1 Samuel 20

20:1 Dob ai lintun ma si Daud hun Nayot na i Rama. Dob das ia hubani si Jonatan, nini ma: Aha dong na hubahen? Aha salahku? Aha do salahku i lobei ni bapanta, ase sihol bunuhonni ahu? 20:1 Maka larilah Daud dari Nayot, dekat Rama; sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata: “Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku?”
20:2 Tapi nini si Jonatan ma: Daoh ma in! Seng dong ibahen bapa atap aha pe, na banggal age na etek, anggo lang ope ipatugah hubangku. Mase ma ponopkonon ni bapa ia on humbangku? Seng tongon sonai. 20:2 Tetapi Yonatan berkata kepadanya: “Jauhlah yang demikian itu! engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin!”
20:3 Dob ai nini si Daud ma mambalosi: Torang do ibotoh bapanta, na dob jumpahan idop ni uhur do ahu i lobeimu; gabe nini uhurni: Seng bulih botohon ni si Jonatan hata on, ase ulang pusok uhurni. Tapi tongon do, songon sintongni manggoluh Jahowa, anjaha manggoluh pakon ho, pitah sanlangkah mando holang-holangku humbani hamateian. 20:3 Tetapi Daud menjawab, katanya: “Ayahmu tahu benar, bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya: Tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun, demi TUHAN yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut.”
20:4 Dob ai nini si Jonatan ma dompak si Daud: Aha gakni pinindo ni uhurmu, si bahenonku bam? 20:4 Yonatan berkata kepada Daud: “Apa pun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu.”
20:5 Nini si Daud ma dompak si Jonatan: Tonggor ma, patar ma poltak ni bulan, somalni rap pakon rajanta do ahu mangan, tapi palopas ma ahu laho, ase marponop ahu i ladang das ronsi patolu bornginhon. (4 Mus. 10:10; 28:11.) 20:5 Lalu kata Daud kepada Yonatan: “Kautahu, besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang.
20:6 Porini sungkun-sungkun bapanta pasal ahu, jadi hatahon ma: Gomos do ipindo si Daud humbangku, ase podas ia laho hu Betlehem, hutani ai; ai adong do parsombahon tahunan ijai rap pakon pangkuni ganup. 20:6 Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kaukatakan: Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya.
20:7 Anggo ihatahon: Dear! Artini tanda na dear ma ai. Tapi anggo manggila do ia, botoh ma, na dob putus do uhurni mambahen na jahat. 20:7 Jika begini dikatakannya: Baiklah! maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah, bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka.
20:8 On pe patidak ma idop ni uhurmu hubani jabolonmon, ai domma pala mambahen padan ho hubani jabolonmon ilobei ni Jahowa. Tapi anggo adong salahku, ho ma rahanan mamunuh ahu; mase ma pala boanonmu ahu hubani bapanta? (bd. 18:3.) 20:8 Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan TUHAN dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?”
20:9 Dob ai nini si Jonatan ma: Daoh ma in humbangku! Anggo hubotoh, na dob putus do uhur ni bapa mambahen na jahat bam, mintor lang ma patugahonku ai bam? 20:9 Tetapi jawab Yonatan: “Jauhlah yang demikian itu! Sebab jika kuketahui dengan pasti, bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?”
20:10 Jadi nini si Daud ma dompak si Jonatan: Ise ma patugahkon hubangku, anggo manggila bapanta marbalos hubam? 20:10 Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan: “Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku, apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?”
20:11 Dob ai nini si Jonatan ma dompak si Daud: Eta hita laho hu ladang! Jadi laho ma sidea hu ladang. 20:11 Kata Yonatan kepada Daud: “Marilah kita keluar ke padang.” Maka keluarlah keduanya ke padang.
20:12 Nini si Jonatan ma dompak si Daud: Jahowa, Naibata ni halak Israel ma saksi! Anggo domma hupapangkei bapa patar barang haduan, tonggor ma, anggo dear do uhurni hubani si Daud, mintor suruhonku ma na patugahkon ai bam. 20:12 Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud: “Demi TUHAN, Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu?
20:13 Tapi anggo sihol uhur ni bapa mambahen na masambor bam sonai ma bahenon ni Jahowa hubani si Jonatan, lobih ope tene, anggo seng hupatugah ai bam, ase boi sonang ho laho. Sai ihasomani Jahowa ma ho songon na hinasomananni bapa nasain dokah. (bd. 10:7.) 20:13 Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya TUHAN menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi dari pada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. TUHAN kiranya menyertai engkau, seperti Ia menyertai ayahku dahulu.
