1 Samuel 14

14:1 Bani na sadari ai, nini si Jonatan, anak ni si Saul ma dompak juak-juak siusung sinjatani: Eta ma hita mandipar hu parsaranan ni halak Palistim na i dipar ai; tapi otik pe lang ipatugah pasal ai hubani bapani. 14:1 Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya: “Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana.” Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya.
14:2 Tapi hundul-hundul do anggo si Saul i parbalogan ni Gibea itoruh ni dalima na i Migron, anjaha bala na rap pakonsi adong do hira-hira onom ratus halak. (bd. 13:15.) 14:2 Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Migron. Dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira enam ratus orang banyaknya.
14:3 Ia si Ahia, anak ni si Ahitub, abang ni si Ikabot, anak ni si Pinehas, anak ni si Eli, malim ni Jahowa i Silo marpakeian Epod do; tapi seng ibotoh bala ai, na dob laho si Jonatan. (bd. 4:19, 21.) 14:3 Ahia, anak Ahitub, saudara Ikabod, anak Pinehas, anak Eli, imam TUHAN di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu. Tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu.
14:4 Tapi iholang-kolang ni pandiparan ni si Jonatan laho mandipar hu parsaranan ni halak Palistim ai adong do dua dolog batu padipar-dipar, goran ni na sada Bozes, goran ni na sada nari Sene. 14:4 Di antara pelintasan-pelintasan bukit, yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana: yang satu bernama Bozes, yang lain bernama Sene.
14:5 Dolog batu na sada jongjong hampit utara tontang ni Mikmas, na sada nari i dangsina tontang ni Gibea. 14:5 Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikhmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba.
14:6 Jadi nini si Jonatan ma dompak juak-juak siboban sinjatani: Eta ma hita mandipar hu parsaranan ni halak na so marsunat ai, andohar iurupi Jahowa hita, ai seng payah bani Jahowa mangurupi marhitei na buei atap na otik.(Panguh. 7:7; 2 Kron. 14:10.) 14:6 Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu: “Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin TUHAN akan bertindak untuk kita, sebab bagi TUHAN tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang.”
14:7 Jadi nini siboban sinjatani ai ma hubani: Bahen ma ganup na dear nini uhurmu; tonggor ma, i lambungmu do ahu, songon uhurmu ai do uhurhu. 14:7 Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya: “Lakukanlah niat hatimu itu; sungguh, aku sepakat.”
14:8 Dob ai nini si Jonatan ma: Tonggor ma, mandipar ma hita hubani halak ai, pataridahkon dirinta hubani sidea. 14:8 Kata Yonatan: “Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka.
14:9 Anggo sonon ihatahon sidea banta: Paima nasiam ma hanami ijin; jadi soh ma hita i hajongjonganta, anjaha ulang ma hita tangkog marayak sidea. 14:9 Apabila kata mereka kepada kita begini: Berhentilah, sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka,
14:10 Tapi anggo ihatahon sidea: Tangkog ma nasiam bennami! Jadi tangkog ma hita, ai domma iondoskon Jahowa sidea hubagas tanganta, ai ma gabe partanda banta. (1 Mus. 24:14.) 14:10 tetapi apabila kata mereka begini: Naiklah ke mari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita.”
14:11 Jadi dob ipataridahkon sidea na dua dirini hu parsaranan ni halak Palistim ai, nini halak Palistim ai ma: Tonggor ma, domma luar halak Heber humbani liang parponopan ni sidea na saindokah. 14:11 Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu: “Lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi.”
14:12 Dob ai idilohon halak na i parsaranan ai ma hubani si Jonatan pakon siboan sinjatani ai, nini ma: Tangkog ma nasiam bennami, adong sipatugahonnami otik bani nasiam! Jadi nini si Jonatan ma hubani siboan sinjatani ai: Irikkon ma ahu tangkog; ai domma iondoskon Jahowa sidea hu tangan ni Israel. 14:12 Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya, katanya: “Naiklah ke mari, maka kami akan menghajar kamu.” Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya: “Naiklah mengikuti aku, sebab TUHAN telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel.”
