1 Samuel 9

9:1 Adong ma sada halak hun Benjamin na margoran si Kis, anak ni si Abiel, anak ni si Zeror, anak ni si Bekorat, anak ni si Afiah, sada halak Benjamin, pararta na buei. (Rut 2:1.) 9:1 Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish bin Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada.
9:2 Adong do sada anakni, na margoran si Saul, ganjang bolon anjaha jenges do ia. Seng dong dalahi sijengesan humbani itongah-tongah ni halak Israel, singgan abarani hu atas do hasurunganni humbani ganup halak Israel. (bd. 10:23; 2 Sam. 14:25.) 9:2 Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya; tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok dari padanya: dari bahu ke atas ia lebih tinggi dari pada setiap orang sebangsanya.
9:3 Magou do piga-piga halode boru-boru ni si Kis, bapa ni si Saul ai. Nini si Kis ma dompak si Saul anakni ai: Arahkon ma sada juak-juak in hasomanmu, jadi bingkat ma ho, anjaha laho ma ho mintor mangindahi halode boru-boru ai. 9:3 Kish, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, anaknya: “Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu.”
9:4 Isiari sidea ma dolog Efraim, sonai age tanoh Salisa, hape seng jumpahsi; isiar sidea ma use tanoh Saalim, tapi seng dong ijai. Isiari sidea ma use tanoh Benjamin, hape seng jumpahsi. (2 Raj. 4:42; Joh. 3:23.) 9:4 Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim; juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada; kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya.
9:5 Dob das sidea hu tanoh Sup, ihatahon si Saul ma hubani juak-juakni, na mangkasomanisi ai: Eta ma hita mulak, atap na dob rusakan do uhur ni bapa mangidah hita ase mangidah halode boru-boru ai. (bd. 10:2.) 9:5 Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia: “Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi kuatir mengenai kita.”
9:6 Tapi nini ma mambalosi: Tonggor ma, adong do sada halak ni Naibata i huta on, anjaha sada halak na sangap do ia; sagala na hinatahonni tongon do. Laho ma hita hujai, ra boi do patugahonni banta pasal dalan sidalananta. 9:6 Tetapi orang ini berkata kepadanya: “Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat; segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini.”
9:7 Nini si Saul ma dompak juak-juakni ai: Tonggor ma, porini laho hita, aha ma siboanonta hubani halak ai? Ai domma bois ruti ibagas ranjutta, anjaha seng dong siluah siboanonta hubani halak ni Naibata ai. Aha ma dong banta? (bd. 16:20; 1 Raj. 14:3.) 9:7 Jawab Saul kepada bujangnya itu: “Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?”
9:8 Dob ai nini juak-juak ai ma use dompak si Saul: Tonggor ma, adong do bangku saparompat sekel pirak, ai ma hubere hubani halak ni Naibata ai, ase ipatugah banta dalan sidalananta. 9:8 Jawab bujang itu pula kepada Saul: “Masih ada padaku seperempat syikal perak; itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita.”
9:9 Sapari i tanoh Israel, anggo laho sada halak manungkun Naibata, ihatahon ma: Laita marayak halak na marpanonggoran; ai halak na marpanonggoran do igoran sapari nabi sisonai. (4 Mus. 24:3; 2 Raj. 17:13; 1 Kron. 9:22; Ams. 7:12.) 9:9 — Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini: “Mari kita pergi kepada pelihat,” sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. —
9:10 Nini si Saul ma dompak juak-juakni ai: Dear do hatamai, eta ma. Jadi laho ma sidea hu huta, ianan ni halak ni Naibata ai. 9:10 Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu: “Pikiranmu itu baik. Mari kita pergi.” Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu.
9:11 Sanggah na tangkog sidea bani tangkogan na laho hu huta ai, jumpah sidea ma anak boru na mangalop bah, na laho luar manahui bah, anjaha nini ma dompak sidea: Ai ijon do halak na marpanonggoran ai? 9:11 Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu: “Pelihat ada di sini?”
9:12 Jadi nini sidea ma mambalosi: Ijon do, tonggor ma, na i lobeimuan do ia. Oloskon ham, in pe roh ia hu huta on, ai sihol manggalang do halak simbuei sadari on i buntu-buntu ai. 9:12 Jawab gadis-gadis itu kepada mereka: “Ya, ada, baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini.
9:13 Masukkonsi nasiam hu huta ai, jumpah nasiam ma ia sanggah seng ope tangkog ia hu buntu-buntu ai mangan, ai seng tumaram mangan jolma simbuei ai paima roh ia, halani maningon ia do na mamasu-masu galangan ai; dob ai mangan ma sagala na nidilo. On pe tangkog ma nasiam, mintor jumpah nasiam ma ia. 9:13 Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya, sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan, sebelum ia datang; karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera.”
9:14 Jadi tangkog ma sidea hu huta ai. Sanggah na masuk sidea hu huta ai, iidah sidea ma si Samuel manjumpahkon sidea sanggah laho tangkog ia hu buntu-buntu ai. 9:14 Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit, berpapasan dengan mereka.
