1 Samuel 17

17:1 Jadi ipatumpu halak Palistim ma balani sihol marporang, anjaha martumpu ma sidea i Soko, na itanoh Juda, anjaha marsaran ma sidea i holang-holang ni Soko pakon Aseka, dohorhon Epes-Damim. 17:1 Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang; mereka berkumpul di Sokho yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sokho dan Azeka di Efes-Damim.
17:2 Si Saul pe pakon halak Israel martumpu ma, anjaha marsaran ma sidea i habungan Ela, marugas ma sidea marporang laho manjumpahkon halak Palistim. 17:2 Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di Lembah Tarbantin; mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin.
17:3 Jongjong do halak Palistim bani dolog na salopah anjaha halak Israel jongjong bani dolog na salopah nari, habungan do holang-holangni. 17:3 Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka.
17:4 Dob ai luar ma humbani parsaranan ai sada puanglima, na margoran si Goliat, hun huta Gat, onom asta santopap do ganjangni. (Jos. 11:22.) 17:4 Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat, dari Gat. Tingginya enam hasta sejengkal.
17:5 Adong do tangkuluk tombaga iatas uluni, bajuni baju marsisik; borat ni bajuni lima ribu sekel tombaga do. 17:5 Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik; berat baju zirah ini lima ribu syikal tembaga.
17:6 Panutup ni naheini tombaga do, anjaha adong do tanja tombagani i holang-holang ni sasapni. 17:6 Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga.
17:7 Suhul ni podangni nasa basikah; borat ni mata ni tanjani onom ratus sekel do, anjaha si-boban gantar-gantarni mardalan i lobeini. 17:7 Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu enam ratus syikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya.
17:8 Jongjong ma ia ijai, anjaha dilo-dilo ma ia hubani bala ni halak Israel, nini ma dompak sidea: Mase ma luar nasiam marugas laho marporang? Ai lang halak Palistim do ahu, anjaha nasiam juak-juak ni si Saul? Pilih nasiam ma sada halak, anjaha suruh ma ia tuad hubangku. 17:8 Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka: “Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku.
17:9 Anggo mangasup ia marsilawanan pakon ahu anjaha talu ahu ibahen, jadi jabolonnasiam ma hanami, tapi anggo talu ia hubahen anjaha matei ia hubunuh, jadi jabolonnami ma nasiam, anjaha pambalosi ma nasiam bennami. 17:9 Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu; tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami.”
17:10 Ambah ni ai nini halak Palistim ai do: Domma huapasi sadari on bala ni halak Israel; suruh nasiam ma sada halak bangku, ase marsilajouan hanami. (2 Raj. 19:4, 16.) 17:10 Pula kata orang Filistin itu: “Aku menantang hari ini barisan Israel; berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang.”
17:11 Jadi dob ibogei si Saul pakon ganup halak Israel hata-hata ni halak Palistim ai, gabe gobir ma sidea anjaha mabiar tumang. 17:11 Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan.
17:12 Ia si Daud ai ma anak ni sada halak Efrata, na i Betlehem-Juda, na margoran si Isai anjaha ualuh do anakni. Domma sayur matua ia bani goluh ni si Saul. (bd. 16.) 17:12 Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Betlehem-Yehuda, yang bernama Isai. Isai mempunyai delapan anak laki-laki. Pada zaman Saul orang itu telah tua dan lanjut usianya.
17:13 Laho do anak ni si Isai, hatolusi sibanggalan ai hu parporangan mangirikkon si Saul; ia goran ni anak na tolu ai, na laho hu parporangan ai, on do: Si Eliab, bunga tubuhni, paidua si Abinadab, anjaha paitolu si Samma. (bd. 16:6, 8, 9.) 17:13 Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul; nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama.
17:14 Sianggian do anggo si Daud; jadi dob laho na tolu halak sibanggalan ai mangirikkon si Saul, 17:14 Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul.
17:15 mulak do sipota si Daud hun rumah ni si Saul laho marmahan biri-biri ni bapani i Betlehem. 17:15 Tetapi Daud selalu pulang dari pada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem.
17:16 Ia halak Palistim ai, sai roh do ia ganup sogod pakon bodari jongjong mangapasi, ompat puluh ari dokahni. 17:16 Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan empat puluh hari lamanya.
