1 Samuel 28

28:1 Bani panorang ai ipatumpu halak Palistim ma balani laho marporang dompak halak Israel. Jadi nini si Akis ma dompak si Daud: Botoh ma, ham do hasomanku bingkat laho marporang, ham rap pakon hasomanmu. 28:1 Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akhis kepada Daud: “Ketahuilah baik-baik, bahwa engkau beserta orang-orangmu harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara.”
28:2 Nini si Daud ma mambalosi si Akis: Dear, ase ibotoh ham naha gogoh ni juak-juakmu on. Jadi nini si Akis ma dompak si Daud: Antong ham ma pangawalhu sadokah manggoluh ahu. 28:2 Jawab Daud kepada Akhis: “Baik, engkau akan tahu, apa yang dapat diperbuat hambamu ini.” Lalu Akhis berkata kepada Daud: “Sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya.”
28:3 Tapi domma matei anggo si Samuel, domma itangisi ganup halak Israel ia, anjaha itanom i Rama, i hutani. Domma ipalaho si Saul paniaran pakon partondung hun tanohni ai. (bd. 25:1; 2 Mus. 22:17.) 28:3 Adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal.
28:4 Domma martumpu halak Palistim, anjaha marsaran sidea i Sunem; si Saul pe domma ipatumpu ganup halak Israel, anjaha marsaran i Gilboa. 28:4 Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa.
28:5 Jadi dob iidah si Saul bala ni halak Palistim ai mabiar ma ia, gobir tumang uhurni. 28:5 Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar.
28:6 Isungkun si Saul ma Jahowa, tapi seng ibalosi Jahowa ia, barang marhitei nipi barang marhitei urim, barang marhitei nabi pe. (2 Mus. 28:30; 1 Sam. 14:37; 23:9; 1 Kron. 13:3.) 28:6 Dan Saul bertanya kepada TUHAN, tetapi TUHAN tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi.
28:7 Dob ai nini si Saul ma dompak juak-juakni: Pindahi nasiam ma bangku paniaran naboru, ase laho ahu hubani laho manungkunsi. Nini juak-juakni ai ma mambalosi: Tonggor ma, andai i Endor adong do sada halak paniaran naboru. (Lah. 16:16.) 28:7 Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya: “Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah; maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya.” Para pegawainya menjawab dia: “Di En-Dor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah.”
28:8 Dob ai ilagei ma rupani, ipakei ma hiou na legan; laho ma ia rap pakon hasomanni dua halak, mangindahisi; das ma sidea borngin-borngin hubani naboru ai. Jadi nini ma: Patugah ma na sasintongni bangku marhitei na siar bamu, anjaha pahuta ham ma bangku halak na sihol patugahonku bamu. 28:8 Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan dua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul: “Cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu.”
28:9 Nini naboru ai ma hubani: Tonggor ma, ibotoh ham do na binahen ni si Saul, ai ma sonaha paniapkonni bani halak paniaran pakon partondung hun nagori on. Mase ma sihol sidingonmu ahu, ase matei ahu? 28:9 Tetapi perempuan itu menjawabnya: “Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?”
28:10 Mintor marbija ma si Saul marhitei goran ni Jahowa, nini ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, seng marsalah ham ibagas pahara on! 28:10 Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi TUHAN, katanya: “Demi TUHAN yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini.”
28:11 Dob ai nini naboru ai ma: Ise ma pahutaonku bamu? Nini ma: Pahuta ma si Samuel bangku! 28:11 Sesudah itu bertanyalah perempuan itu: “Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?” Jawabnya: “Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku.”
28:12 Dob ibogei naboru ai goran Samuel ai, gogoh ma ia mandoruh anjaha nini naboru ai ma hubani si Saul: Mase ma paoto-otoonmu ahu? Si Saul do hape ham. 28:12 Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian: “Mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul!”
28:13 Nini raja ai ma hubani: Ulang ham mabiar! Aha dong iidah ham? Nini naboru ai ma dompak si Saul: Huidah sada tonduy tangkog hun tanoh. 28:13 Maka berbicaralah raja kepadanya: “Janganlah takut; tetapi apakah yang kaulihat?” Perempuan itu menjawab Saul: “Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi.”