14:13 Dob ai manggawang ma si Jonatan tangkog hu atas, anjaha siboban sinjatani ai irik humpudi. Jadi iribas si Jonatan ma sidea, anjaha siboan sinjatani ai pameteihon hun pudi. Satongah lambar juma do parmateian ni sidea ai. (3 Mus. 26:7, 8.) 14:13 Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas, dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya.
14:14 Anjaha pamunuhan na parlobei na binahen ni si Jonatan ampa siboban sinjatani ai ma tar dua puluh halak; ibagas satongah lambar juma do pardiharan ni sidea ai. 14:14 Kekalahan yang pertama ini, yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu, besarnya kira-kira dua puluh orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang.
14:15 Jadi sogop ma hagobiron bani parsaranan ai, i ladang pakon itongah-tongah ni bala ai ganup; sonai homa halak parjaga pakon panamun ai. Dugur ma homa tanoh ai; panonggot humbani Naibata do ai. (2 Mus. 23:27.) 14:15 Lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjarah-penjarah itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah.
14:16 Anjaha halak parkahap ni si Saul i Gibea-Benjamin manatap-natap do; gabe iidah sidea ma marhujai-hujon halak simbuei ai. 14:16 Ketika peninjau-peninjau Saul di Gibea Benyamin melihat hal itu — dan sesungguhnya, orang ramai seperti ombak berjalan ke sana ke mari —
14:17 Jadi nini si Saul ma hubani bala na rap pakonsi: Bilang anjaha patae barang ise humbanta na laho; jadi ibilang sidea ma, gabe tonggor ma, seng ijai si Jonatan pakon siboban sinjatani. 14:17 berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu: “Periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi dari pada kita.” Mereka memeriksa barisan, dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada.
14:18 Dob ai nini si Saul ma dompak si Ahia: Boan hujon poti ni Naibata. Ai itongah-tongah ni halak Israel do ijia poti ni Naibata. (bd. 4:3.) 14:18 Lalu kata Saul kepada Ahia: “Bawalah baju efod ke mari.” Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel.
14:19 Jadi sanggah na marsahap ai ope si Saul pakon malim ai, lambin gandani ma hageoron ai i parsaranan ni halak Palistim, gabe nini si Saul ma hubani malim ai: Seng pala be. (1 Kron. 13:3.) 14:19 Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu: “Biarlah!”
14:20 Dob ai mareta-eta ma si Saul rap pakon bala na rap pakonsi ai, gabe das ma sidea hu parporangan; hape na dob marsitagilan do sidea ijai, geor tumang. (Panguh. 7:22; 2 Kron. 20:23.) 14:20 Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu; dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar.
14:21 Halak Heber pe, na dob dokah hasoman ni halak Palistim, na tangkog rap pakon sidea marporang, sidea pe domma gabe hasoman ni halak Israel, iirikkon ma si Saul pakon si Jonatan. 14:21 Lagipula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan.
14:22 Anjaha ganup halak Israel, na marponop i dolog Efraim, dob ibogei na dob maporus halak Palistim, sidea pe ipardakdak ma munsuh ai i parporangan ai. (bd. 13:6.) 14:22 Bahkan, ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim, mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran.
14:23 Sonai ma panumpak ni Jahowa bani halak Israel sadari ni ai; anjaha das do porang ai hu Bet-Aven. 14:23 Demikianlah TUHAN menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet-Awen.
14:24 Latih do halak Israel sadari ni ai, ai ipabija si Saul do bangsa ai, nini: Hona papa ma barang ise na mangan sipanganon das ronsi bodari, ase mambahen pambalason ahu bani munsuhku! Halani ai otik pe seng mangan bangsa ai. 14:24 Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk, katanya: “Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku.” Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu.
14:25 Jadi das ma ganup bangsa ai hu sada parhuramahan anjaha radag do manisan ni huramah i talun ai. (2 Sam. 15:23.) 14:25 Dan seluruh orang itu sampailah ke suatu hutan dan di sana ada madu di tanah.
