1 Samuel 26

26:1 Roh ma halak Sip marayak si Saul hu Gibea, nini sidea ma: Ai lang ibuntu-buntu Hakila do si Daud marponop, hampit hapoltakan ni Jesimon? (bd. 23:19; Ps. 54:2.) 26:1 Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata: “Daud menyembunyikan diri di bukit Hakhila di padang belantara.”
26:2 Dob ai bingkat ma si Saul tuad hu halimisan Sip odor rap pakon tolu ribu halak, na pinilih humbani halak Israel, laho mangindahi si Daud i halimisan Sip. 26:2 Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan tiga ribu orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif.
26:3 Jadi marsaran ma si Saul i buntu-buntu Hakila, ilambung dalan hampit hapoltakan ni halimisan; tapi anggo si Daud marianan do i halimisan. Jadi dob iidah na dob roh si Saul mangirikkonsi hu halimisan, 26:3 Berkemahlah Saul di bukit Hakhila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud, bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun,
26:4 isuruh si Daud ma parkahap, gabe torang ma ibotoh, na dob roh si Saul ai. 26:4 disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah, bahwa Saul benar-benar datang.
26:5 Jadi misir ma si Daud anjaha das ma ia hu parsaranan ni si Saul; iidah si Daud ma ianan parpodoman ni si Saul rap pakon si Abner, anak ni si Ner, pambobai ni balani ai. Modom itongah-tongah ni parsaranan ai do anggo si Saul anjaha halak simbuei ai marsaran manginggotisi. (bd. 14:50; 17:55.) 26:5 Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, — Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah sekelilingnya —
26:6 Dob ai nini si Daud ma hubani si Ahimelek, halak Het ai, pakon hubani si Abisai, anak ni si Seruja, anggi ni si Joab: Ise do na ra hasomanku tuad hu parsaranan ni si Saul? Jadi nini si Abisai ma: Ahu ma tuad hasomanmu. 26:6 berbicaralah Daud kepada Ahimelekh, orang Het itu, dan kepada Abisai, anak Zeruya, saudara Yoab, katanya: “Siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu?” Jawab Abisai: “Aku turun bersama-sama dengan engkau.”
26:7 Jadi das ma si Daud pakon si Abisai hu ianan ai borngin-borngin; modom do ijai si Saul itongah-tongah ni parsaranan ai, anjaha pantik do tanjani hu tanoh ilambung uluni; anjaha modom do si Abner pakon halak ai ganupan manginggotisi. 26:7 Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya.
26:8 Dob ai nini si Abisai ma dompak si Daud: Domma iondoskon Naibata imbangmu hubagas tanganmu sadari on; halani ai lopas ham ma ase hupantom ia bani tanjangkon hu tanoh, sahali mamantom seng pala mardua hali. (2 Sam. 16:9.) 26:8 Lalu berkatalah Abisai kepada Daud: “Pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan dua kali.”
26:9 Tapi nini si Daud ma dompak si Abisai: Ulang bunuh ia! Ise ma na mamunuh na mininakan ni Jahowa, gabe lang hona uhum ia? 26:9 Tetapi kata Daud kepada Abisai: “Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi TUHAN, dan bebas dari hukuman?”
26:10 Nini si Daud ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa, Jahowa ma na mamunuhsi, barang roh ajalni gabe matei, barang bingkat ma ia hu parporangan gabe matei. (bd. 24:13; 28:10.) 26:10 Lagi kata Daud: “Demi TUHAN yang hidup, niscaya TUHAN akan membunuh dia: entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana.
26:11 Daoh ma in humbangku, halani Jahowa, anggo mintor ahu mangonai tangan hubani na mininakan ni Jahowa; on pe buat ma tanjani, na ilambung ni uluni ai, pakon gusi ai ase laho hita. 26:11 Kiranya TUHAN menjauhkan dari padaku untuk menjamah orang yang diurapi TUHAN. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi.”
26:12 Dob ai ibuat si Daud ma tanjani pakon gusi na ilambung ni uluni si Saul ai; jadi laho ma sidea. Sada pe lang na mangidah ai, barang na mambotoh ai, barang na tarpuho; ai tarpodom do sidea ganup, halani sinok do sidea haganup ibahen Jahowa. (1 Mus. 2:21; 15:12.) 26:12 Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur, karena TUHAN membuat mereka tidur nyenyak.
26:13 Dob ai mandipar ma si Daud hu lopah ai, jongjong ma ia i pakpak ni dolog ai mandaoh-daoh, tar daoh do parholangan ni sidea ai. 26:13 Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara mereka.
26:14 Dob ai dilo-dilo ma si Daud hubani bala ai pakon hubani si Abner anak ni si Ner, nini ma: Ai lang balosanmu ahu Abner? Nini si Abner ma mambalosi: Ai ise do ho na dilo-dilo hubani raja in? 26:14 Dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya: “Tidakkah engkau menjawab, Abner?” Maka jawab Abner, katanya: “Siapakah engkau ini yang berseru-seru kepada raja?”
