1 Samuel 2

2:1 Nini si Hanna ma bani tonggoni; Marolob-olob do uhurhu ibagas Jahowa; timbul do tandukku ibagas Jahowa. Itartawai pamanganku do munsuhku, halani marmegah ni uhur ahu ibagas pangurupionmu. (Luk. 1:46-55.) 2:1 Lalu berdoalah Hana, katanya: “Hatiku bersukaria karena TUHAN, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh TUHAN; mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu.
2:2 Seng dong na pansing usih songon Jahowa, seng dong sobali Ham; seng dong batu gingging songon Naibatanta. 2:2 Tidak ada yang kudus seperti TUHAN, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita.
2:3 Ulang be sai mangenjeng marsahap, ulang be luar hata jungkat hun pamangan ni nasiam; ai Jahowa ai ma Naibata sibotoh haganup, anjaha Ia do sitimbang sagala pambahenan. (Pod. 16:2.) 2:3 Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena TUHAN itu Allah yang mahatahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji.
2:4 Ropukanni do sior ni puanglima, tapi igonditi do bani hagogohon halak na sihol jomba. 2:4 Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan.
2:5 Halak na bosur hinan gabe siparombou, tapi halak na lohean hinan, seng hurang be sipanganonni. Halak na lambang mantubuhkon pitu anak, tapi halak na ramos gabe punjung. (Ps. 113:9; Luk. 1:53; 15:14-17.) 2:5 Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan tujuh anak, tetapi orang yang banyak anaknya, menjadi layu.
2:6 Jahowa do na mamunuh anjaha Ia do na pagoluhkon; Ia do na manampakkon hu tanoman anjaha na patangkogkon use. (5 Mus. 32:39.) 2:6 TUHAN mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana.
2:7 Jahowa do sibahen na musil pakon sibahen na bayak, Ia do na patoruhkon, Ia do na pagijangkon. (Ps. 75:8.) 2:7 TUHAN membuat miskin dan membuat kaya; Ia merendahkan, dan meninggikan juga.
2:8 Ia na papuhohon na musil hun orbuk; Ia patimbulhon na masombuh hun hubang, laho pahundulhon sidea rap pakon raja-raja, anjaha mamberehon bani sidea paratas hamuliaon. Ai Jahowa do simada tiang ni tanoh on, anjaha ipajonam i atasni tanoh on. (Ps. 113:7, 8.) 2:8 Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab TUHAN mempunyai alas bumi; dan di atasnya Ia menaruh daratan.
2:9 Ia do manramotkon nahei ni halak na daulat bani; tapi siapkononni do ibagas hagolapan anggo halak parjahat; ai seng marhitei hagogohonni monang halak. (Ps. 33:16; 91:11, 12.) 2:9 Langkah kaki orang-orang yang dikasihi-Nya dilindungi-Nya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa.
2:10 Sai na ropukononkon do na mangimbang Jahowa, ipahata longgurni dompak sidea i nagori atas; Jahowa do na manguhum ujung ni dunia on, ibere do hagogohon bani rajani, anjaha ipagijang tanduk ni na niminakanni. (bd. 7:10; Ps. 132:17.) 2:10 Orang yang berbantah dengan TUHAN akan dihancurkan; atas mereka Ia mengguntur di langit. TUHAN mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya; Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkat-Nya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi-Nya.”
2:11 Dob ai mulak ma si Elkana hu rumahni i Rama, tapi marugas bani Jahowa do dakdanak ai ilobei ni malim Eli. 2:11 Lalu pulanglah Elkana ke Rama tetapi anak itu menjadi pelayan TUHAN di bawah pengawasan imam Eli.
2:12 Tapi halak na jahat do anak ni si Eli ai, seng parduli sidea bani Jahowa, 2:12 Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila; mereka tidak mengindahkan TUHAN,
2:13 sonai homa parbagianan ni malim humbani bangsa ai. Siap roh halak mamboan galanganni, roh ma juak-juak ni malim ai, sanggah manlompah gulei ai, mamboan garpu sitolu jari ibagas tanganni, (2 Mus. 27:3.) 2:13 ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya
2:14 itobakkon ma ai hubagas hudon barang serek barang balanga barang hudon banggal, sagala na longkot hu garpu ai ibuat malim ai ma ai bani. Sonai do ibahen sidea hubani ganup halak Israel, sagala na roh hu Silo manggalang. 2:14 dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo.