14:26 Sanggah na masuk ai bangsa ai hu parhuramahan ai, tonggor ma, mabaor do manisan ai, tapi sahalak pe lang adong na pag mambahen tanganni hu pamanganni; ai mabiar tumang do bangsa ai bani bija ai. (2 Sam. 3:8.) 14:26 Ketika rakyat sampai ke hutan itu, tampaklah ada di sana madu meleleh, tetapi tidak ada seorang pun yang mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, sebab rakyat takut kepada sumpah itu.
14:27 Tapi seng ibogei si Jonatan bapani pabijahon bangsa ai, gabe idurdurhon ma ujung ni tungkot na ibagas tanganni ai hubagas asar ni huramah ai, anjaha inahkon ma tanganni hubagas pamanganni, gabe lihar ma pangkawahni. 14:27 Tetapi Yonatan tidak mendengar, bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu; kemudian ia mencedoknya ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi.
14:28 Dob ai nini sahalak humbani bangsa ai ma: Gogoh tumang do bapanta pabijahon bangsa in, nini do: Hona papa ma barang ise na mangankon sipanganon sadari on. Jadi latih ma bangsa ai. 14:28 Dan seorang dari rakyat berbicara, katanya: “Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh, katanya: Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini; sebab itu rakyat letih lesu.”
14:29 Dob ai nini si Jonatan ma: Bapangku do mambahen magou tanoh in; tonggor ma, naha lihar ni pangkawahku, dob hudai otik manisan ni huramah on. 14:29 Lalu kata Yonatan: “Ayahku mencelakakan negeri; coba lihat, bagaimana terangnya mataku, setelah aku merasai sedikit dari madu ini.
14:30 Ai lang daoh dearan ambit ipangan bangsa in namin sadari on humbani taban-taban na dapot sidea humbani munsuh ni sidea? Gabe halani ai seng sadiha banggal hataluan itongah-tongah ni halak Palistim. 14:30 Apalagi, jika sekiranya rakyat pada hari ini boleh makan dengan bebas dari jarahan musuhnya, yang telah didapatnya! Tetapi sekarang tidaklah besar kekalahan di antara orang Filistin.”
14:31 Jadi italuhon sidea ma sadari ni ai halak Palistim singgan ni Mikmas das hu Ajalon, anjaha latih tumang do bangsa ai. 14:31 Dan pada hari itu mereka memukul kalah orang Filistin dari Mikhmas sampai ke Ayalon. Rakyat sudah sangat letih lesu,
14:32 Dob ai ipindahi halak simbuei ai ma taban-taban, ibuat sidea ma biri-biri, lombu pakon anak ni lombu, anjaha isayat ma ai i tanoh ai; anjaha ipangan bangsa ai ma ai rap pakon darohni. (3 Mus. 3:17.) 14:32 sebab itu rakyat menyambar jarahan; mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelihnya begitu saja di atas tanah, dan memakannya dengan darahnya.
14:33 Dob ai ipatugah sidea ma ai hubani si Saul: Tonggor ma, domma mardousa bangsa ai dompak Jahowa, halani ipangan sidea gulei marhasoman daroh. Jadi nini ma: Domma mardousa nasiam; guling nasiam ma hujon sada batu bolon bangku. 14:33 Lalu diberitahukanlah kepada Saul, demikian: “Lihat, rakyat berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya.” Dan ia berkata: “Kamu berbuat khianat; gulingkanlah sekarang juga sebuah batu besar ke mari.”
14:34 Ambah ni ai nini si Saul ma: Marserak ma nasiam hu tongah-tongah ni bangsa in, anjaha hatahon ma hubani sidea: Ganup ma mamboan lombuni barang biri-birini anjaha isayat ma ai ijon, dob ai ipangan ma; anjaha ulang ma nasiam mardousa dompak Jahowa, marhitei na mangankon gulei rap pakon darohni. Jadi ganup ma bangsa ai marsiboan lombuni bornginni ai, anjaha isayat ma ijai. 14:34 Kata Saul pula: “Berserak-seraklah di antara rakyat dan katakan kepada mereka: Setiap orang harus membawa lembunya atau dombanya kepadaku; sembelihlah itu di sini, maka kamu boleh memakannya. Tetapi janganlah berdosa terhadap TUHAN dengan memakannya dengan darahnya.” Lalu setiap orang dari seluruh rakyat membawa serta pada malam itu lembunya, dan mereka menyembelihnya di sana.
