1 Samuel 29

29:1 Ipatumpu halak Palistim ma balani haganup i Apek; anjaha halak Israel marsaran do ilambung bah tubuh na i Jesreel. (bd. 4:1.) 29:1 Orang Filistin mengumpulkan segala tentara mereka ke Afek, sedang orang Israel berkemah dekat mata air yang di Yizreel.
29:2 Sanggah na mamontas puanglima ni halak Palistim mambobahon balani marsasaratus pakon marsasaribu, anjaha si Daud pe pakon hasomanni mardalan do hampit pudi rap pakon si Akis, 29:2 Maka ketika raja-raja kota orang Filistin berjalan lewat dalam pasukan-pasukan seratus dan seribu, dan ketika juga Daud beserta orang-orangnya berjalan lewat di belakangnya bersama-sama dengan Akhis,
29:3 jadi nini raja-raja ni halak Palistim ai ma: Aha do horja ni halak Heber on ijon? Jadi nini si Akis ma dompak raja-raja ni halak Palistim ai: Andai do si Daud, juak-juak ni si Saul, raja ni halak Israel; domma hira-hira dua tahun ia i lambungku, anjaha seng dong salah jumpah bani sadokah ia rap pakon ahu ronsi sadari on. 29:3 berkatalah para panglima orang Filistin itu: “Apa gunanya orang-orang Ibrani ini?” Jawab Akhis kepada para panglima orang Filistin itu: “Bukankah dia itu Daud, hamba Saul, raja Israel, yang sudah satu dua tahun bersama-sama dengan aku, tanpa kudapati sesuatu pun kesalahan padanya sejak saat ia membelot sampai hari ini?”
29:4 Tapi manggila ma raja-raja ni halak Palistim bani, nini sidea ma bani: Suruh ham ma halak ai mulak, ase mulak ia bani ianan na dob tinuduhkonmu bani. Ulang ma dihut ia rap pakon hita marporang, ase ulang ia jadi imbang sanggah masa porang. Halani marhitei aha ia boi mardear pakon tuanni, anggo lang marhitei ulu ni halak na rap pakon hita on? 29:4 Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya; serta berkata kepadanya: “Suruhlah orang itu pulang, supaya ia kembali ke tempat, yang kautunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang, bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini?
29:5 Ai lang si Daud do na pinuji ni halak marhitei doding-doding: Marribu-ribu do italuhon si Saul, tapi marlaksa-laksa do italuhon si Daud! (bd. 18:7.) 29:5 Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari, demikian: Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa?”
29:6 Dob ai idilo si Akis ma si Daud, nini ma hubani: Songon sintongni manggoluh Jahowa, na bonar maruhur do ho, anjaha dear do huahap anggo dihut ho rap pakon bala on, halani seng dong jumpah ahu na lang bujur ibagas ho, singgan ni parrohmu hubangku ronsi sadari on. Tapi seng dear uhur ni raja-raja ni halak Palistim mangidah ho. 29:6 Lalu Akhis memanggil Daud, dan berkata kepadanya: “Demi TUHAN yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik, jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu, sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini; tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota.
29:7 Halani ai mulak ma ho, mulak ma ho mardamei-damei, ase ulang seda uhur ni raja-raja ni halak Palistim ibahen ho. 29:7 Sebab itu, pulanglah, pergilah dengan selamat dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu.”
29:8 Nini si Daud ma dompak si Akis: Aha dong na hubahen? Aha dong na salah iidah ham bani juak-juakmu, singgan ni dob roh ahu hu lobeimu ronsi sadari on, mambahen na so bulih dihut ahu marporang dompak munsuh ni tuanku? 29:8 Tetapi Daud berkata kepada Akhis: “Apa yang telah kuperbuat? Dan kesalahan apa yang kaudapati pada hambamu ini, sejak saat aku menjadi hamba kepadamu, sampai hari ini, sehingga aku tidak boleh ikut pergi berperang melawan musuh tuanku raja?”
29:9 Jadi nini si Akis ma mambalosi si Daud: Hubotoh do, na bujur do ho bangku, songon malekat ni Naibata. Tapi domma ihatahon raja-raja ni halak Palistim: Seng bulih ia rapkon hita dihut marporang. (2 Sam. 19:28.) 29:9 Lalu Akhis menjawab Daud: “Aku tahu, engkau ini memang kusukai seperti utusan Allah. Hanya, para panglima orang Filistin telah berkata: Ia tidak boleh pergi berperang bersama-sama dengan kita.
29:10 Halani ai patar girah ma ho laho pakon rayat ni tuanmu, na dihut rap pakon ho hujon; patar siangkonsi ari, laho ma hanima. 29:10 Jadi, bangunlah pagi-pagi beserta orang-orang tuanmu ini yang datang bersama-sama dengan engkau; bangunlah kamu pagi-pagi, segera sesudah hari cukup terang bagimu, dan pergilah.”
29:11 Jadi patarni ai girah sogod, bingkat ma si Daud rap pakon hasomanni, mulak hu tanoh ni halak Palistim. Tapi halak Palistim laho ma dompak Jesreel. 29:11 Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin, sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yizreel.
<< 1 Samuel 28 1 Samuel 30 >>