1 Samuel 25

Si Nabal pakon si Abigail
25:1 Matei ma si Samuel, jadi martumpu ma ganup halak Israel, itangisi sidea ma ia, anjaha itanom ma ia dohorhon rumahni i Rama. Tapi misir ma anggo si Daud, tuad hu halimisan Paran. (bd. 28:3.) 25:1 Dan matilah Samuel; seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran.
25:2 Adong ma sada halak Maon, na marparusahaan i Karmel. Halak na bayak tumang do ia; adong do tolu ribu biri-biri anjaha saribu hambingni. Sanggah manrasip biri-biri do ia i Karmel. 25:2 Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon, yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya: ia mempunyai tiga ribu ekor domba dan seribu ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya.
25:3 Ia goran ni dalahi ai si Nabal do, anjaha goran ni parinangonni si Abigail. Na pentar do naboru ai anjaha jenges; tapi anggo dalahi ai na jungkat anjaha na jahat do paruhuranni; ginompar ni si Kaleb do ia. 25:3 Nama orang itu Nabal dan nama isterinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb.
25:4 Ibogei si Daud ma i halimisan, na manrasip biri-biri do si Nabal ai. 25:4 Ketika didengar Daud di padang gurun, bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya,
25:5 Jadi isuruh si Daud ma sapuluh anak garama, nini ma dompak anak garama ai: Tangkog ma hanima hu Karmel marayak si Nabal, padas hanima ma tabingku bani. 25:5 maka Daud menyuruh sepuluh orang dan kepada orang-orang itu Daud berkata: “Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku
25:6 Sonon ma hatahon hanima bani: Damei ma bamu, damei ma bani rumahmu anjaha damei ma bani ganup na dong bamu. 25:6 dan sampaikanlah salam ini kepadanya: Selamat! Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu.
25:7 Hubogei do na manrasip biri-biri do ham; na rap pakon hanami do parmahanmu, seng ongga isunsahi hanami sidea, anjaha seng ongga magouan atap aha pe sidea, sadokah sidea i Karmel. 25:7 Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang dari pada mereka selama mereka ada di Karmel.
25:8 Sungkun ham ge parhorjamu, patugahon ni sidea do pasal ai bamu. On pe holong ma uhurmu mangidah anak garama on, ai tudu sanggah ari na madear do hanami roh. Mahua bere ham ma hubani jabolonmu on pakon hubani anakmu si Daud na adong tudu ibagas tanganmu. 25:8 Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu; bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu.”
25:9 Dob das hasoman ni si Daud ai hujai, ipatugah sidea ma ganupan ai hubani si Nabal marhitei goran ni si Daud; jadi ipaima sidea ma. 25:9 Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti.
25:10 Nini si Nabal ma mambalosi hasoman ni si Daud ai: Ise do si Daud? Ise do anak ni si Isai? Buei do sonari jabolon na lintun humbani tuanni. 25:10 Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya: “Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya.
25:11 Mintor buatonku ma rutingku pakon bahku ampa pinahanku na dob husayat bani panrasipanku laho mamberehon ai bani halak na so hubotoh hunja rohni? 25:11 Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?”
25:12 Dob ai marhusor ma hasoman ni si Daud sihol mulak, anjaha dob das sidea, ipatugah ma ganupan hata ai hubani si Daud. 25:12 Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka.
25:13 Nini si Daud ma dompak hasomanni ai: Ganup ma marsigonditkon podangni bei! Jadi ganup ma sidea marsigonditkon gonditni; si Daud pe igonditkon ma podangni; dob ai iirikkon sidea ma si Daud, ompat ratus halak bueini, tapi tading do dua ratus halak manjaga ugas-ugas. 25:13 Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya: “Kamu masing-masing, sandanglah pedang!” Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya; Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira empat ratus orang maju mengikuti Daud, sedang dua ratus orang tinggal menjaga barang-barang.
25:14 Tapi ipatugah sahalak siparhorjani ma hubani si Abigail, parinangon ni si Nabal ai, nini ma: Isuruh si Daud do suruhanni hun halimisan, laho padaskon hata harosuhni hubani tuanta, tapi isorgangi do sidea. 25:14 Tetapi kepada Abigail, isteri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya: “Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka.
25:15 Na dear tumang do pambahenan ni halak ai bennami, seng ongga ikahua hanami, anjaha seng ongga magouan atap aha pe hanami sadokah rap hanami pakon sidea marmahan i sampalan. 25:15 Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami; mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu-lalang di dekat mereka, ketika kami ada di ladang.
25:16 Songon tembok do sidea bennami borngin pakon arian sadokah hanami marmahan i lambung ni sidea. 25:16 Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka.
25:17 Halani ai paruhurhon ham anjaha timbang ham ma, barang aha sibahenonmu; ai domma iputuskon uhum hamagouan dompak tuanta pakon ganup isi ni rumahni ganupan; paruhur na jahat do tuanta, seng tarparsahapkon age ise ia. 25:17 Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kauperbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia.”
