ibahen ham, 21:10 “Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan TUHAN, Allahmu, menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan,
21:11 jadi iidah ham itongah-tongah ni na tarboan ai sada naboru, na jenges rupa gabe marosuh ham mangidahsi, anjaha sihol buatonmu ia gabe parinangonmu, 21:11 dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok, sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi isterimu,
21:12 jadi maningon boanonmu ia masuk hu rumahmu, maningon suhuronni uluni anjaha buatonni sisilonni, 21:12 maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya,
21:13 maningon tanggalonni hiou na pinaheini sanggah na tarboan ai ia, anjaha marianan ma ia i rumahmu, anjaha tangisanni ma bapani pakon inangni sabulan dokahni, dob ai bulih ma parayakonmu ia, gabe paramangonni, anjaha ia gabe parinangonmu. 21:13 menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan, dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibu bapanya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi isterimu.
21:14 Tapi anggo seng be marosuh uhurmu mangidahsi, maningon palahoonmu do ia huja rosuh ni uhurni; seng bulih jualonmu ia barang parjabolononmu ia, halani na dob marsaor ham hubani. 21:14 Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka haruslah engkau membiarkan dia pergi sesuka hatinya; tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang; tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia.”
21:15 Anggo mardua binuat sada halak, na sada ihaholongi anjaha na sada nari ihagigihon, gabe tubuhan tuah ia humbani sidea na dua ai, na hinaholongan pakon hinagigihonni ai, anjaha na hinagigihon ai do tudu simada anak bunga tubuh ai, (1 Mus. 29:30.) 21:15 “Apabila seorang mempunyai dua orang isteri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik isteri yang dicintai maupun isteri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari isteri yang tidak dicintai,
21:16 jadi bani ari pamberehononni bani tean-teanan tinadingkonni ai bani anakni ai, seng bulih pabangkitonni gabe bunga tubuhni anak ni na hinaholonganni ai gantih ni anak bunga tubuh ni na hinagigihonni ai, 21:16 maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari isteri yang dicintai merugikan anak dari isteri yang tidak dicintai, yang adalah anak sulung.
21:17 maningon akuonni do anak bunga tubuh ni na hinagigihonni ai anak bunga tubuhni, marhitei na mamberehon bani dua bagian humbani ganup na dong bani, ai ia do limbuah ni hagogohonni, ia do simada hak sikahanan. (1 Mus. 49:3.) 21:17 Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari isteri yang tidak dicintai itu, dengan memberikan kepadanya dua bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama: dialah yang empunya hak kesulungan.”
21:18 Anggo adong bani sada halak anak na jungkat anjaha na tarboan-boan uhurni, na so manangihon sora ni bapani barang sora ni inangni, anjaha iajari sidea pe ia, lanjar seng itangihon sidea, 21:18 “Apabila seseorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka,
21:19 maningon tangkapon ni bapani pakon inangni ma ia, anjaha boanonni ma ia luar hulobei ni pangintuai ni huta ai, bani horbangan ni huta iananni ai, 21:19 maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia dan membawa dia keluar kepada para tua-tua kotanya di pintu gerbang tempat kediamannya,
21:20 anjaha nini ma dompak pangintuai ni huta ai: Anaknami on jungkat, anjaha tarboan-boan uhurni, seng itangihon hatanami, sipapangan magou anjaha siparinum. 21:20 dan harus berkata kepada para tua-tua kotanya: Anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum.
21:21 Jadi maningon pargijigon ni sagala dalahi parhuta ai ma ia bani batu ase matei; maningon sonai siapkononmu hajahaton ai hun tongah-tongahmu; jadi ganup ma halak Israel mambogei ai, gabe mabiar. (bd. 13:11, 12.) 21:21 Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu, sehingga ia mati. Demikianlah harus kauhapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu; dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut.”
21:22 Anggo mardousa sada halak, anjaha patut ia marutang hosah, gabe saud ia ibunuh, anjaha igantungkon ham ia bani sada hayu, (Rom 6:23.) 21:22 “Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kaugantung dia pada sebuah tiang,
21:23 seng bulih marborngin bangkei ni ai iatas hayu ai, maningon tanomonmu do ia bani na sadari ai, ai na hona papa ni Naibata do halak na targantung; seng bulih pabutakonmu tanoh na binere ni Jahowa Naibatamu bamu bahen parbagiananmu. (1 Mus. 40:19; Jos. 8:29; 10:27; 19:31; Gal. 3:13.) 21:23 maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah; janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu.”
<< Ulangan 20 Ulangan 22 >>