28:14 Nini si Saul ma hubani: Sonaha rupani? Nini naboru ai ma: Adong sada halak na matua tangkog hu atas, marbaju-baju mantel do ia. Jadi ibotoh si Saul ma, si Samuel do ai. Mintor marsombah ma ia, bohini das hu tanoh. (bd. 15:27.) 28:14 Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu: “Bagaimana rupanya?” Jawabnya: “Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah.” Maka tahulah Saul, bahwa itulah Samuel, lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah.
28:15 Nini si Samuel ma dompak si Saul: Mase ma isunsahi ham ahu, marhitei na ipahuta ham ahu? Nini si Saul ma mambalosi: Sosak tumang do ahu; iporang halak Palistim do ahu, anjaha itadingkon Naibata do ahu, seng be ibalosi ahu barang marhitei nabi atap nipi pe, halani ai do ase hudilo ham, ase ipabotohkon ham bangku atap aha do sibahenonku. 28:15 Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul: “Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?” Kata Saul: “Aku sangat dalam keadaan terjepit: orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur dari padaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku, apa yang harus kuperbuat.”
28:16 Dob ai nini si Samuel ma: Tapi mase ma ahu sungkunonmu, anggo Jahowa pe domma sirang humbamu anjaha gabe imbangmu? 28:16 Lalu berbicaralah Samuel: “Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal TUHAN telah undur dari padamu dan telah menjadi musuhmu?
28:17 Domma ibahen Jahowa bamu songon na dob hinatahonni marhitei ahu; domma ibuat Jahowa humbamu harajaon ai, anjaha iberehon hubani halak na legan, hubani si Daud. (bd. 15:28.) 28:17 TUHAN telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankan-Nya dengan perantaraanku, yakni TUHAN telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud.
28:18 Halani na so itangihon ham hata ni Jahowa, anjaha seng idaskon ham hubani halak Amalek pargajag ni uhurni, ai ma halani ase sonin pambahenan ni Jahowa bamu sadari on. (bd. 15:18, 19.) 28:18 Karena engkau tidak mendengarkan suara TUHAN dan tidak melaksanakan murka-Nya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya TUHAN melakukan hal itu kepadamu pada hari ini.
28:19 Ambahni ai ondoskonon ni Jahowa ma halak Israel pakon ham hu tangan ni halak Palistim; patar ma parayakonmu ahu pakon anakmu. Bala ni halak Israel pe ondoskonon ni Jahowa ma hubagas tangan ni halak Palistim. (bd. 31:6.) 28:19 Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan TUHAN ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan TUHAN ke dalam tangan orang Filistin.”
28:20 Jadi mintor tompas ma si Saul langkop hu tanoh, mabiar tumang ia halani hata ni si Samuel ai; anjaha seng margogoh ia, halani seng mangan ia layur sadari saborngin. 28:20 Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa.
28:21 Mintor roh ma naboru ai hubani si Saul, anjaha iidah ma rusak tumang ia; nini ma hubani: Tonggor ma, ibalosi jabolonmu naboru on do ham; huasamkon do hosahku, anjaha hubalosi do hatamu na hinatahonmu bangku. 28:21 Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat, bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya: “Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu; aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kaukatakan kepadaku.
28:22 Halani ai tangihon ham ma hata ni jabolonmu naboru on; hupasirsir ma otik ruti bamu; pangan ham ma, ase adong gogohmu laho mannunuti dalanmu. 28:22 Oleh sebab itu, kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti; makanlah, supaya ada kekuatanmu, apabila engkau berjalan pula.”
28:23 Tapi manjua do ia, nini ma: Seng sir uhurhu mangan! Tapi halani sai ielek-elek juak-juakni pakon naboru ai ia, gabe ibalosi ma sidea. Jongjong ma ia dob ai hundul ma ia hu podom-podoman. 28:23 Tetapi Saul menolak dan berkata: “Aku tidak mau makan.” Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka, lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai.
28:24 Adong do bani naboru ai sada anak ni lombu na pinamombur i rumahni, podas ma isayat ai; ibuat ma nitak, iagu ma ai anjaha imasak ma ruti na so niigaran hunjai. 28:24 Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi.
28:25 Dob ai iidangkon ma ai hulobei ni si Saul pakon juak-juakni ai; jadi mangan ma sidea. Dob ai bingkat ma sidea mardalan bani na saborngin ai. 28:25 Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya, lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga.
<< 1 Samuel 27 1 Samuel 29 >>