1 Samuel 24

24:1 Dob ai tangkog ma si Daud hunjai, lanjar marianan i dolog-dolog ni Enggedi. 24:1 Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi.
24:2 Jadi dob mulak si Saul humbani na mardakdak halak Palistim ai, ipatugah halak ma hubani: Tonggor ma, i halimisan Enggedi do si Daud. 24:2 Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya, demikian: “Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi.”
24:3 Dob ai iarahkon si Saul ma tolu ribu halak pilihan humbani ganup halak Israel, jadi laho ma ia mangindahi si Daud pakon hasomanni ai ilambung ni dolog batu parbedaran. 24:3 Kemudian Saul mengambil tiga ribu orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu Kambing Hutan.
24:4 Das ma ia hu harang ni biri-biri i lambung ni dalan ai, adong do ijai sada liang; masuk ma si Saul hubagas; uhurni sihol hu duru tongkin ijai. Tapi hundul do si Daud pakon hasomanni ai bani pamurnangan ni liang ai. (Ps. 142:1.) 24:4 Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat, tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu.
24:5 Jadi nini hasoman ni si Daud ai ma hubani: Domma jumpah ari, na hinatahon ni Jahowa bamu: Tonggor ma, Ahu do mangondoskon munsuhmu hubagas tanganmu, anjaha bahen ma bani romban hubani rosuh ni uhurmu. Dob ai jongjong ma si Daud, anjaha isayat ma asok-asok suhi-suhi ni mantel ni si Saul ai. 24:5 Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud: “Telah tiba hari yang dikatakan TUHAN kepadamu: Sesungguhnya, Aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kaupandang baik.” Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam.
24:6 Dob ai dosak-dosak ma taroktok ni si Daud, halani na dob sinayatni ai suhi-suhi ni mantel ni si Saul ai. (ay. 16; bd. 25:26.) 24:6 Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul;
24:7 Nini ma dompak hasomanni ai: Daoh ma ai humbangku ibahen Jahowa, mambahen na sonai hubani tuanku na dob mininakan ni Jahowa, anjaha mangonai tangan hubani, ai na dob mininakan ni Jahowa do ia. (2 Sam. 1:14; Ps. 105:15.) 24:7 lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya: “Dijauhkan TUHANlah kiranya dari padaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi TUHAN, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi TUHAN.”
24:8 Iulangi si Daud ma hasoman ai marhitei hata ai, seng ibere sidea mardas tangan hubani si Saul. Dob ai ijongjongkon si Saul ma, itadingkon ma liang ai laho mannunuti dalanni. 24:8 Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu; ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya.
24:9 Dob ai ijongjongkon si Daud ma homa laho luar humbagas liang ai, anjaha dilo-dilo ma ia humpudi ni si Saul: Ham Raja, tuannami! Jadi dob mangkawah si Saul dompak pudi, manrogop ma si Daud marsombah hubani raja ai, bohini das hu tanoh. 24:9 Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya: “Tuanku raja!” Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah.
24:10 Nini ma hubani si Saul: Mase ma itangihon ham hata bolah-bolah ni halak na mangkatahon: Tonggor ma, manguhurhon na masambor do si Daud hubamu? 24:10 Lalu berkatalah Daud kepada Saul: “Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan: Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?
24:11 Tonggor ma, panonggormu sandiri mangidah sadari on, na dob niondoskon ni Jahowa ham sadari on hubagas tanganku ibagas liang ai; adong do deba namin mangkatahon ahu mamunuh ham, tapi huramotkon do ham, ai nini uhurhu: Seng bulih mangonai tangan ahu hubani tuanku, ai na dob mininakan ni Jahowa do ia. 24:11 Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat, bahwa TUHAN sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu; ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku: Aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi TUHAN.
24:12 Tapi, ham bapa! Tonggor ham ma suhi-suhi ni bajumu ibagas tanganku; marhitei na husayat suhi-suhi ni bajumu, tapi lang hubunuh ham, boi do botohon anjaha idahonmu, na so adong hajahaton barang na ilat ibagas uhurhu; seng dong dousangku dompak ham. Tapi ham do na mandarami ahu sihol mamunuh ahu. (bd. 25:18.) 24:12 Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini! Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kauketahui dan kaulihat, bahwa tanganku bersih dari pada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku.
24:13 Jahowa do na manguhumi hita, anjaha Jahowa ma na mambalaskon ahu bamu; tapi na so bulih do anggo tanganku mangonai bamu. (Rom 12:19; 1 Ptr. 2:23.) 24:13 TUHAN kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau, TUHAN kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau;
24:14 Songon na hinatahon ni umpasa ni na matua sapari: Humbani halak parjahat roh hajahaton; tapi anggo tanganku seng bulih mangonai bamu. 24:14 seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan: Dari orang fasik timbul kefasikan. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau.
24:15 Mangayak-ayak ise do ase luar raja ni Israel? Ise do na pinardakdakmu? Baliang na matei-matei do, barang hutu ni baliang sangkamata? 24:15 Terhadap siapakah raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kaukejar? Anjing mati! Seekor kutu saja!
24:16 Halani ai Jahowa ma Panguhum, Ia ma na manguhumi hita, Ia ma na mangidah on, Ia ma na mantinggilhon partinggilanku, anjaha Ia ma na paluahkon ahu humbani tanganmu. (ay. 6.) 24:16 Sebab itu TUHAN kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau; Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu.”
24:17 Jadi dobkonsi ihatahon si Daud hata ai hubani si Saul, gabe nini si Saul ma: Soramu do in, Daud, anakku? Jadi ipagogoh si Saul ma sorani doruh-doruh. 24:17 Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul: “Suaramukah itu, ya anakku Daud?” Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul.
24:18 Nini ma dompak si Daud: Pintoran do ho humbangku; na dear do ibahen ho hubangku, tapi anggo ahu na jahat do hubalaskon hu bam. 24:18 Katanya kepada Daud: “Engkau lebih benar dari pada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu.
24:19 Domma ipatalar ho sadari on dear ni pambahenanmu bangku, ai ma marhitei na so binunuhmin ahu, sanggah na niondoskon ni Jahowa ahu hubagas tanganmu. 24:19 Telah kautunjukkan pada hari ini, betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku: walaupun TUHAN telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku.
24:20 Ai porini jumpah halak munsuhni, mintor tumaram ma palopasonni ia laho marsonang-sonang? Sai ibalaskon Jahowa ma na madear hubam, balas ni na binahenmin hubangku sadari on. 24:20 Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? TUHAN kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kaulakukan kepadaku pada hari ini.
24:21 On pe, tonggor ma, torang do hubotoh na maningon gabe raja do ho, anjaha na maningon totap do harajaon Israel ibagas tanganmu. (bd. 23:17.) 24:21 Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu, bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu.
24:22 Halani ai bulawankon ma marhitei goran ni Jahowa, paboa na so siapkononmu ginomparhu i pudingku hun rumah ni bapa. 24:22 Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi TUHAN, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku.”
24:23 Jadi ibulawankon si Daud ma ai hubani si Saul. Dob ai laho ma si Saul hu rumahni; tapi anggo si Daud pakon hasomanni ai tangkog ma hu parbatar-bataran na i dolog ai. 24:23 Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung.
<< 1 Samuel 23 1 Samuel 25 >>