9:15 Tapi domma iungkab Jahowa hinan hubani si Samuel, sadari ilobei ni parroh ni si Saul: (1 Raj. 14:5.) 9:15 Tetapi TUHAN telah menyatakan kepada Samuel, sehari sebelum kedatangan Saul, demikian:
9:16 Sonon patar suruhonku ma bam sada halak hun tanoh Benjamin, ase minakanmu ia gabe pambobai ni bangsangku halak Israel, ase ipaluah bangsangku hun tangan ni halak Palistim; ai domma marpanatap uhurhu bani bangsangku, ai domma das bangku doruh-doruh ni sidea. 9:16 “Besok kira-kira waktu ini Aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin; engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umat-Ku Israel dan ia akan menyelamatkan umat-Ku dari tangan orang Filistin. Sebab Aku telah memperhatikan sengsara umat-Ku itu, karena teriakannya telah sampai kepada-Ku.”
9:17 Dob iidah si Samuel si Saul ai, nini Jahowa ma hubani: On ma halak ia, na dob hupatugah bam! Ia ma na sihol manggomgom bangsangku. (bd. 16:12.) 9:17 Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah TUHAN kepadanya: “Inilah orang yang Kusebutkan kepadamu itu; orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umat-Ku.”
9:18 Dob ai idohori si Saul ma si Samuel i horbangan ai, anjaha nini ma: Patugah ham ma bangku, ija do rumah ni halak na marpanonggoran ai? 9:18 Dalam pada itu Saul, datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata: “Maaf, di mana rumah pelihat itu?”
9:19 Jadi nini si Samuel ma mambalosi si Saul: Ahu do halak na marpanonggoran ai; palobei nasiam ma hu buntu-buntu ai, ase rap mangan nasiam sadari on pakon ahu; patar pe pabingkatonku ham, anjaha haganup na ibagas uhurmu ai, hupatugah pe bamu. 9:19 Jawab Samuel kepada Saul, katanya: “Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku; besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu.
9:20 Anggo pasal halode boru-borumu ai do, na magou tolu ari na salpu, ulang pala pusok uhurmu pasal ai, ai domma jumpah. Ai bani ise do jumpah na pinarsinta ni ganup halak Israel? Ai lang bamu do pakon bani ganup ginompar ni bapamu? 9:20 Adapun keledai-keledaimu, yang telah hilang tiga hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau kuatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?”
9:21 Nini si Saul ma mambalosi: Ai lang halak Benjamin do ahu, marga sietekan itongah-tongah ni halak Israel? Ai lang pangkungku do sietekan humbani ganup pangku ni marga Benjamin? Mase ma sonai hatahononmu hubangku? (bd. 15:12, 17.) 9:21 Tetapi jawab Saul: “Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa bapa berkata demikian kepadaku?”
9:22 Dob ai iarahkon si Samuel ma si Saul pakon juak-juakni ai, iarahkon ma sidea hu kamar bolag, anjaha ibahen sidea hundul hampit luluan ni ganup na nidilo ai, tar tolu puluh halak bueini. 9:22 Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira tiga puluh orang.
9:23 Dob ai nini si Samuel ma hubani sipargulei: Boan ma hujon lompah na dob hubere bam, na dob huhatahon bam: Papulig on. 9:23 Berkatalah Samuel kepada juru masak: “Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan: Simpanlah ini dahulu.”
9:24 Dob ai iboan sipargulei ai ma hae bona pakon na longkot hujai, anjaha itibalhon ma ai ilobei ni si Saul; jadi nini si Samuel ma: Tonggor ma, na pinapulig do in bamu, antong pangan ham ma! Na pinapulig hinan do in bamu, paima jumpah panorangni, boi ham mangan pakon na nidilo on. Jadi mangan ma si Saul rap pakon si Samuel sadari ni ai. (3 Mus. 7:32, 33.) 9:24 Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata: “Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu; makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, ketika aku berkata: Aku telah mengundang orang banyak.” Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel.
9:25 Dob tuad sidea hun buntu-buntu ai laho hu huta, ipadear ma podoman bani si Saul i kamar pardatas, dob ai modom ma ia. 9:25 Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota. Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh.
9:26 Dob ai sanggah na naik simarikhuning idilo si Samuel ma si Saul hu kamar pardatas, nini ma: Puho ma ham, ase hupataruh ham. Jongjong ma si Saul, rap luar ma sidea haduasi hu dalan, ia pakon si Samuel. 9:26 Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya: “Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau.” Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi ke luar, yakni ia dan Samuel.
9:27 Sanggah na tuad ai sidea das hu parbalogan ni huta ai, nini si Samuel ma dompak si Saul: Hatahon ma juak-juak ai ase ipalobei, anjaha anggo domma hunlobei ia, soh ma ham ijon tongkin, ase hupatugah bamu hata ni Naibata. 9:27 Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul: “Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah.”
<< 1 Samuel 8 1 Samuel 10 >>