1 Samuel 15

15:1 Dob ai nini si Samuel ma dompak si Saul: Jahowa do marsuruh ahu maminaki ham gabe raja manggomgom bangsani halak Israel, on pe tangihon ham ma hata ni Jahowa. (bd. 10:1.) 15:1 Berkatalah Samuel kepada Saul: “Aku telah diutus oleh TUHAN untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umat-Nya; oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman TUHAN.
15:2 Sonon do hata ni Jahowa Zebaot: Balaskononku ma na binahen ni halak Amalek hubani halak Israel, ai ma na iolat sidea itongah dalan sanggah na tangkog sidea luar hun Masir. (2 Mus. 17:8-16; 5 Mus. 25:17-19.) 15:2 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka, ketika orang Israel pergi dari Mesir.
15:3 On pe, laho ma ham, anjaha taluhon ham ma halak Amalek, anjaha siapkon ham ma sidea ampa na adong bani sidea; ulang ma hargahon ham sidea, tapi bunuh ham ma dalahi age naboru, dakdanak age na etek-etek, lombu age biri-biri, unta ronsi halode. (4 Mus. 21:2.) 15:3 Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai.”
15:4 Dob ai idilo si Saul ma bangsa ai, anjaha ibilang ma sidea i Telaim, dua ratus ribu halak sipardalan, anjaha sapuluh ribu halak hun Juda. 15:4 Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim: ada dua ratus ribu orang pasukan berjalan kaki dan sepuluh ribu orang Yehuda.
15:5 Dob ai das ma si Saul hu huta ni halak Amalek, anjaha ibahen ma paronggopan i habungan ai. 15:5 Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah.
15:6 Jadi nini si Saul ma dompak halak Keni: Laho ma, paholang ma, tuad ma nasiam hun tongah-tongah ni halak Amalek, ase ulang husiapkon nasiam rap pakon sidea; ai mardear layak do nasiam bani halak Israel, sanggah tangkog sidea luar hun tanoh Masir. Jadi ipaholang halak Keni ai ma dirini hun tongah-tongah ni halak Amalek. (Panguh. 1:16.) 15:6 Berkatalah Saul kepada orang Keni: “Berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel, ketika mereka pergi dari Mesir?” Sesudah itu menjauhlah orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek.
15:7 Jadi italuhon si Saul ma halak Amalek ai, singgan ni Havilla das hu Sur, na hampit hapoltakan ni tanoh Masir. 15:7 Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawila sampai ke Syur, yang di sebelah timur Mesir.
15:8 Dob ai itangkap ma si Agag, raja ni halak Amalek ai, manggoluh, tapi ganup do bangsa ai isiapkon bani podang. 15:8 Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang.
15:9 Tapi ilioi si Saul pakon bangsa ai do si Agag, biri-biri sijengesan ampa lombu, pinahan-pinahan na pinamombur ampa biri-biri, seng ra sidea mansiapkon ai; tapi sagala na bajan anjaha na so marharga isiapkon sidea do. (3 Mus. 27:29; 5 Mus. 13:16-18.) 15:9 Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga: tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka.
15:10 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani si Samuel: 15:10 Lalu datanglah firman TUHAN kepada Samuel, demikian:
15:11 Husolsoli do diringku pabangkithon si Saul gabe raja, ai domma marbalik ia mangirikkon Ahu, anjaha seng iramotkon hatangku. Jadi borit manringis tumang ma uhur ni si Samuel, anjaha dilo-dilo ma ia hubani Jahowa layur sabornginni ai. (bd. 12:20-25; 1 Raj. 9:6.) 15:11 “Aku menyesal, karena Aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik dari pada Aku dan tidak melaksanakan firman-Ku.” Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada TUHAN semalam-malaman.
15:12 Dob ai ipagirah si Samuel ma puho laho manjumpahkon si Saul girah sogod; anjaha adong do halak na patugahkon hubani si Samuel: Domma das si Saul hu Karmel, anjaha tonggor ma, ipajongjong do bani sada tanda pardingatan; dob ai mulak ma ia, mandipar laho tuad hu Gilgal. (ay. 17; bd. 9:21; 14:35; 2 Sam. 18:18.) 15:12 Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel, demikian: “Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan; kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal.”
