1 Samuel 4

4:1 Sogop ma hata ni si Samuel bani ganup halak Israel. Bingkat ma halak Israel manjumpahkon halak Palistim laho marporang; marsaran ma sidea i Eben-Eser, anjaha halak Palistim marsaran i Afek. (Jos. 15:53.) 4:1a Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel.
4:1b Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben-Haezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek.
4:2 Dob ipatitir halak Palistim bala ni sidea mangimbang halak Israel, marsiporangan ma sidea, talu ma halak Israel ibahen halak Palistim; hona bunuh do ibahen sidea halak Israel ompat ribu halak i parmunsuhan ai. 4:2 Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira empat ribu orang di medan pertempuran itu.
4:3 Jadi dob mulak bangsa ai hu parsaranan, nini pangintuai ni halak Israel ma: Mase ma ipaturut Jahowa hita sadari on talu ibahen halak Palistim? Alop hita ma hun Silo poti parpadanan ni Jahowa, ase roh Ia hu tongah-tongahta, ase ipaluah hita humbani tangan ni munsuhta. (bd. 14:18.) 4:3 Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel: “Mengapa TUHAN membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian TUHAN, supaya Ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita.”
4:4 Dob ai isuruh bangsa ai ma hu Silo na mangalop poti parpadanan ni Jahowa Zebaot hunjai, na marparatas bani Herubim; anjaha ijai do anak ni si Eli na dua ai, si Hopni pakon si Pinehas, rap pakon poti parpadanan ni Naibata. (2 Sam. 6:2.) 4:4 Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian TUHAN semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub; kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu.
4:5 Jadi dob das poti parpadanan ni Jahowa hu parsaranan ai, marsurak ma gogoh halak Israel, pala dugur tanoh ai ibahen. 4:5 Segera sesudah tabut perjanjian TUHAN sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar.
4:6 Jadi dob ibogei halak Palistim sora surak-surak ai, nini sidea ma: Sora surak-surak bolon aha do na i parsaranan ni halak Heber ai? Jadi dob ibotoh sidea, poti ni Jahowa do hape roh hu parsaranan ai, 4:6 Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata: “Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?” Ketika diketahui mereka, bahwa tabut TUHAN telah sampai ke perkemahan itu,
4:7 mabiar tumang ma sidea, ai nini sidea do: Domma roh Naibata hu parsaranan ni sidea ai. Ambahni ai nini sidea ma: Magou ma hita, ai seng ongga ope masa sonon ilobei ni on. 4:7 ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka: “Allah mereka telah datang ke perkemahan itu,” dan mereka berkata: “Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu.
4:8 Magou ma hita! Ise ma na boi paluahkon hita hun tangan ni Naibata na marmulia on? In ma Naibata, na mamunuh halak Masir marhitei bagei-bagei ni sampar i halimisan. (bd. 6:6; 2 Mus. 15:14.) 4:8 Celakalah kita! Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah, yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun.
4:9 Tenger ma uhurnasiam, anjaha patuduh nasiam ma hadalahion nasiam alo halak Palistim, ase ulang iparjabolon sidea nasiam, songon nasiam na marjabolon sidea hinan. Patuduh ma hadalahion nasiam anjaha marporang ma! (Panguh. 13:1; 15:11.) 4:9 Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah!”
4:10 Jadi jobu ma halak Palistim marmunsuh, gabe talu ma halak Israel, anjaha maporus sidea ganup hu lampo-lamponi bei. Hataluan banggal do ai, ai radag do humbani halak Israel tolu puluh ribu halak bala pardalan nahei. 4:10 Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu: dari pihak Israel gugur tiga puluh ribu orang pasukan berjalan kaki.
4:11 Dapot do homa pakon poti ni Jahowa; anjaha na dua anak ni si Eli ai, si Hopni pakon si Pinehas matei do. (bd. 2:34.) 4:11 Lagipula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas.
4:12 Marlintun ma sada halak Benjamin hun parmunsuhan ai, anjaha das ma ia hu Silo sadari ni ai, marpaheian na nirigatan anjaha tanoh iatas uluni. 4:12 Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya.
4:13 Jadi dob das ia, tonggor ma, hundul bani hundulanni do si Eli ilambung dalan manatap-natap, ai ihoruhon uhurni do poti ni Naibata. Anjaha dob das halak ai hu huta ai patugahkon barita ai, mandoraki ma ganup parhuta ai. 4:13 Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu.
4:14 Jadi dob ibogei si Eli sora ni doruh-doruh ai, nini ma: Sora ni hagaoron aha do in? Mangolos ma halak ai roh patugahkon hubani si Eli. 4:14 Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia: “Keributan apakah itu?” Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya.
4:15 Marumur siah puluh ualuh tahun ma si Eli ijia, anjaha domma rambon matani, seng marpangidah be. (bd. 3:2.) 4:15 Eli sudah sembilan puluh delapan tahun umurnya dan matanya sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi.
4:16 Nini halak ai ma dompak si Eli: Na roh hun parmunsuhan do ahu anjaha na maporus hun parmunsuhan do ahu sadari on. Jadi nini si Eli ma: Aha do na masa, alo anakku? 4:16 Kata orang itu kepada Eli: “Aku datang dari medan pertempuran; baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran.” Kata Eli: “Bagaimana keadaannya, anakku?”
4:17 Jadi nini siboan barita ai ma mambalosi: Domma maporus halak Israel ibahen halak Palistim, talu tumang do bangsa in, si Hopni pakon si Pinehas matei do, anjaha tarboan do poti ni Naibata. 4:17 Jawab pembawa kabar itu: “Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin; kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat; lagipula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas.”
4:18 Jadi dob itaringati poti ni Naibata ai, tinggalak ma si Eli hu pudi humbani hundulanni ilambung ni horbangan ai; simpok ma borgokni lanjar matei, ai domma matua ia anjaha mombur homa. ompat puluh tahun do halak Israel iuhumi. 4:18 Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Empat puluh tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel.
4:19 Ia parumaenni, ai ma parinangon ni si Pinehas, boratan rumah do ijia, barah ma toras ni omeini. Jadi dob ibogei na dob iboan poti ni Naibata, anjaha na dob matei simatuani dalahi pakon paramangonni, tompas ma ia lanjar mangintubuh; ai sompong do maborit iahap. 4:19 Adapun menantunya perempuan, isteri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak.
4:20 Marayak laho matei ia, nini naboru na jongjong ilambung ni ai ma hubani: Ulang mabiar, ai anak do na tinubuhkonmin! Tapi seng ibalosi, anjaha seng parduli ia ijai. (1 Mus. 35:17.) 4:20 Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya: “Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki.” Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya.
4:21 Jadi igoran ma dakdanak ai si Ikabod, arti ni hata ai — Domma masab hamuliaon humbani Israel — halani na dob tartaban poti ni Naibata, pakon halani domma matei simatuani dalahi pakon paramangonni. (Ps. 78:61.) 4:21 Ia menamai anak itu Ikabod, katanya: “Telah lenyap kemuliaan dari Israel” — karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya.
4:22 Ai nini do: Domma masab hamuliaon humbani Israel, ai domma tartaban poti ni Naibata. 4:22 Katanya: “Telah lenyap kemuliaan dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas.”
<< 1 Samuel 3 1 Samuel 5 >>