2:15 Gari sanggah lape ope itutung taboh-taboh ai, domma roh juak-juak ni malim ai, anjaha nini ma dompak dalahi na manggalang ai: Bere ma gulei in sigorengon ni malim ai, ai seng ra ia manjalo gulei na nilompah humbamu, maningon na matah do. (3 Mus. 3:3-5.) 2:15 Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu: “Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima dari padamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja.”
2:16 Anggo ihatahon halak ai bani: Paturut lobei itutung taboh-taboh ai, dob ai buat ham ma bamu aha sir ni uhurmu; gabe ihatahon ma: Lang, sonari do bereonmu. Anggo lang, marhitei paksa do buatonku in. 2:16 Apabila orang itu menjawabnya: “Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu,” maka berkatalah ia kepada orang itu: “Sekarang juga harus kauberikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan.”
2:17 Halani ai banggal tumang do dousa ni anak garama ai ilobei ni Jahowa; ai lambin hiri do galangan sipanganon bani Jahowa ibahen sidea. 2:17 Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan TUHAN, sebab mereka memandang rendah korban untuk TUHAN.
2:18 Marugas ilobei ni Jahowa do anggo si Samuel, anjaha margondithon Epod humbani hiou silopak do dakdanak ai. 2:18 Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan TUHAN; ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan.
2:19 Ibahen inangni do homa bani sada baju na etek-etek, na binoanni bani siap tahun, sanggah na tangkog ia rap pakon paramangonni laho manggalangkon galangan tahunan. 2:19 Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya, apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan.
2:20 Jadi ipasu-pasu si Eli do si Elkana pakon parinangonni ai, nini ma: Sai ibere Jahowa ma ginompar bamu humbani parinangonmu on, gantih ni na dob niondoskonni bani Jahowa. Dob ai mulak ma sidea hu iananni. 2:20 Lalu Eli memberkati Elkana dan isterinya, katanya: “TUHAN kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada TUHAN.” Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya.
2:21 Jadi itumpak Jahowa ma si Hanna use, gabe boratan rumah ma ia, anjaha itubuhkon ope tolu anak pakon dua boru; tapi magodang ilobei ni Jahowa do anggo si Samuel. (Luk. 1:80.) 2:21 Dan TUHAN mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan TUHAN.
2:22 Tapi domma matua tumang anggo si Eli, anjaha ibogei do ganup na binahen ni anakni ai hubani ganup halak Israel, pakon na hinasomanan ni sidea ai naboru modom, na marugas ilambung labah ni lampo-lampo partumpuan ai. (2 Mus. 38:8; Panguh. 11:39.) 2:22 Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu Kemah Pertemuan,
2:23 Jadi nini ma dompak sidea: Mase sonin ibahen hanima? Ai hubogei do pambahennanima na jahat in humbani ganup bangsa in. (bd. 3:13.) 2:23 berkatalah ia kepada mereka: “Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga kudengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu?
2:24 Ulang sonai anakku! Ai seng barita na madear na hubogei ai, ierap-erapkon bangsa ni Naibata i darat-darat in. 2:24 Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat TUHAN melakukan pelanggaran.
2:25 Anggo mardousa jolma hubani hasomanni, Naibata do pangadu-aduanni; tapi anggo dompak Jahowa jolma in mardousa, tor ise ma pangaduanni? Tapi seng itangihon sidea sora ni bapa ni sidea ai; ai sihol bunuhon ni Jahowa do sidea. (ay. 17, 22.) 2:25 Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili; tetapi jika seseorang berdosa terhadap TUHAN, siapakah yang menjadi perantara baginya?” Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab TUHAN hendak mematikan mereka.
2:26 Tapi anggo si Samuel na poso ai, lambin magodang ma, marosuh do uhur ni Jahowa pakon jolma mangidahsi. 2:26 Tetapi Samuel yang muda itu, semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan TUHAN maupun di hadapan manusia.