15:13 Jadi dob das si Samuel hubani si Saul, nini si Saul ma hubani: Sai ipasu-pasu Jahowa ma ham; domma hupasaud hata ni Jahowa. 15:13 Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya: “Diberkatilah kiranya engkau oleh TUHAN; aku telah melaksanakan firman TUHAN.”
15:14 Tapi nini si Samuel ma: Sora ni biri-biri na mahua do ai gatni na das hu pinggolhon, anjaha parumboh ni lombu na mahua do na hubogei ai? 15:14 Tetapi kata Samuel: “Kalau begitu apakah bunyi kambing domba, yang sampai ke telingaku, dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu?”
15:15 Nini si Saul ma: Na binoan ni sidea do ai humbani halak Amalek; ai ipilih bangsa in do biri-biri pakon lombu sidearan bahen sigalangkonon bani Jahowa Naibatamu; na legan ai isiapkon hanami do. 15:15 Jawab Saul: “Semuanya itu dibawa dari pada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allahmu; tetapi selebihnya telah kami tumpas.”
15:16 Dob ai nini si Samuel ma dompak si Saul: Sungkup ma in! Sihol do patugahonku bamu na hinatahon ni Jahowa bangku na borngin. Jadi nini ma mambalosi: Hatahon ham ma! 15:16 Lalu berkatalah Samuel kepada Saul: “Sudahlah! Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan TUHAN kepadaku tadi malam.” Kata Saul kepadanya: “Katakanlah.”
15:17 Dob ai nini si Samuel ma: Ai lang sonon do, sanggah etek ham nini uhurmu, ijai do ham gabe pambobai ni marga ni halak Israel? Iminaki Jahowa do ham gabe raja, manggomgom halak Israel. (bd. 9:21; 10:22.) 15:17 Sesudah itu berkatalah Samuel: “Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah TUHAN telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel?
15:18 Anjaha isuruh Jahowa do ham bingkat, nini: Laho ma ho, siapkon ma halak pardousa, halak Amalek ai, anjaha porang ma sidea, ronsi bois sidea ibahen ho. 15:18 TUHAN telah menyuruh engkau pergi, dengan pesan: Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka.
15:19 Mase ma lang itangihon ham hata ni Jahowa, tapi rahanan ham mangayob taban-taban, anjaha ibahen ham sogam ni uhur ni Jahowa? (bd. 28:18; Jos. 7:1.) 15:19 Mengapa engkau tidak mendengarkan suara TUHAN? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata TUHAN?”
15:20 Dob ai nini si Saul ma dompak si Samuel: Hubalosi do sora ni Jahowa. Hudalankon do parentah na niondoskon ni Jahowa bangku. Huboan do hujon si Agag, raja ni halak Amalek ai, anjaha husiapkon do halak Amalek ai. 15:20 Lalu kata Saul kepada Samuel: “Aku memang mendengarkan suara TUHAN dan mengikuti jalan yang telah disuruh TUHAN kepadaku dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas.
15:21 Ia ibuat bangsa in pe humbani taban-taban ai, biri-biri pakon lombu sidearan humbani sisiapkonon ai hinan, bahen galangan bani Jahowa Naibatamu do ai i Gilgal. 15:21 Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allahmu, di Gilgal.”
15:22 Dob ai nini si Samuel ma: Mintor tumaram ma rosuhan uhur ni Jahowa mangidah galangan situtungon pakon galangan sipanganon, humbani na manangihon sora ni Jahowa? Tonggor ma, dearan do na mambalosi humbani galangan, pakon na marimbagaskon humbani taboh-taboh ni biri-biri tunggal.(Ps. 40:7; 51:18, 19; Par. 4:17; Jes. 1:11; Hos. 6:6; Mat. 9:13; 12:7.) 15:22 Tetapi jawab Samuel: “Apakah TUHAN itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara TUHAN? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik dari pada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari pada lemak domba-domba jantan.
15:23 Ai usih bani dousa partondungon do pangengkaron, anjaha hahengkengon usih bani dousa parsombahon bani naibata na legan. Halani na niambukkonmu in hata ni Jahowa, ambukkononni ma ham humbani harajaonmu. (bd. 13:14; 28:7; 2 Sam. 7:15.) 15:23 Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman TUHAN, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja.”