17:17 Nini si Isai ma dompak si Daud anakni ai: Buat ma bani abangmu saefa humbani gandum na pinahpah on pakon ruti na sapuluh on, anjaha boan ma ai podas hubani abangmu hu parsaranan ai. 17:17 Isai berkata kepada Daud, anaknya: “Ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seefa dan roti yang sepuluh ini; bawalah cepat-cepat ke perkemahan, kepada kakak-kakakmu.
17:18 Boan ma homa keju na sapuluh kibul on bani pambobai ni sisaribu. Torih ma barang na jorgit-jorgit do abangmai, anjaha boan ma humbani sidea sada tanda. 17:18 Dan baiklah sampaikan keju yang sepuluh ini kepada kepala pasukan seribu. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka.
17:19 Tapi anggo si Saul pakon sidea ampa ganup halak Israel i habungan Elah do marporang dompak halak Palistim. 17:19 Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di Lembah Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin.”
17:20 Ipagirah si Daud ma patarni ai bingkat, anjaha iondoskon ma biri-biri ai hubani sada halak siparjaga; ibuat ma siboanonni ai, dob ai laho ma ia, songon na hinatahon ni si Isai hubani; jadi das ma ia hu parsaranan ai, tudu sanggah luar bala ai marbaris anjaha mansurakkon surak porang. 17:20 Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannyalah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang.
17:21 Jadi marsiatur balani bei ma halak Israel pakon halak Palistim banjei-banjei, padompak-dompak. 17:21 Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya, barisan berhadapan dengan barisan.
17:22 Dob ai iondoskon si Daud ma barang na binoanni ai bani halak sijaga ugas-ugas, anjaha marlintun ma ia hu ianan ni bala ai; daskonsi ia hujai, isungkun ma saninani pasal hajorgiton ni sidea. 17:22 Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-larilah Daud ke tempat barisan; sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya apakah mereka selamat.
17:23 Sanggah na marsahap ai ia pakon sidea, tonggor ma, tangkog ma puanglima ai, halak Palistim na hun huta Gat ai, na margoran si Goliat, hun tongah-tongah ni bala ni halak Palistim, anjaha ipangkatahon ma hata songon na saindokah, anjaha ibogei si Daud do ai. 17:23 Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gat, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya.
17:24 Ganup halak Israel, dobkonsi iidah sidea dalahi ai, maporus bei do hun lobeini anjaha mabiar tumang. 17:24 Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka dari padanya dengan sangat ketakutan.
17:25 Dob ai nini dalahi-dalahi ni halak Israel ma: Iidah ham do halak na tangkog ai? Na sihol mangapasi halak Israel do ia ase tangkog. Barang ise na mamunuhsi, bayak tumang ma ia bahenon ni raja in, anjaha bereonni ma boruni hubani anjaha paluahonni ma ginompar ni bapani humbani rodi itongah-tongah ni halak Israel. 17:25 Berkatalah orang-orang Israel itu: “Sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel! Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar, raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel.”
17:26 Nini si Daud ma dompak dalahi-dalahi na jongjong i lambungni ai: Aha do bahenon hubani halak na mamunuh halak Palistim ai, anjaha na padaohkon habadoron ai humbani halak Israel? Ai ise ma halak Palistim na so marsunat ai, ase apasanni bala ni Naibata na manggoluh in? 17:26 Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya: “Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan dari pada Allah yang hidup?”
17:27 Dob ai nini halak na mabuei ai ma hubani songon hata nongkan: Sonai ma bahenon hubani halak na mamunuhsi. 17:27 Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi: “Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia.”
17:28 Jadi ibogei si Eliab abangni ai ma parsahapanni ai pakon halak ai, gabe marringis tumang ma si Eliab dompak si Daud, nini ma hubani: Mangaha ho roh hujon, anjaha hubani ise do iondoskon ho biri-biri na otik ai i halimisan? Hubotoh do hatoalonmu pakon hinajahat ni uhurmu, ai sihol mangidah na marporang in do ase roh ho. 17:28 Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata: “Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kautinggalkan kambing domba yang dua tiga ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu: engkau datang ke mari dengan maksud melihat pertempuran.”
17:29 Nini si Daud ma mambalosi: Ai aha dong na hubahen on? Ai lang bulih diri marsahap pala sangkababah? 17:29 Tetapi jawab Daud: “Apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja!”
17:30 Dob ai marhusor ma ia humbani laho hubani na legan, lanjar sonai do isungkun; jadi ibalosi halak na buei ai ma songon nongkan ai. 17:30 Lalu berpalinglah ia dari padanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi.
