1 Samuel 31

31:1 Jadi marporang ma halak Palistim pakon halak Israel; maporus ma halak Israel hun lobei-lobei ni halak Palistim, anjaha radag ma sidea iatas ni dolog Gilboa. 31:1 Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa.
31:2 Iasak halak Palistim ma si Saul pakon anakni ai, anjaha ibunuh sidea ma si Jonatan, si Abinadab pakon si Malkisua, anak ni si Saul ai. 31:2 Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul.
31:3 Jobu tumang do parporangan ai inggot ni si Saul, anjaha domma torang ia taridah bani halak siparpanah; jadi luha parah ma ia ibahen parpanah ai. 31:3 Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul; para pemanah menjumpainya, dan melukainya dengan parah.
31:4 Jadi nini si Saul ma dompak na mamboan sinjatani: Sintak ma podangmu, tobak ma ahu, ase ulang roh halak na so marsunat ai manobak anjaha pahirihon ahu. Tapi seng ra na mamboan sinjatani ai, halani mabiar tumang do ia. (Panguh. 9:54.) 31:4 Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya: “Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan.” Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya.
31:5 Dob iidah siboan sinjatani ai na dob matei si Saul ai, ia pe idabuhkon ma dirini hubani podangni ai, jadi matei ma ia pakonsi. 31:5 Ketika pembawa senjatanya melihat, bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul.
31:6 Sonai ma parmatei ni si Saul pakon anakni na tolu ai pakon juak-juakni siboan sinjatani ai ampa haganup hasomanni bani na sadari ai. 31:6 Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya, dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu.
31:7 Jadi dob iidah halak Israel, na marianan i dipar ni habungan ai pakon na i dipar ni Jordan, na dob maporus halak Israel, anjaha na dob matei si Saul pakon anakni ai, itadingkon sidea ma huta ni sidea laho maporus. Dob ai roh ma halak Palistim marianan ijai. 31:7 Ketika dilihat orang-orang Israel, yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga; kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana.
31:8 Patarni ai, sanggah na roh halak Palistim ai mangayob ugas-ugas ni na matei ai, jumpah sidea ma si Saul pakon anakni na tolu ai ragei iatas ni dolog Gilboa. 31:8 Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa.
31:9 Ibuat sidea ma uluni, anjaha itanggali ma sinjatani, dob ai isuruh sidea ma halak hu sab tanoh Palistim, laho mambaritahon hamonangan ai hu rumah ni naibata ni sidea pakon hubani bangsani haganup. 31:9 Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat.
31:10 Itibalhon sidea ma sinjatani ibagas rumah ni Astarot; tapi anggo bangkeini igantungkon sidea ma bani tembok ni huta Betsan. 31:10 Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asytoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean.
31:11 Tapi dob ibogei parhuta Jabes na i Gilead barita pasal na binahen ni halak Palistim ai hubani si Saul, (bd. 11:1-11.) 31:11 Ketika penduduk Yabesh-Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul,
31:12 mintor bingkat ma ganup halak na garang, mardalan ma sidea layur sabornginni ai, anjaha ipaturun sidea ma bangkei ni si Saul pakon bangkei ni anakni ai hun tembok ni huta Betsan; dob ai mulak ma sidea hu Jabes anjaha irasog ma ijai. 31:12 maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabesh dan membakar mayat-mayat itu di sana.
31:13 Dob ai ibuat sidea ma holi-holini, itanom ma ai itoruh ni jabi-jabi na i Jabes, anjaha marpuasa ma sidea pitu ari dokahni. (2 Sam. 1:12.) 31:13 Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabesh. Sesudah itu berpuasalah mereka tujuh hari lamanya.
<< 1 Samuel 30 2 Samuel 1 >>