1 Samuel 1

1:1 Adong ma sada halak hun Ramataim-Zofim, hun dolog Efraim, na margoran si Elkana, anak ni si Jeroham, anak ni si Elihu, anak ni si Tohu, anak ni si Zuf, halak Efrata. (1 Kron. 6:11, 12, 19, 20.) 1:1 Ada seorang laki-laki dari Ramataim-Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim.
1:2 Dua do parinangonni, goran ni na sada si Hanna, goran ni na sada nari si Peninna. Tubuhan tuah do si Peninna, tapi anggo si Hanna seng tubuhan tuah. (1 Mus. 29:31.) 1:2 Orang ini mempunyai dua isteri: yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina; Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak.
1:3 Sai tangkog do halak ai ganup tahun hun hutani laho marsombah pakon manggalang hubani Jahowa Zebaot i Silo; ijai do anak ni si Eli na dua ai, si Hopni pakon si Pinehas, malim bani Jahowa. (Jos. 18:1.) 1:3 Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada TUHAN semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam TUHAN ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas.
1:4 Bani ari panggalangonkon ni si Elkana, ibere ma hubani si Peninna, parinangonni ai pakon hubani ganup anakni ampa boruni rupeini bei; 1:4 Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannyalah kepada Penina, isterinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian.
1:5 tapi anggo hubani si Hanna lompit do ibere rupeini, ai haholonganni do ia, age pe lambang ia ibahen Jahowa. 1:5 Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab TUHAN telah menutup kandungannya.
1:6 Seda do uhurni ibahen imbangni ai marhitei hata salig-salig, halani na lambang ai ia ibahen Jahowa. 1:6 Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena TUHAN telah menutup kandungannya.
1:7 Sai sonai do masa ganup tahun; barang piga hali ia tangkog hu rumah ni Jahowa, sai isalig-salig do ia, gabe sai tangis ma ia anjaha seng ra mangan. (5 Mus. 12:7.) 1:7 Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun; setiap kali Hana pergi ke rumah TUHAN, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan.
1:8 Jadi nini si Elkana, paramangonni ai ma hubani: Alo Hanna! Mase sai tangis ham? Anjaha mase lang ra ham mangan? Mase sai horu uhurmu? Ai lang harganan do ahu iahap ham humbani sapuluh anak? (Rut 4:15.) 1:8 Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya: “Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu dari pada sepuluh anak laki-laki?”
1:9 Bani na sahali, dob salpu mangan ampa minum halak i Silo, jongjong ma si Hanna, hundul do anggo malim Eli bani hundulanni ilambung ni tiang ni rumah ni Jahowa; 1:9 Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci TUHAN,
1:10 ibagas pusok ni uhurni martonggo ma ia bani Jahowa anjaha tangis-tangis. 1:10 dan dengan hati pedih ia berdoa kepada TUHAN sambil menangis tersedu-sedu.
1:11 Dob ai marbagah-bagah ma ia, nini ma: Ham Jahowa Zebaot, anggo itatap Ham do hasombuhan ni jabolonmu naboru on, anjaha idingat Ham do ahu, anjaha seng ihalupahon Ham jabolonmu naboru on, tapi ra Ham mambere bani jabolonmu naboru on sada anak, jadi bereonku ma ia hubani Jahowa, sadokah manggoluh ia anjaha seng anjai dais pisou parsuhur bani uluni. (4 Mus. 6:2-21.) 1:11 Kemudian bernazarlah ia, katanya: “TUHAN semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.”
1:12 Sanggah sai na inunut ai martonggo ilobei ni Jahowa, sai ipardiatei si Eli do pamanganni. 1:12 Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan TUHAN, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu;
1:13 Martonggo ibagas uhurni do si Hanna; pitah bibirni do na mubit-ubit, anjaha sorani seng tarbogei; halani ai iagan si Eli do na mabuk ia. 1:13 dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk.
1:14 Jadi nini si Eli ma hubani: Sadiha dokah on do ham mabuk? Padaoh ma hamabukon in humbamu! 1:14 Lalu kata Eli kepadanya: “Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari pada mabukmu.”
1:15 Tapi nini si Hanna ma mambalosi: Lang tuannami, naboru na marpusok ni uhur do ahu; seng na minum anggur barang siinumon na koras ahu on, uhurhu do na huuseihon ilobei ni Jahowa. (Ps. 62:9.) 1:15 Tetapi Hana menjawab: “Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati; anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan TUHAN.