14:35 Dob ai ipajongjong si Saul ma sada anjap-anjap bani Jahowa; ai ma anjap-anjap na parlobei na pinajongjongni bani Jahowa. (bd. 7:17.) 14:35 Saul mendirikan mezbah bagi TUHAN; inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikannya bagi TUHAN.
14:36 Dob ai nini si Saul ma: Eta ma hita tuad mardakdak halak Palistim borngin on, anjaha rampasi hita ma barangni ronsi torang ari; anjaha sahalak pe lang humbani sidea tebahon hita. Jadi nini sidea ma: Bahen ham ma atap aha na dear nini uhurmu. Tapi nini malim ai ma: Padohor hita ma hujon bani Naibata. (ay. 18; bd. 23:9.) 14:36 Lagi kata Saul: “Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarahi mereka sampai fajar menyingsing dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun dari mereka.” Jawab mereka itu: “Perbuatlah apa yang kaupandang baik.” Tetapi imam berkata: “Marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini.”
14:37 Jadi isungkun si Saul ma Naibata: Bulih do ahu tuad mardakdak halak Palistim? Ondoskononmu do sidea hu tangan ni halak Israel? Tapi seng ibalosi Naibata ia sadari ni ai. (ay. 19; bd. 28:6.) 14:37 Saul bertanya kepada Allah: “Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan Kauserahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel?” Tetapi pada hari itu Ia tidak menjawab Saul.
14:38 Dob ai nini si Saul ma: Roh ma hujon ganup pangintuai ni bangsa in; papangkei anjaha idah nasiam ma barang sonaha do ase masa dousa in sadari on. 14:38 Lalu kata Saul: “Datanglah ke mari, kamu segala pemuka rakyat; berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini.
14:39 Ai songon sintongni manggoluh Jahowa, na manumpak monang halak Israel, age pe bani si Jonatan anakkin jumpah dousa ai, maningon marutang hosah do ia. Ise pe lang humbani bangsa in na mambalosi. 14:39 Sebab demi TUHAN yang hidup, yang menyelamatkan orang Israel, sekalipun itu disebabkan oleh Yonatan, anakku, maka ia pasti akan mati.” Tetapi seorang pun dari seluruh rakyat tidak ada yang menjawabnya.
14:40 Dob ai nini ma dompak ganup halak Israel: Jongjong ma nasiam hampit jin, ahu pakon si Jonatan anakkin hampit jon. Nini bangsa ai ma mambalosisi: Bahen ham ma barang aha na dear nini uhurmu. 14:40 Kemudian berkatalah ia kepada seluruh orang Israel: “Kamu berdiri di sebelah yang satu dan aku serta anakku Yonatan akan berdiri di sebelah yang lain.” Lalu jawab rakyat kepada Saul: “Perbuatlah apa yang kaupandang baik.”
14:41 Jadi nini si Saul ma dompak Jahowa: Ham Jahowa, Naibata ni Israel, mase ma lang ibalosi Ham jabolonmu sadari on? Anggo ahu do na marsalah barang si Jonatan anakkin, Ham Jahowa, Naibata ni halak Israel, patugah ham ma marhitei Urim; tapi anggo halak Israel do na marsalah, patugah Ham ma marhitei Tummim. Jadi hona ma si Jonatan pakon si Saul, tapi maluah ma bangsa ai. (bd. 10:20; 4 Mus. 27:21.) 14:41 Lalu berkatalah Saul: “Ya, TUHAN, Allah Israel, mengapa Engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya TUHAN, Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim; tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim.” Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput.
