1 Samuel 30

30:1 Jadi bani ari patoluhon, sanggah das si Daud pakon hasomanni hu Ziklag, domma hape imasuki halak Amalek tanoh Dangsina pakon Ziklag. Domma italuhon sidea Ziklag anjaha domma mosog ibahen ai. (bd. 27:8.) 30:1 Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu Tanah Negeb dan Ziklag; Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis.
30:2 Itaban sidea do naboru ganup, ganup na ibagas huta ai, na etek pakon na banggal; ise pe lang na ibunuh, tapi iluahon do sidea, anjaha inunuti sidea ma dalanni. 30:2 Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, dengan tidak membunuh seorang pun; mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya.
30:3 Daskonsi si Daud pakon hasomanni ai hu huta ai, domma mosog hapeni ganup anjaha parinangon pakon anak ampa boru ni sidea domma iboan halak. 30:3 Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan isteri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan.
30:4 Jadi ipagogoh si Daud pakon hasomanni ai ma sorani tangis-tangis, pala seng dong be gogoh ni sidea tangis. 30:4 Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis.
30:5 Parinangonni si Daud sidua halak ai pe iboan do, ai ma si Ahinoam na hun Jesreel pakon si Abigail, parinangon ni si Nabal na hun Karmel hinan. (bd. 25:42, 43.) 30:5 Juga kedua isteri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas isteri Nabal, orang Karmel itu.
30:6 Susah tumang do uhur ni si Daud, halani domma adong sahap ni halak laho manggijikisi bani batu, halani borit ni uhur ni halak ganup, marhitei na tarboan ai anakni pakon boruni. Tapi ipatenger si Daud ma uhurni bani Jahowa, Naibatani ai. (bd. 23:16; Ps. 56:4.) 30:6 Dan Daud sangat terjepit, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada TUHAN, Allahnya.
30:7 Nini si Daud ma dompak malim Abyatar, anak ni si Ahimelek ai: Boan ma baju Epod in bangku! Mintor iboan si Abyatar ma baju Epod ai hubani si Daud. (bd. 23:9.) 30:7 Lalu Daud memberi perintah kepada imam Abyatar bin Ahimelekh: “Bawalah efod itu kepadaku.” Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud.
30:8 Jadi isungkun si Daud ma Jahowa, nini ma: Dear do pardakdakonku panamun ai? Jumpah ahu ope sidea? Nini Jahowa ma mambalosisi: Pardakdak ma, sai jumpah ho ope anjaha tarpaluah ho ope halak ai. (ay. 18, 19.) 30:8 Kemudian bertanyalah Daud kepada TUHAN, katanya: “Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul?” Dan Ia berfirman kepadanya: “Kejarlah, sebab sesungguhnya, engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan.”
30:9 Mintor bingkat ma si Daud rap pakon sionom ratus halak hasomanni ai, das ma sidea i bah Besor. Tading ma deba ijai, dua ratus halak. 30:9 Lalu pergilah Daud beserta keenam ratus orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana,
30:10 Rap pakon siompat ratus halak ai iayak si Daud ma panamun ai; tapi sidua ratus halak ai, na dob lojatu laho mandipari bah Besor ai, tading ma. 30:10 maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta empat ratus orang. Dua ratus orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu, berhenti di sana.
30:11 Dob ai jumpah ma sada halak Masir i ladang, lanjar iboan sidea ma ia hubani si Daud. Ibere sidea ma bani ruti panganonni pakon bah inumonni; 30:11 Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air,
30:12 ambahni ai sansayat ruti na maragu buah ara pakon dua kibul anggur. Jadi dob mangan ia, mulak ma gogohni, ai seng mangan ruti pakon minum bah ia tolu ari tolu borngin dokahni. (Panguh. 15:19.) 30:12 dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan dua buah kue kismis, dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama tiga hari tiga malam.
30:13 Dob ai nini si Daud ma hubani: Ise do tuanmu? Anjaha parja do ho? Nini ma mambalosi: Halak Masir do ahu, jabolon ni sada halak Amalek. Itadingkon tuanku do ahu, halani boritan ahu tolu ari na salpu. 30:13 Kemudian bertanyalah Daud kepadanya: “Budak siapakah engkau dan dari manakah engkau?” Jawabnya: “Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, karena tiga hari yang lalu aku jatuh sakit.
30:14 Na manrampas do hanami hu tanoh ni halak Kereti hampit Dangsina, sonai homa tanoh Juda pakon tanoh ni si Kaleb hampit Dangsina, anjaha isurbuy hanami do huta Ziklag. (Jos. 14:13; 2 Sam. 8:18.) 30:14 Kami telah menyerbu Tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan Tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis.”