15:24 Dob ai nini si Saul ma dompak si Samuel: Domma mardousa ahu, halani hulanggar hata ni Jahowa pakon hatamu; ai mabiar do ahu mangidah bangsa in, gabe hubalosi sora ni sidea. 15:24 Berkatalah Saul kepada Samuel: “Aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah TUHAN dan perkataanmu; tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka.
15:25 On pe, sai marpangulaki ma uhurmu mangidah dousangkin, anjaha rap mulak ma hita, ase marsombah ahu bani Jahowa. 15:25 Maka sekarang, ampunilah kiranya dosaku; kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada TUHAN.”
15:26 Tapi nini si Samuel ma dompak si Saul: Seng ra mulak ahu rap pakon ham, ai domma iambukkon ham hata ni Jahowa, anjaha domma iambukkon Jahowa ham humbani na manggomgom halak Israel. 15:26 Tetapi jawab Samuel kepada Saul: “Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman TUHAN; sebab itu TUHAN telah menolak engkau, sebagai raja atas Israel.”
15:27 Dob ai marhusor ma si Samuel sihol misir namin, tapi ijolom si Saul ma suhi-suhi ni bajuni, pala marigat. 15:27 Ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak.
15:28 Jadi nini si Samuel ma hubani: Domma irotapkon Jahowa harajaon Israel humbamu sadari on, anjaha ibere do ai hubani hasomanmu na dearan paruhuranni humbamu. (bd. 28:17; 1 Raj. 11:11, 30, 31.) 15:28 Kemudian berkatalah Samuel kepadanya: “TUHAN telah mengoyakkan dari padamu jabatan raja atas Israel pada hari ini dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik dari padamu.
15:29 Ambah ni ai seng anjai marladung anjaha manosal Ia, hatengeran ni Israel, ai seng jolma Ia, gabe ra manosal. (4 Mus. 23:19; Mal. 3:6.) 15:29 Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan Ia tidak tahu menyesal; sebab Ia bukan manusia yang harus menyesal.”
15:30 Dob ai nini si Samuel ma: Domma mardousa ahu, tapi pasangap ham ma ahu ilobei ni pangintuai ni bangsangkin pakon ilobei ni halak Israel. Rap mulak ma hita, ase marsombah ahu bani Jahowa Naibatamu. (Joh. 12:43.) 15:30 Tetapi kata Saul: “Aku telah berdosa; tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada TUHAN, Allahmu.”
15:31 Jadi mulak ma si Samuel mangirikkon si Saul, gabe marsombah ma si Saul bani Jahowa. 15:31 Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul. Dan Saul sujud menyembah kepada TUHAN.
15:32 Dob ai nini si Samuel ma: Boan nasiam ma hujon si Agag, raja ni halak Amalek in. Jadi roh ma si Agag hubani ibagas hinsah ni uhur. Nini si Agag ma: Tongon domma mandaoh humbangku paet ni hamateian! 15:32 Lalu berkatalah Samuel: “Bawa ke mari Agag, raja Amalek itu.” Dengan gembira Agag pergi kepadanya, sebab pikirnya: “Sesungguhnya, kepahitan maut telah lewat.”
15:33 Dob ai nini si Samuel ma: Songon podangmu mambahen punu puang-puang, sonin do punu bahenonku inangmu itongah-tongah ni sagala puang-puang. Dob ai itoktoki si Samuel ma si Agag ilobei ni Jahowa i Gilgal. (1 Raj. 18:40.) 15:33 Tetapi kata Samuel: “Seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan.” Sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan TUHAN di Gilgal.
15:34 Dob ai laho ma si Samuel hu Rama; anjaha si Saul pe laho ma hu rumahni hu Gibea huta ni si Saul. 15:34 Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya, di Gibea-Saul.
15:35 Jadi seng be marsiidahan si Samuel pakon si Saul das hubani ari parmateini, tapi pusok do uhur ni si Samuel mangidah si Saul, anjaha manosal do Jahowa, halani ipabangkit ia gabe raja manggomgom halak Israel. 15:35 Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berdukacita karena Saul. Dan TUHAN menyesal, karena Ia menjadikan Saul raja atas Israel.
<< 1 Samuel 14 1 Samuel 16 >>