17:31 Jadi dob ibogei sidea hata na hinatahon ni si Daud ai, ipadas sidea ma ai hubani si Saul, gabe isuruh ma na mangalopisi. 17:31 Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia.
17:32 Nini si Daud ma dompak si Saul: Ulang ma pala gobir uhur ni atap ise halani halak ai; laho pe jabolonmu on manlawan halak Palistim ai. 17:32 Berkatalah Daud kepada Saul: “Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia; hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.”
17:33 Tapi nini si Saul ma dompak si Daud: Seng mangasup ho mandorab halak Palistim ai laho mangimbangsi, ai parana ope ho, tapi anggo ia halak na somal marporang do humbani sietek-etekonni. 17:33 Tetapi Saul berkata kepada Daud: “Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.”
17:34 Dob ai nini si Daud ma dompak si Saul: Somal do jabolonmu on marmahan biri-biri ni bapani; anggo roh singa barang gipul mambuat biri-biri humbani hulanan ai, 17:34 Tetapi Daud berkata kepada Saul: “Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang, yang menerkam seekor domba dari kawanannya,
17:35 huayak ma ia anjaha hubogbog, anjaha hupaluah ma biri-biri ai hun babahni; jadi anggo sihol jongjong ia mandorab ahu, hutangkap ma gumisni anjaha hubunuh ma ia. (Joh. 10:12.) 17:35 maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya.
17:36 Age singa ai barang gipul ai ibunuh jabolonmu on do; maningon sonai do bahenon hubani halak Palistim na so marsunat ai, halani na dob niapasanni bala ni Naibata na manggoluh in. 17:36 Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari pada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari pada Allah yang hidup.”
17:37 Ambahni ai nini si Daud ope: Jahowa na dob paluahkon ahu humbani sisilon ni singa ampa gipul, paluahonni do ahu humbani tangan ni halak Palistim ai. Dob ai nini si Saul ma dompak si Daud: Laho ma ho, sai ihasomani Jahowa ma ho! (2 Tim. 4:17.) 17:37 Pula kata Daud: “TUHAN yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.” Kata Saul kepada Daud: “Pergilah! TUHAN menyertai engkau.”
17:38 Dob ai isorungkon si Saul ma pakeianni hubani si Daud, inahkon ma tangkuluk tombaga huatas ni uluni, anjaha ibahen ma ia marbaju partahanan. 17:38 Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya.
17:39 Isolotkon si Daud ma podangni hubani pakeianni ai, anjaha ilajou ma mardalan, ai seng ongga ope ilajou sonai. Dob ai nini si Daud ma dompak si Saul: Seng tarbahen ahu mardalan mamakei na sonon, ai seng ongga ope hulajou. Jadi itanggali si Daud ma ai humbani. 17:39 Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul: “Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya.” Kemudian ia menanggalkannya.
17:40 Dob ai ibuat ma tungkotni, anjaha ipilih ma lima batu na hadang-hadanganni; ibuat ma umbalangni, anjaha idohori ma halak Palistim ai. (1 Kron. 11:23.) 17:40 Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai lima batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu.
17:41 Roh ma halak Palistim ai mandohori si Daud, anjaha halak na mamboan gantar-gantarni ai i lobeini. 17:41 Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya.
17:42 Jadi sanggah na mangkawah halak Palistim ai, iidah ma si Daud, gabe mapas ma uhurni mangidahsi, ai parana ope ia, magerger do huyumni anjaha jenges rupani. (bd. 16:12.) 17:42 Ketika orang Filistin itu menujukan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya.
17:43 Dob ai nini halak Palistim ai ma dompak si Daud: Ai baliang do gatni ahu, ase roh ho mamboan tungkot hubangku? Dob ai iapasi halak Palistim ai ma si Daud marhitei naibatani. 17:43 Orang Filistin itu berkata kepada Daud: “Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?” Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud.
17:44 Nini halak Palistim ai do hubani si Daud: Roh ma ho hubangku, ase hubere dagingmin hubani manuk-manuk na i awang-awang pakon hubani binatang na i ladang. (Hes. 29:5.) 17:44 Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud: “Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang.”
17:45 Tapi nini si Daud ma dompak halak Palistim ai: Ia ho da, roh do ho hubangku mangunsagahkon podang pakon tanja ampa gantar-gantar; tapi anggo ahu roh do hubam mangunsagahkon goran ni Jahowa Zebaot, Naibata ni bala ni halak Israel, na niapasanmin. 17:45 Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: “Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama TUHAN semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kautantang itu.