25:18 Dob ai tarolos ma si Abigail, ibuat ma dua ratus ruti pakon dua gusi huling-huling anggur, lima biri-biri na dob pinamasak, lima tumba gandum na dob pinahpah, saratus kuei na maragu buah kurma; inahkon ma ganupan ai huatas ni halode. 25:18 Lalu segeralah Abigail mengambil dua ratus roti, dua buyung anggur, lima domba yang telah diolah, lima sukat bertih gandum, seratus buah kue kismis dan dua ratus kue ara, dimuatnyalah semuanya ke atas keledai,
25:19 Dob ai ihatahon ma hubani jabolonni: Parlobei ma hanima laho, mintor roh pe ahu hun pudinima. Tapi seng ipatugah ai hubani paramangonni si Nabal. 25:19 lalu berkata kepada bujang-bujangnya: “Berjalanlah mendahului aku; aku segera menyusul kamu.” Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahunya.
25:20 Jadi sanggah na mangajak halode ai ia tuad, lingod ibahen dolog-dolog ai, sompong tuad ma si Daud pakon hasomanni mandompakkonsi; jadi pajumpah ma ia pakon sidea. 25:20 Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya, turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka.
25:21 Tapi domma ihatahon si Daud hinan: Soya-soya do hape na hujaga ganup na dong bani ai i halimisan gabe seng magouan atap aha ia; tapi ibalaskon do na jahat bangku balos ni na madear. 25:21 Daud tadinya telah berkata: “Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya; ia membalas kebaikanku dengan kejahatan.
25:22 Sonai ma ibahen Naibata hubani si Daud, lobihni ai ope, anggo adong na manggoluh tading palopasonku humbani ganup na adong bani paima siang ari, sahalak dalahi pe lang. (1 Raj. 14:10.) 25:22 Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika kutinggalkan hidup sampai pagi seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya.”
25:23 Tapi dob iidah si Abigail si Daud ai, tarolos ma ia turun hun datas halode ai, anjaha manrogop ma ia ilobei ni si Daud anjaha isombah ma ia. 25:23 Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah.
25:24 Idabuhkon ma dirini ilobei ni nahei ni si Daud anjaha nini ma: Ahu do tuannami, na marsalah ai; lopas ham ma jabolonmu naboru on mangkatahon hata i lobeimu, anjaha tangar ham ma hata ni jabolonmu naboru on. 25:24 Ia sujud pada kaki Daud serta berkata: “Aku sajalah, ya tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini.
25:25 Ulang ma iparuhurhon tuanku parlahou ni si Nabal na jahat ai, ai songon goranni ai do ia; si Nabal do goranni, anjaha gok haotoon do ia. Tapi anggo ahu, jabolonmu naboru on, seng dong huidah hasoman ni tuanku na sinuruhmu ai. 25:25 Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia: Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang tuanku suruh.
25:26 On pe, tuannami, songon sintongni manggoluh Jahowa, anjaha manggoluh homa pakon ham, na dob niolatan ni Jahowa madabuh hubagas utang daroh, anjaha mangurupi dirimu marhitei tanganmu sandiri: Sai songon si Nabal ma munsuhmu pakon halak na mansura-surahon hamagouan hubani tuannami. (ay. 31; bd. 24:6, 13; Pod. 20:22; Rom 12:17-19.) 25:26 Oleh sebab itu, tuanku, demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah TUHAN dari pada melakukan hutang darah dan dari pada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap tuanku!
25:27 On pe, sibere-bere na binoan ni jabolonmu naboru hubani tuannami, mahua nabere ma in bani halak na saodoran pakon tuannami. 25:27 Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti tuanku.
25:28 Sai marpangulaki ma uhurmu mangidah salah ni jabolonmu naboru on; ai sai na pajonamon ni Jahowa do bani tuannami rumah na totap, halani parporangan ni Jahowa na nidalankonmu, anjaha sadokah ham manggoluh, seng dong jumpah na masambor ibagas ham. (bd. 18:17; 24:12.) 25:28 Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah TUHAN akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku ini melakukan perang TUHAN dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu.
25:29 Anggo adong halak na jongjong marburu ham barang mantahihon hosahmu, sai simpan ma namin hosah ni tuannami ibagas balut-balutan ni halak, na manggoluh ilambung ni Jahowa, Naibatamu. (bd. 26:24; 22:23.) 25:29 Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada TUHAN, Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankan-Nya dari dalam salang umban.
25:30 Anjaha anggo domma ibahen Jahowa hubani tuannami haganup na madear na hinatahonni hubamu, anjaha ipabangkit ham gabe pambobai ni halak Israel, (2 Sam. 5:2.) 25:30 Apabila TUHAN melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankan-Nya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel,
25:31 sai ulang ma gabe urat ni pusok ni uhur barang panosalan ni uhur ai bamu, halani na manduruskon daroh ham seng pala marhala, anjaha na niurupanmu dirimu marhitei tanganku sandiri. Anjaha anggo domma ibahen Jahowa na madear hubani tuannami, sai ingat ham ma jabolonmu naboru on. (ay. 26, 33; bd. 24:6, 16.) 25:31 maka tak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila TUHAN berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini.”