14:42 Dob ai nini si Saul ma: Dabuh nasiam ma ruji-ruji pasal ahu pakon pasal si Jonatan anakkin! Jadi hona ma si Jonatan. 14:42 Kata Saul: “Buanglah undi antara aku dan anakku Yonatan.” Lalu didapati Yonatan.
14:43 Dob ai nini si Saul ma dompak si Jonatan: Patugah ma bangku barang aha do na binahenmin! Dob ai ipatugah si Jonatan ma bani: Hudai do otik manisan marhitei ujung ni tungkot na bani tanganku; ijon do ahu, sirsir do ahu matei. (Jos. 7:19.) 14:43 Kata Saul kepada Yonatan: “Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kauperbuat.” Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, katanya: “Memang, aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tongkat yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati.”
14:44 Jadi nini si Saul ma: Sonin do bahenon ni Jahowa bangku, anjaha tambahkononni ope; maningon matei do ho, Jonatan. 14:44 Kata Saul: “Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu. Sesungguhnya, Yonatan, engkau harus mati.”
14:45 Dob ai nini bangsa ai ma dompak si Saul: Mintor matei ma si Jonatan, na mambahen hamonangan na sonin banggalni i Israel? Daoh ma in! Songon sintongni manggoluh Jahowa, seng bulih marurus jambulan ni uluni age sada hu tanoh, ai marhasomankon Naibata do ia na mangkorjahon ai sadari on. Jadi bangsa ai mando na paluahkon si Jonatan mambahen lang matei ia. 14:45 Tetapi rakyat berkata kepada Saul: “Masakan Yonatan harus mati, dia yang telah mendapat kemenangan yang besar ini di Israel? Jauhlah yang demikian! Demi TUHAN yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi! Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini.” Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati.
14:46 Dob ai tangkog ma si Saul humbani na mardakdak halak Palistim; mulak ma homa halak Palistim hu iananni bei. 14:46 Maka pulanglah Saul setelah mengejar orang Filistin, dan orang Filistin itu pun kembali ke tempat kediamannya.
14:47 Jadi dob si Saul manjujung harajaon i Israel, sai marmunsuh do ia dompak haganup munsuhni inggot, dompak Moab pakon halak Ammon, dompak Edom pakon raja na hun Zoba, pakon dompak halak Palistim; barang dompak ja pe idompakkon, sai monang do ia. 14:47 Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya: melawan Moab, bani Amon, Edom, raja-raja negeri Zoba dan orang Filistin. Dan ke mana pun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan.
14:48 Ibahen do horja habanggalon, italuhon do halak Amalek, anjaha ipaluah do halak Israel humbani tangan ni halak na manrampas sidea nasain dokah. 14:48 Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek, dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka.
14:49 Ia anak ni si Saul on do: Si Jonatan, si Iswi pakon si Malkisua; goran ni boruni na dua ai on do: Goran ni sikahanan si Merab, anjaha goran ni sianggian si Mikal. (1 Kron. 9:39.) 14:49 Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan, Yiswi dan Malkisua. Nama kedua anaknya yang perempuan: yang tertua bernama Merab, yang termuda bernama Mikhal.
14:50 Ia goran ni parinangon ni si Saul si Ahinoam do, boru ni si Ahimas; goran ni pambobai ni balani si Abner do, anak ni si Ner, bapanggi ni si Saul. (bd. 17:55.) 14:50 Isteri Saul bernama Ahinoam, anak Ahimaas. Panglima tentaranya bernama Abner, anak Ner, paman Saul.
14:51 Ia si Kis, bapa ni si Saul, pakon si Ner, bapa ni si Abner, ai ma anak ni si Abiel. 14:51 Kish, ayah Saul, dan Ner, ayah Abner, adalah anak-anak Abiel.
14:52 Sai jobu do tong porang dompak halak Palistim sadokah goluh ni si Saul, halani ai ipatumpu si Saul ma hu lambungni sagala halak na garang pakon puanglima, sagala na niidahni. (bd. 8:11.) 14:52 Hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul. Dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa, yang dilihat Saul, dikumpulkannya kepadanya.
<< 1 Samuel 13 1 Samuel 15 >>