Ulangan 20

20:1 Anggo laho ham hu parporangan mangimbang munsuhmu, gabe iidah ham huda pakon gareta pakon bala bueinan humbamu, ulang ma ham mabiar mangidah sidea, ai Jahowa Naibatamu do hasomanmu, Ia do mangarahkon ham tangkog hun Masir. 20:1 “Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu, dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak dari padamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab TUHAN, Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, menyertai engkau.
20:2 Ia dob lambin roh dohorni nasiam hu parporangan, maningon roh ma hundohor malim ai anjaha marsahap ma ia hubani bangsa ai, 20:2 Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat,
20:3 nini ma dompak sidea: Tangihon ma alo Israel! Na barah ma nasiam marporang mangimbang munsuhnasiam; ulang ma gobir uhurnasiam, ulang ma nasiam mabiar, ulang ma songgotan anjaha bajoraon nasiam mangidah sidea, 20:3 dengan berkata kepada mereka: Dengarlah, hai orang Israel! Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu; janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka,
20:4 ai Jahowa Naibatanasiam do mardalan rap pakon nasiam laho marporang mangimbang munsuh mangkopkop nasiam, laho mambere hamonangan bani nasiam. 20:4 sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu.
20:5 Anjaha sipanuturi ai pe hatahononni ma hubani bangsa ai sonon: Barang ise pajongjong rumah na baru, tapi lape ibongkot ai, bulih do ai mulak hu rumahni, ase ulang matei ia i parporangan, gabe halak na legan holi mangingani rumah ai. (bd. 16:18.) 20:5 Para pengatur pasukan haruslah berbicara kepada tentara, demikian: Siapakah orang yang telah mendirikan rumah baru, tetapi belum menempatinya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang menempatinya.
20:6 Anjaha barang ise na dob mamungkah sada pohon anggur, hape seng sompat ope ia mangankon buahni, bulih do ia mulak hu rumahni, ase ulang matei ia i parporangan, gabe halak na legan mangankon buahni. (bd. 28:30; 3 Mus. 19:24, 25.) 20:6 Dan siapa telah membuat kebun anggur, tetapi belum mengecap hasilnya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengecap hasilnya.
20:7 Anjaha barang ise na dob martunangan pakon sada naboru, tapi seng ialop ope ia hu rumahni, bulih do ia mulak hu rumahni, ase ulang matei ia i parporangan, gabe halak na legan mambuatsi. (bd. 24:5.) 20:7 Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya.
20:8 Anjaha maningon tambahan ni sipanuturi ai ope mangkatahon hatani hubani bangsa ai: Barang ise na mabiar anjaha gobir uhurni, bulih do ia mulak hu rumahni, ase ulang madotei uhur ni hasomanni ibahen, songon uhurni ai. (Panguh. 7:3.) 20:8 Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian: Siapa takut dan lemah hati? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya.
20:9 Ia dob siap sipanuturi ai mangkatahon hatani hubani bangsa ai, hatahononni ma pambobai ni bala mambobahon bangsa ai. 20:9 Apabila para pengatur pasukan selesai berbicara kepada tentara, maka haruslah ditunjuk kepala-kepala pasukan untuk mengepalai tentara.
20:10 Anggo dohor ma ham bani sada huta laho mamorang ai, maningon usulhononmu do pardameian hujai. (4 Mus. 21:21, 22.) 20:10 Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya.
20:11 Anjaha anggo damei do balosni bamu, anjaha iungkab horbanganni bamu, jadi ganup bangsa isi ni huta ai maningon mambalosi rodimu anjaha gabe jabolonmu. 20:11 Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu.
20:12 Anjaha anggo seng ra sidea mardamei pakon ham, tapi sihol imbangonni ham marporang, maningon hubuon nasiam do huta ai. 20:12 Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya;
20:13 Anggo domma iondoskon Jahowa Naibatamu huta ai hubagas tanganmu, maningon matei tampulonmu ganup dalahi parhuta ai bani podang, (4 Mus. 31:7, 17.) 20:13 dan setelah TUHAN, Allahmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang.
20:14 tapi anggo naboru barang dakdanak, pinahan ronsi atap aha pe na ibagas huta ai, ganup taban-tabanni, bulih do ayobonmu bamu; anjaha bulih do panganonmu taban-taban humbani munsuhmu, na dob binere ni Jahowa Naibatamu bamu. 20:14 Hanya perempuan, anak-anak, hewan dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kaurampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, boleh kaupergunakan.
20:15 Maningon sonai do bahenonmu bani ganup huta na daoh tumang humbamu, sagala na so masuk bani huta ni bangsa sipajuh begu-begu na ijon on. 20:15 Demikianlah harus kaulakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini.
20:16 Tapi anggo humbani pangisi ni huta ni bangsa sipajuh begu-begu do ai, na sihol bereon ni Jahowa Naibatamu bahen parbagiananmu, seng bulih pagoluhonmu age sada halak na marhosah, (Jos. 10:40.) 20:16 Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kaubiarkan hidup apa pun yang bernafas,
20:17 maningon siap do sidea bahenonmu, halak Het, Amori, Kanaan, Peresi, Hevi pakon Jebusi, songon na tinonahkon ni Jahowa Naibatamu bamu; (bd. 7:1, 2.) 20:17 melainkan kautumpas sama sekali, yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu,
20:18 ase ulang iajarhon sidea bani nasiam mangkorjahon sagala horja hagigi, na binahen ni sidea pasangap naibata ni sidea, ase ulang mardousa nasiam bani Jahowa Naibatanasiam. 20:18 supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian, yang dilakukan mereka bagi allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada TUHAN, Allahmu.
20:19 Anggo dokah ham mangkubu sada huta, laho mamorang ai ase tunduk, seng bulih parsedaonmu hayu na ijai marhitei na managilhon hapakmu hujai; bulih do panganonmu buahni, tapi lang bulih anggo robohonmu. Ai jolma do hayu na i ladang ai, ase maningon dihut singgur ai bani pangkubuonmu ai? 20:19 Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya; buahnya boleh kaumakan, tetapi batangnya janganlah kautebang; sebab, pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kaukepung.
20:20 Pitah hayu, na dob binotohmu hinan seng sipanganon buahni, bulih parsedaonmu anjaha robohonmu anjaha pakeionmu bahen pangkubu dompak huta, na marmunsuh pakon ham, paima tunduk huta ai ibahen ham. 20:20 Hanya pohon-pohon, yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kaurusakkan dan kautebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau, sampai kota itu jatuh.”
<< Ulangan 19 Ulangan 21 >>