1 Samuel 22

22:1 Dob ai laho ma si Daud hunjai, anjaha maporus ma ia hu liang Adullam. Jadi dob ibogei abangni pakon ganup ginompar ni bapani ai, gabe tuad ma sidea manjumpahkonsi hujai. (Ps. 57:1.) 22:1 Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia.
22:2 Dob ai martumpu ma hubani sagala halak na tarsosak, sagala halak siparutang pakon sagala halak na marborit ni uhur; gabe ia ma gabe pambobai bani sidea. Adong do ompat ratus halak hasomanni ai. (Panguh. 11:3.) 22:2 Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira empat ratus orang.
22:3 Dob ai laho ma si Daud hunjai hu Mispa na i tanoh Moab, anjaha nini ma hubani raja ni halak Moab ai: Palopas ma bapa pakon inang marianan itongah-tongahnasiam, paima hubotoh barang aha sibahenon ni Naibata hubangku. 22:3 Dari sana Daud pergi ke Mizpa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab: “Izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu, apa yang dilakukan Allah kepadaku.”
22:4 Jadi iarahkon ma sidea hu lobei ni raja ni halak Moab, anjaha marianan ma sidea i lambungni sadokah si Daud marbatar-batar iatas dolog. 22:4 Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung.
22:5 Dob ai nini nabi Gat ma dompak si Daud; Ulang be ham marbatar-batar i dolog, laho ma ham hu tanoh Juda. Jadi laho ma si Daud, gabe das ma ia hu harangan Heret. (bd. 23:14; Ps. 63:1.) 22:5 Tetapi Gad, nabi itu, berkata kepada Daud: “Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda.” Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret.
22:6 Dob ai tarbogei ma hubani si Saul barita pasal si Daud pakon pasal halak hasomanni ai: I Gibea do hundul-hundul si Saul ijia, itoruh ni hayu jabi-jabi na iatas ni buntu-buntu, anjaha tanjani ibagas tanganni; haganup juak-juakni jongjong do ilambungni. 22:6 Hal itu terdengar oleh Saul, sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit, dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya.
22:7 Dob ai nini si Saul ma dompak juak-juakni na jongjong i lambungni: Tangar nasiam ma, nasiam halak Benjamin; mintor tumaram ma bereon ni anak ni si Isai ai bani ganup nasiam juma barang pohon anggur? Mintor tumaram ma pabangkitonni ganup nasiam bahen kopala ni sisaribu barang kopala ni sisaratus? 22:7 Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya yang berdiri di dekatnya: “Cobalah dengar, ya orang-orang Benyamin! Apakah anak Isai itu juga akan memberikan kepada kamu sekalian ladang dan kebun anggur, apakah ia akan mengangkat kamu sekalian menjadi kepala atas pasukan seribu dan atas pasukan seratus,
22:8 Mase ma martahi-tahi nasiam ganup mangimbang ahu? Sada pe lang dong na patugahkon bangku sanggah na mambahen parpadanan anakku pakon anak ni si Isai ai, sada pe lang dong na marpusok ni uhur nasiam pasal ahu, anjaha sada pe lang nasiam patugahkon hubangku na dob ipajabu anakku juak-juakku mangimbang ahu, anjaha ionggopi ahu, songon na dob talar sadari on. (bd. 18:3.) 22:8 sehingga kamu sekalian mengadakan persepakatan melawan aku dan tidak ada seorang pun yang menyatakan kepadaku, bahwa anakku mengikat diri dengan anak Isai itu? Tidak ada seorang pun dari kamu yang cemas karena aku, atau yang menyatakan kepadaku, bahwa anakku telah menghasut pegawaiku melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini.”
22:9 Dob ai nini si Doeg halak Edom ai ma, na jongjong ijai rap pakon juak-juak ni si Saul: Huidah do anak ni si Isai ai roh hu Nob, hubani si Ahimelek, anak ni si Ahitub. (ay. 22: Ps. 52:2.) 22:9 Lalu menjawablah Doëg, orang Edom itu, yang berdiri dekat para pegawai Saul, katanya: “Telah kulihat, bahwa anak Isai itu datang ke Nob, kepada Ahimelekh bin Ahitub.
22:10 Isungkun do hubani Jahowa pasal langkahni, ibere do bohal bani, anjaha ibere do bani podang ni si Goliat halak Palistim ai. (bd. 21:7-10.) 22:10 Ia menanyakan TUHAN bagi Daud dan memberikan bekal kepadanya; juga pedang Goliat, orang Filistin itu, diberikannya kepadanya.”
22:11 Dob ai isuruh raja ai ma na mandilo malim Ahimelek, anak ni si Ahitub pakon ganup ginompar ni bapani, na adong i Nob; jadi roh ma sidea ganup hubani raja ai. 22:11 Lalu raja menyuruh memanggil Ahimelekh bin Ahitub, imam itu, bersama-sama dengan seluruh keluarganya, para imam yang di Nob; dan datanglah sekaliannya menghadap raja.
