1 Samuel 8

8:1 Jadi dob sayur matua si Samuel, ipabangkit ma anakni ai manguhumi halak Israel. 8:1 Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel.
8:2 Ia goran ni anak sikahananni si Joel do, anjaha goran ni na paduahon ai si Abia do, i Berseba do sidea panguhum. (1 Kron. 6:13.) 8:2 Nama anaknya yang sulung ialah Yoël, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia; keduanya menjadi hakim di Bersyeba.
8:3 Tapi seng iirikkon anakni ai dalan ni bapani, tapi impolan do sidea bani pirak; ra do sidea manjalo sisip laho papeolhon uhum. (5 Mus. 16:19.) 8:3 Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya; mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan.
8:4 Jadi martumpu ma ganup pangintuai ni halak Israel hubani si Samuel i Rama, (bd. 7:17.) 8:4 Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel; mereka datang kepada Samuel di Rama
8:5 nini sidea ma hubani: Tonggor ma, domma sayur matua ham, tapi anggo anakmu seng dong iirikkon sidea dalanmu; on pe pabangkit ham ma bennami sada raja, ase ia manrajai hanami songon na bani ganup bangsa sipajuh begu-begu. (bd. 12:12; 5 Mus. 17:14; Hos. 13:10; Lah. 13:21.) 8:5 dan berkata kepadanya: “Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau; maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain.”
8:6 Tapi sogam do uhur ni si Samuel bani hata na hinatahon ni sidea ai: Bere ham ma bennami raja, ase ia manrajai hanami. Jadi martonggo ma si Samuel hubani Jahowa. 8:6 Waktu mereka berkata: “Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami,” perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada TUHAN.
8:7 Jadi nini Jahowa ma dompak si Samuel: Tangihon ma sora ni bangsa in pasal haganup na hinatahonni ai bam, ai sedo ho, Ahu do na niambungkon ni sidea ijai, ase ulang Ahu be raja bani sidea. (bd. 10:1.) 8:7 TUHAN berfirman kepada Samuel: “Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi Akulah yang mereka tolak, supaya jangan Aku menjadi raja atas mereka.
8:8 Romban hubani haganup pambahenan na binahen ni sidea singgan ni na huarahkon sidea luar hun tanoh Masir ronsi sadari on, itangihon sidea do Ahu laho mambalosi naibata na legan, sonai do homa ibahen sidea hubam. 8:8 Tepat seperti yang dilakukan mereka kepada-Ku sejak hari Aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan Daku dan beribadah kepada allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu.
8:9 On pe tangihon ma sora ni sidea ai, asal ma pangkei isaksihon anjaha ipasingathon ho uhum ni raja na sihol manggomgomi sidea. (Ps. 81:12, 13.) 8:9 Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka.”
8:10 Jadi ipadas si Samuel ma ganup hata ni Jahowa hubani bangsa ai, na mangindo raja humbani. 8:10 Dan Samuel menyampaikan segala firman TUHAN kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya,
8:11 Nini ma: On ma uhum ni raja na sihol manggomgomi nasiam: Buatonni do anaknasiam anjaha bahenonni ma sidea gabe pargareta pakon parhudani, ase marlintun sidea ilobei ni garetani. (bd. 22:17.) 8:11 katanya: “Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu: anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya;
8:12 Anjaha bahenonni ma sidea kopala ni marsasaribu, pakon kopala ni marlima-lima puluh, anjaha deba maninggala jumani pakon manabi sisabionni; manukangi parugas hu parporangan ampa parugas ni garetani. (bd. 22:7.) 8:12 ia akan menjadikan mereka kepala pasukan seribu dan kepala pasukan lima puluh; mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya; senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka.
8:13 Buatonni ma pakon borunasiam laho manggiling minak na morum, barang pardahan barang parmasak. 8:13 Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan.
8:14 Buatonni ma jumanasiam pakon anggurnasiam ampa hayu jetunnasiam, sagala sidearan, anjaha berehononni ma ai hubani juak-juakni. (1 Raj. 21; Hes. 46:18.) 8:14 Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya;
8:15 Buatonni ma parsapuluhan ni gandumnasiam pakon pohon anggurnasiam, anjaha berehononni ma ai hubani juak-juakni pakon suruh-suruhanni. 8:15 dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya sepersepuluh dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain.
8:16 Buatonni ma homa jabolonnasiam dalahi pakon jabolonnasiam naboru, sonai homa lombu pakon halodenasiam, sagala sidearan laho mamakei ai bani horjani. (bd. 14:52; 16:19.) 8:16 Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya.
8:17 Buatonni ma parsapuluhan ni biri-birinasiam, anjaha gabe jabolonni ma nasiam. 8:17 Dari kambing dombamu akan diambilnya sepersepuluh, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya.
8:18 Jadi bani ari ai mandoruhi ma nasiam halani rajanasiam ai, na pinilih nasiam bani nasiam; tapi seng balosan ni Jahowa nasiam bani ari ai. 8:18 Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi TUHAN tidak akan menjawab kamu pada waktu itu.”
8:19 Tapi manjua do bangsa ai manangihon sora ni si Samuel, nini sidea ma: Lang! Maningon adong do sada raja bennami, 8:19 Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata: “Tidak, harus ada raja atas kami;
8:20 ase dos hanami songon haganup bangsa sipajuh-begu-begu, ase rajanami ai ma, na maruhum bennami anjaha mambobahon hanami hu parmunsuhan. 8:20 maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain; raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang.”
8:21 Ase dob ibogei si Samuel ganup hata ni bangsa ai, ipatugah ma ai hubani Jahowa. (ay. 5.) 8:21 Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu, dan menyampaikannya kepada TUHAN.
8:22 Jadi nini Jahowa ma dompak si Samuel: Tangihon ma sora ni sidea ai, anjaha pabangkit ma bani sidea sada raja. Dob ai nini si Samuel ma dompak halak Israel: Laho ma nasiam ganup hu hutani bei. (ay 7, 9; bd. 12:1.) 8:22 TUHAN berfirman kepada Samuel: “Dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka.” Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu: “Pergilah, masing-masing ke kotanya.”
<< 1 Samuel 7 1 Samuel 9 >>