30:15 Dob ai nini si Daud ma hubani: Ra do ho mangarahkon hanami hubani panamun ai? Nini ma mambalosi: Anggo ra ham marbija marhitei goran ni Naibata, paboa naso bunuhonmu ahu, anjaha na so ondoskononmu ahu bani tuanku, ra do ahu manaruhkon ham hubani panamun ai. 30:15 Daud bertanya kepadanya: “Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?” Katanya: “Bersumpahlah kepadaku demi Allah, bahwa engkau tidak akan membunuh aku, dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu.”
30:16 Jadi iarahkon ma ia hujai; domma hape merap sidea haganup bani ianan ai, mangan minum anjaha manortori, halani taban-taban na buei ai, na nirampas ni sidea hun tanoh ni halak Palistim pakon tanoh Juda. 30:16 Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar, yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda.
30:17 Dob ai idorab si Daud ma sidea mulai siangkonsi ari das ronsi bodari; sahalak pe lang dong na maluah humbani sidea sobali ni ompat ratus halak anak garama na mangajak unta laho maporus. 30:17 Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam; tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali empat ratus orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta.
30:18 Ipaluah si Daud ma haganup na binuat ni halak Amalek ai; ipaluah ma homa parinangonni na dua ai. 30:18 Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu; juga kedua isterinya dapat dilepaskan Daud.
30:19 Seng dong na magou humbani sidea, na etek barang na magodang, anak barang boru, taban-taban barang atap aha pe, na binuat ni munsuh ai; haganup do mulak iboan si Daud. 30:19 Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka; semuanya itu dibawa Daud kembali.
30:20 Dob ai ibuat si Daud ma biri-biri pakon lombu haganup, ialai-alai sidea ma ai i lobeini, anjaha nini ma: On ma taban-taban ni si Daud. 30:20 Daud mengambil segala kambing domba dan lembu; semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata: “Inilah jarahan Daud.”
30:21 Jadi das ma si Daud hubani sidua ratus halak na malojatu ondi mangirikkon si Daud, na tading i bah Besor; jadi luar ma sidea laho manjumpahkon si Daud pakon hasomanni na rap pakonsi ai. Dob dohor si Daud hubani halak ai, isungkun ma sidea atap na horas-horas do sidea. 30:21 Ketika Daud sampai kepada kedua ratus orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka.
30:22 Dob ai nini halak na so margagan ampa halak na jahat na dihut mangirikkon si Daud ai ma: Halani na so dihut ai sidea pakon hita, seng bulih bereon bani sidea humbani taban-taban na binuatta in, sobali ni parinangonni pakon anakni; bulih do buaton ni sidea ai, anjaha laho sidea mannunut dalanni. 30:22 Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang, yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu, katanya: “Karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka isterinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi!”
30:23 Dob ai nini si Daud ma: Ulang ma sonai bahen nasiam, o saninangku, pasal ugas-ugas ai na dob binere ni Jahowa hubanta. Ia do na manramotkon hita, anjaha iondoskon do panamun ai hubagas tanganta, na roh mangimbang hita. 30:23 Tetapi Daud berkata: “Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian, dengan apa yang diberikan TUHAN kepada kita; sebab Ia telah melindungi kita, dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita.
30:24 Ise ma na ra manangihon nasiam ibagas parhara on? Songon rupei ni halak na tuad hu parporangan, maningon sonai do rupei ni halak na tading manjaga parugas; maningon dos do bagian ni ganup. (4 Mus. 31:27.) 30:24 Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab, bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang; itu akan dibagi sama-sama.”
30:25 Jadi olat ni ari ai nari hu atas gabe uhum pakon aturan ma ai itotapkon bani halak Israel ronsi sadari on. 30:25 Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya; hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang.
30:26 Dob das si Daud i Ziklag, ipantongoskon ma humbani taban-taban ai hubani pangintuai-pangintuai na i tanoh Juda, na marhuan-huan pakonsi, nini ma: On ma sibere-bere bani nasiam humbani taban-taban, na dapot humbani munsuh ni Jahowa. 30:26 Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan: “Inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh TUHAN,”
30:27 Ai ma na i Betel, na i Ramat hampit dangsina, na i Jatir, 30:27 yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot di Tanah Selatan, kepada yang di Yatir,
30:28 na i Aroer, na i Sipmot, na i Estemos, 30:28 kepada yang di Aroër, kepada yang di Sifmot, kepada yang di Estemoa,
30:29 na i Karmel, na i huta ni halak Jerameli, na i huta ni halak Keni, 30:29 kepada yang di Rakhal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Keni,
30:30 na i Horma, na i Bor-Asan, na i Atak, 30:30 kepada yang di Horma, kepada yang di Bor-Asan, kepada yang di Atakh,
30:31 na i Hebron pakon na bani ganup ianan, na binontas ni si Daud rap pakon hasomanni ai. 30:31 kepada yang di Hebron dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara.
<< 1 Samuel 29 1 Samuel 31 >>