1 Samuel 16

Minggu 26 Maret 2017: Ambilan 1 Samuel 16: 1-13; Sibasaon Epesus 5: 8-14
16:1 Nini Jahowa ma dompak si Samuel: Sadia dokah on marhoru ho pasal si Saul, halani huambukkon ia, ase ulang be ia raja manggomgom halak Israel? Isi ma tandukmu bani minak, anjaha laho ma ho; sihol suruhonku do ho marayak si Isai, par-Betlehem ai; ai domma hupilih bangku sada humbani anakni ai gabe raja. (bd. 15:23, 35.) 16:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: “Berapa lama lagi engkau berdukacita karena Saul? Bukankah ia telah Kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah Kupilih seorang raja bagi-Ku.”
16:2 Dob ai nini si Samuel ma: Sonaha ma parlangkahku hujai? Anggo ibogei si Saul ai, bunuhonni ma ahu. Dob ai nini Jahowa ma hubani: Buat ma anak ni lombu sada, anjaha hatahon ma: Na laho manggalang bani Jahowa do ahu, ase roh. 16:2 Tetapi Samuel berkata: “Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku.” Firman TUHAN: “Bawalah seekor lembu muda dan katakan: Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN.
16:3 Anjaha dilo ma si Isai hu panggalangan ai, dob ai patugahonku bam barang aha na sihol sibahenonmu; maningon minakanmu do bangku barang ise, na sihol patugahonku bam. 16:3 Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kauperbuat. Urapilah bagi-Ku orang yang akan Kusebut kepadamu.”
16:4 Dob ai ibahen si Samuel ma songon na hinatahon ni Jahowa bani, anjaha das ma ia hu Betlehem. Jadi hirjatan ma pangintuai ni huta ai manjumpahkonsi, anjaha nini ma: Damei do, na hinarohkonmu on? (2 Raj. 9:18.) 16:4 Samuel berbuat seperti yang difirmankan TUHAN dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata: “Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?”
16:5 Jadi nini ma: Damei do; na sihol manggalang bani Jahowa do, ase roh ahu; manguras ma nasiam, anjaha roh ma nasiam mangkasomani ahu hu panggalangan an. Dob ai iuras si Isai pakon ganup anakni ai, lanjar idilo ma sidea hu panggalangan ai. 16:5 Jawabnya: “Ya, benar! Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini.” Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu.
16:6 Sanggah na masuk ai sidea, iidah ma si Eliab, gabe nini ma ibagas uhurni: Tontu on ma gakni siminakan ilobei ni Jahowa. 16:6 Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya: “Sungguh, di hadapan TUHAN sekarang berdiri yang diurapi-Nya.”
16:7 Tapi nini Jahowa ma dompak si Samuel: Ulang ma tonggor rupani barang togap ni badanni, ai seng ia sipilihonku; ai seng songon pangidah ni jolma pangidah ni Jahowa; anggo jolma rupa do iidah, tapi anggo Jahowa uhur na ibagas ai do iidah. (Job 10:4; Ps. 7:10; Jes. 11:3; Lah. 10:34.) 16:7 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: “Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati.”
16:8 Dob ai idilo si Isai ma si Abinadab, anjaha ipabontaskon ma ia hun lobei ni si Samuel. Jadi nini ma: Ia pe seng ipilih Jahowa. 16:8 Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata: “Orang ini pun tidak dipilih TUHAN.”
16:9 Dob ai ipabontaskon si Isai ma si Samma. Tapi nini si Samuel ma: Ia pe seng ipilih Jahowa. 16:9 Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata: “Orang ini pun tidak dipilih TUHAN.”
16:10 Dob ai ipabontaskon si Isai ma anakni na pitu ai ilobei ni si Samuel. Tapi nini si Samuel ma dompak si Isai: Seng dong humbani sidea na ipilih Jahowa. (1 Kron. 2:13-15.) 16:10 Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai: “Semuanya ini tidak dipilih TUHAN.”
16:11 Dob ai nini si Samuel ma dompak si Isai: Pitah on do anakmu ganupan? Jadi nini ma: Tading ope sietekan, anjaha tonggor ma, marmahan biri-biri do ia. Dob ai nini si Samuel ma dompak si Isai: Suruh ma na mangalopisi; ai seng anjai mangan ope hita, anggo seng ope roh ia hujon. (bd. 17:4; 2 Sam. 7:8; Ps. 78:71.) 16:11 Lalu Samuel berkata kepada Isai: “Inikah anakmu semuanya?” Jawabnya: “Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba.” Kata Samuel kepada Isai: “Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan, sebelum ia datang ke mari.”