20:14 Sanggah manggoluh ope ahu, patuduhkon ma hubangku idop ni uhur ni Jahowa, ase ulang matei ahu, 20:14 Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia TUHAN? Tetapi jika aku sudah mati,
20:15 anjaha ulang ma rotapkon idop ni uhurmu humbani ginomparhu ronsi sadokah ni dokahni. Anggo isiapkon Jahowa ma ganup munsuh ni si Daud humbani sab tanoh on, (bd. 23:16-18; 2 Sam. 9:1.) 20:15 janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila TUHAN melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi,
20:16 ulang ma siap goran ni si Jonatan hun rumah ni si Daud, anjaha Jahowa ma na manluluhon munsuh ni si Daud. 20:16 janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya TUHAN menuntut balas dari pada musuh-musuh Daud.”
20:17 Dob ai iulaki si Jonatan ma pabijahon si Daud halani holong ni uhurni mangidahsi; ai holong do uhurni bani songon holong ni uhurni bani dirini. (bd. 18:3.) 20:17 Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri.
20:18 Dob ai nini si Jonatan ma hubani: Patar ma poltak ni bulan; jadi sungkunon ni halak ma pasal ho, ai lumei do hundulanmu. 20:18 Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya: “Besok bulan baru; maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong.
20:19 Haduan ope sipalgeinan na so ijai ho; jadi laho ma ho hubani ianan parponopanmu hinan, sanggah sihol bunuhonni ho; anjaha hundul ma ho ilambung ni batu na gugun na ijai ai. (bd. 19:3-6.) 20:19 Tetapi lusa engkau pasti akan dicari; engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu.
20:20 Panahkononku ma tolu lingkit hu lambungni ai, songon na manembak sada alatan ahu pakulahonku. 20:20 Maka aku akan memanahkan tiga anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran.
20:21 Dob ai suruhonku ma sada anak garama, ningku ma: Laho ma ho ne, mangidah lingkit ai. Anggo huhatahon hubani anak garama ai: Tonggor ma, hampit jon do lingkit ai, buat ma! Jadi roh ma ho, ai songon sintongni manggoluh Jahowa, damei do bam, seng dong mara. 20:21 Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku: Pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu: Lihat anak-anak panah itu lebih ke mari, ambillah! — maka datanglah, sebab, demi TUHAN yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa.
20:22 Tapi anggo huhatahon hubani anak garama ai: Tonggor ma, hampit jadui do lingkit ai! Anggo sonai, mintor laho ma gelah ho, halani Jahowa do na marsuruh ho. 20:22 Tetapi jika begini kukatakan kepada orang muda itu: Lihat anak-anak panah itu lebih ke sana! — maka pergilah, sebab TUHAN menyuruh engkau pergi.
20:23 Tapi anggo pasal na sinahapkonta on, ho pakon ahu, pasal on Jahowa do saksi itongah-tongahta ronsi sadokah ni dokahni. 20:23 Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya, TUHAN ada di antara aku dan engkau sampai selamanya.”
20:24 Dob ai marponop ma si Daud itongah ladang. Jadi dob jumpah poltak ni bulan, hundul ma raja ai sihol mangan. 20:24 Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan.
20:25 Hundul ma raja ai bani hundulanni songon nasain dokah, bani hundulan ilambung ni dingding; si Jonatan hundul patontang pakonsi, si Abner i lambung ni si Saul; tapi lumei do anggo ianan ni si Daud. 20:25 Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia, Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong.
20:26 Seng dong isahapkon si Saul bani sadari ni ai, ai dapot uhurni: Adong do na masa bani; seng pansing ia, ai seng manguras ope ia. (3 Mus. 15; 5 Mus. 23:11.) 20:26 Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya: “Barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya; mungkin ia tidak tahir; ya, tentu ia tidak tahir.”
20:27 Tapi patarni ai, paduaarihon dob poltak bulan, lanjar lumei do ianan ni si Daud. Jadi nini si Saul ma dompak si Jonatan anakni ai: Mase ma lang roh si Daud, anak ni si Isai ai mangan nantuari barang sadari on? 20:27 Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya: “Mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini?”
