1 Samuel 27

27:1 Jadi nini si Daud ma ibagas uhurni: Sai na matei do ahu barang antigan bahenonni si Saul; dearan ma nini uhurhu maporus ahu hu tanoh ni halak Palistim, tontu anggo sonai maronti ma si Saul mangindahi ahu i tanoh Israel, gabe maluah ma ahu humbani tanganni. (bd. 26:19.) 27:1 Tetapi Daud berpikir dalam hatinya: “Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin; maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel dan aku akan terluput dari tangannya.”
27:2 Dob ai bingkat ma si Daud, laho ma ia pakon hasomanni sionom ratus halak ai hubani si Akis, anak ni si Maoh, raja ni Gat. (bd. 21:11; 1 Raj. 2:39.) 27:2 Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ia dan keenam ratus orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akhis bin Maokh, raja kota Gat.
27:3 Jadi marianan ma si Daud rap pakon si Akis i Gat, ia pakon hasomanni, ganup rap pakon rumah tanggani, anjaha si Daud rap pakon parinangonni na dua ai, si Ahinoam na hun Jesreel, pakon si Abigail, parinangon ni si Nabal hinan, halak Karmel ondi. (bd. 25:40-43.) 27:3 Daud dan semua orangnya menetap pada Akhis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya; Daud dengan kedua orang isterinya, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas isteri Nabal, perempuan Karmel.
27:4 Jadi dob ibotoh si Saul, na dob maporus si Daud hu Gat, gabe seng be inunut mangindahisi. 27:4 Setelah diberitahukan kepada Saul, bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya.
27:5 Sahali nini si Daud ma dompak si Akis: Sapala domma jumpahan idop ni uhur ahu i lobeimu, mahua bere ham ma sada huta bangku, ase ijai marianan ahu; mase ma pala marianan juak-juakmu rap pakon ham i huta pamatang? 27:5 Berkatalah Daud kepada Akhis: “Jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?”
27:6 Jadi ibere si Akis ma bani sadari ni ai huta Ziklag. Halani ai ronsi sadari on raja hun Juda do simada huta Ziklag. (Jos. 15:31; Panguh. 1:19.) 27:6 Maka pada hari itu Akhis memberikan Ziklag kepadanya; itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang.
27:7 Ia dokah ni si Daud marianan i tanoh ni halak Palistim satahun ompat bulan do. 27:7 Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah satu tahun empat bulan.
27:8 Dob ai tangkog ma si Daud ampa hasoman-hasomanni, idorab sidea ma halak Gesur, Girsi pakon halak Amalek, ai sidea do siiani tanoh ai humbani sapari nari, hun Sur das hu tanoh Masir. 27:8 Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi dan orang Amalek; sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir.
27:9 Jadi italuhon si Daud ma tanoh ai, seng ipalopas age sahalak pe na manggoluh, dalahi age naboru, tapi itaban do biri-biri, lombu, halode, unta pakon hiou, dob ai mulak ma ia hu si Akis. 27:9 Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan; ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akhis.
27:10 Isungkun si Akis ma ia: Hunja nasiam martaban sadari on? Nini si Daud ma mambalosi: Hun dangsina ni tanoh Juda, atap: Hun dangsina ni tanoh ni halak Jeremeli, atap: Hun dangsina ni tanoh ni halak Keni. 27:10 Jika Akhis bertanya: “Di mana kamu menyerbu pada hari ini?” maka jawab Daud: “Di Tanah Negeb Yehuda,” atau: “Di Tanah Negeb orang Yerahmeel,” atau: “Di Tanah Negeb orang Keni.”
27:11 Tapi lang ipalopas si Daud manggoluh dalahi atap naboru boanon hu Gat, ai nini uhurni: Ase ulang iparpatugah sidea pasal hanami: Sonon do pambahenan ni si Daud. Ase sonai ma pambahenan ni si Daud sadokah marianan ia i tanoh ni halak Palistim. 27:11 Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat, sebab pikirnya: “Jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami, dengan berkata: Beginilah dilakukan Daud.” Itulah kebiasaannya, selama ia tinggal di daerah orang Filistin.
27:12 Tenger do uhur ni si Akis bani si Daud, ai nini uhurni: Domma magigi uhur ni bangsani halak Israel mangidahsi, halani ai gabe juak-juakku ma ia lalap. (1 Mus. 34:30; 2 Mus. 5:21.) 27:12 Tetapi Akhis mempercayai Daud, sebab pikirnya: “Tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya; ia akan menjadi hambaku sampai selamanya.”
<< 1 Samuel 26 1 Samuel 28 >>