1:16 Ulang ma iagan ham naboru na jahat jabolonmu naboru on, ai humbani gok pakon pusok ni uhur na banggal in do ahu marsahap ronsi nuan. 1:16 Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila; sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama.”
1:17 Nini si Eli ma mambalosi: Laho ma ham ibagas damei, sai na bereon ni Naibata ni Israel do bamu na pinindomu in humbani. 1:17 Jawab Eli: “Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta dari pada-Nya.”
1:18 Jadi nini si Hanna ma: Sai dapotan idop ni uhur ma tongon jabolonmu naboru on i lobeimu. Dob ai laho ma naboru ai mannunuti dalanni anjaha mangan, seng be marposi bohini. (1 Mus. 30:27; Rut 2:13.) 1:18 Sesudah itu berkatalah perempuan itu: “Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan dari padamu.” Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi.
1:19 Patarni ai girah ma ia puho laho marsombah ilobei ni Jahowa, dob ai mulak ma sidea hu rumah ni sidea i Rama. Iparayak si Elkana ma si Hanna parinangonni ai, jadi idingat Jahowa ma ia; (1 Mus. 30:22.) 1:19 Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan TUHAN; kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, isterinya, TUHAN ingat kepadanya.
1:20 gabe boratan rumah ma ia, anjaha itubuhkon sada anak, anjaha ibahen ma goranni si Samuel, ai nini do: Humbani Jahowa do ia hupindo. 1:20 Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya: “Aku telah memintanya dari pada TUHAN.”
1:21 Tangkog ma use si Elkana rap pakon ganup parrumahni, laho manggalangkon bani Jahowa galangan tahunan pakon bagah-bagahni. 1:21 Elkana, laki-laki itu, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada TUHAN.
1:22 Tapi seng tangkog anggo si Hanna, nini ma dompak paramangonni ai: Dob pe sirang minum dakdanak on, ase boanonku ia, ase mangadap ia hulobei ni Jahowa, anjaha tading ia ijai tongtong. 1:22 Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya: “Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat TUHAN dan tinggal di sana seumur hidupnya.”
1:23 Nini si Elkana paramangonni ai ma hubani: Bahen ma na ijia sidearan nini uhurmu; paima ma, ronsi sirang minum ia; sai ipasaud Jahowa ma hatani. Jadi tading ma naboru ai painumhon anakni ai paima sirang minum ia. 1:23 Kemudian Elkana, suaminya itu, berkata kepadanya: “Perbuatlah apa yang kaupandang baik; tinggallah sampai engkau menyapih dia; hanya, TUHAN kiranya menepati janji-Nya.” Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya.
1:24 Ase dob sirang minum ia, iboan ma ia rap pakon sada anak ni lombu na marumur tolu tahun, sada efa nitak pakon sahadingan anggur; iboan ma ia hu rumah ni Jahowa i Silo, tapi poso ope dakdanak ai. (4 Mus. 15:9, 10.) 1:24 Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia, dengan seekor lembu jantan yang berumur tiga tahun, satu efa tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah TUHAN di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu.
1:25 Isayat sidea ma anak ni lombu ai, anjaha iboan ma dakdanak ai hubani si Eli. 1:25 Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli;
1:26 Nini ma: Santabi, tuannami! Songon sintongni manggoluh ham, tuannami, ahu do naboru na jongjong ijon ijia i lobeimu, martonggo hubani Jahowa. 1:26 lalu kata perempuan itu: “Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada TUHAN.
1:27 Dakdanak on do, na hutonggohon ijia, gabe ilayak-layakkon Jahowa hubangku na pinindo ni uhurhu humbani. (ay. 17.) 1:27 Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan TUHAN telah memberikan kepadaku, apa yang kuminta dari pada-Nya.
1:28 Halani ai ondoskononku ma ia bani Jahowa: Sai ondos bani Jahowa ma ia, sadokah ia manggoluh. Jadi lanjar manombah ma sidea bani Jahowa ijai. (ay. 11.) 1:28 Maka aku pun menyerahkannya kepada TUHAN; seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada TUHAN.” Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada TUHAN.
<< Rut 4 1 Samuel 2 >>