20:28 Nini si Jonatan ma mambalosi: Gomas do ielek-elek ahu, ase laho ia hu Betlehem. 20:28 Jawab Yonatan kepada Saul: “Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem,
20:29 Nini: Palopas ma ahu laho, ai manggalang do hanami na saompung ibagas huta ai, anjaha abang sandiri do na manonahkon ahu; on pe anggo dapotan idop ni uhur do ahu, laho ma ahu mangidah na si abang; halani ai do ase seng roh ia mangan rap pakon raja in. 20:29 katanya: Biarkanlah aku pergi, sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota, dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja.”
20:30 Jadi gajag ma ringis ni si Saul mangidah si Jonatan, nini ma hubani: Anak magou, na so siat hata do ho! Ai lang hubotoh do na dob ipilih ho do anak ni si Isai mambahen hadorunonmu pakon hadorunon ni inangmu na manubuhkon ho? 20:30 Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya: “Anak sundal yang kurang ajar! Bukankah aku tahu, bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu?
20:31 Ai sadokah manggoluh anak ni si Isai ai i tanoh on, seng anjai totap ho barang harajaonmu. On pe suruh ma na mangalopisi hubangku, ai anak sibunuhon do ia. 20:31 Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati.”
20:32 Nini si Jonatan ma mambalosi bapani ai: Mase ma maningon bunuhon ia? Aha salahni? (bd. 19:4, 5.) 20:32 Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu, katanya kepadanya: “Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?”
20:33 Jadi ipantomhon si Saul ma tanja ai hubani sihol mamunuhsi. Hunjai ibotoh si Jonatan ma na dob putus uhur ni bapani ai sihol mamunuh si Daud. (bd. 18:11.) 20:33 Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan, bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud.
20:34 Dob ai laho ma si Jonatan humbani na mangan-mangan ai, marringis tumang ia, seng mangan ia paduaarihon dob poltak bulan ai, ai pusok do uhurni halani si Daud, marhiteihon na dob pinahiri ni bapani ai ia. 20:34 Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud.
20:35 Patarni ai laho ma si Jonatan hu ladang bani panorang na dob pinadankonni ai hubani si Daud, sada dakdanak na etek-etek do hasomanni. 20:35 Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud.
20:36 Nini ma dompak juak-juakni ai: Marlintun ma ho, pindahi ma lingkit sisiorhononku. Dob ai marlintun ma juak-juakni ai, gabe isiorhon ma sada lingkit humbabouni. 20:36 Berkatalah ia kepada budaknya: “Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan.” Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu.
20:37 Dob das juak-juak ai bani ianan ni lingkit na siniorhon ni si Jonatan ai, dilo-dilo ma si Jonatan hunpudi ni juak-juakni ai, nini ma: Ai lang hampit jadui do lingkit ai? 20:37 Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya: “Bukankah anak panah itu lebih ke sana?”
20:38 Jadi idilohon si Jonatan ma hubani juak-juak ai: Podas, ulang ho mantadi-mantadi! Ibuat juak-juak ni si Jonatan ai ma lingkit ai, lanjar iboan ma ai mulak hubani tuanni. 20:38 Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu: “Ayo, cepat, jangan berdiri saja!” Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya.
20:39 Tapi anggo juak-juak ai seng ibotoh ai; pitah si Jonatan ampa si Daud do na marsibotohan pasal hata ai. 20:39 Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu.
20:40 Iondoskon si Jonatan ma sinjatani ai hubani juak-juak hasomanni ai, anjaha nini ma hubani: Laho ma ho, boan ma in hu huta. 20:40 Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia, dan berkata kepadanya: “Pergilah, bawalah ke kota.”
20:41 Jadi dob laho juak-juak ai, roh ma si Daud hun lambung ni gugunan batu ai, manrogop ma ia pala dais bohini hu tanoh, anjaha isombah ma ia tolu hali; dob ai marsisummahan ma sidea lanjar tangis bei, marompot tumang. (1 Mus. 33:3, 4.) 20:41 Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu; ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah tiga kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri.
20:42 Dob ai nini si Jonatan ma dompak si Daud: Laho ma ho mardamei-damei. Pasal na pinadankonta padua-dua, marhitei bija ibagas goran ni Jahowa, Jahowa do saksi itongah-tongahta, itongah-tongah ni ginomparhu pakon ginomparmu sadokah ni dokahni. (ay. 12-17.) 20:42 Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud: “Pergilah dengan selamat; bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama TUHAN, demikian: TUHAN akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya.”
20:43 Dob ai bingkat ma si Daud; si Jonatan pe mulak ma hu hutani. 20:43 Setelah itu bangunlah Daud dan pergi; dan Yonatan pun pulang ke kota.
<< 1 Samuel 19 1 Samuel 21 >>