22:12 Nini si Saul ma: Tangihon ma, ale anak ni si Ahitub! Ibalosi ma: Tonggor ma, ijon do ahu, tuannami. 22:12 Kata Saul: “Cobalah dengar, ya anak Ahitub!” Jawabnya: “Ya, tuanku.”
22:13 Dob ai nini si Saul ma hubani: Mase ma martahi-tahi hanima mangimbang ahu, ho pakon anak ni si Isai, tandani ibere ho do bani ruti pakon podang, anjaha isungkun ho Jahowa pasalsi, gabe iimbang ahu, anjaha ionggopi ahu, songon na torang taridah sonari? 22:13 Kemudian bertanyalah Saul kepadanya: “Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku menjadi penghadang seperti sekarang ini?”
22:14 Dob ai ibalosi si Ahimelek ma raja ai: Ise ma humbani ganup juak-juakmu hatengeran songon si Daud, ai ma hela ni rajanami, kopala ni pangawalmu, anjaha marsangap i rumahmu? (bd. 18:22, 27; 21:2, 8.) 22:14 Lalu Ahimelekh menjawab raja: “Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud, apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu, dan dihormati dalam rumahmu?
22:15 Ai sahali on pe nani ahu parlobei sahali manungkun Naibata pasal langkahni? Sabonar lang! Ulang ma ihonahon rajanami hata ai bangku pakon bani ganup ginompar ni bapa; ai ganup hata on, otik pe lang ibotoh juak-juakmu. 22:15 Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak! Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hambamu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku, sebab hambamu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun perkara besar.”
22:16 Tapi nini raja ai ma: Maningon matei ho, Ahimelek, ho pakon ganup ginompar ni bapamu. 22:16 Tetapi raja berkata: “Engkau mesti dibunuh, Ahimelekh, engkau dan seluruh keluargamu.”
22:17 Dob ai nini raja ai ma dompak pangawal na jongjong i lambungni: Padohor hujon, bunuh ma malim ni Jahowa in! Ai dihut do tangan ni sidea mangurupi si Daud, anjaha ibotoh sidea do na maporus ia, hape seng ipatugah ai bangku. Tapi seng ra juak-juak ni raja ai manlaluhon tanganni, laho manikam malim ni Jahowa. 22:17 Lalu raja memerintahkan kepada bentara yang berdiri di dekatnya: “Majulah dan bunuhlah para imam TUHAN itu sebab mereka membantu Daud; sebab walaupun mereka tahu, bahwa ia melarikan diri, mereka tidak memberitahukan hal itu kepadaku.” Tetapi para pegawai raja tidak mau mengangkat tangannya untuk memarang imam-imam TUHAN itu.
22:18 Dob ai nini raja ai ma dompak si Doeg: Roh ho hujon, tikam ma malim-malim in. Dob ai marhusor ma si Doeg, halak Edom ai, anjaha itikam ma malim-malim ai. Ibunuh ma bani na sadari ai ualuh puluh lima dalahi, siparbaju Epod na humbani hiou silopak. 22:18 Lalu berkatalah raja kepada Doëg: “Majulah engkau dan paranglah para imam itu.” Maka majulah Doëg, orang Edom itu, lalu memarang para imam itu. Ia membunuh pada hari itu delapan puluh lima orang, yang memakai baju efod dari kain lenan.
22:19 Ibunuh do homa parhuta Nob, huta ianan ni sagala malim ai, marhitei podang, dalahi pakon naboru, dakdanak pakon na etek-etek, lombu, halode pakon biri-biri, ibunuh do ganupan ai marhitei podang. (bd. 21:2.) 22:19 Juga penduduk Nob, kota imam itu, dibunuh raja dengan mata pedang; laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak yang menyusu, pula lembu, keledai dan domba dibunuhnya dengan mata pedang.
22:20 Tapi maluah do sada anak ni si Ahimelek, anak ni si Ahitub, si Abyatar do goranni; jadi maporus ma ia hubani si Daud. 22:20 Tetapi seorang anak Ahimelekh bin Ahitub, namanya Abyatar luput; ia melarikan diri menjadi pengikut Daud.
22:21 Jadi dob ibaritahon si Abyatar hubani si Daud, na dob ibunuh si Saul malim ni Jahowa, 22:21 Ketika Abyatar memberitahukan kepada Daud, bahwa Saul telah membunuh para imam TUHAN,
22:22 nini si Daud ma dompak si Abyatar: Domma hubotoh namin bani ari ai, na ijai do si Doeg, halak Edom ai, anjaha na maningon patugahonni do ai hubani si Saul. Marsapata hubangku do ganup hosah ni ginompar ni bapamu. (ay. 9.) 22:22 berkatalah Daud kepada Abyatar: “Memang pada hari itu juga ketika Doëg, orang Edom itu, ada di sana, aku telah tahu, bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama dari pada kematian seluruh keluargamu.
22:23 I lambungku ma ho, ulang ho mabiar, ai barang ise na manahihon hosahmu, tahinononni do homa hosahku, sonang do ho ilambungku. (bd. 25:28, 29.) 22:23 Tinggallah padaku, janganlah takut; sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku; di dekatku engkau aman.”
<< 1 Samuel 21 1 Samuel 23 >>