2:27 Dob ai roh ma sada halak ni Naibata hubani si Eli, anjaha nini ma hubani: Sonon do hata ni Jahowa: Ai lang hupatalar do diringku hubani ginompar ni ompungmu, sanggah i Masir ope sidea, ibagas rumah ni Parao, 2:27 Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya: “Beginilah firman TUHAN: Bukankah dengan nyata Aku menyatakan diri-Ku kepada nenek moyangmu, ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun?
2:28 anjaha hupilih ia Bangku humbani ganup marga ni halak Israel gabe malim laho manggalang bani anjap-anjapku, manutung dahupa, mamahei Epod i lobeihu, anjaha hubere do hubani ginompar ni ompungmu haganup galangan situtungon ni halak Israel. (4 Mus. 18:8.) 2:28 Dan Aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagi-Ku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbah-Ku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapan-Ku; kepada kaummu telah Kuserahkan segala korban api-apian orang Israel.
2:29 Mase ma hiri ibahen hanima galangan sisayaton pakon galangan sipanganonkai, na huparentahkon ai, anjaha sangapan anakmu humbangku ibahen ho, marhitei na pamomburhon dirinima marhitei gori sidearan humbani ganup galangan, na ginalangkon ni bangsangku halak Israel? (Lah. 9:5.) 2:29 Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihan-Ku dan korban sajian-Ku, yang telah Kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih dari pada-Ku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umat-Ku Israel?
2:30 Halani ai sonon do hata ni Jahowa, Naibata ni Israel: Domma huhatahon hinan ginomparmu pakon ginompar ni bapamu marugas i lobeihu ronsi sadokah ni dokahni, tapi sonari, nini Jahowa do: Daoh ma in humbangku. Tapi barang ise na pasangap Ahu marsangap bahenonku; na pahiri Ahu, mahiri bahenonku.(2 Mus. 28:1; Mat. 10:32, 33; Joh. 12:36.) 2:30 Sebab itu — demikianlah firman TUHAN, Allah Israel — sesungguhnya Aku telah berjanji: Keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapan-Ku selamanya, tetapi sekarang — demikianlah firman TUHAN –: Jauhlah hal itu dari pada-Ku! Sebab siapa yang menghormati Aku, akan Kuhormati, tetapi siapa yang menghina Aku, akan dipandang rendah.
2:31 Tonggor ma, na roh ma panorangni, rotaponku ma tanganmu pakon tangan ni ginompar ni bapamu, ase ulang adong be na sayur matua ibagas rumahmu. (1 Raj. 2:27.) 2:31 Sesungguhnya akan datang waktunya, bahwa Aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu.
2:32 Jadi subil ma uhurmu mangidah ganup na madear, na hubahen hubani halak Israel; anjaha seng dong na sayur matua i rumahmu ronsi sadokah ni dokahni. 2:32 Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan Kulakukan kepada Israel dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya.
2:33 Anjaha sahalak hansa humbam, na so hurotapkon humbani anjap-anjapku, ase bosol matamu anjaha mandolei uhurmu ibahen; tapi ganup ginomparmu na legan ai, maningon matei do bahenon ni podang ni halak. (bd. 22:20.) 2:33 Tetapi seorang dari padamu yang tidak Kulenyapkan dari lingkungan mezbah-Ku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana; segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan.
2:34 Anjaha on do na sihol masa hubani anakmu na dua ai, si Hopni pakon si Pinehas, maningon matei sidea ibagas na sadari. (bd. 4:11.) 2:34 Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas: pada hari yang sama keduanya akan mati.
2:35 Tapi pajongjongonku ma bangku sada malim hatengeran, na mangkorjahon na romban ibagas uhurhu pakon na ibagas tonduyhu, anjaha pajongjongonku ma bani sada rumah na totap, ase marugas ia ilobei ni halak, na dob huminaki sadokah ni dokahni. (2 Sam. 7:16; 1 Raj. 2:35.) 2:35 Dan Aku akan mengangkat bagi-Ku seorang imam kepercayaan, yang berlaku sesuai dengan hati-Ku dan jiwa-Ku, dan Aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang Kuurapi.
2:36 Anjaha sagala na tading humbani ginomparmu, maningon roh marsombah hubani laho mangindo duit barang ruti sangkibul, anjaha nini ma: Pabangkit ma ahu hubani horja hamalimon, ase boi panganonku sansayat ruti. 2:36 Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata: Tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti.”
<< 1 Samuel 1 1 Samule 3 >>