26:15 Nini si Daud ma dompak si Abner: Ai lang dalahi do ham? Ise ma na songon ham i Israel? Mase ma lang ijaga ham tuanmu, raja in? Ai roh do sahalak humbani bala in sihol mangagou raja in, tuanmu in. 26:15 Kemudian berkatalah Daud kepada Abner: “Apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja, tuanmu itu.
26:16 Seng dear in na binahenmu in. Songon sintongni manggoluh Jahowa, talup do ham matei, ai lang iramotkon ham tuanmu, na mininakan ni Jahowa. On pe tonggor ma, ija do tanja pakon gusi ianan ni bah na ilambung ni uluni ai? 26:16 Tidak baik hal yang kauperbuat itu. Demi TUHAN yang hidup, kamu ini harus mati, karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi TUHAN itu. Sekarang, lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya?”
26:17 Jadi itanda si Saul ma sora ni si Daud ai, lanjar nini ma: Soramu do in, alo Daud anakku? Nini si Daud ma: Sorangku ma da, rajanami. 26:17 Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata: “Suaramukah itu, anakku Daud?” Jawab Daud: “Suaraku, tuanku raja.”
26:18 Nini ma: Mase ma ipardakdak tuanku jabolonni? Ai aha dong na hubahen? Anjaha hajahaton aha adong ihorjahon tanganku? (bd. 20:1; 24:18.) 26:18 Lalu berkatalah ia: “Mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah kuperbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku?
26:19 On pe, tangar ham ma, rajanami hata ni jabolonmu: Anggo Jahowa do, na mangojur ham mangimbang ahu, sai ijalo ma sada galangan; tapi anggo jolma do: Sai hona papa ma ia ilobei ni Jahowa, halani na niusirni ai ahu sadari on, ase ulang dapotan ahu humbani parbagianan ni Jahowa, anjaha nini: Laho ho, marsombah hubani naibata na legan. (Ps. 42:2-5; 84:11; 143:6-12.) 26:19 Oleh sebab itu, kiranya tuanku raja mendengarkan perkataan hambanya ini. Jika TUHAN yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah Ia mencium bau korban persembahan; tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan TUHAN, karena mereka sekarang mengusir aku, sehingga aku tidak mendapat bagian dari pada milik TUHAN, dengan berkata: Pergilah, beribadahlah kepada allah lain.
26:20 On pe, ulang ma namin durus darohku daoh hun lobei ni Jahowa; ai luar do raja ni halak Israel mangindahi hosahku songon sada halak, na marburu dayok rimba iatas dolog. (bd. 24:15.) 26:20 Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah, jauh dari hadapan TUHAN. Sebab raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku, seperti orang memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung.”
26:21 Dob ai nini si Saul ma: Domma mardousa ahu; mulak ma ho, Daud anakku, seng be bahenonku na masambor bam, ai harga do hosahku iahap ho sadari on; tonggor ma, haotoon do na hubahen anjaha kahou tumang do ahu. 26:21 Lalu berkatalah Saul: “Aku telah berbuat dosa, pulanglah, anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya, perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali.”
26:22 Nini si Daud ma mambalosi: Tonggor ma, ijon do tanja ni raja in, isuruh ma sada halak humbani anak garama in mangalop. 26:22 Tetapi Daud menjawab: “Inilah tombak itu, ya tuanku raja! Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya.
26:23 Jahowa ma na mambalaskon bani ganup hita romban hubani hapintoranni pakon habonaranni; domma namin iondoskon Jahowa ham sadari on hubagas tanganku, tapi seng ra ahu mardas tangan hubani na mininakan ni Jahowa. 26:23 TUHAN akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab TUHAN menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi TUHAN.
26:24 Ai songon harga ni hosahmu in bangku sadari on, sai sonin ma harga ni hosahku ilobei ni Jahowa, anjaha sai ipaluah ma ahu humbani sagala hasosakan. (bd. 25:29; 2 Sam. 4:9.) 26:24 Dan sesungguhnya, seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata TUHAN, dan hendaknya Ia melepaskan aku dari segala kesusahan.”
26:25 Dob ai nini si Saul ma dompak si Daud: Sai dapotan pasu-pasu ma ho, Daud, anakku! Sai na saud do in bahenonmu anjaha jadi do. Dob ai inunuti si Daud ma dalanni, anjaha si Saul pe mulak ma hubani iananni. (bd. 24:21.) 26:25 Lalu berkatalah Saul kepada Daud: “Diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud. Apa jua pun yang kauperbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya.” Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya.
<< 1 Samuel 25 1 Samuel 27 >>