25:32 Dob ai nini si Daud ma dompak si Abigail: Pinuji ma Jahowa, Naibata ni Israel, na marsuruh ham sadari on manjumpahkon ahu. 25:32 Lalu berkatalah Daud kepada Abigail: “Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini;
25:33 Pinuji ma homa hapantasonmu, sonai homa ham, halani na niolatmu ai ahu sadari on madabuh hubagas utang daroh pakon mangurupi diringku marhitei tanganku sandiri. (ay. 26, 31.) 25:33 terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku dari pada melakukan hutang darah dan dari pada bertindak sendiri dalam mencari keadilan.
25:34 Tapi songon sintongni manggoluh Jahowa, Naibata ni Israel, na mangolat ahu mambahen na masambor bamu; ai ambit lang podas ham roh manjumpahkon ahu, seng dong be dalahi na tading bani si Nabal paima siang ari. (ay. 22.) 25:34 Tetapi demi TUHAN, Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku dari pada berbuat jahat kepadamu — jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing.”
25:35 Jadi ijalo si Daud ma siluah na binoanni ai, anjaha nini ma hubani: Mulak ma ham ibagas damei hu rumahmu. Tonggor ma, domma hubalosi pangindoanmu, anjaha domma marpangulaki uhurhu mangidah ham. (1 Mus. 19:21.) 25:35 Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia, dan berkata kepadanya: “Pulanglah dengan selamat ke rumahmu; lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik.”
25:36 Jadi dob das si Abigail hubani si Nabal, mangan minum do ia i rumahni songon sada raja, marmalas ni uhur do ia anjaha mabuk tumang. Halani ai aha pe lang ipatugah hubani, hata etek barang hata banggal, paima siang ari. 25:36 Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah, Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya, seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceriterakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya, sampai fajar menyingsing.
25:37 Patarni dobkonsi malum mabuk ni si Nabal ai, ipatugah parinangonni ai ma bani ganup hata ai. Jadi mintor soh ma mardalan pusu-pusuni ibagas angkulani, gabe songon batu ma ia. 25:37 Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceriterakanlah kepadanya oleh isterinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu.
25:38 Anjaha pala ope sapuluh ari nari ase itompas Jahowa si Nabal, jadi matei ma ia. 25:38 Dan kira-kira sepuluh hari sesudah itu TUHAN memukul Nabal, sehingga ia mati.
25:39 Jadi dob ibogei si Daud na dob matei si Nabal, nini ma: Pinuji ma Jahowa na mambalaskon hubani si Nabal pangapasion na bangku anjaha na mangolat ahu humbani na mangkorjahon hajahaton. Domma ibalikkon Jahowa hubani uluni hajahaton ni si Nabal. Dob ai isuruh si Daud ma suruhanni mangkatahon hatani hubani si Abigail, sihol mambuatsi bahen parinangonni. 25:39 Ketika didengar Daud, bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia: “Terpujilah TUHAN, yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hamba-Nya dari pada berbuat jahat. TUHAN telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri.” Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi isterinya.
25:40 Dob das suruhan ni si Daud ai hubani si Abigail i Karmel, marsahap ma sidea pakonsi, nini ma: Isuruh si Daud do hanami bamu, laho mangalopi ham bahen parinangonni. 25:40 Para hamba Daud datang kepada Abigail di Karmel dan berkata kepadanya, demikian: “Daud menyuruh kami kepadamu untuk mengambil engkau menjadi isterinya.”
25:41 Dob ai jongjong ma ia, manrogop ma ia, bohini das hu tanoh, anjaha nini ma: Tonggor ma, ra do ahu jabolonmu naboru on gabe jabolon, laho mamurihi nahei ni juak-juak ni tuannami. (ay. 22; Joh. 13:8.) 25:41 Lalu bangkitlah perempuan itu berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata: “Sesungguhnya, hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku itu.”
25:42 Dob ai mangolos ma si Abigail marugas, iajak ma halodeni, anjaha naboru suruh-suruhanni na lima ai do mangkasomanisi; iirikkon sidea ma suruhan ni si Daud ai, jadi gabe parinangonni ma ia. (bd. 27:3; 30:5.) 25:42 Kemudian berkemaslah Abigail dengan segera; ia menunggang keledainya, dengan diiringi lima orang pelayan perempuan. Ia mengikuti suruhan Daud itu dan menjadi isteri Daud.
25:43 Tapi domma ibuat si Daud homa si Ahinoam na hun Jesreel, jadi duasi ma sidea gabe parinangonni. (Jos. 15:56.) 25:43 Juga Ahinoam dari Yizreel telah diambil Daud menjadi isterinya; kedua perempuan itu menjadi isterinya.
25:44 Tapi domma iberehon si Saul si Mikal, boruni ai, parinangon ni si Daud ai, hubani si Paltiel, anak ni si Lais na hun Gallim (2 Sam. 3:15.) 25:44 Tetapi Saul telah memberikan Mikhal, anaknya perempuan, isteri Daud, kepada Palti bin Lais, yang dari Galim itu.
<< 1 Samuel 24 1 Samuel 26 >>