17:46 Ondoskonon ni Jahowa ma ho sadari on hubagas tanganku, ase hubunuh ho, anjaha husirang ulumin humbam; anjaha bereonku do bangkei ni bala ni halak Palistim sadari on hubani manuk-manuk na i awang-awang pakon hubani binatang na i ladang, ase ibotoh ganup tanoh on adong do Naibata ni Israel, 17:46 Hari ini juga TUHAN akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu; hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu, bahwa Israel mempunyai Allah,
17:47 ase ganup tumpuan on mananda, na so pala marhitei podang barang tanja Jahowa pamonangkon, ai Jahowa do simada parporangan, anjaha ondoskononni do hanima hubagas tangannami. (Ps. 44:6-8.) 17:47 dan supaya segenap jemaah ini tahu, bahwa TUHAN menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan TUHANlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.”
17:48 Jadi hoseihonsi halak Palistim ai, anjaha miut laho manjumpahkon si Daud namin, mintor mangolos ma si Daud hu ianan pardoraban ai manjumpahkon halak Palistim ai. 17:48 Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu;
17:49 Ipoluk si Daud hadang-hadanganni ai, ibuat ma sada batu hunjai, anjaha iumbalangkon ma ai, gabe ihonai ma pardompakan ni halak Palistim ai; masuk ma batu ai hubagas pardompakanni, jadi tompas ma ia dabuh hu tanoh. 17:49 lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah.
17:50 Sonai ma italuhon si Daud halak Palistim ai marhitei umbalang pakon batu, ihonai do halak Palistim ai, gabe matei ma ia, age pe seng dong podang ibagas tangan ni si Daud. 17:50 Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu; ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya, tanpa pedang di tangan.
17:51 Dob ai marlintun ma si Daud anjaha jongjong ma ia iatas ni halak Palistim ai; ibuat ma podangni, anjaha iumpat ma ai humbani sarungni, ibunuh ma ia anjaha itampul ma uluni. Jadi dob iidah halak Palistim, na dob matei do puanglima ni sidea ai, maporus bei ma sidea. 17:51 Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya; diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat, bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka.
17:52 Mintor roh ma halak Israel pakon Juda lanjar marsurak-surak, anjaha iayak sidea ma halak Palistim ai das hu Gat pakon hu horbangan ni Ekron, gabe radag ma bangkei ni halak Palistim ai i dalan laho hu Saaraim das hu Gat pakon Ekron. 17:52 Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim, sampai Gat dan sampai Ekron.
17:53 Mulak ma halak Israel humbani na mardakdak halak Palistim ai, anjaha itaban sidea ma parsaranan ni sidea ai. 17:53 Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka.
17:54 Dob ai ibuat si Daud ma ulu ni halak Palistim ai, anjaha iboan ma ai hu Jerusalem, tapi anggo sinjatani ai itibalhon ma ibagas lampo-lamponi. 17:54 Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya.
17:55 Sanggah iidah si Saul si Daud luar manjumpahkon halak Palistim ai, nini ma dompak si Abner pambobai ni bala ai: Anak ni ise do anak garama ai, ambia Abner? Nini si Abner ma mambalosi: Songon sintongni mangggoluh ham, rajanami, seng hubotoh. (bd. 14:50.) 17:55 Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya: “Anak siapakah orang muda itu, Abner?” Jawab Abner: “Demi tuanku hidup, ya raja, sesungguhnya aku tidak tahu.”
17:56 Dob ai nini raja ai ma: Papangkei ma barang anak ni ise do anak garama ai. 17:56 Kemudian raja berkata: “Tanyakanlah, anak siapakah orang muda itu.”
17:57 Jadi dob mulak si Daud humbani na mamunuh halak Palistim ai, iarahkon si Abner ma ia hulobei ni si Saul, anjaha ibagas tanganni do ulu ni halak Palistim ai. 17:57 Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya.
17:58 Nini si Saul ma hubani: Anak ni ise do ho, anak parana? Jadi nini si Daud ma mambalosi: Anak ni jabolonmu, si Isai, par-Betlehem ai do ahu. 17:58 Kata Saul kepadanya: “Anak siapakah engkau, ya orang muda?” Jawab Daud: “Anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem itu.”
<< 1 Samuel 16 1 Samuel 18 >>