16:12 Jadi isuruh ma na mangalopisi. Tapi magerger do huyumni anjaha jenges do rupani pakon potongan ni angkulani. Nini Jahowa ma: Jongjongkon ma, minaki ma ia, ai in ma ia. (bd. 17:42.) 16:12 Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu TUHAN berfirman: “Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia.”
16:13 Dob ai ibuat si Samuel ma tanduk parminakanni ai, anjaha iminaki ma ia, itongah-tongah ni saninani ai: Jadi sogop ma Tonduy ni Jahowa bani si Daud singgan ni na sadari ai nari. Dob ai laho ma si Samuel mulak hu Rama. (2 Sam. 2:4; 5:3.) 16:13 Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh TUHAN atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
16:14 Tapi surut ma Tonduy ni Jahowa humbani si Saul, anjaha marulah ma sada tonduy na jahat, na sinuruh ni Jahowa bani. (bd. 18:10.) 16:14 Tetapi Roh TUHAN telah mundur dari pada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang dari pada TUHAN.
16:15 Dob ai nini juak-juak ni si Saul ma dompaksi: Tonggor ma, marulah do sada tonduy na jahat, na sinuruh ni Naibata bamu. 16:15 Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya: “Ketahuilah, roh jahat yang dari pada Allah mengganggu engkau;
16:16 Mahua parentahkon ham ma, ale rajanami, hubani jabolonmu na ilobeimu, mangindahi sada halak na pandei marhusapi, ase anggo marulah tonduy na jahat na humbani Naibata ai bamu, jadi igiut ma husapi ai, andohar malum iahap ham. (2 Raj. 3:15.) 16:16 baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang dari pada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman.”
16:17 Jadi nini si Saul ma dompak jabolonni ai: Pindahi nasiam ma bangku sada halak na pandei manggiut husapi, anjaha boban ma ia hubangku. 16:17 Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu: “Carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku.”
16:18 Jadi nini sada halak humbani anak parana ai ma mambalosi: Tonggor ma, hutanda do sada halak, anak ni si Isai, par-Betlehem, na mambotoh marhusapi, sada halak na borani anjaha na garang, na pandei marsahap-sahap, anjaha ihasomani Jahowa do ia. 16:18 Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya: “Sesungguhnya, aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, yang pandai bicara, elok perawakannya; dan TUHAN menyertai dia.”
16:19 Jadi isuruh si Saul ma suruhanni hubani si Isai, nini ma: Suruh ma hubangku anakmu si Daud, siparmahan biri-biri ai. (bd. 8:11.) 16:19 Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan: “Suruhlah kepadaku anakmu Daud, yang ada pada kambing domba itu.”
16:20 Dob ai ibuat si Isai ma sada halode na mangusung ruti, pakon sada gusi huling-huling, na marisi anggur ampa sada hambing tunggal, anjaha itongoskon ma ai marhitei si Daud anakni ai hubani si Saul. (bd. 9:7.) 16:20 Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud, anaknya.
16:21 Jadi das ma si Daud hubani si Saul anjaha marhorja ma ia i lobeini; holong tumang do uhur ni raja ai mangidahsi, anjaha ipabangkit ma ia gabe siboan sinjata. 16:21 Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya, dan ia menjadi pembawa senjatanya.
16:22 Jadi isuruh ma suruhanni hubani si Isai mangkatahon: Mahua lopas ham ma si Daud marhorja i lobeihu, ai holong do uhurhu mangidahsi. 16:22 Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan: “Biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya.”
16:23 Jadi anggo siar ma tonduy na jahat na sinuruh ni Naibata ai bani si Saul, mintor ibuat si Daud ma husapi ai, igiut ma ai; jadi ganggang ma iahap anjaha sonang ma uhurni, anjaha laho ma tonduy na jahat ai humbani. (ay. 14.) 16:23 Dan setiap kali apabila roh yang dari pada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya; Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur dari padanya.
<< 1 Samuel 15 1 Samuel 17 >>